Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

O vlastnostech pole formuláře

Jak se bude pole formuláře chovat závisí na nastavení v dialogovém okně Vlastnosti pro toto pole. Můžete nastavit vlastnosti, které se vztahují k formátování, určují vztah informací v poli formuláře k ostatním polím, nastaví omezení pro data, které může uživatel zadat do pole formuláře, spustí uživatelské skripty a tak dále.

Pro pole formuláře Acrobatu můžete nastavit řadu různých vlastností, v závislosti na typu pole. Vlastnosti pro každý typ pole formuláře se vybírají v řadě záložek. Když změníte nějakou vlastnost, je použita ve chvíli, kdy vyberete jinou vlastnost nebo když stisknete klávesu Enter.

Všechny typy polí formulářů mají záložky Všeobecné a Akce. Ostatní záložky se objeví pouze pro specifické typy polí formuláře. Pro většinu typů polí formuláře se objeví záložka Volby, ale dostupné volby jsou pro jednotlivé typy polí specifické.

V každé záložce jsou dostupné dvě položky. Pokud jednu z nich vyberete v libovolné záložce, objeví se u ní zaškrtnutí a tato volba bude zaškrtnutá ve všech záložkách. Jsou to tyto volby:

Zamknutá

Když je tato volba vybraná, zabrání jakýmkoliv dalším změnám všech vlastností pole formuláře.

Zavřít

Uzavře dialogové okno vlastností pole formuláře. Pokud měníte vlastnosti více polí, můžete nechat dialogové okno Vlastnosti otevřené. Klikněte na jednotlivá pole a změňte jejich vlastnosti.

Poznámka:

Pokud na kterékoliv záložce vyberete Zamknuté, zamknou se všechny vlastnosti tohoto pole, nejen volby v této záložce.

Úprava vlastností polí formuláře

Vlastnosti pole formuláře můžete v aplikaci Acrobat zobrazit pouze v režimu úprav. Je možné upravovat vlastnosti více polí najednou.

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit.
 2. Jednou z následujících metod otevřete dialogové okno Vlastnosti:
  • Chcete-li upravit jedno pole formuláře, poklepejte na něj nebo na něj klepněte pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti.

  • Chcete-li upravit více polí formuláře, vyberte pole, která chcete změnit, klikněte pravým tlačítkem na jedno z vybraných polí a zvolte možnost Vlastnosti.

 3. Dle potřeby změňte vlastnosti na všech dostupných kartách.

  Vlastnost je změněna okamžitě poté, kdy vyberte jinou vlastnost nebo stisknete klávesu Enter.

 4. Dialogové okno Vlastnosti zavřete klepnutím na tlačítko Zavřít.

Pokud vyberete pole formuláře, která mají různé hodnoty vlastností, budou některé volby v dialogovém okně Vlastnosti nedostupné. Jinak se změny dostupných voleb aplikují na všechna vybraná pole formuláře.

Poznámka:

Abyste zabránili neúmyslným změnám pole formuláře, vyberte Zamknuté v levém dolním rohu dialogového okna Vlastnosti před jeho zavřením. Chcete-li pole odemknout, klepněte znovu na tuto volbu.

Záložka Všeobecné pro vlastnosti pole formuláře

Záložka Všeobecné se objeví pro všechny typy polí formuláře a obsahuje následující volby:

Název

Určuje jednoznačný název vybraného pole formuláře.

Tip nástroje

Zobrazí text, který může nerozhodnému uživateli pomoci při vyplňování pole formuláře. Tipy se objeví, když je ukazatel chvíli bez pohybu nad polem formuláře.

Pole formuláře

Určuje, zda je pole formuláře viditelné, buď na obrazovce nebo v tisku. Dostupné volby jsou: Viditelné, Skryté, Viditelné ale netištěné a Skryté ale tištěné.

Orientace

Natočí pole formuláře o 0, 90, 180 nebo 270 stupňů.

Pouze ke čtení

Zabrání uživateli změnit obsah pole formuláře.

