Софтуер на място на Adobe Experience Manager | Описание на продукта

В сила от 30 юли 2020 г.

Какво е Adobe Experience Manager Sites 6.5 („AEM Sites“)?

AEM Sites е платформа за управление на съдържание и практически опит за предоставяне на дигитално клиентско обслужване между различни цифрови канали. AEM Sites позволява на организациите да създават и управляват дигитално потребителско обслужване в мащаб във всички канали.

Продукти и услуги Параметри на лиценза Разполагане
AEM Sites За базов пакет на AEM Sites Софтуер на място
Добавки:
Допълнителни среди За среда Софтуер на място
Потребители За потребител Софтуер на място
Commerce Integration Framework На разполагане Софтуер на място и услуги при поискване
AEM Assets За среда Софтуер на място
Dynamic Media  Преглеждания на страница на месец Услуги при поискване
Personalized Media Годишен трафик на прегледа на страницата Услуги при поискване
Brand Portal За потребител на Brand Portal Услуги при поискване
Услуги за интелигентно съдържание За базов пакет на Услуги за интелигентно съдържание Услуги при поискване
AEM Screens Standard За плейър Софтуер на място
AEM Screens Premium За плейър Софтуер на място

AEM Sites: Ограничения на продукта

1.  AEM Sites

Лицензиране.  Отделен базов пакет AEM Sites трябва да бъде лицензиран за всяко AEM разполагане на AEM Sites. AEM Sites включва използване на функционалностите на медийната библиотека на AEM Assets. AEM Sites не включва лицензи за потребители, които трябва да бъдат лицензирани отделно.

2.  Добавки за AEM Sites

Допълнителни среди. Допълнителни среди може да се добавят към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Sites, и не може да бъдат използвани самостоятелно за извършване на никакви функции на AEM Sites.

Потребители. Потребителските лицензи може да се добавят към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Sites.  

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework може да се добави към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Sites. Когато се интегрира с платформа за електронна търговия на трета страна, Commerce Integration Framework включва използване на услуги при поискване на I/O Runtime. Клиентът има право да използва функционалността за търговия, която се предоставя със софтуера на място на Adobe Experience Manager.

AEM Assets. AEM Assets среди може да се добавят към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Sites. Използването на AEM Assets е ограничено до поддръжката на система за управление на уеб съдържание.

  • За AEM Sites:
    • когато се използва функцията Asset Share, AEM Assets средата трябва да бъде лицензирана в количество, равно на общия брой авторски среди и среди за публикуване, внедрени в разполагане на AEM, като функцията на AEM Assets или която и да е част от нея се използва или е активирана преди това (дори и да не се използва непрекъснато); или 
    • когато не се използва функцията Asset Share, AEM Assets средите трябва да бъдат лицензирани в количество, равно на общия брой авторски среди и среди за публикуване, внедрени в разполагане на AEM, като функцията на AEM Assets или която и да е част от нея се използва или е активирана преди това (дори и да не се използва непрекъснато). 

Dynamic Media. Dynamic Media може да се добавя към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Sites. Dynamic Media се предоставя с 1 терабайт общо съхранение по заявка. Достъпът до някои функции, включени в Dynamic Media, може да се предоставя чрез алтернативни интерфейси, които може да бъдат с марка Adobe Scene7 или Dynamic Media Classic. Adobe може, изцяло по свое усмотрение, да актуализира марката на алтернативните интерфейси и да консолидира такива функции в един единствен интерфейс за достъп. Когато Dynamic Media е лицензиран като добавка към AEM Sites, клиентът има право на достъп и да използва AEM Assets в средата на AEM Sites само за потребителско съдържание, доставено от Dynamic Media.

