Vereisten

Vereiste kennis

 • Kennis van AEM Mobile
 • Kennis van het maken en publiceren van inhoud via de on-demandportal

Vereiste producten

 • AEM Mobile
 • InDesign CS6 of later

Inleiding

U kunt Adobe InDesign CS6 of hoger gebruiken om artikelbestanden met een vaste lay-out te maken. Met de Digital Publishing-plug-in kunt u InDesign-inhoud naar een artikelbestand exporteren. (Zie AEM Mobile-artikelen maken in InDesign.)

Script voor export

Gebruik de functie 'exportDpsArticle' om het exportproces in een script vast te leggen:

var output = app.exportDpsArticle(
  File("/Users/myname/Desktop/output.article"),   // output destination i.e. c:\articles\foo.article
  doc,
  [
    [ "assetformat", "pdf" ],   // pdf, png, jpg or auto (auto chooses between png and jpg)
    [ "width", 1024 ],   // the width dimension of the target
    [ "height", 768 ],   // the height dimension of the target
    [ "layout", "iPad H"],   // layout name (if not supplied, all pages are exported)
    [ "showprogressbar", true ]   // give the user some feedback
  ]
);

Exportopties

De volgende parameters worden ondersteund voor “exportDpsArticle” en “dpsArticleParams”:

Parameters voor functie exportDpsArticle

Parameter Type Beschrijving
destination bestand Het uitvoerdoel voor het artikel
document object Het InDesign-document om te exporteren
dpsArticleParams gekoppelde elementenset Sleutel/waardeparen van exportopties (zie hieronder)

Parameters voor dpsArticleParams

Sleutel Type Waarden Standaard Beschrijving
assetformat tekenreeks “pdf”, “png”, “jpg”, “auto” “auto” Opmaak van middelen. De beste keuze tussen “jpg” en “png” wordt automatisch gekozen.
height integer n.v.t. n.v.t. De doelhoogte
includealternateoverlayassets boolean waar, onwaar waar Bij waar worden overlaybestanden met hoge definitie in de HD-submap van de overlay opgenomen in het artikel.
isflattened boolean waar, onwaar onwaar Geeft aan dat het artikel is samengevoegd (alleen horizontaal schuiven)
jpegquality tekenreeks “maximum”,
“high”, “medium”, “low”, “minimum”
“high” De kwaliteit voor jpg-middelen.
layout tekenreeks naam van de lay-out n.v.t. Indien aanwezig is dit de naam
van de alternatieve lay-out die wordt geëxporteerd uit het document. Anders wordt het gehele document geëxporteerd.
outputtodirectory boolean waar, onwaar onwaar Indien aanwezig wordt het artikel ongecomprimeerd geschreven naar de uitvoermap. Het doel moet een map zijn
die al bestaat.
resolutionforpdfimages integer integer > 0 108 Resolutie in ppi waarnaar afbeeldingen worden verkleind in middelen van PDF-inhoud (pagina/spread).
resolutionforpdfoverlayimages integer integer > 0 108 Resolutie in ppi waarmee afbeeldingen worden verkleind in middelen van PDF-overlay.
showprogressbar boolean waar of onwaar onwaar Bepaal of u de voortgangsbalk wilt weergeven.
smoothscrolling tekenreeks of SmoothScrollingOptions “none”, “always” “none” Artikelgedrag voor vloeiend schuiven. Moet “altijd” doorgeven om vloeiend schuiven in te schakelen.
spreads integer of tekenreeks paginaindex of “all” “all” Bij een integer is dit de te exporteren paginaindex. Anders is dit “alle”.
targetviewerversion tekenreeks Met de indeling “major.minor.revision”
Laatste versie De minimale versie is “33.0.0”.
width
integer n.v.t. n.v.t. De doelbreedte.

Uploaden naar het project

Het InDesign-script genereert een .article-bestand, waaruit u kunt uploaden naar een artikelentiteit. Zie het artikel Systemen van derden integreren met AEM Mobile voor geavanceerde functies, zoals het ontwikkelen van een geautomatiseerd systeem dat het gegenereerde .article-bestand van InDesign naar het project pusht.