Vyžadované

Donutí uživatele, aby vybrané pole formuláře vyplnil. Pokud se uživatel pokusí odeslat formulář, když je vyžadované pole prázdné, objeví se chybová zpráva a prázdné vyžadované pole formuláře se zvýrazní.

Záložka Vzhled pro vlastnosti pole formuláře

Vlastnosti vzhledu určují, jak bude pole formuláře vypadat na stránce. Záložka Vzhled se objeví pro všechny typy polí formuláře kromě čárových kódů a obsahuje následující volby:

Barva okraje

Otevře dialog pro výběr barvy, ve kterém můžete vybrat barvu pro rámeček, ohraničující pole. Chcete-li nechat pole bez rámečku, vyberte Žádná barva.

Tloušťka čáry

Určí šířku rámečku ohraničujícího pole formuláře: Tenký, Střední nebo Tlustý.

Barva výplně

Otevře dialog pro výběr barvy, ve kterém můžete vybrat barvu pro pozadí pole. Chcete-li nechat pole nevybarvené, vyberte Žádná barva.

Poznámka: Jiná volba pro Barvu výplně než Žádná barva zablokuje všechny obrázky na stránce PDF, které jsou za polem formuláře.

Styl čáry

Změní vzhled rámečku. Vyberte volbu Plná, Přerušovaná, Zkosení, Vsazení nebo Podtržení.

Velikost písma

Nastaví velikost pro uživatelem zadávaný text nebo pro značku výběru pro přepínací tlačítka a zaškrtávací pole. Volby zahrnují Automaticky, různé přednastavené hodnoty a zápis jiné hodnoty. Pokud pro textové pole vyberete volbu Automaticky, mění se při psaní velikost písma tak, aby se text do rámečku vešel.

Barva textu

Otevře dialog pro výběr barvy, ve kterém můžete vybrat barvu pro text nebo značku výběru.

Písmo

Nabízí seznam písem, dostupných na vašem počítači. Tato volba není dostupná pro pole formuláře, která nezobrazují text.

Poznámka:

Nastavení předvolby Zapnout jazykové volby zprava doleva v panelu Jazyk v dialogovém okně Předvolby ovlivní volby, které se objeví v záložce Vzhled v dialogovém okně Vlastnosti. Když je tato předvolba vybrána, karta Vzhled obsahuje volby pro změnu stylu číslic a směr textu pro textová pole, okna rolovacích nabídek a pole se seznamem.

Záložka Umístění pro vlastnosti pole formuláře

Záložka Umístění vám umožní umístit nebo upravit velikost aktuálně vybraného pole nebo polí. Pole lze přesunout na místo určené na stránce. Pomocí voleb Výška a Šířka změníte pouze velikost polí. Chcete-li pole přesunout, aniž byste měnili jejich velikost, zvolte možnost Neměnit výšku a šířku při změně umístění.

Záložka Volby pro vlastnosti pole formuláře

Volby, které jsou dostupné na této záložce, se mění podle typu vybraného pole formuláře. Záložka Volby se objeví pro všechny typy polí formuláře s výjimkou digitálních podpisů.

Čárové kódy

Záložka Volby pro vlastnosti pole čárového kódu obsahuje následující volby:

Symbologie

Obsahuje typy čárových kódů PDF417, QR Code a Data Matrix.

Poznámka: Pokud vaše organizace zpracovává formuláře více metodami, vyberte metodu, která vyhoví i pro nejméně kvalitní obrazy čárových kódů. Pokud se například budou formuláře vracet faxem a e-mailem, zvolte jako podmínky dekódování Faxový server, abyste zajistili vysokou spolehlivost načtení pro všechny formuláře.

Komprimovat data před zakódováním do čárového kódu

Určuje, zda se budou data před zakódováním komprimovat. Data se komprimují metodou komprese Flate. Komprimovaná data obvykle vyžadují v čárovém kódu méně místa pro uložení a dovolí uložit více dat. Obvykle byste měli tuto volbu vybrat, pokud budete používat k interpretování vrácených dat dekodér čárových kódů Acrobatu. Tuto volbu nevybírejte, pokud budete používat ruční skener čárových kódů, protože většina z nich neumí dekódovat komprimovaná data.

