O tlačítkách

Tlačítka jsou nejčastěji spojená s formuláři, ale můžete je přidat do jakéhokoliv dokumentu. Tlačítka mohou otevírat soubory, přehrávat zvukové nebo filmové klipy, odesílat data na webový server a provádět mnoho dalších operací. Když se rozhodujete, jak budete spouštět akce, nezapomeňte, že tlačítka nabízejí následující možnosti, které odkazy a záložky nemají:

 • Tlačítko může aktivovat jednu akci nebo posloupnost akcí.

 • Vzhled tlačítka se může změnit jako odpověď na akce myši.

 • Tlačítko lze snadno zkopírovat na mnoho dalších stránek.

 • Akce myši mohou aktivovat různé akce tlačítka. Například každá z událostí Myš dolů (kliknutí), Myš nahoru (uvolnění po kliknutí), Myš dovnitř (přemístění ukazatele nad tlačítko) a Myš ven (přemístění ukazatele ven z tlačítka) může spustit různou akci pro stejné tlačítko.

  Tlačítka představují pro uživatele jednoduchou a intuitivní metodu, jak spustit akce v dokumentech PDF. Vzhled tlačítek může být kombinací popisů a ikon, které se mohou měnit při pohybu myši, a tím vést uživatele řadou akcí nebo událostí. Můžete například vytvořit tlačítka s popisy „Spustit“, „Pauza“ a „Stop“ a s příslušnými ikonami. Pak můžete k těmto tlačítkům přiřadit akce pro spuštění, pozastavení a ukončení filmového klipu. Pro tlačítko můžete vybrat jakoukoli kombinaci chování myši a určit jakoukoli kombinaci akcí pro toto chování myši.

Přidání tlačítka do formuláře Acrobat PDF

 1. Výběrem volby Nástroje > Formuláře > Upravit přejděte do režimu úprav a poté ze seznamu Přidat nové pole vyberte položku Tlačítko. Kurzor myši se změní na zaměřovací kříž.
 2. Klikněte na stránce na místo, kam chcete přidat tlačítko a vytvořte tlačítko výchozí velikosti. Pokud chcete vytvořit tlačítko s jinou velikostí, nakreslete obdélník a určete rozměry tlačítka.
 3. Poklepejte na pole s tlačítkem, zadejte jeho název, text popisu nástroje a další obvyklé vlastnosti.
 4. Klikněte na kartu Vzhled a zadejte volby definující vzhled tlačítka na stránce. Pamatujte, že pokud vyberete barvu pozadí, neuvidíte žádné obrázky ležící pod tlačítkem. Volby pro text ovlivňují popis, který zadáte v záložce Volby, ne název tlačítka v záložce Všeobecné.

  Poznámka:

  Pokud je vybraná volba Zapnout jazykové volby zprava doleva v panelu Mezinárodní v dialogovém okně Předvolby, záložka Vzhled bude obsahovat volby pro změnu stylu číslic a směru textu pro tlačítka.

 5. Klikněte na záložku Volby a nastavte volby, které určují vzhled popisů a ikon na tlačítku.
 6. Klikněte na kartu Akce. Zadejte volby definující akci, která nastane po kliknutí na tlačítko, jako je například přechod na jinou stránku nebo přehrání multimediálního klipu.
 7. Klikněte na Zavřít.

  Poznámka:

  Pokud vytváříte sadu tlačítek, můžete objekt přichytit k mřížce nebo k vodítkům.

Přidání tlačítka Odeslat

Při distribuci formuláře provede aplikace Acrobat automaticky jeho kontrolu. Pokud nenalezne tlačítko k odeslání, přidá do pruhu zpráv dokumentu tlačítko Odeslat formulář. Uživatel vám kliknutím na tlačítko Odeslat formulář může vyplněné formuláře zaslat zpět. Pokud nechcete tlačítko Odeslat formulář vytvořené aplikací Acrobat použít, můžete do svého formuláře přidat tlačítko vlastní.

