Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Vytvoření polí formuláře

V aplikaci Acrobat pole formuláře vytvoříte jeho výběrem z nástrojů pro formuláře. Pro každý typ pole můžete nastavit řadu voleb v dialogovém okně Vlastnosti pro pole formuláře.

Režim úprav otevřeného formuláře

Režim úprav otevřeného formuláře zobrazí podokno úloh Formulář. Pomocí voleb v podokně úloh Formuláře můžete přidávat nová pole, upravovat stávající pole a provádět další úlohy týkající se formulářů.

 • Pokud jste vytvořili nový formulář, otevře se implicitně v režimu úprav formuláře.
 • V případě již existujících formulářů zvolte příkaz Nástroje > Formuláře > Úpravy.

Formulář se zobrazí v režimu úprav formuláře a otevře se podokno úloh Formuláře.

Vytvoření pole formuláře

 1. Po převodu dokumentu do formátu PDF otevřete podokno Formulář, pokud již není otevřené) (Nástroje > Formuláře > Upravit).
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na možnost Přidat nové pole, a poté vyberte typ pole formuláře, které chcete přidat.

  • Na pruhu nástrojů Rychlý přístup vyberte pole formuláře.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na stránku a vyberte nástroj.

  Kurzor se změní na nitkový kříž a zobrazí se náhled tohoto pole.

 3. Klikněte na stránce na místo, kam chcete přidat pole a vytvořte pole výchozí velikosti. Pokud chcete vytvořit pole s jinou velikostí, nakreslete obdélník a určete rozměry pole.
 4. V poli Název pole zadejte název pole a určete, zda se má jednat o povinné pole. Zvolte název, který je relevantní a popisný, aby byl sběr a organizace dat snadnější.
 5. Pokud chcete zobrazit dialogové okno Vlastnosti a upravit nějaké další vlastnosti pole, klepněte na volbu Všechny vlastnosti.

  Poznámka:

  Pokud jste v pruhu nástrojů formuláře (viditelný v režimu úprav formuláře) zvolili možnost Nechat nástroj vybraný, rámeček Název pole se po přidání pole nezobrazí. Při každém dalším klepnutí na stránku je do formuláře přidáno nové pole. Pokud tento režim chcete ukončit, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte na tlačítko nástroje pro výběr objektu . Pokud chcete upravit vlastnosti pole, poklepejte na něj.

 6. Chcete-li formulář vyzkoušet, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Náhled. Náhled formuláře vám umožní zobrazit formulář stejným způsobem, jakým ho uvidí jeho příjemci, a můžete tak formulář zkontrolovat. Když máte zobrazen náhled formuláře, můžete klepnout na tlačítko Upravit a vrátit se zpět do režimu úprav.
 7. Po dokončení práce na formuláři klikněte na možnost Ukončit úpravy formuláře.

Rozmístění polí formuláře v mřížce

K přesnému umístění polí formuláře na stránce můžete použít mřížku. Můžete určit velikost dílků, barvu a polohu mřížky. Můžete také určit, zda se mají hranice polí formuláře přitahovat na nejbližší čáru mřížky, když pole formuláře upravujete. Čáry mřížky se netisknou.

 1. Zvolte možnost Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Pravítka a mřížky > Mřížka.
 2. Aby se pole formuláře přitahovala k nejbližším čárám mřížky, když je vytváříte nebo přemísťujete, zvolte Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Pravítka a mřížky > Přitahovat na mřížku.

Kopírování pole formuláře

Můžete vytvářet kopie pole formuláře na jedné stránce formuláře PDF. Pole formuláře také můžete zkopírovat a vložit ho na další stránky. Když vytváříte duplikovaná pole formuláře, jsou na jednu nebo více stránek vloženy repliky původních polí. Duplicitní pole jsou na každé stránce vždy umístěny na stejném místě jako originál. Kopie i duplikáty lze přetáhnout do jiné polohy na stránce, ale ne z jedné stránky na jinou. Pomocí nástroje

Kopie i duplikáty jsou vytvořeny se stejným základním názvem jako původní pole formuláře. Kopie a duplikáty vložené pomocí příkazu Duplikovat na stránkách mají k názvu připojena rovněž čísla. Všechna pole formuláře se stejným základním názvem sdílejí stejná uživatelská data a vlastnosti akce. Stejně tak, když uživatel provede úpravu nebo zadání nějakých údajů v kopii nebo duplikátu pole, zobrazí se tyto údaje ve všech polích se stejným základním názvem.

Pokud změníte vlastnosti libovolné z vícenásobných verzí pole formuláře se stejným základním názvem, budou mít tyto změny vliv pouze na tuto kopii pole formuláře. Výjimkou jsou změny v seznamu Akcí, pokud spouštěcí událost není akce myši.

Poznámka:

Pokud chcete duplikátu nebo zkopírovanému poli formuláře zabránit, aby reagovalo stejně jako původní pole, změňte název nového pole formuláře.

Vytvoření kopie pole formuláře

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit.
 2. Vyberte pole formuláře a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zkopírovat pole formuláře do středu současného zobrazení, zvolte Úpravy > Kopírovat a pak zvolte Úpravy > Vložit.

  • Chcete-li zkopírovat pole formuláře a přesunout ho do jiného místa na stránce, přetáhněte ho se stisknutou klávesou Ctrl.

   Tip: Chcete-li tažení omezit na vodorovný nebo svislý pohyb, stiskněte a podržte klávesu Shift.

 3. Chcete-li, aby se pole automaticky vyplnilo daty, která uživatel napíše do originálního pole, ponechte název nezměněný. Pokud je zkopírované pole určeno pro jedinečné uživatelské informace, přejmenujte jej.

Vytvoření více kopií pole formuláře na stránce

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte pravým tlačítkem na pole formuláře a vyberte možnost Vytvořit více kopií.

  • Vyberte pole formuláře a poté vyberte příkaz Úlohy> Upravit pole > Vytvořit více kopií.

 3. V dialogovém okně Vytvořit více kopií polí vyberte Náhled a posuňte dialogové okno podle potřeby tak, abyste viděli původní pole a jeho kopie na stránce formuláře.
 4. Vyberte volby, které chcete použít:
  • Chcete-li změnit počet vytvářených kopií, zadejte jiné hodnoty ve volbách Kopírovat vybraná pole dolů a Kopírovat vybraná pole napříč.

  • Chcete-li změnit rozměry původního pole a všech jeho kopií, zadejte jiné hodnoty ve volbách Změnit šířku a Změnit výšku.

  • Chcete-li posunout původní pole a všechny jeho kopie, klikněte na tlačítka Nahoru, Dolů, Doleva nebo Doprava.

 5. Chcete-li, aby se pole automaticky vyplnila daty, která uživatel napíše do originálního pole, ponechte názvy nezměněné. Pokud budou zkopírovaná pole určena pro jedinečné uživatelské informace, přejmenujte je.

Duplikování pole formuláře na více stránkách

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte pravým tlačítkem myši na pole formuláře a vyberte možnost Duplikovat na stránkách.

  • Vyberte pole formuláře a zvolte příkaz Formuláře > Úlohy> Upravit pole > Duplikovat na stránkách.

   Poznámka: Příkaz Duplikovat není dostupný pro formuláře s pouze jednou stránkou.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li duplikovat pole formuláře na každé stránce formuláře, vyberte Všechny a klepněte na OK.

  • Chcete-li duplikovat pole formuláře v omezeném rozsahu stránek, klepněte na tlačítko Od a zadejte počáteční a koncovou stránku rozsahu, ve kterém chcete pole formuláře umístit. Pak klikněte na OK.

   Poznámka: Zahrnutí nebo nezahrnutí stránky, na které se pole formuláře původně vyskytuje, proces duplikování neovlivní. Při zahrnutí této stránky se nevytvoří druhá kopie pole nad originálem a při jejím nezahrnutí se původní pole formuláře neodstraní.

 4. Chcete-li, aby se pole automaticky vyplnila daty, která uživatel napíše do originálního pole, ponechte názvy nezměněné. Pokud budou duplicitní pole určena pro jedinečné uživatelské informace, přejmenujte je.

Výběr více polí formuláře

Výběr více polí formuláře je prvním krokem pro několik úkonů, jako je vytváření kopií, vyrovnání polí formuláře a úprava rozestupů mezi poli formuláře.

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit.
 2. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat všechna pole formuláře všech typů, zvolte Úpravy > Vybrat vše.

  • Chcete-li vybrat určitý rozsah polí formuláře, klepněte na první pole formuláře z tohoto rozsahu a pak se stisknutou klávesou Shift klepněte na poslední pole. Vyberou se všechna pole formuláře mezi těmito dvěma poli.

  • Pokud chcete vybrat jednotlivá pole formuláře v různých částech stránky PDF, klepněte na každé pole se stisknutou klávesou Ctrl.

  • Chcete-li vybrat všechna pole formuláře v určité oblasti stránky, použijte nástroj pro výběr objektu a tažením vytvořte rámeček výběru kolem této oblasti.

  • Pokud chcete zrušit výběr jednotlivých polí formuláře, klepněte na daná pole se stisknutou klávesou Ctrl.

  Pole, které je zvýrazněno tmavě modrou barvou a na jeho okrajích jsou zobrazena uchopovací táhla jekotevní pole. Když vyberete více polí formuláře klepnutím, bude kotva poslední vybrané pole. Když použijete rámeček výběru, bude kotva to pole formuláře, které bylo vytvořeno nejdříve. Pokud klepnutím s klávesou Ctrl zrušíte označení kotevního pole, stane se novým kotevním polem pole umístěné v levém horním rohu výběru.

Změna velikosti a uspořádání polí formuláře

Po vytvoření polí formuláře můžete měnit jejich uspořádání, velikost nebo umístění a nastavit tak stránce čistší a profesionálnější vzhled.

V režimu úprav formuláře můžete upravit rozvržení polí formuláře (vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Úpravy).

Změna velikosti pole formuláře

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit.
 2. Vyberte pole formuláře, jehož velikost chcete změnit.
 3. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li ručně změnit velikost pole, přetáhněte okrajové táhlo. Pokud chcete zachovat poměr stran pole formuláře, podržte během přetažení táhla v rohu klávesu Shift.

  • Pokud chcete velikost pole změnit o jeden bod, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+klávesa se šipkou, pokud chcete velikost polí změnit o 10 bodů, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+klávesa se šipkou.

  • Chcete-li změnit velikost konkrétního rozměru, klikněte pravým tlačítkem myši na pole a zvolte možnost Vlastnosti. Poté klikněte na záložku Pozice a upravte hodnoty Šířka a Výška.

Změna velikosti více polí formuláře podle vybraného pole formuláře

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit.
 2. Vyberte všechna pole formuláře, jejichž velikost chcete změnit.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole formuláře, podle kterého mají být nastavena ostatní vybraná pole formuláře. Vyberte volbu Nastavit pole na stejnou velikost a poté vyberte jednu z následujících možností:

  výšky

  Nastaví výšky polí bez změny jejich šířky.

  šířky

  Nastaví šířky polí bez změny jejich výšky.

  Obojí

  Nastaví všechny výšky a šířky podle vybraného pole.

Přemístění jednotlivých polí formuláře

Pole formuláře můžete jednoduše přesunout přetažením myší. Abyste rychleji dostali přesnější výsledky, můžete použít speciální funkce, které pole navzájem zarovnají, nastaví mezi nimi stejný odstup nebo je vystředí na stránce.

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit.
 2. Vyberte jedno nebo více polí formuláře, která chcete přesunout.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li je přemístit do přibližné polohy, přetáhněte vybraná pole formuláře na nové místo.

   Tip: Chcete-li omezit pohyb jen na vodorovný nebo svislý směr, začněte táhnout, a pak stiskněte klávesu Shift a pokračujte v tažení výběru.

  • Chcete-li provést přesun na konkrétní místo, klikněte pravým tlačítkem myši na pole a zvolte možnost Vlastnosti. Poté klikněte na záložku Pozice a nastavte hodnoty Pozice.

  • Chcete-li pole posouvat buď vodorovně nebo svisle po malých krocích, nastavte polohu vybraných polí formuláře stisknutím kláves se šipkami.

  • Chcete-li pole formuláře umístit přesně do středu stránky, zvolte Úpravy > Vyjmout, přejděte na požadovanou stránku, a pak zvolte možnost Úpravy > Vložit.

   Poznámka: Pole se umístí doprostřed stránky pouze při prvním vložení. Další vložená pole budou posunutá vzhledem k dříve vloženým polím.

Zarovnání a vystředění více polí formuláře

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit.
 2. Vyberte dvě nebo více polí formuláře, která chcete zarovnat.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole, podle kterého chcete zarovnat ostatní pole. Vyberte volbu Zarovnat, rozmístit nebo vystředit a poté vyberte příkaz podle následujícího popisu:
  • Pokud chcete zarovnat sloupec polí, vyberte volbu Zarovnat doleva, doprava nebo svisle. Pole budou na základě zvoleného příkazu zarovnána k levé hraně, pravé hraně nebo svislé ose (středu) kotevního pole formuláře.

  • Pokud chcete zarovnat řadu polí, vyberte volbu Zarovnat nahoru, dolů nebo vodorovně. Pole budou na základě zvoleného příkazu zarovnána k horní hraně, spodní hraně nebo vodorovné ose (středu) kotevního pole formuláře.

  • Pokud chcete pole vystředit, vyberte volbu Vystředit svisle, vodorovně nebo podle obou os.

  Poznámka:

  Když klepnete pravým tlačítkem myši na jedno z vybraných polí, zobrazí se na jeho okrajích uchopovací táhla, která značí, že se jedná o kotevní pole formuláře. Příkazy z nabídky Zarovnat posunou ostatní vybraná pole formuláře tak, aby byla zarovnaná podle okraje nebo středu kotevního pole formuláře.

Nastavení odstupu mezi poli formuláře

Rovnoměrné rozmístění skupiny polí formuláře nastaví rovnoměrné rozestupy mezi poli formuláře, měřené mezi středy sousedních polí. Příkazy Rozmístění mají přednost před příkazem Přitahovat na mřížku.

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit.
 2. Vyberte pole formuláře, která chcete upravit.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na jedno z vybraných polí formuláře a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud chcete pole rozmístit rovnoměrně mezi pole umístěné zcela nahoře a pole umístěné zcela dole, vyberte volbu Zarovnat, rozmístit nebo vystředit > Rozmístit svisle.

  • Pokud chcete pole rozmístit rovnoměrně mezi pole umístěné zcela vlevo a pole umístěné zcela vpravo, vyberte volbu Zarovnat, rozmístit nebo vystředit > Rozmístit vodorovně.

   Poznámka: Příkaz Rozmístit v okně Nástroje > Formuláře má jiný význam. Tento příkaz používejte k odeslání formuláře jiným osobám, které doplní informace a data vám vrátí.

Odstranění pole formuláře

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit.
 2. V panelu Pole nebo v zobrazení stránky vyberte pole formuláře, která chcete odstranit.
 3. Stiskněte Delete nebo zvolte Úpravy > Odstranit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online