Podmínky dekódování

Přednastavené podmínky dekódování představují doporučené výchozí body, které pak můžete nastavit kliknutím na tlačítko Vlastní.

Vlastní

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat vlastní parametry zpracování, které nejlépe vyhovují vašemu specifickému hardwaru pro skenování a faxování. (Dostupné volby se liší podle typu čárového kódu.)

Rozměr X

Šířka buňky v jednotkách mil (1 mil = 0,001 palce nebo 0.0254 mm).

Poměr Y/X

Poměr výšky a šířky buňky. Například pro datové buňky, které jsou dvakrát vyšší než jsou široké, zadejte 2. (Dostupné pouze pro čárové kódy PDF417.)

Poznámka: Pokud plánujete dekódování čárových kódů s použitím ručního laserového skeneru, nevytvářejte čárové kódy širší než 10,2 cm (4 palce). S ručními skenery obecně lépe fungují vyšší a užší čárové kódy. Pokud použijete dekodér čárových kódů Adobe (dostupný samostatně), nebude výška a šířka čárového kódu představovat problém.

Úroveň korekce chyb

Odpovídá stupni redundance dat, přidávané do čárového kódu, aby se opravily potenciální chyby dekódování. Vyšší úrovně přidají více redundance a poskytnou odolnější čárové kódy, pro které se bude generovat více úspěšných výsledků dekódování. Ale s vyššími úrovněmi budou také čárové kódy větší a sníží se schopnost zakódovat do čárového kódu uživatelem zadaná data nebo data struktury formuláře. Odolnější čárový kód může omezit problémy, které představují značky perem, špatná kvalita tisku, zkreslení způsobené přenosem faxem nebo přeložení dokumentu. Tato volba je dostupná pouze pro čárové kódy PDF417 a QR Code.

Správa parametrů čárového kódu

Umožňuje uložit vlastní nastavení čárového kódu do souboru. Pak můžete tento soubor exportovat a dát ho k dispozici ostatním autorům formulářů ve vaší organizaci.

Zaškrtávací pole

Styl zaškrtávacího pole

Určuje tvar značky, která se objeví uvnitř zaškrtávacího pole, když ho uživatel vybere: Zaškrtnutí (výchozí), Kroužek, Křížek, Kosočtverec, Čtverec nebo Hvězdička. Tato vlastnost nezmění tvar samotného zaškrtávacího pole.

Poznámka: Velikost značky uvnitř zaškrtávacího pole je určena velikostí písma, kterou určíte na kartě Vzhled.

Exportní hodnota

Určuje hodnotu, která bude představovat položku při exportu dat. Pokud pole necháte prázdné, použije se jako exportní hodnota položka pro Název na kartě Všeobecné.

Zaškrtávací pole je ve výchozím stavu zaškrtnuté

Zobrazí zaškrtávací pole vybrané, dokud ho uživatel neodznačí.

Pro rolovací nabídky nebo pole seznamu se záložka Volby používá k vytvoření seznamu položek, ze kterých uživatel vybírá.

Přestože většina vlastností v této záložce je společná pro oba tyto typy polí formuláře, několik z nich je výhradně pro jeden nebo druhý typ.

Položka

Přijme text, který zadáváte pro možnosti, jež se mají zobrazit v nabídce daného pole.

Přidat

Přesune aktuální položku z volby Položka do Seznamu položek.

Exportní hodnota

Určuje hodnotu, která bude představovat položku při exportu dat. Pokud pole necháte prázdné, použije se jako exportní hodnota položka pro Název na kartě Všeobecné.

Seznam položek

Zobrazuje volby, které budou v seznamu k dispozici.

Poznámka: Zvýrazněná položka v rámečku Seznam položek se v rolovací nabídce nebo v poli seznamu objeví jako výchozí vybraná položka. Chcete-li změnit výchozí položku, zvýrazněte v seznamu jinou položku.

Šipky nahoru a dolů

Změní pořadí, ve kterém budou položky uvedeny v seznamu v rolovací nabídce. Tato tlačítka nejsou dostupná, pokud je vybraná volba Uspořádat položky.