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit. Otevře se podokno úloh Formuláře.
 2. Tažením nástrojem Tlačítko označte oblast, kde se má objevit tlačítko. Na tlačítko poklepejte a nastavte jeho volby na kartě Všeobecné a Volby.
 3. Na kartě Volby, v nabídce Uspořádání, vyberte volbu pro popis tlačítka, obrázek ikony nebo obojí. Proveďte jeden nebo oba následující úkony:
  • Do pole Popis zadejte text, který tlačítko bude identifikovat jako tlačítko odeslání.

  • Klikněte na Vybrat ikonu a buď zadejte cestu k souboru obrázku nebo klikněte na Procházet a najděte obrazový soubor, který chcete použít.

 4. Na kartě Akce, v nabídce Vybraná akce, vyberte volbu Odeslat formulář a klikněte na tlačítko Přidat.
 5. V dialogovém okně Odeslat výběr formuláře proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li shromáždit data formuláře na serveru, zadejte umístění v poli Zadat URL pro tento odkaz. Například: http://www.[doména]/[složka]/[podsložka]/ pro internetovou adresu nebo \\[server]\[složka]\ [podsložka]\ pro umístění v místní síti.

  • Chcete-li shromažďovat data z formuláře jako přílohy e-mailů, zadejte mailto: a e-mailovou adresu. Například mailto:nikdo@adobe.com.

 6. Vyberte volby pro Formát exportu, Vybrat pole a Volby pro datum a klikněte na OK.

Poznámka:

Pokud se data vrací data uživateli ve formátu FDF nebo XFDF, musí URL adresa serveru končit příponou #FDF, například http://mujserver/cgi-bin/mujskript#FDF.

Volby odeslání výběru z formuláře

V dialogovém okně Odeslat výběr z formuláře jsou dostupné následující volby:

Zadejte adresu URL pro tento odkaz

Tato funkce určí adresu URL pro shromáždění dat formuláře.

FDF

Vrátí vstup od uživatele bez vrácení celého souboru PDF. Volby můžete vybrat tak, aby zahrnovaly Data polí, Poznámky a Postupné změny PDF.

 

Poznámka:

Zaškrtnutí volby pro postupné změny je užitečné pro získání digitálních podpisů takovým způsobem, že je může server snadno načíst a rekonstruovat.

HTML

Vrátí formulář v jazyce HTML.

XFDF

Vrátí vstup od uživatele jako soubor XML. S daty polí lze zahrnout i poznámky, nebo lze poslat pouze data polí.

PDF

Vrátí se vstupem od uživatele také celý soubor PDF.

Vybrat pole

Určuje, která pole se vrátí. Chcete-li dostat pouze data z některých vyplněných polí, vyberte Pouze tato, klikněte na Vybrat pole a v dialogovém okně Vybraná pole určete, která pole chcete zahrnout nebo vyloučit.

Pomocí této možnosti můžete například vyloučit některá počítaná nebo duplikovaná pole, která se ve formuláři objevují pro pohodlí uživatele, ale nepřidávají nové informace.

Volby pro datum

Standardizuje formát pro kalendářní data, zadávaná uživatelem.

Nastavení změny vzhledu tlačítek

Tlačítko může mít popis, ikonu nebo obojí. Můžete změnit vzhled tlačítka pro každý stav myši (nahoře, dole a rollover). Můžete například vytvořit tlačítko, které má popis „Domů“ dokud nad něj neumístíte ukazatel, pak se popis může změnit na „Kliknutím se vrátíte na domovskou stránku“.