Personalized Media. Personalized Media може да се добавя към разполагане на AEM само когато са лицензирани базов пакет AEM Sites и добавка за AEM Assets. Personalized Media се предоставя с 60 гигабайта общо съхранение по заявка. Функциите за Dynamic Media, включени в Personalized Media (когато са лицензирани отделно от Dynamic Media), могат да се използват само за да се позволи на клиента да използва компонентите Visual Configurator и Шаблони 1:1 на Personalized Media. Достъпът до някои функции, включени в Personalized Media, може да се предоставя чрез алтернативни интерфейси, които може да бъдат с марка Adobe Scene7 или Dynamic Media Classic. Adobe може, изцяло по свое усмотрение, да актуализира марката на алтернативните интерфейси и да консолидира такива функции в един единствен интерфейс за достъп.

Brand Portal. Brand Portal може да се добавя към разполагане на AEM само когато са лицензирани базов пакет AEM Sites и добавка за AEM Assets. Brand Portal се предоставя с 10 терабайта общо съхранение, базирано на услугите при поискване, за всеки клиент, независимо от броя лицензирани потребители на Brand Portal. Всеки потребител на Brand Portal, влязъл в потребителския интерфейс на Brand Portal през 12-месечен период на Лицензионния срок, се отчита като един потребител на Brand Portal.

Услуги за интелигентно съдържание. Базов пакет Услуги за интелигентно съдържание може да се добавя към разполагане на AEM само когато са лицензирани базов пакет AEM Sites и добавка за AEM Assets. Използването на Услуги за интелигентно съдържание е ограничено до 2 милиона маркирани изображения на година. Дублираните изображения, които са обработени и маркирани, ще се отчитат като едно маркирано изображение.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard може да се добавя към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Sites. AEM Screens Standard трябва да се използва само за управление на видео и снимково съдържание, което се насочва от AEM Screens към плейъра в планирани часове и дати. AEM Screens Standard не включва права за управление на интелигентно, интерактивно, персонализирано или динамично съдържание. AEM Screens Standard се лицензира за всеки плейър и трябва да бъдат лицензирано в количество, равно на общия брой плейъри, като функцията на AEM Screens Standard или която и да е част от нея се използва или е активирана преди това (дори и да не се използва непрекъснато). AEM Screens Standard не включва никакви плейъри или интегриране, поддръжка и работата на плейърите.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium може да се добавя към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Sites. AEM Screens Premium включва всички възможности на AEM Screens Standard и може също така да се използва за управление на интелигентно, интерактивно, персонализирано или динамично съдържание, което може да изисква автоматично определяне дали да се показва динамично съдържание. AEM Screens Premium се лицензира за всеки плейър и трябва да бъдат лицензирано в количество, равно на общия брой плейъри, като функцията на AEM Screens Premium или която и да е част от нея се използва или е активирана преди това (дори и да не се използва непрекъснато). AEM Screens Premium не включва никакви плейъри или интегриране, поддръжка и работата на плейърите. AEM Screens Premium включва функция за активиране на интерактивно или сензорно приложение в плейърите.
 

AEM Sites: Определения

Разполагане на AEM означава независима авторска среда или свързан клъстер от авторски среди с произволен брой свързани среди за публикуване.

Базов пакет на AEM Sites означава 1 авторска среда, 1 среда за публикуване и неограничен брой среди за кеширане.

Годишен трафик на прегледа на страницата означава общият брой преглеждания на страницата за период от 12 месеца.

Функция Asset Share означава поднабора от функции на AEM Assets, които правят възможно разпространението на цифровите ресурси на клиента, съхранявани в AEM Assets, към вътрешни и външни групи чрез „Страница на Asset Share“ (т.е. страница, използвана за търсене на активи на базата на свързани метаданни).  Достъпът до страницата на Asset Share не е ограничен до потребители.

Авторска среда означава средата, която потребителите използват за влизане и управление на съдържанието на уебсайта на клиента.

Потребител на Brand Portal е лицето, което може да използва или да получи достъп до потребителския интерфейс на Brand Portal. Лицензите за потребителите на Brand Portal не могат да се използват паралелно (т.е. един и същ идентификационен номер за вход не може да бъде използван от повече от един потребител или компютър в определен момент от време) или от няколко потребители.

