Adobe Experience Manager като облачна услуга | Описание на продукта

В сила от 30 юли 2020 г.

Какво е Adobe Experience Managers Sites („AEM Sites“)?

AEM Sites е платформа за управление на съдържание и практически опит за предоставяне на дигитално клиентско обслужване между различни цифрови канали. AEM Sites позволява на организациите да създават и управляват дигитално потребителско обслужване в мащаб във всички канали.

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

AEM Sites: облачна услуга

Преглеждания на страница на месец

AEM Sites: Ограничения на продукта

 • Показвания на страници. Клиентът може да използва до максимално разрешения брой преглеждания на страница в поръчката за продажба. Преглежданията на страница включват комбинация от преглеждания на страница и API повиквания, при които 5 API повиквания се броят за 1 преглед на страница. 
 • Паралелни потребители. Клиентът може да използва:
  • до 20 паралелни потребители с лицензирани AEM Sites до 5 милиона преглеждания на страници; или
  • до 40 паралелни потребители с лицензирани AEM Sites за 5 милиона или повече преглеждания на страници. 
 • Среди. Клиентът може да разгърне 1 производствена среда, 1 среда за експериментално разполагане и 1 развойна среда, всички с едно и също хранилище за код.
 • Съхранение. Клиентът може да използва до 1 терабайт съхранение за производствена среда, 1 терабайт за среда за експериментално разполагане и 200 гигабайта за развойна среда.
 • Входящ/изходящ мрежови трафик. Клиентът може да използва:
  • до 25 терабайта входящ/изходящ мрежови трафик годишно с AEM Sites, лицензирани до 5 милиона преглеждания на страница; или
  • до 50 терабайта входящ/изходящ мрежови трафик годишно с AEM Sites, лицензирани за 5 милиона или повече преглеждания на страница.
 • Допълнителни възможности. Клиентът има право на достъп до функциите на медийната библиотека на AEM Assets и фрагменти на опита за използване с AEM Sites.

Какво е Adobe Experience Manager Assets („AEM Assets“)?

AEM Assets е система за управление на дигитални активи, която позволява на клиента да споделя и разпространява цифрови ресурси. Потребителите могат да управляват, съхраняват и осъществяват достъп до изображения, видеоклипове, документи, аудиоклипове и мултимедийни файлове за използване в интернет, в печат и за дигитално разпространение.

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

AEM Assets: облачна услуга

На стандартен потребител годишно

AEM Assets: Ограничения на продукта

 • Стандартни потребители. Клиентът има право да използва до максимално разрешения брой стандартни потребители в поръчката за продажба.
 • Среди. Клиентът може да разгърне 1 производствена среда, 1 среда за експериментално разполагане и 1 развойна среда, всички с едно и също хранилище за код.
 • Съхранение. Клиентът може да използва съхранение: 
  • до 1 терабайт за производствена среда, 1 терабайт за средата за експериментално разполагане и 200 гигабайта за развойна среда с AEM Assets, лицензирани за 10 – 24 стандартни потребители; и
  • до 5 терабайта за производствена среда, 5 терабайта за средата за експериментално разполагане и 200 гигабайта за развойна среда с AEM Assets, лицензирани за над 25 стандартни потребители.
 • Входящ/изходящ мрежови трафик. Клиентът може да използва:
  • до 25 терабайта входящ/изходящ мрежови трафик годишно с AEM Assets, лицензирани за 10 – 24 стандартни потребители; или
  • до 50 терабайта входящ/изходящ мрежови трафик годишно с AEM Assets, лицензирани за над 25 стандартни потребители.
 • Brand Portal. Клиентът има право на достъп и използване на Brand Portal за разпространение на ресурси. Brand Portal включва 500 леки потребители на Brand Portal и до 10 терабайта съхранение при поискване в Brand Portal.
 • Услуги за интелигентно съдържание. Клиентът има право на достъп и да използва услугите за интелигентно съдържание.
 • Допълнителни ограничения. Клиентът не е лицензиран да използва фрагменти на опита или услуги за съдържание.