Ikony tlačítek můžete vytvořit ze souboru v libovolném formátu, který umí Acrobat zobrazit, včetně PDF, JPEG, GIF a dalších obrazových formátů. Z kteréhokoli vybraného formátu se použije celá stránka, chcete-li proto jako ikonu použít pouze část stránky, musíte obrázek nebo stránku oříznout ještě před provedením tohoto postupu. Nejmenší povolená velikost stránky PDF je 1 krát 1 palec (2,54 krát 2,54 cm). Pokud chcete, aby zobrazená ikona byla menší než 1 krát 1 palec, zmenšete měřítko jejího zobrazení tak, aby vyplnila rámeček, nakreslený nástrojem tlačítko. Kliknutím na Další volby na kartě Volby v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka můžete určit, jak se velikost ikony přizpůsobí, aby se vešla do tlačítka.

Uspořádání tlačítek
Uspořádání tlačítek

A. Pouze popis B. Pouze ikona C. Ikona nahoře, popis dole D. Popis nahoře, ikona dole E. Ikona vlevo, popis vpravo F. Popis vlevo, ikona vpravo G. Popis přes ikonu 

Úprava tlačítka

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit. Otevře se podokno úloh Formuláře.
 2. Vyberte pole Tlačítko a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud chcete upravit vlastnosti pole s tlačítkem, poklepejte na něj.

  • Pokud chcete změnit vzhled tlačítek, použijte volby vzhledu na kartě Vzhled v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka.

  • Pokud chcete tlačítko zarovnat, vystředit nebo rozmístit s ostatními poli formuláře, nebo pokud chcete změnit velikost tlačítka nebo ho duplikovat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příslušnou volbu z kontextové nabídky.

Určení vlastností zobrazení tlačítka aplikace Acrobat

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit. Otevře se podokno úloh Formuláře.
 2. Dvakrát klikněte na existující tlačítko a pak klikněte na záložku Volby v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka.
 3. Ve volbě Uspořádání zvolte požadovaný typ zobrazení popisu. (Informace o změně velikosti ikon tlačítka najdete v následujícím postupu.)
 4. Ve volbě Chování určete vzhled tlačítka při kliknutí.
 5. Chcete-li určit popis nebo ikonu, která se zobrazí na tlačítku, proveďte následující úkony:
  • Pokud je z nabídky Uspořádání vybraná volba s popisem, zadejte text do pole Popis.

  • Pokud je z nabídky Uspořádání vybraná volba s ikonou, klikněte na Vybrat ikonu, klikněte na Procházet a vyberte soubor. (Klikněte na Vymazat, chcete-li vybranou ikonu odstranit.)

Volby chování tlačítka

Žádný

Zachová stále stejný vzhled tlačítka.

Stisknout

Určí různé vzhledy pro stavy myši Nahoře, Dole a Rollover. Vyberte volbu pro Stav a pak určete volbu popisu nebo ikony:

Nahoře

Určuje vzhled tlačítka, když není stisknuté tlačítko myši.

Dole

Určuje vzhled tlačítka, když na něj myší kliknete, ale ještě před jeho uvolněním.

Rollover

Určuje vzhled tlačítka, když je ukazatel umístěný nad tlačítkem.

Obrys

Zvýrazní hranice tlačítka.

Invertovat

Obrátí tmavé a světlé odstíny tlačítka.

Změna velikosti a umístění tlačítek

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit.
 2. Dvojitým kliknutím na existující tlačítko otevřete dialogové okno Vlastnosti tlačítka.
 3. Klikněte na záložku Volby, vyberte jednu z voleb pro ikony z nabídky Uspořádání a pak klikněte na Další volby.

  Poznámka:

  Pokud v nabídce Uspořádání vyberete volbu Pouze popis, není tlačítko Další volby dostupné.

 4. Vyberte volbu z nabídky Kdy přizpůsobit velikost:

  Vždy

  Upraví velikost ikony vždy, bez ohledu na to, v jakém poměru je její velikost k velikosti tlačítka.

  Nikdy

  Zachová původní velikost ikony. Pokud se ikona do tlačítka nevejde, ohraničení tlačítka ji ořízne. Pokud vyberete Nikdy, volby změny měřítka nebudou dostupné.