Среда за кеширане означава средата за кеширане или инструмента за балансиране на натоварването за динамична уеб авторска среда. При кеширането Средата за кеширане работи като част от HTTP сървър, който кешира колкото се може повече от статичното съдържание на уебсайта и осъществява достъп до системата за оформление на уебсайта колкото се може по-често. При роля за балансиране на натоварването Средата за кеширане разпределя натоварването между различните клъстерни среди.

Среда означава едно копие на софтуер на място, стартирано и работещо в рамките на процес на Java виртуална машина на един физически компютър или във виртуална среда. Всяка среда може да бъде обозначена или като авторска среда, или като среда за публикуване, но всяка от тях ще се отчита отделно като една среда.

Медийна библиотека означава следните функционалности, налични в AEM Assets за използване на индивидуално ниво на дигиталните ресурси: съхранение на дигитални ресурси за поддръжка на системата за управление на уеб съдържанието на клиента; управление на свойствата на метаданните в раздела Properties Basic; достъп до функциите на Timeline (включително преглед на коментари, управление на версиите на ресурсите, стартиране на работни процеси и преглед на дейностите); добавяне на коментари чрез иконата Annotate; управление на статичните предавания и споделяне на файлове от Creative Cloud чрез Share Link. Използването на други функции на AEM Assets изисква пълен лиценз за AEM Assets.

Преглед на страница означава еднократен преглед на имейл или уеб страница на интернет сайт, включително екранни изгледи на приложението, екранни състояния на приложението, мобилни уеб страници и страници в социалните мрежи.  Преглежданията на страница се отчитат всеки път, когато дадена уеб страница, цифров билборд или дисплей в магазин се зареди или обнови, когато се зареди приложение или когато съдържанието се рендира или показва чрез отворен или прегледан имейл и се активира дейност в оригиналната услуга.

Плейър означава компютър с дигитална медия, на който е инсталирано приложението AEM Screens с цел управление на съдържанието и преживяванията на свързан екранен панел. Един плейър може да захранва само до 25 дисплея и не може да се използва за повторно излъчване на съдържание на повече дисплеи.

Първично сървърно повикване означава всяко преглеждане на страница, изходяща връзка, изтегляне, клиентска връзка или друго събитие в сайта(сайтовете) на клиента, доколкото клиентът маркира, разрешава маркирането или причинява маркирането на такива преглеждания на страница, изходящи връзки, изтегляния, персонализирани връзки и други събития с цел осъществяване на достъп и използване на Adobe Analytics Essentials за Sites. Всяко маркирано преглеждане на страница, изходяща връзка, заявка за контейнер на кампанията, изтегляне, персонализирана връзка или друго събитие ще се отчита като едно първично сървърно повикване.

Среда за публикуване означава средата, която прави съдържанието достъпно за целевата аудитория на клиента.

Базов пакет Услуги за интелигентно съдържание означава достъп до Услуги за интелигентно съдържание.

Потребител има значението, изложено в Общите условия, но включва също и лица, които могат да осъществяват достъп до продуктите и услугите по програмен път (като например чрез използването на API) за всяка цел.

Visual Configurator означава технология за рендиране на изображения в реално време и рамка, която позволява на клиентите да визуализират онлайн решения за конфигурация с цел персонализиране, напр. рендиране на цветове, текстури, повърхности, мотиви, графики в изображения на продукти или сцени в реално време. Лицензът на клиента за Visual Configurator включва 10 копия на Scene7 Image Authoring.

Шаблони 1:1 означава динамично сглобено и доставено 1:1 персонализирано мултимедийно съдържание (напр. банери и имейл) за целеви посетители на сайта. 

Какво е Adobe Experience Manager Assets 6.5 („AEM Assets“)?

AEM Assets е инструмент за управление на цифрови ресурси, който е интегриран с платформата Adobe Experience Manager и позволява на клиента да споделя и разпространява цифрови ресурси. Потребителите могат да управляват, съхраняват и осъществяват достъп до изображения, видеоклипове, документи, аудиоклипове и мултимедийни файлове за използване в интернет, в печат и за дигитално разпространение.