Добавки

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

Приложимост на добавките за продукти и услуги

Sandbox

На всяка

AEM Sites или AEM Assets

Развойна среда

На всяка

AEM Sites или AEM Assets

Съхранение

На терабайт годишно

AEM Sites или AEM Assets

Паралелен потребител

За пакет от 20 паралелни потребители

AEM Sites

Commerce Integration Framework

Преглеждания на страница на месец

AEM Sites

Споделяне на ресурси

На всяка

AEM Assets

Лек потребител

На лек потребител годишно

AEM Assets

Dynamic Media

Преглеждания на страница на месец

AEM Sites или AEM Assets

Съхранение на Dynamic Media в облачна услуга

На терабайт годишно

Dynamic Media

Добавки: Ограничения на продукта

Sandbox. Sandbox модулите могат да бъдат лицензирани независимо само за случаи на непроизводствена употреба и да не изпълняват никакви функции на AEM Sites или AEM Assets. Всяка среда с включен Sandbox е ограничена до 200 гигабайта пространство за съхранение.

Развойна среда. Допълнителна развойна среда може да се добавя само към непроизводствената среда на AEM Sites или AEM Assets и не може да се използва независимо за изпълнение на функции на AEM Sites или AEM Assets. Развойните среди трябва да бъдат лицензирани отделно за използване с определена производствена среда, споделяща една и съща основа на код и не трябва да бъдат споделяни в множество разполагания на AEM Sites или AEM Assets. Всяка допълнителна развойна среда включва до 200 гигабайта памет за съхранение.

Съхранение. Съхранението може да се добави към производствената среда, средата за експериментално разполагане или развойната среда на AEM Sites или AEM Assets.

Паралелен потребител. Пакетите с паралелни потребители могат да се добавят само към AEM Sites. Пакетите с паралелни потребители трябва да бъдат лицензирани поотделно за всяко разполагане на AEM Sites и не трябва да бъдат споделяни в множество внедрения на AEM Sites. 

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework може да се добави само към AEM Sites. Клиентът може да използва до максимално разрешения брой преглеждания на страница в поръчката за продажба. Когато се интегрира с платформа за електронна търговия на трета страна, Commerce Integration Framework включва използване на услуги при поискване на I/O Runtime.

Споделяне на ресурси. Asset Share може да се добавя само към AEM Assets. Asset Share трябва да бъде лицензирано поотделно за всяко разполагане на AEM Assets и не трябва да бъде споделяно в множество внедрения на AEM Assets. Asset Share включва използването на функционалността на AEM Sites само за създаването на персонализиран медиен портал, за да се улесни разпространението на дигиталните ресурси на клиента, съхранявани в AEM Assets към вътрешни и външни групи.

Лек потребител. Леките потребители могат да се добавят само към AEM Assets за достъп до Asset Share и Brand Portal.

Dynamic Media. Dynamic Media може да се добавя към AEM Sites или AEM Assets. Dynamic Media се предоставя с 1 терабайт общо съхранение по заявка. Достъпът до някои функции, включени в Dynamic Media, може да се предоставя чрез алтернативни интерфейси, които може да бъдат с марка Adobe Scene7 или Dynamic Media Classic. Adobe може, изцяло по свое усмотрение, да актуализира марката на алтернативните интерфейси и да консолидира такива функции в един единствен интерфейс за достъп. Когато Dynamic Media е лицензиран като добавка към AEM Sites, клиентът има право на достъп и да използва AEM Assets в средата на AEM Sites само за потребителско съдържание, доставено от Dynamic Media.

Съхранение на Dynamic Media в облачна услуга. Съхранение на Dynamic Media в облачна услуга може да се добавя само към Dynamic Media. 

Дефиниции

Добавка(и) означава допълнителни продукти и услуги, които могат да бъдат лицензирани от клиента и посочени в поръчката за продажба.

API повикване означава заявка за HTTP за приложен програмен интерфейс (API) за получаване или промяна на данни, подадена от приложение, което използва HTTP клиент за извършване на заявката. 

Brand Portal означава услугата при поискване Brand Portal. Brand Portal работи в среда с повече потребители извън средата на AEM Assets. В резултат на това Brand Portal не се предоставя в рамките на минималния процент на непрекъсната работа на AEM Assets. 

