Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Metagegevens van foto's kopiëren en plakken op andere foto's

U kunt door middel van het kopiëren en plakken van metagegevens snel informatie en IPTC-metagegevens aan foto's toevoegen. Met de opdrachten Metagegevens kopiëren en Metagegevens plakken hoeft u niet steeds dezelfde metagegevens te typen.

 1. Selecteer in de rasterweergave een foto waarvan u de metagegevens wilt kopiëren en kies Metagegevens > Metagegevens kopiëren.

 2. Selecteer de informatie en de IPTC-metagegevens die u wilt kopiëren in het dialoogvenster Metagegevens kopiëren en klik op Kopiëren.

 3. Selecteer foto's in de rasterweergave en kies Metagegevens > Metagegevens plakken.

Metagegevens synchroniseren tussen foto's in de catalogus

U kunt bepaalde metagegevens in geselecteerde foto's synchroniseren met metagegevens in een andere foto. Zo kunt u snel informatie en IPTC-metagegevens aan foto's toevoegen. Als u de metagegevens synchroniseert, hoeft u niet steeds dezelfde metagegevens te typen voor foto's.

 1. Selecteer in de rasterweergave een foto waarmee u andere foto's wilt synchroniseren. Dit wordt de actieve foto.
 2. Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik om de foto's te selecteren die u met de actieve foto wilt synchroniseren. Houd Shift ingedrukt en klik om opeenvolgende foto's te selecteren.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op de knop Synchroniseren onder de deelvensters rechts in het scherm.

  • Kies Metagegevens > Metagegevens synchroniseren.

 4. Selecteer de gewenste metagegevens in het dialoogvenster Metagegevens synchroniseren en klik op Synchroniseren.

  Opmerking:

  De net voor synchronisatie geselecteerde metagegevens overschrijven de bestaande metagegevens in de geselecteerde foto's.

 5. (Optioneel) Kies Metagegevens > Automatisch synchroniseren inschakelen of klik op de schakelaar Automatisch synchroniseren inschakelen op de knop Synchroniseren om metagegevenswijzigingen automatisch toe te passen op alle geselecteerde foto's bij het bewerken.

Lightroom Classic CC-metadata synchroniseren met Camera Raw en Adobe Bridge

Standaard worden Lightroom Classic CC-metadata opgeslagen in het catalogusbestand. Als u de wijzigingen die in Lightroom Classic CC-metadata zijn gemaakt, inclusief aanpassingsinstellingen van de module Ontwikkelen, in Camera Raw, Photoshop en Adobe Bridge wilt zien, moeten de metadatawijzigingen naar XMP in Lightroom Classic CC worden opgeslagen. Als u metagegevens in een Raw-bestand opslaat, worden de wijzigingen in een secundair XMP-bestand opgeslagen. In het geval van andere bestandstypen worden de metagegevens opgeslagen in het bestand zelf.

Opmerking:

Trefwoordhiërarchieën die in een van deze toepassingen zijn gemaakt, blijven behouden en er gaan geen gegevens verloren, ook al worden ze niet allemaal weergegeven in deze toepassingen. Mogelijk worden sommige aanpassingen die in de module Ontwikkelen van Lightroom Classic CC zijn gemaakt, niet herkend in versies die ouder zijn dan Camera Raw 4.1.

Wijzigingen in metadata van foto's in Lightroom Classic CC automatisch opslaan

Als u er zeker van wilt zijn dat de in Lightroom Classic CC aangebrachte metadatawijzigingen in Adobe Bridge en Camera Raw zichtbaar zijn, kunt u het beste die wijzigingen tijdens het werken automatisch laten opslaan.

 1. Kies Bewerken > Catalogusinstellingen (Windows) of Lightroom Classic CC > Catalogusinstellingen (Mac OS).

 2. Selecteer op het tabblad Metagegevens de optie Wijzigingen automatisch naar XMP opslaan.

Niet-opgeslagen metagegevens weergeven

In Lightroom Classic CC worden drie typen pictogrammen in de rasterweergave van de module Bibliotheek weergegeven waarmee de niet-opgeslagen metadata worden aangeduid:

Metadatabestand moet worden bijgewerkt

Geeft aan dat er niet-opgeslagen metadatawijzigingen in de foto in Lightroom Classic CC zijn aangebracht.