Odstranit

Odstraní vybranou položku ze seznamu.

Uspořádat položky

Uspořádá položky v seznamu podle čísel a podle abecedy. Uspořádání podle čísel (pokud je možné) se provede před uspořádáním podle abecedy.

Povolit uživateli zadávání vlastního textu

(Pouze pro rolovací nabídky) Dovolí uživatelům zadat i jinou hodnotu než jsou hodnoty v seznamu.

Kontrola pravopisu

(Pouze pro rolovací nabídky) Kontroluje pravopis v uživatelem zadávaném textu. Tato volba je použitelná pouze pokud je vybraná volba Povolit uživateli zadávání vlastního textu.

Výběr více položek

(Pouze pro pole seznamu) Dovolí uživatelům zvolit v seznamu více než jednu položku.

Okamžitě potvrdit vybranou hodnotu

Uloží hodnotu hned, když ji uživatel vybere. Pokud tato volba není vybraná, uloží se hodnota pouze když uživatel přejde pomocí tabulátoru nebo klepnutí do jiného pole formuláře. Tato volba není dostupná, když je vybraná volba Výběr více položek (pouze pro pole seznamu).

Přepínací tlačítka

Pokud chcete, aby uživatel vybral pouze jednu volbu ze sady voleb, vytvořte skupinu přepínacích tlačítek. Všechna přepínací tlačítka ve skupině mají stejný Název, ale každé tlačítko má jinou Hodnotu tlačítka.

Styl tlačítka

Určuje tvar značky, která se objeví uvnitř přepínacího tlačítka, když ho uživatel vybere: Zaškrtnutí, Kroužek (výchozí), Křížek, Kosočtverec, Čtverec nebo Hvězdička. Tato vlastnost nezmění tvar samotného přepínacího tlačítka.

Přepínací tlačítko Volba

Identifikuje přepínací tlačítko a odlišuje ho od ostatních tlačítek, která mají stejnou hodnotu pro Název.

Tlačítko je ve výchozím stavu zaškrtnuté

Nastaví vybraný stav tlačítka, když uživatel formulář poprvé otevře.

Tlačítka se stejným názvem a obsahem se vybírají současně

Umožňuje vybrat jedním klepnutím více příbuzných přepínacích tlačítek. Pokud například uživatel vybere přepínací tlačítko, které má stejný název pole a vybraný obsah jako jiné tlačítko, vyberou se obě tlačítka.

Textová pole

Do textových polí uživatel zadává text, který může obsahovat abecední znaky, číslice nebo obojí.

Zarovnání

Zarovná text uvnitř pole doleva, doprava nebo na střed.

Výchozí hodnota

Určuje text, který se objeví, dokud ho uživatel nepřepíše zápisem do pole. Zadejte výchozí hodnotu zápisem do této volby.

Víceřádkové

Umožňuje více než jednořádkovou položku v textovém poli.

Rolovat dlouhý text

Umožní práci s textem, který přesahuje přes hranice textového pole.

Povolit formátování textu

Umožní uživateli aplikovat na text styl, například tučné písmo nebo kurzívu. To může být užitečné v některých textových polích, kde mohou být takové informace stylů podstatné pro význam textu, například ve vědeckých pojednáních.

Omezit na _ znaků

Povolí údaje až do maximálního počtu znaků, který určíte.


Poznámka:

Pokud jste zadali výchozí hodnotu, omezí se tato hodnota podle tohoto limitu.

Heslo

Zobrazí text zadaný uživatelem jako řadu hvězdiček (*). Tato volba je k dostupná pouze v případě, že není vybraná volba Kontrola pravopisu.

Pole pro výběr souboru

Umožňuje uživateli zadat jako hodnotu pole cestu soubor, když je soubor odesílán spolu s formulářem. Tato volba je dostupná pouze v případě, že jediná vybraná volba na kartě Volby je volba Rolovat dlouhý text.

Kontrola pravopisu

Kontroluje pravopis v uživatelem zadávaném textu.

