Vytváření článků a rozvržení

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Informace o článcích AEM Mobile naleznete v tématu Správa článků.

Články mohou být založeny buď na dokumentech aplikace InDesign nebo na souborech HTML. Články do folia můžete přidávat dvojím způsobem: pomocí tlačítka Přidat článek vytvoříte články založené na otevřených dokumentech InDesign, nebo importujte články ze složky.

Vytvoření článku z otevřeného dokumentu

Články mohou zahrnovat buď jedno, nebo dvě rozvržení pro orientaci na výšku a na šířku na mobilním zařízení. Je ale nutné být konzistentní v rámci publikovaného folia. Všechny články v publikovaném foliu musejí mít orientaci pouze na výšku nebo pouze na šířku nebo duální.

Zobrazení článků

 1. Otevřete dokument aplikace InDesign určený k digitálnímu publikování. Viz Návrh digitálních publikací.

  Rozměry dokumentu se mohou od velikosti folia lišit ve dvou situacích.

  • Poměry stran folia a velikost strany dokumentu jsou shodné. Lze například přidávat dokumenty 1 024 × 768 do folia s nastavenou velikostí 2 048 × 1 536, protože poměry stran jsou v obou případech 4:3.

  • Dokument je určen pro plynulé posouvání. Nebo, pokud vytvoříte dokument 1 024 x 2 000 o jediné stránce, přidaný článek by měl být nastaven na možnost Plynulé posouvání.

 2. Na panelu Folio Builder vytvořte nebo otevřete folio, ve kterém se bude článek zobrazovat.

 3. V zobrazení článků na panelu Folio Builder klikněte na možnost Přidat.

 4. Nastavte následující volby a klikněte na OK.

  Název článku:

  Zadejte název článku. Název článku se nezobrazuje v prohlížeči. Název článku se používá pro vytváření odkazů mezi články, použijte proto název typu „Průvodce městem“, nikoli název souboru jako například „pruvodce_mestem_h.indd“. Maximální počet znaků pro název článku je 60.

  Formát článku:

  Určete nastavení formátu obrázku pro článek. Můžete například pro článek nastavit formát PDF, aby uživatelé mohli používat zvětšení posouváním. Další informace naleznete v části Rozdíly mezi obrazovými formáty JPG, PNG a PDF.

  Kvalita JPEG:

  Pokud je v nabídce Formát obrazu vybrána možnost Automaticky nebo JPG, zadejte kvalitu JPEG. Vyšší kvalita znamená větší velikost souboru.

  Plynulé posouvání:

  Nastavte plynulé posouvání pro článek, ne jenom pro přidávané rozvržení. Pokud například do folia s oběma orientacemi přidáváte pouze svislé rozvržení a chcete, aby plynulé posouvání fungovalo u obou rozvržení, vyberte možnost Oba směry. Pokud se jedná o článek pouze s jednou orientací nebo pokud má plynulé posouvání fungovat jen u jednoho rozvržení, vyberte možnost Pouze vodorovně nebo Pouze svisle.

  Poznámka:

  Když vyberete možnost Plynulé posouvání, můžete určit alternativní rozvržení. Má-li váš dokument s plynulým posouváním pouze jedno rozvržení, vyberte jej pro příslušné rozvržení a pro druhé rozvržení, které přidáte později, vyberte možnost Žádné.

Přidání rozvržení do článku

Pokud vaše dokumenty aplikace InDesign obsahují více rozvržení, můžete při vytváření článku zvolit rozvržení s orientací na šířku i na výšku. Můžete také druhé rozvržení přidat z jiného dokumentu. Pokud se článek bude nacházet ve foliu s duální orientací, vyžaduje druhé rozvržení.

 1. Otevřete dokument aplikace InDesign navržený s odlišnou orientací rozvržení, než je rozvržení stávajícího článku.

 2. Na panelu Folio Builder dvojitě klikněte na článek, do kterého chcete přidat druhé rozvržení.

 3. V zobrazení článků na panelu Folio Builder klikněte na možnost Přidat rozvržení. Pokud dokument obsahuje více rozvržení, vyberte příslušné rozvržení.

Import článků aplikace InDesign

Při importování článků můžete využít tři postupy:

Jeden článek: Slouží k importování jednoho článku umístěného v určené složce. Složka by měla obsahovat soubory InDesign nebo HTML. Soubory InDesign by měly být doplněny o příponu _h nebo _v, např. article1_h.indd nebo article1_v.indd. Tato metoda nepodporuje alternativní rozvržení InDesign.

Více článků: Slouží k importování skupiny článků umístěných v podsložkách určené složky. Tato metoda nepodporuje alternativní rozvržení InDesign. Informace o strukturalizaci složek naleznete v tématu Strukturalizace složek pro importování článků.

Více článků s využitím souboru sidecar.xml s informací o cestě: Články můžete importovat také podle definice v uvedeném souboru sidecar.xml s informací o cestě. Tato možnost je užitečná obzvláště v případě dokumentů InDesign obsahujících více rozvržení. Podrobnosti viz Importování článků pomocí souboru sidecar.xml s informací o cestě.

Když importujete články, musí v případě, že nevyberete možnost Plynulé posouvání, odpovídat poměr stran článků poměru stran folia.

 1. Vytvořte zdrojové dokumenty InDesign. V závislosti na metodě importování může být zapotřebí soubory určitým způsobem uspořádat. Viz Strukturalizace složek pro importované články.

 2. Na panelu Folio Builder otevřete folio, ve kterém se bude článek nebo články nacházet.

 3. V zobrazení článku na panelu Folio Builder vyberte z nabídky panelu volbu Import článku.

 4. Proveďte kterýkoli z následujících úkonů:

  • Vyberte možnost Import jednoho článku, klikněte na ikonu složky Umístění a zadejte složku článku.
  • Vyberte možnost Import více článků, klikněte na ikonu složky Umístění a zadejte složku folia obsahující složky článků.
  • Vyberte možnost „Import za pomoci souboru sidecar.xml“, klikněte na ikonu složky Umístění a vyberte soubor sidecar.xml obsahující názvy cest ke zdrojovým souborům.
 5. Při importování jednoho článku postupujte podle následujících pokynů a nakonec klikněte na tlačítko OK.

  • Vyberte pro článek nastavení Plynulé posouvání. Jestliže například importujete článek pro folio s duální orientací a chcete, aby se plynule posunovalo pouze vodorovné rozvržení, zvolte možnost Vodorovná orientace.
  • Určete nastavení formátu obrázku.

Pokud vyberete možnost „Import jednoho článku“ nebo „Import více článků“, mohou složky k článku obsahovat obrázky formátu .png na stejné úrovni se soubory InDesign nebo HTML. Tyto obrázky ve formátu .png se poté použijí jako ikony pro obsah. Při importu více článků, v nichž složka folia obsahuje standardní soubor sidecar.xml, určí tento soubor pořadí článků a vyplní vlastnosti článků. Viz Vytvoření přidruženého souboru metadat pro import článků.

Pokud se články neimportují správně, projděte si dokument Odstraňování problémů při neúspěšném odeslání článku na panelu Folio Builder.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?