Vytváření oddílů

Funkce Oddíly (pouze iPad) umožňuje zákazníkům stahovat jednotlivé oddíly folia podle vaší definice. Můžete například rozdělit folio do oddílů Zprávy, Sport, Ekonomika, Styl a Peníze a zákazníci budou mít možnost stáhnout články pouze v určitých oddílech nebo ve všech oddílech současně.

Přiřazení oddílů

Informace o oddílech pro jednotlivé články zadejte v nástroji Folio Producer Editor. Stejný název oddílu použijte alespoň u dvou článků. Nejlepších výsledků dosáhnete při vytvoření folia verze v24 nebo novější. Pomocí panelu Folio Builder aktualizujte články ve foliu a vygenerujte obrazy obálek oddílů. K zobrazení oddílů použijte prohlížeč verze v24 nebo novější.

Oddíly pro články můžete určit také pomocí značky <section> v souboru sidecar.xml. Viz Vytvoření přidruženého souboru metadat pro import článků.

Jak oddíly fungují

Jakmile u článků ve foliu zadáte informace o oddílu, zobrazí se v knihovně prohlížeče iPadu namísto tlačítka Stáhnout nebo Koupit tlačítko Zobrazit. Kliknutím na tlačítko Zobrazit se zobrazí oddíly dostupné v daném článku. Jako titulní obraz se použije první stránka prvního článku v každém oddílu. Jakmile uživatel klikne na titulní obraz oddílu, stáhnou se a zobrazí všechny články v daném oddílu.

Kterýkoli článek, u kterého nejsou zadány informace o oddílu, se stáhne s libovolným oddílem. Pokud například nezadáte informace o oddílu u titulního článku a článku s obsahem, stáhnou se tyto články s prvním oddílem, který uživatel stáhne.

Ve foliu s oddíly se při poklepání na tlačítko Obsah v danou chvíli zobrazí pouze tituly oddílů, nikoli články. Klepnutím na název oddílu v obsahu přejdete k prvnímu článku v daném oddílu.

Ve foliích s oddíly zůstane zachováno původní pořadí článků. Nejlepších výsledků dosáhnete seskupením článků ze stejného oddílu ve foliu vedle sebe.

Poznámka:

Když uživatel stáhne jeden oddíl, bude započítán jako stažení celého folia. Následující stažení oddílu v tomto foliu se nezapočítávají jako stažení.

Přidání nebo odebrání oddílů u stávajícího folia

Pokud chcete přidat nebo odebrat oddíl, nepoužívejte k tomu úpravu folia. Namísto toho stávající folio odstraňte a vytvořte nové, ve kterém jste provedli požadované změny oddílů. 

Testování oddílů

Chcete-li vyzkoušet funkci Oddíly, vytvořte vývojářskou aplikaci pro iPad. Oddíly nejsou plně implementovány v aplikaci Adobe Content Viewer.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?