Mřížka znaků

Rozdělí uživatelem zadaný text rovnoměrně po celé šířce textového pole. Pokud je na kartě Vzhled zadaná barva ohraničení, je každý znak zadávaný do pole oddělený čárou v této barvě. Tato volba je dostupná pouze když není vybrané žádné jiné zaškrtávací pole.

Textová pole se zapnutou a vypnutou volbou Mřížka
Textová pole se zapnutou a vypnutou volbou Mřížka

A. Čtyři textová pole s barevnými okraji a zapnutou volbou Mřížka B. Textové pole bez zapnuté volby Mřížka 

Záložka Akce pro vlastnosti pole formuláře

Vlastnosti v záložce Akce určují všechny akce, které chcete přiřadit k poli formuláře, jako je například přechod na jinou stránku nebo spuštění multimediálního klipu. Záložka Akce se objeví pro všechny typy polí formuláře a obsahuje následující volby:

Vybrané spouštění

Určuje akci uživatele, která spustí akci: Myš nahoru, Myš dolů, Myš dovnitř, Myš ven, Aktivování nebo Deaktivování.

Vybraná akce

Určuje událost, která se provede, když uživatel spustí akci: Provést příkaz z nabídky, Jít na zobrazení 3D/multimédia, Jít na zobrazení stránky; Importovat data formuláře, Multimediální operace (Acrobat 9 a novější), Otevřít soubor, Otevřít webový odkaz, Přehrát zvuk, Přehrát multimédia (kompatibilní s Acrobatem 5), Přehrát multimédia (kompatibilní s Acrobatem 6 a novějšími), Číst článek, Obnovit formulář, Spustit JavaScript, Nastavit viditelnost vrstvy, Zobrazit/Skrýt pole a Odeslat formulář.

Přidat

Otevře okno pro vybranou akci.

Akce

Zobrazuje seznam spouštění a akcí, které jste určili.

Šipky nahoru a dolů

Změní pořadí, ve kterém se vybraná akce objeví v seznamu pod spouštěním. (Tato volba je dostupná pouze když jste pro stejné spouštění určili více akcí.)

Upravit

Otevře dialogové okno se specifickými volbami pro vybranou akci.

Odstranit

Odstraní vybranou akci nebo pár spouštění-akce.

Záložka Výpočet pro vlastnosti pole formuláře

Karta Výpočet se objeví v dialogovém okně Vlastnosti pouze pro textová a rolovací nabídky. Tyto volby se používají pro provádění matematických operací s platnými údaji z polí formuláře a zobrazení jejich výsledků.

Hodnota se nevypočítává

Vyberte tuto volbu, pokud chcete, aby položku zadal uživatel.

Hodnota je

Vyberte tuto volbu, abyste zpřístupnili další volby:

Rozbalovací nabídka

Obsahuje seznam matematických funkcí, které lze aplikovat na vybraná pole. Zvolte Sečíst, aby se sečetly hodnoty zadané do vybraných polí, Násobit, aby se vynásobily, Průměr, Minimum nebo Maximum.

Vybrat

Otevře dialogové okno se seznamem dostupných polí ve formuláři, která můžete vybrat nebo odznačit a tím přidat do výpočtu nebo z výpočtu odstranit.

Zjednodušený zápis pole

Použije JavaScript s názvy polí a jednoduchými aritmetickými znaménky. Tlačítko Upravit otevře dialogové okno, ve kterém můžete zapsat, upravit a přidat skripty.


Poznámka:

Názvy polí rozeznávají malá a velká písmena.

Vlastní skript výpočtu

Zobrazí všechny vlastní skripty pro výpočty, které jste přidali. Tlačítko Upravit otevře dialogové okno, ve kterém můžete zapsat a přidat nové skripty v JavaScriptu.

Nastavení pořadí výpočtu polí formuláře

Když určíte v jednom formuláři dva nebo více výpočtů, pak pořadí, ve kterém se budou tyto výpočty provádět, odpovídá pořadí, ve kterém jste tyto výpočty určili. V některých případech možná budete chtít změnit toto pořadí výpočtů, abyste dostali správné výsledky.