Паралелни потребители означава броят на потребителите, които са влезли и са активни (т.е. извършват поне една операция) в производствената среда на AEM Sites в рамките на същия тридесетминутен период от време. Вградените, неперсонализирани AEM Sites, разположени като облачна услуга, са предназначени да поддържат определен брой паралелни потребители (както е посочено подробно в описанието на AEM Sites) въз основа на средния потребителски товар, разположен в производствената среда. Ако броят на паралелните потребители в даден момент надвишава броя на паралелните потребители, посочени в описанието на AEM Sites, или средният потребителски товар, разположен в производствената среда, надвишава предварително зададената средна стойност на Adobe, клиентът може да се сблъска с по-ограничена ефективност по време на авторската дейност. Ако средният потребителски товар на клиента, разположен в производствената среда, е по-малък от предварително зададената средна стойност на Adobe, разполагането на AEM Sites от клиента може да поддържа повече от зададения брой паралелни потребители (както е посочено подробно в описанието на AEM Sites).

Услуги за съдържание означава набор от възможности за излагане на съдържание, дефинирано от потребителя, чрез различни API във формат JSON.

Развойна среда означава непроизводствената среда за изпълнение на функции за разработване, като проектиране, кодиране, тестване и осигуряване на качеството. 

Лек потребител означава потребител, който има право на достъп или да използва Asset Share и Brand Portal. Лицензите за лек потребител не могат да се използват паралелно (т.е. един и същ идентификационен номер за вход не може да бъде използван от повече от един потребител или компютър в определен момент от време) или от няколко потребители.

Медийна библиотека означава следните функционалности, налични в AEM Assets за използване на индивидуално ниво на дигиталните ресурси: съхранение на готови за ползване дигитални ресурси за поддръжка на системата за управление на уеб съдържанието на клиента; управление на свойствата на метаданните в раздела Properties Basic; достъп до функциите на Timeline (включително преглед на коментари, управление на версиите на ресурсите, стартиране на работни процеси и преглед на дейностите); добавяне на коментари чрез иконата Annotate; управление на статичните предавания; за използване в мрежата и дигитална употреба. Използването на други функции на AEM Assets изисква пълен лиценз за AEM Assets.

Преглед на страница означава еднократен преглед на имейл или уеб страница на интернет сайт, включително екранни изгледи на приложението, екранни състояния на приложението, мобилни уеб страници и страници в социалните мрежи. Преглежданията на страница се отчитат всеки път, когато дадена уеб страница, цифров билборд или дисплей в магазин се зареди или обнови, когато се зареди приложение или когато съдържанието се рендира или показва чрез отворен или прегледан имейл и се активира дейност в оригиналната услуга. 

Производствена среда означава средата, която прави съдържанието достъпно за целевата аудитория на клиента. 

Sandbox означава програма за разполагане на еднократни случаи на развойна среда, среда за експериментално разполагане и производствена среда за непроизводствена употреба (например доказателство за концепция, демонстрации и обучение). Sandbox модулите и включените среди не са предоставени в рамките на минималния процент на непрекъсната работа на AEM Sites или AEM Assets.

Услуги за интелигентно съдържание означава услуга за интелигентно съдържание при поискване. Клиентът може да избере да изпрати маркираните изображения до услугите за интелигентно съдържание за обработка. Клиентът потвърждава, че подобна обработка ще позволи на услугите за интелигентно съдържание да усвоят и по-точно да възпроизведат методологията за маркиране на клиента, когато обработват бъдещи изображения. Услугите за интелигентно съдържание функционират в среда с повече потребители извън средата на AEM Assets. В резултат на това Услугите за интелигентно съдържание не се предоставят в рамките на минималния процент на непрекъсната работа на AEM Assets.

Среда за експериментално разполагане означава средата, използвана за потвърждаване на промените в приложението, преди да бъде насочена към производствената среда чрез процедура за разполагане. 

Стандартен потребител означава потребител (служител или временен работник на клиента), който има право на достъп или да използва продуктите и услугите и включва потребители, които имат право на достъп до продуктите и услугите програмно (например чрез използването на API) за всякакви цели. Лицензите за стандартни потребители не могат да се използват паралелно (т.е. един и същ идентификационен номер за вход не може да бъде използван от повече от един стандартен потребител или компютър в определен момент от време) или от няколко стандартни потребители.

Съхранение означава общото комбинирано хранилище, налично във всеки един момент за всички активни данни в производствената среда, средата за експериментално разполагане и развойната среда. 

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?