Гледате помощното съдържание за версия:

Notice of third party licenses: http://www.adobe.com/products/eula/third_party/