  Ikona je příliš velká

  Upraví velikost ikony podle určeného nastavení, pouze pokud je větší než tlačítko.

  Ikona je příliš malá

  Upraví velikost ikony podle určeného nastavení, pouze pokud je menší než tlačítko.

 5. Z nabídky Měřítko vyberte, zda se má velikost ikony měnit proporcionálně. Když se velikost ikony změní neproporcionálně, může se zkreslit.
 6. Chcete-li zajistit, aby buď horní a dolní nebo levá a pravá strana ikony byly zarovnány s okraji tlačítka, vyberte Vyplnit po okraje.
 7. Tažením šipek jezdců určete polohu ikony uvnitř tlačítka. Umístění ikony je určeno hodnotami v procentech, vyjadřujícími velikost odstupu mezi ikonou a levým okrajem pole a mezi ikonou a dolním okrajem pole. Ve výchozím nastavení (50, 50) se ikona umístí do středu pole. Kliknutím na tlačítko Obnovit se můžete kdykoli vrátit k tomuto výchozímu umístění.
 8. Klikněte na OK a pak klikněte na Zavřít.

Skrytí tlačítka Acrobatu, když nad ním není ukazatel

V některých případech můžete chtít, aby tlačítko bylo neviditelné, dokud se nad něj nepřesune ukazatel. Střídavým zobrazením a skrytím tlačítka můžete v dokumentu vytvořit zajímavé vizuální efekty. Když například umístíte ukazatel nad město na mapě, může se zobrazit podrobná mapa města, která zase zmizí, když posunete ukazatel jinam.

Zobrazení a skrytí ikon
Zobrazení a skrytí ikon

A. Ukazatel není nad tlačítkem B. Ukazatel se přesunul nad tlačítko C. Ukazatel opouští tlačítko 
 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Formuláře > Upravit. Otevře se podokno úloh Formuláře.
 2. Tažením nástrojem tlačítko označte oblast, kde se má objevit rozbalovací tlačítko. Pokud například soubor PDF obsahuje mapu Francie, tažením označte oblast, ve které se má objevit detailní mapa Paříže.
 3. Poklepejte na tlačítko.
 4. Klikněte na záložku Volby a z nabídky Uspořádání zvolte Pouze ikona.
 5. Zvolte Stisknutí z nabídky Chování a pak zvolte Rollover ze seznamu Stav.
 6. Klikněte na položku Vybrat ikonu a pak klikněte na možnost Procházet. Vyberte typ souboru z nabídky Soubory typu, přejděte do umístění s obrazovým souborem a poklepejte na něj. V tomto příkladu byste vybrali mapu Paříže. Kliknutím na OK potvrďte použití zobrazeného obrazu pro tlačítko.
 7. Klikněte na záložku Vzhled. Pokud je to potřeba, odznačte volby Barva okraje a Barva výplně a pak klikněte na Zavřít.
 8. Pokud se nacházíte v režimu úprav, klikněte na tlačítko Náhled. Obrazové pole, které jste právě definovali, se objeví, když je ukazatel nad plochu tlačítka a zmizí, když ji ukazatel opustí.

  Poznámka:

  Pokud chcete, aby obraz byl větší než oblast rolloveru, nebo chcete, aby obraz byl na jiném místě než obrazové tlačítko, které způsobí jeho zobrazení, použijte akci Zobrazit/Skrýt pole. Nejdříve určete ikonu pro tlačítko, které se bude zobrazovat a skrývat. Pak vytvořte druhé tlačítko, které bude fungovat jako aktivní místo, když se nad něj umístí kurzor myši. Druhému tlačítku nemusíte přiřadit ikonu vzhledu. Místo toho použijte záložku Akce k zobrazení prvního tlačítka, když se ukazatel posune nad druhé tlačítko, a k jeho skrytí, když ukazatel opustí oblast druhého tlačítka.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online