Metadata zijn extern gewijzigd

Geeft aan dat er metadatawijzigingen in de foto in een externe toepassing zijn aangebracht die niet in Lightroom Classic CC zijn toegepast.

Fout bij het opslaan van metagegevens

Geeft aan dat er een fout is opgetreden bij het opslaan van metadata in Lightroom Classic CC. Dit pictogram verschijnt wanneer dezelfde metadata voor een foto in zowel Lightroom Classic CC als in een externe toepassing zijn gewijzigd.

Deze pictogrammen kunt u weergeven met behulp van de opties voor rasterweergave.

 1. Kies Weergave > Weergaveoptiesin de module Bibliotheek.

 2. Klik op het tabblad Rasterweergave in het dialoogvenster Weergaveopties Bibliotheek.

 3. Selecteer de optie Niet-opgeslagen metagegevens in het gedeelte Celpictogrammen.

  Opmerking:

  U kunt ook de Status metagegevens bekijken in het deelvenster Metagegevens om te controleren of de metagegevens moeten worden bijgewerkt.

Metadataconflicten tussen Lightroom Classic CC, Adobe Bridge en Camera Raw oplossen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in de rasterweergave van de module Bibliotheek om metadata in de Lightroom Classic CC-catalogus te synchroniseren:
  • Klik op het pictogram Metagegevens zijn extern gewijzigd   of het pictogram Fout bij het opslaan van metagegevens   dat in een miniatuur wordt weergegeven. Kies Instellingen importeren vanaf schijfom de metagegevens uit Camera Raw of Adobe Bridge toe te passen. Kies Instellingen overschrijven als u wijzigingen die in Camera Raw of Adobe Bridge zijn aangebracht, wilt negeren en catalogusmetadata op de foto wilt toepassen.

  • Selecteer een miniatuur die het pictogram Metagegevens zijn extern gewijzigd   of het pictogram Fout bij het opslaan van metagegevens   bevat en kies Metagegevens > Metagegevens van bestand lezen. Klik op Lezen om de catalogusinstellingen te overschrijven en de wijzigingen toe te passen die in Bridge of Camera Raw zijn aangebracht.

Handelingen in het deelvenster Metagegevens

Klik op de knoppen rechts van de metagegevensvelden in het deelvenster Metagegevens om een aantal handelingen uit te voeren. Zo kunt u de map openen waarin een afbeelding staat, metagegevens in het bestand opslaan, metagegevensconflicten oplossen, naar het origineel van een virtuele kopie springen, enzovoort. Houd de muisaanwijzer boven elke knop om knopinfo weer te geven.

Voorinstellingen voor metagegevens maken en toepassen

Een voorinstelling voor metagegevens maken

U kunt specifieke metagegevens opslaan als een voorinstelling en deze opnieuw gebruiken voor een of meerdere foto's. Als u een voorinstelling voor metagegevens gebruikt, hoeft u niet handmatig dezelfde gegevens voor verschillende foto's in te voeren.

 1. Kies Voorinstellingen bewerkenin het menu Voorinstelling in het deelvenster Metagegevens.

 2. Typ de gegevens voor een van de volgende groepen:

  Basisinformatie

  Hiermee kunt u metagegevens invoeren voor bijschriften, classificatiesterren en een tekstlabel.

  IPTC-inhoud

  De volgende metagegevens worden ingesteld: een korte samenvatting van de foto, een nieuwscode van de website newscode.org en de naam van de auteur van de beschrijving.

  IPTC-copyright

  De volgende metagegevens worden ingesteld: de naam en het webadres van de houder van het auteursrecht en de voor de foto verleende gebruiksrechten.

  IPTC-auteur

  De volgende metagegevens worden ingesteld: de naam, het adres, de contactgegevens, de website en de functie van de auteur van de foto.

  IPTC-afbeelding

  Er worden metagegevens ingesteld voor een beschrijving van een publicatie aan de hand van de op newcodes.org vermelde richtlijnen: een beschrijving van de foto aan de hand van de op newscodes.org vermelde richtlijnen en informatie over de plaats waar de foto is gemaakt.

  IPTC-status

  De volgende metagegevens worden ingesteld: de titel van de foto, een willekeurig taaknummer dat voor de fototaak is gebruikt, verzendinstructies, gebruiksrechten van de foto, de naam van de fotograaf, het bedrijf of het bureau en de eigenaar van de foto.

  IPTC-extensie

  Schrijft metagegevens voor vijf categorieën aanvullende informatie over de inhoud van de afbeelding: beheer, illustraties, beschrijving, modellen en rechten.

  Trefwoorden

  Er worden metagegevens ingesteld voor de vermelde trefwoorden en deze worden aan de bestaande op de foto toegepaste trefwoorden toegevoegd.

 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om de metagegevens te selecteren die u wilt opnemen in de voorinstelling:
  • Klik op Alles inschakelenom alle metadata op te nemen.

  • Klik op Geen inschakelenom helemaal geen metagegevens op te nemen. U gebruikt deze knop waarschijnlijk als u opnieuw begint met het selecteren van metagegevens.

  • Klik op Ingevulde inschakelenals u alleen de metadata wilt opnemen waarvoor u informatie hebt ingevoerd.

  Opmerking:

  Als u handmatig metadata in het deelvenster metadata hebt ingevoerd voordat u Voorinstellingen bewerken hebt gekozen, zijn de velden die u hebt bewerkt, ingeschakeld in het dialoogvenster Metadatavoorinstellingen bewerken.

  • Klik op de vakjes naast een metadatavak als u individuele metadata wilt opgeven.

  • Klik op de vakjes naast de naam van een groep (bijvoorbeeld IPTC-inhoud, IPTC-copyright, enzovoort) als u een volledige metadatagroep wilt opnemen.

 4. Kies Voorinstelling > Huidige instellingen opslaan als nieuwe voorinstelling, typ een naam voor de voorinstelling en klik op Maken.

 5. Klik op Gereedin het dialoogvenster Metagegevensvoorinstellingen bewerken.

Een voorinstelling voor metagegevens toepassen

 1. Zorg dat er foto's zijn geselecteerd in de rasterweergave of in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave en kies een voorinstelling in het menu Voorinstelling in het deelvenster Metagegevens.

Een voorinstelling voor metagegevens toepassen met de tool Spuitbus

 1. Selecteer de tool Spuitbus in de werkbalk van de rasterweergave en kies vervolgens Metadata in het menu Verven in de werkbalk.

  Opmerking:

  Als de tool Spuitbus niet wordt weergegeven op de werkbalk, kiest u Spuitbus in het werkbalkmenu.

 2. Kies de voorinstelling in de werkbalk en klik op of sleep over foto's om de voorinstelling toe te passen.
 3. Klik op de cirkel in de werkbalk om de spuitbus uit te schakelen. Als de spuitbus uitgeschakeld is, is het pictogram Spuitbus zichtbaar in de werkbalk.

Een voorinstelling voor metagegevens bewerken

 1. Kies Voorinstellingen bewerkenin het menu Voorinstelling in het deelvenster Metagegevens.

 2. Kies de voorinstelling die u wilt bewerken in het pop-upmenu Voorinstelling.
 3. Bewerk de metagegevensvelden en wijzig instellingen.
 4. Klik nogmaals op het pop-upmenu Voorinstelling en kies Voorinstelling [naam voorinstelling] bijwerken. Klik vervolgens op Gereed.

De naam van een metagegevensvoorinstelling wijzigen of deze verwijderen

 1. Kies Metagegevens > Metagegevensvoorinstellingen bewerken.

 2. Klik op het pop-upmenu Voorinstelling en kies de voorinstelling waarvan u de naam wilt wijzigen of die u wilt verwijderen.

 3. Klik nogmaals op het pop-upmenu Voorinstelling en kies Naam van voorinstelling [naam voorinstelling] wijzigen of Voorinstelling [naam voorinstelling] verwijderen.

U kunt ook de metagegevensvoorinstellingen uit het besturingssysteem verwijderen door ze naar de prullenbak (Windows) of de prullenmand (Mac OS) te slepen:

Mac OS

/Gebruikers/[gebruikersnaam]/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Lightroom/Metadata Presets/

Windows 7 en 8

\Gebruikers\[gebruikersnaam]\App Data\Roaming\Adobe\Lightroom\Metadata Presets

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid