Nastavení předvoleb usnadnění přístupu

Aplikace Acrobat nabízí několik předvoleb usnadňujících čtení souborů PDF osobám se zrakovým nebo pohybovým postižením. Tyto předvolby určují, jakým způsobem budou dokumenty PDF zobrazeny na obrazovce a jak je přečte čtecí zařízení.

Většina předvoleb vztahujících se k usnadnění přístupu je dostupná přes Průvodce nastavením přístupu, který zobrazuje na obrazovce pokyny pro nastavení těchto předvoleb. Některé předvolby ovlivňující usnadnění přístupu nejsou dostupné pomocí Průvodce nastavením přístupu. Patří mezi ně předvolby v kategoriích Čtení, Formuláře a Multimédia. Všechny předvolby můžete nastavit v dialogovém okně Předvolby.

Názvy některých předvoleb zobrazené v Průvodci nastavením přístupu jsou odlišné od názvů stejných předvoleb v dialogovém okně Předvolby. V nápovědě pro Acrobat se používají názvy zobrazované v dialogovém okně Předvolby.

Další informace o funkcích usnadnění přístupu naleznete na webu www.adobe.com/cz/accessibility.

Nastavení předvoleb usnadnění přístupu pomocí Průvodce nastavením přístupu

 1. Spusťte Průvodce nastavením přístupu jedním z následujících úkonů:
  • Zvolte Nástroje > Usnadnění přístupu > Průvodce nastavením.

  • (Pouze Windows) Poprvé spusťte Acrobat, když je spuštěný program pro čtení z obrazovky nebo pro zvětšování zobrazení.

 2. Vyberte vhodnou možnost pro svůj asistenční software a zařízení.

  V průvodci nastavením se zobrazují pouze předvolby, které jsou vhodné pro váš asistenční software a zařízení, podle vybrané možnosti.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud v kterémkoli okamžiku kliknete na Zrušit, Acrobat použije výchozí nastavení předvoleb, která nastavuje průvodce (nedoporučuje se).

Nastavení předvoleb usnadnění přístupu v dialogovém okně Předvolby

 1. Nastavte příslušné předvolby pro svůj asistenční software a zařízení v různých panelech v dialogovém okně Předvolby.

Předvolby Usnadnění přístupu

Předvolby Usnadnění přístupu v panelu Usnadnění přístupu

Nahradit barvy dokumentu

Když je tato předvolba vybraná, můžete zvolit některou z kombinací kontrastních barev pro text a pozadí ze seznamu, nebo můžete vytvořit vlastní kombinaci barev. Tato nastavení odpovídají volbě Použít kontrastní barvy pro text dokumentu v Průvodci nastavením přístupu.

Vždy použít styl uspořádání stránek dokumentu

Odpovídá volbě Nahradit styl uspořádání stránek dokumentuPrůvodci nastavením přístupu.

Vždy použít nastavení zvětšení

Odpovídá volbě Nahradit zvětšení dokumentuPrůvodci nastavením přístupu.

Použít strukturu dokumentu pro určení pořadí tabulátoru, když není pořadí určené explicitně

Zlepší navigaci v polích formuláře a v odkazech v dokumentech, ve kterých není určené pořadí procházení polí pomocí tabulátoru.

Vždy zobrazovat kurzor pro výběr

Tuto možnost vyberte, pokud používáte program pro zvětšování zobrazení. Tato předvolba odpovídá volbě Vždy zobrazovat kurzor pro výběr v Průvodci nastavením přístupu.

Vždy používat systémovou barvu výběru

Když je tato předvolba vybraná, je výchozí barva výběru (modrá) nahrazena barvou určenou systémem.

Zobrazení portfolia v režimu souborů

Když je tato předvolba vybraná, zobrazí se v seznamu dílčí soubory portfolia PDF a podrobnosti o těchto souborech. Režim souborů nabízí lepší možnosti čtení pro lidi s postižením, například s postižením pohybového aparátu, slepé či slabozraké uživatele.

Předvolby usnadnění přístupu v panelu Dokumenty

Automaticky ukládat změny dokumentu do dočasného souboru Každý

Když tato předvolba není vybraná, vypne se akce automatického ukládání. Pokaždé, když se dokument PDF uloží, musí program pro čtení z obrazovky nebo pro zvětšení zobrazení dokument znovu načíst. Tato předvolba odpovídá volbě Vypnout automatické ukládání dokumentu v Průvodci nastavením přístupu.

Předvolby Usnadnění přístupu v panelu Formuláře

Barva zvýraznění polí a Barva zvýraznění vyžadovaných polí

Tyto předvolby určují, jaké barvy se používají pro zvýraznění polí formuláře, která lze vyplnit. Odpovídají volbám Barva zvýraznění políBarva zvýraznění vyžadovaných políPrůvodci nastavením přístupu.

Automatické doplňování

Povoluje, aby Acrobat automaticky nabízel dokončení některých položek v polích formulářů, takže vyplnění těchto polí pak vyžaduje méně stisknutí kláves. Tato předvolba neodpovídá žádné volbě v Průvodci nastavením přístupu.

Předvolby Usnadnění přístupu v panelu Multimédia

 • Zobrazovat titulky, když jsou dostupné

 • Přehrávat dabovaný zvuk, když je dostupný

 • Zobrazovat přídavné textové popisy, když jsou dostupné

 • Zobrazovat zvukový popis (nebo video popis nebo popisné video), když je dostupný

Tyto předvolby neodpovídají žádným volbám v Průvodci nastavením přístupu.

Předvolby Usnadnění přístupu v panelu Zobrazení stránky

Zvětšení

Nastaví zvětšení dokumentů na obrazovce a umožní uživatelům se slabým zrakem snadněji číst přeformátované PDF. Tato předvolba odpovídá volbě Nahradit zvětšení dokumentu v Průvodci nastavením přístupu.

Vyhladit text

Nastavuje vyhlazování textu. Chcete-li vypnout vyhlazování textu a změnit text na ostřejší a snadněji čitelný při použití programu pro zvětšení zobrazení, zvolte Žádné. Tato předvolba odpovídá volbě Vypnout vyhlazování textu v Průvodci nastavením přístupu.

Předvolby Usnadnění přístupu v panelu Čtení

Pořadí čtení

Určuje pořadí čtení dokumentů. Předvolby pro pořadí čtení jsou také v Průvodci nastavením přístupu.

Odvodit pořadí čtení z dokumentu (doporučeno)

Interpretuje pořadí čtení netagovaných dokumentů pomocí propracované metody odvození struktury z analýzy rozvržení.

Pořadí čtení zleva doprava, shora dolů

Posílá text podle jeho umístění na stránce, čte se zleva doprava a pak shora dolů. Tato metoda je rychlejší než možnost Odvodit pořadí čtení z dokumentu. Tato metoda analyzuje pouze text; pole formulářů se ignorují a tabulky se nerozpoznají jako tabulky.

Použít pořadí čtení v tiskovém streamu

Posílá text v pořadí, ve kterém se zaznamenal do tiskového streamu. Tato metoda je rychlejší než možnost Odvodit pořadí čtení z dokumentu. Tato metoda analyzuje pouze text; pole formulářů se ignorují a tabulky se nerozpoznají jako tabulky.

Nahradit pořadí čtení v tagovaných dokumentech

Použije pořadí čtení určené v předvolbách Čtení místo pořadí, které určuje struktura tagů v dokumentu. Tuto předvolbu použijte pouze když budete mít problémy v nesprávně tagovaných PDF. Tato předvolba odpovídá volbě Změnit pořadí čtení v tagovaných dokumentech v Průvodci nastavením přístupu.

Stránka nebo dokument

Tato předvolba určuje, jaká část dokumentu se najednou pošle do programu pro čtení z obrazovky. Není-li PDF otagováno, Acrobat může analyzovat dokument a pokusit se odvodit svou strukturu a pořadí čtení. Tento proces může u dlouhého dokumentu trvat dlouho. Zvažte nastavení aplikace Acrobat tak, aby posílala pouze právě viditelnou stránku, takže bude muset najednou analyzovat pouze malou část dokumentu. Toto rozhodnutí se liší podle velikosti a složitosti dokumentu a na vlastnostech programu pro čtení z obrazovky. Když aplikace Acrobat posílá informace do programu pro čtení z obrazovky, pro zvětšení zobrazení na obrazovce nebo dalšího asistenčního softwaru, zapisuje informace do vyrovnávací paměti, která je přímo dostupná pro asistenční software. Množství informací, které se posílají do této vyrovnávací paměti, může ovlivnit dobu provádění úkonů v aplikaci Acrobat, například otevírání dokumentu, přechod na další stránku, změna zobrazení a provádění příkazů.

Číst pouze právě viditelné stránky

Tato možnost je obvykle nejlepší, když používáte program pro zvětšování zobrazení. Zvyšuje rychlost zpracování, protože software nemusí zpracovávat části dokumentu, které nejsou viditelné. Když Acrobat posílá do vyrovnávací paměti pouze právě viditelné stránky PDF, bude mít asistenční technologie přístup pouze k těmto stránkám. Nemůže přejít na další stránku, dokud tato stránka není viditelná a dokud Acrobat nepošle informace z této stránky do vyrovnávací paměti. Proto když je vybraná tato možnost, musíte pro navigaci ze stránky na stránku v dokumentu použít navigační funkce programu Acrobat, nikoli funkce asistenční technologie. Pokud chcete, aby Acrobat posílal do asistenční technologie pouze právě viditelnou stránku, nastavte také možnost pro Výchozí uspořádání stránek v předvolbách na Jedna stránka. Protože Acrobat posílá stránkové informace o všech viditelných stránkách, asistenční technologie dostává kromě informací o stránkách, které jsou zcela viditelné, také informace o stránkách, které mohou být viditelné jen částečně (například spodní část jedné stránky a horní část následující stránky). Pokud používáte jiné nastavení pro zobrazení stránky než je Jedna stránka, například Průběžně, a pak zobrazíte následující stránku, technologie nemůže správně sledovat, jaká část předcházející stránky se již přečetla nahlas. Pokyny o nastavení výchozího uspořádání stránek na možnost Jedna stránka viz Předvolby pro prohlížení PDF.

Tato možnost odpovídá volbě Číst pouze právě viditelné stránky v Průvodci nastavením přístupu.

Číst celý dokument

Tato možnost může být nejlepší, pokud používáte program pro čtení z obrazovky, který má vlastní navigaci a nástroje pro hledání, které vám jsou bližší než nástroje aplikace Acrobat. Tato možnost odpovídá volbě Číst celý dokument najednouPrůvodci nastavením přístupu.

Pro velké dokumenty číst pouze právě viditelné stránky

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a je obvykle nejlepší, pokud používáte program pro čtení z obrazovky pro dlouhé nebo složité soubory PDF. Umožňuje, aby Acrobat posílal malé dokumenty celé, ale pro velké dokumenty se vrátil k posílání po stránkách. Tato předvolba odpovídá volbě Pro velké dokumenty číst pouze právě viditelné stránky v Průvodci nastavením přístupu.

Potvrdit před tagováním dokumentů

Výběr této možnosti umožní uživateli potvrdit možnosti, které se použijí předtím, než Acrobat připraví netagovaný dokument pro čtení. Tagování může být časově náročná procedura, zejména pro větší dokumenty. Tato předvolba odpovídá volbě Potvrzení před tagováním dokumentů v Průvodci nastavením přístupu.

Možnosti funkce Číst nahlas

Pomocí předvoleb nastavte hlasitost, rychlost a výšku hlasu, používaného pro funkci Číst nahlas. Můžete zvolit používání výchozího hlasu nebo libovolného z hlasů, poskytovaných operačním systémem. Při čtení bloků textu také můžete používat klávesy se šipkami nahoru a dolů. Tyto předvolby neodpovídají žádným volbám v Průvodci nastavením přístupu.

Dokumenty můžete procházet s použitím klávesnice místo myši. V Mac OS je k dispozici několik funkcí pro usnadnění přístupu z klávesnice; podrobnosti najdete v dokumentaci k operačnímu systému. Ve Windows se mohou některé klávesové zkratky používané pro navigaci v aplikaci Acrobat lišit od zkratek, používaných v jiných aplikacích pro systém Windows.

Když otevřete Acrobat uvnitř webového prohlížeče, klávesové příkazy jsou mapované nejdříve do prohlížeče. Proto nemusí být některé klávesové zkratky pro Acrobat dostupné nebo nejsou dostupné, dokud nepřesměrujete vstup do dokumentu PDF.

Další informace o funkcích usnadnění přístupu naleznete na webu www.adobe.com/cz/accessibility.

Zapnutí jednoklávesových zkratek

Pomocí jednoklávesových zkratek můžete vybírat některé nástroje a provádět určité akce. Většina klávesových zkratek aplikace Acrobat nevyžaduje povolení jednoznakových klávesových zkratek.

 1. V dialogovém okně Předvolby zvolte v části Kategorie možnost Všeobecné a poté zaškrtněte políčko Používat jednoznakové klávesové zkratky pro přístup k nástrojům.

Poznámka:

Některé programy pro čtení obrazovky nefungují s jednoznakovými klávesovými zkratkami programu Acrobat.

Automatické rolování

Funkce automatického rolování ulehčuje procházení dlouhých PDF a zejména přeformátovaných dokumentů. Můžete procházet stránkami bez použití klávesových zkratek nebo akcí myši.

 1. Vyberte možnost Zobrazení > Zobrazení stránky > Automaticky rolovat.
 2. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit rychlost automatického rolování na určitou rychlost, stiskněte klávesu pro číslici (9 pro nejrychlejší, 0 pro nejpomalejší).

  • Chcete-li zvýšit nebo snížit rychlost rolování, stiskněte klávesu s šipkou nahoru nebo s šipkou dolů, podle směru rolování.

  • Chcete-li obrátit směr rolování, stiskněte klávesu mínus (-).

  • Chcete-li přejít na následující nebo předcházející stránku, stiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava.

  Poznámka:

  Chcete-li přerušit automatické rolování, stiskněte klávesu Esc nebo znovu zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazení stránky >Automaticky rolovat.

Uložení jako přístupný text pro vytištění Braillovým písmem

Poznámka:

V tomto dokumentu se pod pojmem „tiskárna pro tisk Braillovým písmem“ rozumí jakékoli zařízení, které převádí přístupný text do formy, kterou mohou využívat nevidomí nebo zrakově postižení.

Soubor PDF můžete uložit jako přístupný text, který lze vytisknout v Braillově písmu. Přístupný text pak lze importovat a vytisknout jako formátovaný Braillův dokument stupně 1 nebo 2 s použitím aplikace pro převod do Braillova písma. Další informace najdete v dokumentaci převodníku do Braillova písma.

Textová verze PDF neobsahuje žádné obrázky ani multimediální objekty. Textová verze dostupného PDF však obsahuje alternativní textové popisy těchto objektů, pokud nejsou k dispozici.

 1. Zvolte Soubor > Exportovat do > Text (přístupný).

Přeformátování PDF

Soubor PDF můžete přeformátovat, aby se dočasně zobrazoval v jednom sloupci na celou šířku panelu dokumentu. Toto přeformátované zobrazení usnadňuje četní dokumentu na mobilních zařízeních nebo při zvětšení na standardním monitoru, aniž by bylo nutné text při čtení vodorovně rolovat.

V přeformátovaném zobrazení nelze dokument, ukládat, upravovat ani tisknout.

V přeformátovaném zobrazení se většinou zobrazí pouze čitelný text. Mezi texty, které se nepřeformátují, patří formuláře, poznámky, pole digitálních podpisů a artefakty stránek, jako jsou čísla stránek, záhlaví a zápatí. Stránky, které obsahují jak čitelný text, tak i pole formulářů a digitálních podpisů, se nepřeformátují. Svislý text se přeformátuje na vodorovný.

Acrobat před přeformátováním dočasně označí netagovaný dokument tagy. Jako autor můžete optimalizovat PDF pro přeformátování, když je sami označíte tagy. Tagování zajistí, že se přeformátují textové bloky a že obsah bude uspořádaný ve správném pořadí, aby čtenář mohl sledovat článek, který pokračuje přes několik stránek a sloupců, aniž by jiné články rušily tok textu.

Chcete-li provést rychlou kontrolu pořadí čtení dokumentu, zobrazte jej ve zobrazení s přeformátováním.

(Acrobat Pro) Pokud se tagovaný dokumentu PDF nepřeformátuje požadovaným způsobem, zkontrolujte, zda pořadí obsahu nebo pořadí čtení souboru PDF neobsahují nekonzistence. Zkontrolujte také proces tagování. K řešení problémů při přeformátování můžete použít podokno Obsah nebo nástroj Pořadí čtení.

Nadpisy a sloupce (vlevo) se přeformátují v logickém pořadí čtení (vpravo)
Nadpisy a sloupce (vlevo) se přeformátují v logickém pořadí čtení (vpravo).

Přeformátování tagovaného PDF

 1. Zvolte Zobrazení > Zvětšení > Přeformátovat.

Pokud je před použitím zobrazení s přeformátováním nastavení Zobrazení stránky nastaveno na možnost Zobrazení dvou stránek, změní se zobrazení stránky při přeformátování dokumentu automaticky na nastavení Jedna stránka. Pokud je před použitím zobrazení s přeformátováním nastavení Zobrazení stránky nastaveno na možnost Procházení dvěma stránkami, změní se zobrazení stránky při přeformátování dokumentu automaticky na nastavení Povolit procházení.

Návrat k zobrazení bez přeformátování

 1. Ve zobrazení s přeformátováním zvolte příkaz Zobrazení > Zvětšení > Přeformátovat.

Čtení PDF programem pro čtení z obrazovky

Acrobat podporuje asistenční programy a zařízení, například programy pro čtení z obrazovky nebo pro zvětšování zobrazení na obrazovce, umožňující osobám s vadami zraku pracovat s počítačovými programy. Při používání asistenčního softwaru a zařízení přidá Acrobat do otevřených PDF dočasné tagy, aby zlepšil jejich čitelnost. Použijte Průvodce nastavením přístupu, abyste zlepšili způsob, jak Acrobat spolupracuje s těmi typy asistenčních programů a zařízení, které používáte. Pokud používáte zařízení pro čtení z obrazovky, můžete nastavení pro čtení u aktuálního dokumentu změnit pomocí příkazu Nástroje > Usnadnění přístupu > Změnit možnosti čtení.

