Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Při exportu PDF do jiných formátů souborů pomocí příkazu Uložit jako je pro každý formát souboru jedinečné nastavení převodu.

Poznámka:

Pokud chcete použít stejné nastavení pokaždé, když převádíte PDF do určitého formátu, určete tato nastavení v dialogovém okně Předvolby. Na panelu Převod z PDF vyberte ze seznamu formát souboru a klikněte na tlačítko Upravit nastavení. (Kliknutím na tlačítko Výchozí se můžete kdykoli vrátit k výchozím nastavením.)

Volby Adobe PDF (Acrobat Pro)

PDF můžete znovu uložit jako optimalizovaný PDF s použitím nastavení v dialogovém okně Optimalizace PDF. Optimalizace PDF umožňuje změnu kompatibility PDF tak, abyste je mohli zobrazit ve starších verzích programů Acrobat nebo Reader. Po změně nastavení kompatibility mohou být některé nové prvky PDF nedostupné. Vysvětlení významu jednotlivých nastavení kompatibility viz Úrovně kompatibility PDF.

Nastavení převodu obrázků

Volby JPEG a JPEG 2000

Poznámka:

Pokud PDF obsahuje více obrazů, můžete je exportovat jednotlivě do souborů JPEG, PNG nebo TIFF pomocí příkazu Nástroje volby > Zpracování dokumentu > Exportovat všechny obrazy.

Dostupnost voleb závisí na tom, zda exportujete dokument do formátu JPEG nebo JPEG2000.

Stupně šedi/barvy

Definuje nastavení komprese pro vyvážení velikosti souboru a kvality obrazu. Čím menší bude soubor, tím menší bude také kvalita obrazu.

Velikost dlaždice

Rozdělí obraz, který se komprimuje, na dlaždice zadané velikosti. (Pokud výška nebo šířka obrazu není přesným násobkem velikosti dlaždice, použijí se na okrajích neúplné dlaždice.) Obrazová data pro každou dlaždici se komprimují samostatně a mohou se i samostatně rozbalit. Doporučená je výchozí hodnota 256. Tato volba je dostupná pouze pro formát JPEG2000.

Formát

Určuje způsob zobrazení souboru. Dostupné pouze pro formát JPEG.

Základní (standardní)

Zobrazí obraz až po dokončení stažení. Tento formát JPEG rozpozná většina webových prohlížečů.

Základní (optimalizovaný)

Optimalizuje kvalitu barev obrazu a vytváří menší soubory, ale nepodporují ho všechny webové prohlížeče.

Progresivní (3-5 průchodů)

Stáhne obraz nejdříve jako obraz s nízkým rozlišením, s postupným zlepšováním kvality v průběhu stahování.

RGB/CMYK/Stupně šedi

Určuje typ správy barev pro výstupní soubor a to, zda se do souboru vloží profil ICC.

Poznámka:

Pokud použijete příkaz Uložit jako nebo Exportovat všechny obrazy u dokumentu PDF, který obsahuje obrazy JPEG a JPEG 2000 a exportujete obsah do formátu JPEG nebo JPEG 2000, výsledný obraz může vypadat jinak, když ho otevřete v aplikaci Acrobat. Může se to stát v případě, že obrazy mají profil barev zahrnutý na úrovni stránky, ale ne uvnitř obrazových dat. V tomto případě nemůže aplikace Acrobat dostat profil barev na úrovni stránky do výsledného uloženého obrazu.

Barevný prostor/Rozlišení

Určuje barevný prostor a rozlišení výstupního souboru. Acrobat může tato nastavení určit automaticky. Chcete-li převést barevné obrazy v souboru na odstíny šedi, zvolte Stupně šedi.

Poznámka:

Vyšší rozlišení, například 2400 ppi, je vhodné pouze pro malé velikosti stránky (do 6,826 palce nebo 173,380 mm).

Volby PNG

Formát PNG je vhodný pro obrazy, které se použijí na webu.

Prokládaně

Určuje, zda je obraz prokládaný. Žádné vytvoří obraz, který se v prohlížeči zobrazí až po dokončení stahování. Adam7 vytvoří obraz, pro který se zobrazuje v prohlížeči během stahování celého obrazu verze s nízkým rozlišením. Volba Adam7 může dobu přenosu zdánlivě zkrátit a ujišťuje uživatele, že přenos probíhá; zvýší se tím ale velikost souboru.

Filtr

Umožňuje vybrat algoritmus filtrování.

Žádný

Komprimuje obraz bez filtru. Doporučuje se pro obrazy v režimu indexovaná barva a bitová mapa.

Odečíst

Optimalizuje kompresi pro obrazy s pravidelnými vodorovnými vzorky nebo přechody.

Nahoře

Optimalizuje kompresi pro obrazy s pravidelnými svislými vzorky.

Průměr

Optimalizuje kompresi nízkoúrovňového šumu průměrováním barevných hodnot sousedních obrazových bodů.

Paeth

Optimalizuje kompresi nízkoúrovňového šumu změnou přiřazení sousedních barevných hodnot.

Adaptivní

Použije algoritmus filtru Dolů, Nahoru, Průměr nebo Paeth, který nejlépe vyhovuje obrazu. Vyberte Adaptivní, pokud si nejste jisti, který filtr použít.

RGB/Stupně šedi

Určuje typ správy barev pro výstupní soubor a zda se do souboru vloží profil ICC.

Barevný prostor/Rozlišení

Určuje barevný prostor a rozlišení výstupního souboru. Acrobat může tato nastavení určit automaticky. Chcete-li převést barevné obrazy v souboru na odstíny šedi, zvolte Stupně šedi.

Poznámka:

Vyšší rozlišení, například 2400 ppi, je vhodné pouze pro malé velikosti stránky (do 6,826 palce nebo 173,380 mm).

Volby TIFF

TIFF je univerzální bitmapový obrazový formát, který podporují prakticky všechny aplikace pro malování, úpravy obrazů a sazbu stránek. Rozlišení se určuje automaticky.

Monochromatický

Určuje formát komprese. CCITT G4 je výchozí a obvykle dává nejmenší velikost souboru. Komprese ZIP také dává malé soubory.

Poznámka:

Některé aplikace neumějí otevřít soubory TIFF, uložené s kompresí JPEG nebo ZIP. V těchto případech se doporučuje komprese LZW.  

RGB/CMYK/Stupně šedi/Jiné

Určuje typ správy barev pro výstupní soubor.

Barevný prostor/Rozlišení

Určuje barevný prostor a rozlišení výstupního souboru. Acrobat může tato nastavení určit automaticky. Chcete-li převést barevné obrazy v souboru na odstíny šedi, zvolte Stupně šedi.

Poznámka:

Vyšší rozlišení, například 2400 ppi, je vhodné pouze pro malé velikosti stránky (do 6,826 palce nebo 173,380 mm).

Volby dokumentů Microsoft Word a RTF

PDF můžete exportovat do formátu Word (DOCX nebo DOC) nebo Rich Text Format (RTF). Jsou zde k dispozici následující volby.

Zachovat tok textu

Určuje, že musí zůstat zachován tok textu.

Zachovat uspořádání stránek

Určuje, že musí zůstat zachováno uspořádání stránek.

Vložit poznámky

Exportuje poznámky do výstupního souboru.

Vložit obrazy

Exportuje obrázky do výstupního souboru.

V případě potřeby spustit OCR

Rozpozná text, pokud PDF obsahuje obrázky s textem.

Nastavit jazyk

Určuje nastavení jazyka pro OCR.

Volby HTML

Jedna stránka HTML

Určuje, že po exportování do HTML se vytvoří jeden soubor HTML. Chcete-li přidat navigační podokno, umožněte následující příkazy:

  • Přidat rámeček navigace na základě nadpisů

  • Přidat rámeček navigace na základě záložek

Více stránek HTML

Určuje, že po exportování do HTML se vytvoří více souborů HTML. Výběrem jednoho kritéria dokument rozdělíte na více souborů HTML.

  • Rozdělit podle nadpisů dokumentu

  • Rozdělit podle záložek dokumentu

Vložit obrazy

Určuje, jestli budou exportovány obrázky, když exportujete PDF jako HTML.

Zjistit a odebrat záhlaví a zápatí

Určuje, zda by měl být ze souborů HTML obsah záhlaví a zápatí v souboru PDF odstraněn nebo odebrán.

V případě potřeby spustit OCR

Rozpozná text, pokud PDF obsahuje obrázky s textem.

Nastavit jazyk

Určuje nastavení jazyka pro OCR.

Volby tabulky

Numerická nastavení

Určuje desetinné oddělovače a oddělovače tisíců u numerických dat. Vyberte jednu z následujících možností:

  • Detekce desetinného oddělovače a oddělovače tisíců pomocí místního nastavení

  • Považujte za desetinný oddělovač a oddělovač tisíců následující symboly. Zadejte nebo vyberte oddělovače v odpovídajících polích.

V případě potřeby spustit OCR

Rozpozná text, pokud PDF obsahuje obrázky s textem.

Nastavit jazyk

Určuje nastavení jazyka pro OCR.

Volby PostScriptu nebo EPS (Encapsulated PostScript)

PDF můžete exportovat do jazyka PostScript® pro použití v tiskové nebo prepress aplikaci. PostScriptový soubor obsahuje úplné komentáře DSC (Document Structuring Conventions) a další pokročilé informace, zachované programem Adobe Acrobat Distiller®. Z libovolného PDF můžete také vytvořit soubor EPS, určený pro umístění nebo otevření v jiné aplikaci. Dostupnost voleb závisí na tom, zda převádíte dokument do PostScriptu nebo do EPS.

Poznámka:

Pokud v aplikaci Acrobat Pro vytváříte soubory EPS pro separace, barevné prostory všech obrazů by měly být CMYK.

Soubor popisu tiskárny

Popis PostScriptové tiskárny (PPD) obsahuje potřebné informace pro správné formátování PostScriptového souboru pro dané výstupní zařízení. Volba Nezávislé na zařízení vytvoří pouze složený PostScriptový soubor nebo EPS (s neseparovanými barvami). Volba Výchozí Acrobatu představuje startovací bod a referenci pro vytváření všech typů PostScriptu a obnoví výchozí nastavení převodu. Adobe PDF 7.0 je kompatibilní s většinou zařízení. Tato volba je dostupná pouze pro formát PostScript (PS).

ASCII nebo Binární

Určuje výstupní formát obrazových dat. Binární výstup dává menší soubory, ale nelze jej použít pro všechny pracovní postupy.

PostScript

Určuje úroveň kompatibility PostScriptu. Úroveň jazyka 3 použijte pouze v případě, že ji cílové výstupní zařízení podporuje. Úroveň jazyka 2 je vhodná pro soubor EPS, který chcete umístit do jiného dokumentu a vytvořit z něho výtažky jako ze součásti tohoto dokumentu. Úroveň jazyka 2 použijte pro soubory EPS, které chcete importovat do aplikací společnosti Microsoft.

Vložení písem

Tato funkce určuje písma, jež budou vložena do PostScriptu. Vložená písma jsou přejata z PDF, odkazovaná písma z používaného počítače.

Vložit poznámky

Tato funkce zachová vzhled poznámek ve výsledném souboru PostScript.

Převedení písma Type na písmo Type 1

Slouží k převodu písem TrueType Písma na písma Type 1 ve výsledném souboru PostScript.

Vložit náhled

Tato funkce určuje, zda se vytvoří náhled TIFF pro výsledný soubor EPS. Tato volba není dostupná při ukládání jako PostScript.

Rozsah stránek

Určuje stránky, které chcete exportovat. Při exportu souborů do výstupu EPS se každá stránka v rozsahu uloží do samostatného souboru EPS.

Volby textu a XML

Kódování

Určuje binární hodnoty, založené na mezinárodních standardech, používané k reprezentaci textových znaků. UTF-8 je Unicode reprezentace znaků používající jednu nebo více 8 bitových hodnot na znak; UTF-16 reprezentuje znaky pomocí 16 bitových hodnot. ISO-Latin-1 je 8 bitová reprezentace znaků, která je nadmnožinou ASCII. UCS-4 je univerzální znaková sada, kódovaná ve 4 oktetech. HTML/ASCII je 7 bitová reprezentace znaků, vyvinutá v ANSI.

Volba Použít výchozí mapovací tabulku použije výchozí kódování znaků definované v mapovacích tabulkách, které jsou ve složce Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables. Tyto mapovací tabulky určují mnoho vlastností výstupu dat, včetně následujících výchozích kódování znaků: UTF-8 (Uložit jako XML nebo HTML 4.0.1) a HTML/ASCII (Uložit jako HTML 3.2).

Generovat záložky

Generuje záložky s odkazy na obsah pro dokumenty HTML nebo XML. Odkazy se umístí na začátek výsledného dokumentu HTML nebo XML.

Generovat tagy pro netagované soubory

Generuje tagy pro soubory, které ještě nejsou tagované, například pro PDF vytvořené pomocí Acrobatu 4.0 nebo starších. Pokud tato volba není vybraná, netagované soubory se nepřevedou.

Poznámka:

Tagy se aplikují pouze jako součást procesu převodu a po dokončení převodu se vypustí. Toto není metoda, jak vytvořit tagované PDF ze starších souborů

Generovat obrazy

Určuje způsob převodu obrazů. V dokumentech XML a HTML budou odkazy na převedené obrazové soubory.

Použít podsložku

Určuje složku, do které se uloží generované obrazy. Výchozí název je Images.

Použít prefix

Určuje prefix, který se přidá k názvům obrazových souborů v případě, že máte několik verzí stejného obrazového souboru. Názvy souborů, které se přiřadí obrazům, mají formát názevsouboru_img_číslo.

Výstupní formát

Určuje konečný formát obrázků. Výchozí formát je JPG.

Převzorkovat na

Převzorkuje obrazové soubory dolů na zadané rozlišení. Pokud tuto volbu nevyberete, budou mít obrazové soubory stejné rozlišení jako ve zdrojovém souboru. Obrazové soubory se nikdy nepřevzorkují nahoru (na vyšší rozlišení).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online