Pokud byste například výsledky výpočtu hodnot ze dvou polí chtěli použít pro vypočet hodnoty třetího pole, musí se hodnoty prvních dvou polí vypočítat dříve, abyste dostali správný konečný výsledek.

 1. Vyberte možnost Formuláře > Úlohy > Jiné úlohy > Nastavit pořadí výpočtu polí.

  Dialogové okno Počítaná pole zobrazí všechna počítaná pole ve formuláři a pořadí, ve kterém se výpočty provádějí.

 2. Chcete-li změnit pořadí výpočtu polí, vyberte pole v seznamu a pak podle potřeby klepněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

Když vytváříte a testujete pole formuláře, Acrobat automaticky provádí všechny určené výpočty polí. Pro usnadnění práce můžete automatické výpočty dočasně vypnout v předvolbách formulářů.

Záložka Po podepsání pro vlastnosti pole formuláře

Záložka Po podepsání je dostupná pouze v dialogovém okně Vlastnosti digitálního podpisu. Volby vybrané v této záložce určují, co se stane, když uživatel aplikuje na formulář digitální podpis.

Po podepsání se nic nestane

To je výchozí volba.

Označit jako pouze ke čtení

Zabrání dalším změnám digitálně podepsaného formuláře, podle volby vybrané z rozbalovací nabídky:

Všechna pole

Zabrání změnám všech polí formuláře.

Všechna pole kromě těchto

Dovolí změny pouze těch polí formuláře, která vyberete klepnutím na tlačítko Vybrat a zaškrtnutím polí, jejichž úpravy chcete uživateli umožnit i po podepsání.

Pouze tato pole

Zabrání změnám pouze v polích formuláře, která vyberete.

Po podepsání pole se provede tento skript

Když uživatel formulář digitálně podepíše, aktivuje se vlastní JavaScript. Použijte tlačítko Upravit pro změny nebo vytvoření nového JavaScriptu akce.

Záložka Formát pro vlastnosti pole formuláře

Záložka Formát se objeví v dialogovém okně Vlastnosti pouze pro textové rámečky nebo rolovací nabídky. Dostupné volby jsou závislé na vašem výběru z rozbalovací nabídky Vyberte kategorii formátu.

Příklad aktuálního formátu zobrazuje živý náhled nastavení.

Žádný

Nejsou dostupné žádné další volby. Vstup v textovém poli nebo v rolovací nabídce s touto vlastností nevyžaduje žádné specifické formátování.

Číslo

Automaticky se vynutí vybrané volby formátování pro číselné údaje.

Počet desetinných míst

Nastaví počet číslic, které se objeví vpravo od desetinné čárky.

Styl oddělovače

Nastaví umístění desetinných čárek a teček.

Symbol měny

Nastaví typ měny, například eura, dolary nebo jeny.

Umístění symbolu

Nastavte umístění symbolu měny v souvislosti s číslem. Toto pole je povoleno, pokud je vybrán symbol měny.

Styl záporných čísel

Nastaví způsob zobrazování záporných čísel. Můžete vybrat volby Zobrazovat závorky, Použít červený text nebo obě tyto volby.

Procenta

Automaticky se vynutí vybrané volby formátování pro číselné údaje, vyjádřené v procentech.

Počet desetinných míst

Nastaví počet číslic, které se objeví vpravo od desetinné čárky.

Styl oddělovače

Nastaví umístění desetinných čárek a teček.

Datum

Seznam obsahuje varianty s jednou, dvěma a čtyřmi číslicemi, kde d zastupuje den, m zastupuje měsíc a r zastupuje rok.

Čas

Seznam obsahuje varianty zobrazení, kde h zastupuje hodinu v 12 hodinovém vyjádření, H zastupuje hodinu v 24 hodinovém vyjádření, MM zastupuje minuty, ss zastupuje sekundy a tt zastupuje označení dopoledne (AM) nebo odpoledne (PM).

Speciální

Směrovací číslo

Pro americký poštovní kód s pěti číslicemi.

Směrovací číslo + 4

Pro americký poštovní kód s devíti číslicemi.

Telefonní číslo

Pro telefonní číslo s deseti číslicemi.

Číslo sociálního pojištění

Pro devítimístné americké číslo sociálního pojištění. Za třetí a pátou číslici jsou automaticky vloženy pomlčky.

Libovolná maska

Změní kategorii formátu na Vlastní a zpřístupní další textové pole, do kterého můžete zapsat vlastní formát. Tato volba se používá k určení typů znaků, které uživatel může zadávat na dané pozici, a jak se data v poli zobrazí.

A

Povoluje pouze písmena (A–Z, a–z).

X

Povoluje mezery a většinu tisknutelných znaků, včetně všech znaků dostupných na standardní klávesnici a znaků ANSI v rozsahu: 32–126 a 128–255.

O

Písmeno „O“ povoluje alfanumerické znaky (A–Z, a–z a 0–9).

9

Povoluje pouze číselné znaky (0–9).

Například maska nastavená na AAA--p#999 přijme vstup BOE--p#767. Maska nastavená na OOOOO@XXX přijme vstup vad12@3Up.

Příklad položky s libovolnou maskou
Příklad položky s libovolnou maskou

Vlastní

Umožní přístup k dalším volbám návrhářům formulářů, kteří chtějí psát své vlastní JavaScripty pro formátování a vstup kláves. Vlastní skript může například definovat nový formát pro peněžní částky nebo omezit vstup od uživatele jen na určité znaky.

Vlastní formátovací skript

Zobrazí všechny vlastní skripty pro formátování, které jste přidali. Tlačítko Upravit otevře dialogové okno, ve kterém můžete zapsat a přidat nové skripty.

Vlastní skript pro vstup z klávesnice

Zobrazí všechny vlastní skripty pro ověřování vstupu z klávesnice, které jste přidali. Tlačítko Upravit otevře dialogové okno, ve kterém můžete zapsat a přidat nové skripty.

Příručku Referenční příručka programovacího rozhraní pro psaní JavaScriptů pro aplikaci Acrobat naleznete v centru pro vývojáře Acrobatu na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_cz (PDF, pouze v angličtině).

Záložka Ověřování pro vlastnosti pole formuláře

Záložka Ověřování se objeví v dialogovém okně Vlastnosti pouze pro textové rámečky a rolovací nabídky. Vlastnosti v záložce Ověřování omezí položky na určené rozsahy, hodnoty nebo znaky, a tím zajistí, že uživatelé zadají správná data pro určené pole formuláře.

Hodnota pole není ověřovaná

Vypne ověřování.

Hodnota pole je v rozsahu

Nastaví číselný rozsah pro pole formuláře, pro které se zadávají hodnoty buď jako čísla nebo v procentech.

Spustit vlastní skript ověření

Ověřuje pomocí JavaScriptu, který vytvoříte nebo poskytnete.

Záložka Hodnota pro vlastnosti pole formuláře

Záložka Hodnota se objeví pouze pro pole formuláře s čárovým kódem.

Kódovat pomocí

Aktivuje tyto volby:

XML

Zakóduje data do čárového kódu ve standardním formátu XFDF. Skript v JavaScriptu se vytvoří automaticky.

Oddělené tabulátory

Zakóduje pole do čárového kódu jako hodnoty oddělené tabulátory. Skript v JavaScriptu se vytvoří automaticky. Pokud je formulář nastaven tak, že posílá data na výstup v jednotlivých souborech XDFD nebo XDP, musí být tato data ve formátu odděleném tabulátory s názvy polí v prvním řádku. Tato volba je také užitečná, pokud chcete umístit do čárového kódu více dat nebo hodláte kopírovat data do databáze nebo tabulky tabulkového editoru.

Vybrat

Otevře dialogové okno, ve kterém vyberete, která pole uživatelských dat se zakódují do čárového kódu.

Zahrnout názvy polí

(Dostupné pouze v případě, že je vybraná volba kódování Oddělené tabulátory.) Zakóduje názvy polí jako první řádek obsahu čárového kódu. Hodnoty se zakódují pod ně.

Vlastní skript výpočtu

Zobrazí výchozí skript. Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete dialogové okno editoru JavaScriptu, do kterého můžete zadat vlastní skripty výpočtu pro čárový kód.

Odkaz na publikovaný formulář

Zobrazí cestu k PDF formuláři. Tu můžete upravit zadáním URL do publikovaného formuláře. Později můžete znovu vytvořit digitální verzi hotového formuláře sloučením předlohy formuláře s uživatelem zadanými daty. Je také možné zachovat vazbu mezi určitou předlohou formuláře a příslušnými soubory dat z čárového kódu. Při zakódování čárového kódu pomocí hodnot XML se URL odkaz zakóduje do čárového kódu a zobrazí se ve formuláři pod čárovým kódem.

Symbologie, s odkazem URL dole
Symbologie, s odkazem URL dole

Správa vlastních nastavení čárových kódů

Sadu vlastních nastavení pro parametry čárového kódu můžete uložit, opakovaně používat a sdílet s ostatními. Pak můžete tuto sadu vlastních nastavení používat při vytváření nových polí formuláře s čárovým kódem. Po definování vlastní sady parametrů v ní můžete provádět další úpravy..

Všechny tyto procesy začínají otevřením dialogového okna vlastností pole formuláře s čárovým kódem. Dialogové okno vlastností otevřete poklepáním na pole s čárovým kódem.

Vytvoření nové sady parametrů čárového kódu

 1. V dialogovém okně Vlastnosti pole čárového kódu klikněte na záložku Volby a pak na Správa parametrů čárového kódu.
 2. Vyberte stávající sadu parametrů, kterou chcete použít jako základ nové sady, a klepněte na Nová.
 3. Do rámečku Název zadejte název a do rámečku Popis zadejte popis.
 4. Vyberte volby pro Symbologie, Rozměr X, Poměr Y/X, Úroveň korekce chyb a klikněte na OK.

Nově definovaná sada parametrů se objeví v seznamu v dialogovém okně Správa parametrů čárového kódu a budou dostupná všechna tlačítka na pravé straně dialogového okna. Nové definice se také objeví v nabídce Podmínky dekódování na kartě Volby dialogového okna Vlastnosti pole čárového kódu.

Úpravy nebo odstranění sady vlastních parametrů čárového kódu

 1. V dialogovém okně Vlastnosti pole čárového kódu klikněte na záložku Volby a pak na Správa parametrů čárového kódu.
 2. Ze seznamu vyberte vlastní sadu parametrů.
 3. Zvolte příslušnou akci:
  • Klikněte na Upravit a změňte nastavení; pak klepněte na OK.

  • Klikněte na Odstranit. Potvrďte odstranění kliknutím na tlačítko OK ve zprávě, která se objeví.

Export a import sady vlastních parametrů čárového kódu

 1. V dialogovém okně Vlastnosti pole čárového kódu klikněte na záložku Volby a pak na Správa parametrů čárového kódu.
 2. Zvolte příslušnou akci:
  • Ze seznamu vyberte sadu parametrů čárového kódu a klepněte na Exportovat. Vyberte umístění a název souboru pro soubor, který má příponu .bps.

  • Klikněte na položku Importovat a vyberte soubor BPS, který chcete importovat.

Předefinování výchozích hodnot vlastností polí formuláře

Když změníte vlastnosti pro určitý typ pole formuláře, můžete nastavit tyto vlastnosti jako výchozí sadu pro tento typ. Můžete například vytvořit zaškrtávací pole, změnit jeho vlastnosti a pak tyto vlastnosti uložit jako výchozí hodnoty.

 1. V případě nutnosti vyberte pro přechod do režimu úprav formuláře možnost Nástroje > Formuláře > Upravit..
 2. Klikněte pravým tlačítkem na pole formuláře, pro které jste již změnili vlastnosti a zvolte Použít současné vlastnosti jako nové výchozí hodnoty.

Poznámka:

Změna výchozích vlastností nezmění nastavení pro stávající pole formuláře tohoto typu. Nové výchozí hodnoty se aplikují pouze na nová pole, která vytvoříte.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online