Přečtěte si dokumentaci k vašemu asistenčnímu softwaru nebo zařízení. Nebo kontaktujte prodejce s žádostí o další informace k systémovým požadavkům, požadavkům na kompatibilitu a pokynům pro používání tohoto softwaru nebo zařízení s Acrobatem.

Další informace o použití programů pro čtení z obrazovky naleznete na webu www.adobe.com/cz/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf.

Čtení PDF funkcí Číst nahlas

Funkce Číst nahlas čte nahlas text v PDF, včetně textu v poznámkách, alternativních textových popisů obrázků a polí k vyplnění. V tagovaných PDF se obsah čte v pořadí, v jakém je uveden ve stromu logické struktury dokumentu. V netagovaných dokumentech se pořadí čtení odhaduje, pokud není určené v předvolbách Čtení.

Funkce Číst nahlas využívá dostupné hlasy nainstalované v systému. Pokud máte nainstalované hlasy SAPI 4 nebo SAPI 5 z aplikace pro převod textu na řeč nebo z jazykové aplikace, můžete je zvolit pro čtení PDF.

Poznámka:

Funkce Číst nahlas není program pro čtení z obrazovky a některé operační systémy je nepodporují.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Číst nahlas

Před použitím funkce Číst nahlas ji musíte aktivovat. Funkci Číst nahlas můžete deaktivovat, abyste uvolnili systémové prostředky a zvýšili výkon ostatních operací.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Zobrazení > Číst nahlas > Aktivovat funkci Číst nahlas.

  • Zvolte Zobrazení > Číst nahlas > Deaktivovat funkci Číst nahlas.

  Poznámka:

  K určení textu můžete také použít nástroj Vybrat objekt. Aktivujte funkci Čtení nahlas a poté použijte příkaz Nástroje > Interaktivní objekty > Vybrat objekt. Pomocí kláves se šipkami nahoru/dolů a doprava/doleva navigujte v dokumentu. Umístění nástroje Vybrat objekt, např. v záhlaví nebo v odstavci, uslyšíte.

Čtení PDF funkcí Číst nahlas

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete číst.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Zobrazení > Číst nahlas > Číst pouze tuto stránku.

  • Zvolte Zobrazení > Číst nahlas > Číst do konce dokumentu.

Hlasité čtení polí formulářů PDF

 1. V panelu Čtení v dialogovém okně Předvolby v sekci Možnosti čtení nahlas vyberte Číst pole formulářů.
 2. Ve formuláři PDF stiskněte tabulátor, abyste vybrali první pole formuláře.
 3. Proveďte zadání a výběry podle potřeby a pak stisknutím tabulátoru přejděte do následujícího pole a tento postup opakujte, dokud nevyplníte celý formulář. Acrobat přečte stav vybraných zaškrtávacích polí a přepínacích tlačítek.

  Poznámka:

  Funkce Číst nahlas nereprodukuje stisknutí kláves. Chcete-li slyšet, co píšete, použijte funkci čtení z obrazovky.

Přerušení čtení nahlas

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte příkaz Zobrazení > Číst nahlas > Pauza.

  • Zvolte příkaz Zobrazení > Číst nahlas > Stop.

O nástrojích operačního systému pro usnadnění přístupu

Nástroje pro usnadnění přístupu ve Windows

Operační systémy Windows XP, Vista, Windows 7 a Windows 8.x obsahují vestavěné nástroje, které umožňují rozšířený nebo alternativní přístup k informacím na obrazovce počítače. Narrator je jednoduchá verze programu pro čtení z obrazovky. Lupa je nástroj pro zvětšení zobrazení na monitoru.

Další informace o nástrojích pro usnadnění přístupu v operačním systému Windows XP, Vista, Windows 7 nebo Windows 8.x najdete na webu společnosti Microsoft o usnadnění přístupu.

Nástroje pro usnadnění přístupu v Mac OS

Mac OS X obsahuje vestavěné nástroje, které umožňují rozšířený nebo alternativní přístup k informacím na obrazovce počítače.

Další informace o nástrojích pro usnadnění přístupu v operačním systému Mac OS X najdete na webu společnosti Apple®, Inc. o usnadnění přístupu.