Продукти и услуги Параметри на лиценза Разполагане
AEM Assets За базов пакет на AEM Assets Софтуер на място
Добавки:
Допълнителни среди За среда Софтуер на място
Потребители За потребител Софтуер на място
Dynamic Media Преглеждания на страница на месец Услуги при поискване
Personalized Media Годишен трафик на прегледа на страницата Услуги при поискване
Работна станция за създаване на изображения За среда Софтуер на място
Brand Portal За потребител на Brand Portal Услуги при поискване
Услуги за интелигентно съдържание За базов пакет на Услуги за интелигентно съдържание Услуги при поискване
AEM Screens Standard За плейър Софтуер на място
AEM Screens Premium За плейър Софтуер на място

AEM Assets: Ограничения на продукта

1.  AEM Assets

Лицензиране. Отделен базов пакет AEM Assets трябва да бъде лицензиран за всяко AEM разполагане на AEM Assets.  AEM Assets не включва лицензи за потребители, които трябва да бъдат лицензирани отделно. AEM Assets не включва използването на фрагменти на съдържанието, фрагменти на опита и услуги за съдържание.

Функция Asset Share. Използването на функцията Asset Share изисква среда за публикуване.  Функционалността на AEM Sites, добавена за използване с опцията за споделяне на ресурси, може да се използва само за изграждането на персонализиран медиен портал, за да се улесни използването на функцията Asset Share от клиента.

2.  Добавки за AEM Assets

Допълнителни среди. Допълнителни среди може да се добавят към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Assets, и не може да бъдат използвани самостоятелно за извършване на никакви функции на AEM Assets.

Потребители. Допълнителни потребителски лицензи може да се добавят към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Assets. 

Dynamic Media. Dynamic Media може да се добавя към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Assets. Dynamic Media се предоставя с 1 терабайт общо съхранение по заявка. Достъпът до някои функции, включени в Dynamic Media, може да се предоставя чрез алтернативни интерфейси, които може да бъдат с марка Adobe Scene7 или Dynamic Media Classic. Adobe може, изцяло по свое усмотрение, да актуализира марката на алтернативните интерфейси и да консолидира такива функции в един единствен интерфейс за достъп.

Personalized Media. Personalized Media може да се добавя към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Assets. Personalized Media се предоставя с 60 гигабайта общо съхранение по заявка. Функциите за Dynamic Media, включени в Personalized Media (когато са лицензирани отделно от Dynamic Media), могат да се използват само за да се позволи на клиента да използва компонентите Visual Configurator и Шаблони 1:1 на Personalized Media. Достъпът до някои функции, включени в Personalized Media, може да се предоставя чрез алтернативни интерфейси, които може да бъдат с марка Adobe Scene7 или Dynamic Media Classic. Adobe може, изцяло по свое усмотрение, да актуализира марката на алтернативните интерфейси и да консолидира такива функции в един единствен интерфейс за достъп.

Работна станция за създаване на изображения. Среди за Работна станция за създаване на изображения може да се добавят към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Assets. Клиентът не трябва да инсталира Работна станция за създаване на изображения на сървър, споделена или хоствана система, която позволява Работната станция за създаване на изображения да бъде използвана или да е достъпна за няколко компютъра или използвана от няколко потребителя.

Brand Portal. Brand Portal може да се добавя към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Assets. Brand Portal се предоставя с 10 терабайта общо съхранение, базирано на услугите при поискване, за всеки клиент, независимо от броя лицензирани потребители на Brand Portal. Всеки потребител на Brand Portal, влязъл в потребителския интерфейс на Brand Portal през 12-месечен период на Лицензионния срок, се отчита като един потребител на Brand Portal.

Услуги за интелигентно съдържание. Базов пакет Услуги за интелигентно съдържание може да се добавя към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Assets. Използването на Услуги за интелигентно съдържание е ограничено до 2 милиона маркирани изображения на година. Дублираните изображения, които са обработени и маркирани, ще се отчитат като едно маркирано изображение. Клиентът може да избере да изпрати маркираните изображения до услугите за интелигентно съдържание за обработка. Клиентът потвърждава, че подобна обработка ще позволи на услугите за интелигентно съдържание да усвоят и по-точно да възпроизведат методологията за маркиране на клиента, когато обработват бъдещи изображения.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard може да се добавя към разполагане на AEM само когато е лицензиран пакет AEM Assets. AEM Screens Standard трябва да се използва само за управление на видео и снимково съдържание, което се насочва от AEM Screens към плейъра в планирани часове и дати. AEM Screens Standard не включва права за управление на интелигентно, интерактивно, персонализирано или динамично съдържание. AEM Screens Standard се лицензира за всеки плейър и трябва да бъдат лицензирано в количество, равно на общия брой плейъри, като функцията на AEM Screens Standard или която и да е част от нея се използва или е активирана преди това (дори и да не се използва непрекъснато). AEM Screens Standard не включва никакви плейъри или интегриране, поддръжка и работата на плейърите. AEM Screens Standard включва функции на AEM Sites, които трябва да се използват само за улесняване на използването от страна на клиента на AEM Screens Standard. 

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium може да се добавя към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет AEM Assets. AEM Screens Premium включва всички възможности на AEM Screens Standard и може също така да се използва за управление на интелигентно, интерактивно, персонализирано или динамично съдържание, което може да изисква автоматично определяне дали да се показва динамично съдържание. AEM Screens Premium се лицензира за всеки плейър и трябва да бъдат лицензирано в количество, равно на общия брой плейъри, като функцията на AEM Screens Premium или която и да е част от нея се използва или е активирана преди това (дори и да не се използва непрекъснато). AEM Screens Premium не включва никакви плейъри или интегриране, поддръжка и работата на плейърите. AEM Screens Premium включва функции на AEM Sites, които трябва да се използват само за улесняване на използването от страна на клиента на AEM Screens Premium. AEM Screens Premium включва функция за активиране на интерактивно или сензорно приложение в плейърите.

AEM Assets: Определения

Базов пакет AEM Assets означава 1 авторска среда.

Разполагане на AEM означава независима авторска среда или свързан клъстер от авторски среди с произволен брой свързани среди за публикуване.

Годишен трафик на прегледа на страницата означава общият брой преглеждания на страницата за период от 12 месеца.

Функция Asset Share означава поднабора от функции на AEM Assets, които правят възможно разпространението на цифровите ресурси на клиента, съхранявани в AEM Assets, към вътрешни и външни групи чрез „Страница на Asset Share“ (т.е. страница, използвана за търсене на активи на базата на свързани метаданни).  Достъпът до страницата на Asset Share не е ограничен до потребители.

Авторска среда означава средата, която потребителите използват за влизане и управление на съдържанието на уебсайта на клиента.

Brand Portal означава услугата при поискване Brand Portal. Съхранението, базирано на услугите при поискване Brand Portal, е част от общото съхранение на клиента.

Потребител на Brand Portal е лицето, което може да използва или да получи достъп до потребителския интерфейс на Brand Portal. Лицензите за потребителите на Brand Portal не могат да се използват паралелно (т.е. един и същ идентификационен номер за вход не може да бъде използван от повече от един потребител или компютър в определен момент от време) или от няколко потребители.

Среда за кеширане означава средата за кеширане или инструмента за балансиране на натоварването за динамична уеб авторска среда. При кеширането Средата за кеширане работи като част от HTTP сървър, който кешира колкото се може повече от статичното съдържание на уебсайта и осъществява достъп до системата за оформление на уебсайта колкото се може по-често. При роля за балансиране на натоварването Средата за кеширане разпределя натоварването между различните клъстерни среди.

Среда означава едно копие на софтуер на място, стартирано и работещо в рамките на процес на Java виртуална машина на един физически компютър или във виртуална среда. Всяка среда може да бъде обозначена или като авторска среда, или като среда за публикуване, но всяка от тях ще се отчита отделно като една среда.

Преглед на страница означава еднократен преглед на имейл или уеб страница на интернет сайт, включително екранни изгледи на приложението, екранни състояния на приложението, мобилни уеб страници и страници в социалните мрежи.  Преглежданията на страница се отчитат всеки път, когато дадена уеб страница, цифров билборд или дисплей в магазин се зареди или обнови, когато се зареди приложение или когато съдържанието се рендира или показва чрез отворен или прегледан имейл и се активира дейност в оригиналната услуга.

Плейър означава компютър с дигитална медия, на който е инсталирано приложението AEM Screens с цел управление на съдържанието и преживяванията на свързан екранен панел. Един плейър може да захранва само до 25 дисплея и не може да се използва за повторно излъчване на съдържание на повече дисплеи.

Първично сървърно повикване означава всяко преглеждане на страница, изходяща връзка, изтегляне, клиентска връзка или друго събитие в сайта(сайтовете) на клиента, доколкото клиентът маркира, разрешава маркирането или причинява маркирането на такива преглеждания на страница, изходящи връзки, изтегляния, персонализирани връзки и други събития с цел осъществяване на достъп и използване на Adobe Analytics Essentials за Assets. Всяко маркирано преглеждане на страница, изходяща връзка, заявка за контейнер на кампанията, изтегляне, персонализирана връзка или друго събитие ще се отчита като едно първично сървърно повикване.

Среда за публикуване означава средата, която прави съдържанието достъпно за целевата аудитория на клиента.

Услуги за интелигентно съдържание означава Услугите за интелигентно съдържание по заявка.

Базов пакет Услуги за интелигентно съдържание означава достъп до Услуги за интелигентно съдържание.

Потребител има значението, изложено в Общите условия, но включва също и лица, които могат да осъществяват достъп до продуктите и услугите по програмен път (като например чрез използването на API) за всяка цел.

Visual Configurator означава технология за рендиране на изображения в реално време и рамка, която позволява на клиентите да визуализират онлайн решения за конфигурация с цел персонализиране, напр. рендиране на цветове, текстури, повърхности, мотиви, графики в изображения на продукти или сцени в реално време. Лицензът на клиента за Visual Configurator включва 10 копия на Scene7 Image Authoring.

Шаблони 1:1 означава динамично сглобено и доставено 1:1 персонализирано мултимедийно съдържание (напр. банери и имейл) за целеви посетители на сайта. 

Какво представлява Adobe Experience Manager Forms 6.5 („AEM Forms“)?

AEM Forms е корпоративна платформа за документи и формуляри, която позволява на клиента да събира и обработва информация, да доставя персонализирани съобщения и да защитава и проследява информация. AEM Forms разширява бизнес процесите към мобилна работна сила и клиенти, като разширява достъпа до услуги на потребители, оборудвани с настолни компютри, лаптопи, смартфони или таблети.

Продукти и услуги Параметри на лиценза Разполагане
AEM Forms
За подаване на формуляр и рендиране на документи Софтуер на място
Добавки:
Сигурност на документите в AEM Forms За получател Софтуер на място

AEM Forms: Ограничения на продукта

1.  AEM Forms

Лицензиране. AEM Forms са ограничени до броя на подадени формуляри и рендирани документи, идентифицирани в поръчката за продажба. AEM Forms включва използване на функционалностите на медийната библиотека на AEM Assets.

Портал на AEM Forms.

