Направете следното за тихо инсталиране на Flash Player 11.3 в Mac OS:

Забележка: Това, което следва, е единственият поддържан метод за тихо инсталиране на Flash Player в Mac OS. Други методи, като например извличане и инсталиране на .pkg файл, не се поддържат или препоръчват.

  1. Извлечете пакета на Adobe Flash Player за инсталиране (Инсталирайте Adobe Flash Player.app) от .DMG файла.
  2. Отворете прозореца на терминала и променете директорията, където е записан .app файла.
    Например ако .app файлът е записан на работния плот на текущия потребител, въведете: cd ~/Desktop
  3. Изпълнете инсталируемия .app файл чрез следната команда:
    sudo ./Install Adobe Flash Player.app/Contents/MacOS/Adobe Flash Player Install Manager -install
  4. Въведете паролата, за да продължите с инсталирането.
    Забележка:Необходимо е да сте администратор, за да продължите с инсталирането.