  • Функциите на AEM Sites, включени като част от портала AEM Forms (до 2 среди на AEM Sites), може да се използват само за създаване, управление, администриране и доставка на формуляри и документи на уебсайт, например създаване и персонализиране на уеб страница, свързана с търсенето, показването, извличането и обработката на формуляри и документи, и за създаване на имейли, които препращат обратно към документи, доставени на уебсайт.  Клиентът не може да използва функционалността на AEM Sites, включена като част от портала на AEM Forms, за да публикува уеб съдържание или да управлява уебсайтове, които не са свързани с обработка на формуляри или показване на документи.
  • Функционалността на AEM Sites, включена като част от портала на AEM Forms, може да се използва при съставянето на формуляри, документи и кореспонденция и свързани уеб страници на портала на AEM Forms, но не може да се използва за общо съхраняване и управление на ресурси.
  • Ако клиентът комбинира възможности за среда за AEM Sites и други възможности за AEM Forms на същия компютър, то тази комбинация ще се отчита като използване на среда за AEM Sites в допълнение към използването на AEM Forms.

Разширения на Reader. За всеки базов пакет AEM Forms, лицензиран от клиента:

  • Клиентът може да използва разширенията на Reader за до 100 уникални документа и да разположи тези документи на неограничен брой получатели.
  • Клиентът може да използва разширенията на Reader за неограничен брой документи, когато документът е бил рендиран от рендиращата система на PDF Forms непосредствено преди разполагането му на получател. В този сценарий за неограничено използване разширеният документ на Reader не може да бъде публикуван на уебсайт или по друг начин да бъде разположен на повече от един получател, без повторно да се рендира документът с помощта на рендиращата система на PDF Forms.

Шрифтове.  За шрифтове, идентифицирани като „Лицензирани за вграждане за печат и преглед“ тук: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html клиентът може да вгражда копия на софтуера за шрифтове, предоставен на клиента за използване с AEM Forms в документите си само с цел отпечатване и преглед на документи.

AEM Forms Designer/Workbench. Копия на AEM Forms Designer и AEM Forms Workbench трябва да се използват от клиента само на настолен компютър или лаптоп, които се използват съвместно с AEM Forms.  

Цифрови сертификати. Всяка покупка, употреба или разчитане на цифрови сертификати, издадени от органи за сертифициране на трети страни, във връзка с използването от страна на клиента на AEM Forms се извършва само по усмотрение на клиента и на негов риск и отговорност.

Adobe Acrobat Professional. Всеки Adobe Acrobat Professional, предоставен на клиента заедно с AEM Forms, може да се инсталира само на компютри, на които е инсталирано AEM Forms, и може да се използва само индиректно, доколкото AEM Forms PDF Generator е проектиран за достъп до Adobe Acrobat Professional по програмен път, както е описано в документацията.

2.  AEM Forms: Добавки

Сигурност на документите в AEM Forms. Всеки получател е лицензиран за едно разполагане на AEM. Клиентът не трябва да деактивира или да се намесва в електронни известия или диалогови прозорци относно поверителността или проследяването, които се показват в софтуера, използван за преглед на електронни файлове, които са били обработени от Сигурност на документите в AEM Forms.

AEM Forms: Определения

Разполагане на AEM означава независима авторска среда или свързан клъстер от авторски среди с произволен брой свързани среди за публикуване.

Портал на AEM Forms означава модул на AEM Forms, който позволява ограничен достъп до функциите на AEM Sites и AEM Assets за използване съвместно с AEM Forms.  В портала на AEM Forms са включени разумен брой потребителски лицензи, но тези потребители имат право да използват AEM Sites и AEM Assets само в рамките на ограниченията на портала на AEM Forms, без право на достъп до пълната функционалност на AEM Sites и AEM Assets.

Авторска среда означава средата, която потребителите използват за влизане и управление на съдържанието на уебсайта на клиента.

Разполагане означава да се достави или по друг начин да се предостави, пряко или непряко, по какъвто и да е начин, документ, на едно или повече лица или юридически субекти, включително получатели. Документ, който е бил разположен, остава в това състояние, докато вече не е налице за разпространение.

Среда за кеширане означава средата за кеширане или инструмента за балансиране на натоварването за динамична уеб авторска среда. При кеширането Средата за кеширане работи като част от HTTP сървър, който кешира колкото се може повече от статичното съдържание на уебсайта и осъществява достъп до системата за оформление на уебсайта колкото се може по-често. При роля за балансиране на натоварването Средата за кеширане разпределя натоварването между различните клъстерни среди.

Документ означава електронен или печатен файл, който се обработва или генерира от AEM Forms, включително документи, съдържащи полета за данни, в които данните могат да се въвеждат и записват.  Документът се счита за „уникален“, освен в случаите, в които е идентичен екземпляр на разположен документ, директен езиков превод на разположен документ, различава се от други разположени документи само по отношение на корекции на печатни грешки или съдържа персонализирана информация за получателите преди разполагането (напр. име, адрес, номер на сметка и т.н.) и други подобни разлики, които не променят основната бизнес цел на документа.

Рендиране на документ означава представяне на документ чрез комбиниране на шаблон и данни, цифрово подписване или удостоверяване на документ или превръщане на документ от един формат в друг независимо от дължината или крайния формат на документа.

Подаване на формуляр означава подаване на данни от всякакъв формуляр и вид, създадени от AEM Forms, което води до подаване на данни към база данни или друго хранилище за съхранение, независимо от местоположението. Когато формулярът се състои от няколко страници или панели, подаването на формуляра се счита за еднократно подаване на формуляр. Частично попълнените формуляри не се считат за подадени формуляри: само подаването на окончателния формуляр се счита за подаване на формуляр. Формулярите, които са част от набор от формуляри, се считат за индивидуално подадени формуляри.

Среда означава едно копие на софтуер на място, стартирано и работещо в рамките на процес на Java виртуална машина на един физически компютър или във виртуална среда. Всяка среда може да бъде обозначена или като авторска среда, или като среда за публикуване, но всяка от тях ще се отчита отделно като една среда.

Медийна библиотека означава следните функционалности, налични в AEM Assets за използване на индивидуално ниво на дигиталните ресурси: съхранение на дигитални ресурси за поддръжка на системата за управление на уеб съдържанието на клиента; управление на свойствата на метаданните в раздела Properties Basic; достъп до функциите на Timeline (включително преглед на коментари, управление на версиите на ресурсите, стартиране на работни процеси и преглед на дейностите); добавяне на коментари чрез иконата Annotate; управление на статичните предавания и споделяне на файлове от Creative Cloud чрез Share Link. Използването на други функции на AEM Assets изисква пълен лиценз за AEM Assets.

Рендираща система на PDF Forms означава сървърният компонент на AEM Forms, който динамично рендира и разполага PDF формуляр за попълване, запаметяване и подаване.

Среда за обработване означава средата, в която по време на изпълнение се извършва обработка, която не е възможна в среда за публикуване.

Разширения на Reader означава модул на AEM Forms, който, когато се използва в документи, позволява на клиента да активира допълнителни функции на Reader в Adobe Acrobat Reader.

Функции на Reader означава:

(а)    определена технология, вградена в PDF файлове от Adobe Forms, която активира функции в софтуера Adobe Acrobat Reader, които иначе не биха били налични (например възможността да се съхраняват документи локално или да се добавят пояснения); и

(б)    метаданни (съхранявани на компютър и / или вградени в електронен файл с поддържан файлов формат), съдържащи или отнасящи се до права за достъп и използване, предназначени за прилагане чрез управление на правата на Adobe Forms директно или чрез поддържани софтуерни приложения.

Среда за публикуване означава средата, която прави съдържанието достъпно за целевата аудитория на клиента.

Получател означава лице, на което клиентът пряко или непряко разполага документи. Лицензите за получатели не могат да бъдат споделяни или използвани от повече от един индивидуален получател, но могат да бъдат прехвърляни:

(а)    когато нови получатели заменят бивши получатели, които са прекратили ангажимента си с клиента; или

(б)    с писмено разрешение от Adobe.

Потребител има значението, изложено в Общите условия, но включва също и лица, които могат да осъществяват достъп до продуктите и услугите по програмен път (като например чрез използването на API) за всяка цел.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн