14. srpna 2012. Vítají vás aplikace Adobe® Flash Player® 11.3 a prostředí AIR® 3.3. Toto vydání obsahuje opravy chyb týkajících se obecné stability, zvuku a videa a vývoje aplikací pro systém iOS.

Verze aktuálního vydání běhového prostředí

 • Flash Player pro počítače 11.3.300.271

Nové funkce

 ŽÁDNÉ

Vylepšení zabezpečení

Toto vydání obsahuje bezpečnostní vylepšení, jak je uvedeno v bulletinu zabezpečení APSB12-18.

Opravené problémy

Žádné

Známé problémy

 • Při streamování obsahu Flash dochází ke zkreslení zvuku. (3212648)

Tvorba pro aplikaci Flash Player 11.3

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, bude nutné předáním dodatečného argumentu kompilátoru do kompilátoru Flex: -swf-version=16 určit jako cíl soubor SWF verze 16. Pokyny jsou uvedeny níže.
Používáte-li aplikaci sadu Adobe Flex SDK:

 • Stáhněte si pro Flash Player 11.3 nový soubor playerglobal.swc.
 • Stáhněte si sadu Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) z tabulky Flex 4.5 SDK.
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt ActionScript: Soubor -> Nový -> Projekt ActionScript.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti). V seznamu nalevo vyberte Kompilátor ActionScript.
 • Pomocí volby 'Configure Flex SDK's' (Konfigurovat sadu Flex SDK) v pravém horním rohu nasměrujte projekt na sestavu Flex 21328. Klepněte na tlačítko OK.
 • Nakonfigurujte svůj projekt tak, aby byl jeho cílem soubor SWF verze 16.
 • Do zadané položky „Další argumenty kompilátoru“ přidejte: -swf-version=16. Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF je určen pro verzi SWF 16. Pokud ke kompilaci místo aplikace Flash Builder používáte příkazový řádek, musíte přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 11.3.

Tvorba pro prostředí AIR 3.3

Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 3.3
Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 3.3, je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 3.3. Pokud vaše aplikace nevyžaduje nová rozhraní API prostředí AIR 3.3 ani jeho chování, nemusíte obor názvů aktualizovat. Přesto všem uživatelům doporučujeme, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 3.3, i když dosud nevyužívají nové funkce verze 3.3. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na:

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.3">

Nové funkce: Pokyny k použití

Vstup klávesnice na celé obrazovce
Chcete-li povolit režim kláves na celé obrazovce, musí být do kódu HTML přidán nový parametr tagu, allowFullScreenInteractive. Výchozí hodnota tohoto parametru je „false“, což znamená, že režim kláves na celé obrazovce není povolen. Chcete-li povolit režim kláves na celé obrazovce, nastavte pro parametr tagu allowFullScreenInteractive hodnotu „true“, jak je zobrazeno v následujícím příkladu:

<object classid=”"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,18,0"
 width="600" height="400" id="fullScreen" align="middle">

  <param name=”allowFullScreenInteractive” value=”true” />
  <param name=”movie” value=”fullScreenInteractive.swf” />

  <embed src=”fullScreen.swf” allowFullScreen=”true” width=”600” height=”400” name=”fullScreen” align=”middle” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://get.adobe.com/flashplayer/” />

</object>

Tuto funkci lze zakázat v souboru mms.cfg nastavením parametru FullScreenInteractiveDisable = 1, viz níže:

FullScreenInteractiveDisable=1 

Související rozhraní API jazyka ActionScript:

flash.display.Stage.getAllowsFullScreenInteractive();
flash.display.StageDisplayState
flash.events.FullScreenEvent

Streamování textury

Streamování textury je nová funkce nástroje Stage3D, která nabízí načítání hrubších textur v nižší kvalitě jako prvních a poté jejich postupné vylepšování při zvyšování dostupnosti dat.

function createCubeTexture( size:int, format:String, optimizeForRenderToTexture:Boolean, streamingLevels:int=0):CubeTexture
function createTexture( width:int, height:int, format:String, optimizeForRenderToTexture:Boolean, streamingLevels:int=0 ):Texture;

Pro funkce createTexture a createCubeTexture byl přidán volitelný parametr streamingLevels. Není-li hodnota tohoto parametru 0, bude streamování příslušné textury povoleno. Maximální hodnota je log2(max(šířka, výška)) pro 2D textury a log2(velikost) pro textury kubické mapy. Vyšší hodnoty způsobí, že se vytváření textury nezdaří s chybovou výjimkou jazyka ActionScript. Textury s povoleným streamováním nelze použít pro vykreslování textury a jejich příznak optimizeForRenderToTexture je ignorován.

Textury s povoleným streamováním mohou mít vyšší nároky na využití paměti (až o 50 % další velikosti) a také mohou snižovat rychlost načítání. Jakmile je textura plně načtena, nemůže být znovu streamována s jiným obsahem. Pokud je textura označena jako streamovaná, je považována za dokončenou a připravenou k vykreslení, když jsou nahrány všechny textury vyšší nebo stejné úrovně MIP stanovenou hodnotou streamingLevels. Nahrávání textury je nezměněno.

Příklad:

[Embed( source = "MipLevel9.jpg" )]
var MipLevel9:Class;
var context3D:Context3D;
var texture:Texture;

stage.stage3Ds[0].addEventListener(Event.CONTEXT3D_CREATE, createdHandler);
stage.stage3Ds[0].requestContext3D(Context3DRenderMode.AUTO);

function createdHandler(e:Event) {
      context3D = stage.stage3Ds[0].context3D;
      //set streaming levels to 9, a 1x1 mip level for a complete texture size of 512 (Mip level 0 =512, Mip level 9 = 1)
      texture = context3D.createTexture(512,512,Context3DTextureFormat.BGRA,false, 9);
      var mip9:Bitmap = new MipLevel9();
      texture.uploadFromBitmapData(mip9.bitmapData,9);
}


BitmapData.drawWithQuality
V minulosti bylo třeba kvalitu plochy změnit na kvalitu události BitmapData.draw. Událost BitmapData. .drawWithQuality je rozšířením události BitmapData.draw, které přidává volitelný parametr pro určení kvality vykreslení vektoru.

function drawWithQuality(source: IBitmapDrawable, matrix:Matrix=null, colorTransform: ColorTransform =null, blendMode:String=null, clipRect:Rectangle=null, smoothing:Boolean=false, quality:String=null): void

Níže jsou uvedeny podporované hodnoty kvality:

 • StageQuality.LOW
 • StageQuality.MEDIUM
 • StageQuality.BEST
 • StageQuality.HIGH_8X8_LINEAR
 • StageQuality.HIGH_16X16
 • StageQuality.HIGH_16X16_LINEAR

BitmapData.encode


Událost BitmapData.encode umožňuje nativní kompresi objektů BitmapData do formátů PNG, JPEG a JPEG XR. Díky tomu mohou vývojáři dosáhnout nativní rychlosti pro obrazovou kompresi za běhu, což je velmi užitečné u mobilních zařízení.

function encode(rect:Rectangle,EncoderOptions :Object, byteArray: ByteArray = null): ByteArray;
Podporovány jsou následující objekty EncoderOptions:

// compress bitmap data as a JPEG file
var bitmapData:BitmapData = new BitmapData(640,480,false,0x00FF00);
var byteArray:ByteArray = new ByteArray();
bitmapData.encode(new Rectangle(0,0,640,480), new JPEGCompressOptions(), byteArray);
// Display the bitmap we just encoded
var loader:Loader = new Loader();
loader.loadBytes(byteArray);
addChild(loader); 

Řetězec o selhání hardwaru v ovladači Context3D.driverinfo

Tato funkce poskytuje informace v ovladači Context3D.driverInfo v případě, že obsah Stage3D nemůže být hardwarově akcelerován. V případě, že je obsah Stage3D nutné vykreslovat softwarově, bude ovladač Context3D.driverInfo obsahovat některý z následujících řetězců.

 • Software Hw_disabled=userDisabled

Není zaškrtnuté políčko pro hardwarovou akceleraci v nastavení uživatelského rozhraní a obsah Stage3D je vykreslován pomocí softwaru.

 • Software Hw_disabled=oldDriver

Grafický ovladač hardwaru je zakázán kvůli známým problémům a obsah Stage3D je vykreslován pomocí softwaru. Tento problém může opravit aktualizace ovladače.

 • Software Hw_disabled=unavailable

Hardwarové vykreslování nelze použít kvůli funkcím ovladače nebo je ovladač zakázán, případně došlo k chybě při inicializaci hardwarové grafiky a obsah Stage3D je vykreslován pomocí softwaru.

 • Software Hw_disabled=explicit

Obsah explicitně vyžaduje softwarové vykreslování prostřednictvím funkce requestContext3D a obsah Stage3D je vykreslován pomocí softwaru.


Vylepšení poměru stran

V prostředí AIR 3.3 je vyřešen problém, kdy běhové prostředí ignoruje zadaný poměr stran. Pokud je nastavena hodnota aspectRatio a parametr autoOrients má hodnotu true, bude orientace plochy při otáčení zařízení omezena pouze na dvě orientace (v závislosti na hodnotě aspect-ratio je podporována buď orientace na šířku doleva a na šířku doprava nebo na výšku a na výšku shora dolů).

Byla přidána nová konstanta StageAspectRatio s názvem ANY. Pomocí konstanty StageAspectRatio.ANY lze zajistit automatickou orientaci plochy ve všech orientacích zařízení, pokud má parametr autoOrients hodnotu true. Toto bude výchozí chování, pokud v deskriptoru aplikace chybí tag aspectRatio.

Ladění USB pro prostředí AIR pro iOS
Zabalte aplikaci pomocí přepínače -listen, který zajistí, že aplikace při spuštění naslouchá připojení nástroje fdb.

adt -package -target (ipa-debug-interpreter | ipa-debug) -listen (volitelné číslo portu) -provisioning-profile xyz.mobileprovision -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass pass123 OutputFile.ipa InputFile-app.xml InputFile.swf

Ve výchozím nastavení aplikace naslouchá na portu 7936. Lze určit libovolný port podle vlastního výběru.

adt -package -target (ipa-debug-interpreter | ipa-debug) -listen 16000 xyz.mobileprovision -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass pass123 OutputFile.ipa InputFile-app.xml InputFile.swf

2) Když je aplikace zabalena jako soubor ipa, nainstalujte ji a spusťte na zařízení.

3) Spusťte binární soubor idb dostupný ve složce SDK_LOCATION/lib/aot/idb s parametrem -devices. Vrátí se seznam zařízení připojených k počítači spolu s jejich popisovačem DEVICE_HANDLES.

idb -devices

4) Některé z portů počítače je nyní nutné předat portům zařízení, které naslouchá připojení.

idb -forward LOCAL_PORT REMOTE_PORT DEVICE_HANDLE

LOCAL_PORT odkazuje na port na počítači. Může jít o libovolné číslo portu, pokud možno větší než 8000.

REMORT_PORT je číslo portu zadané do příkazu pro balení aplikace. Pokud při balení nezadáte žádné číslo, bude ve výchozím nastavení aplikace naslouchat na portu 7936.

Popisovač DEVICE_HANDLE vašeho zařízení je popisovač získaný v kroku 3.

5) Nyní spusťte nástroj fdb následujícím příkazem.

fdb -p LOCAL_PORT

6) Tento příkaz spustí ladicí program fdb. Zadáním „r“ na příkazovém řádku spustíte relaci ladění.

Poznámka: Program idb nabízí další parametr „stopforward“, který můžete použít k zastavení předávání portů. Tento způsob je však funkční, pouze pokud ještě nebyla vytvořena relace programu fdb.

idb -stopforward LOCAL_PORT

Tato funkce v současnosti není programem Flash Builder podporována.

Vylepšené chování na pozadí v prostředí AIR pro iOS
Podpora chování na pozadí se nyní více podobá nativním aplikacím v systému iOS. Vedle některých základních multitaskingových funkcí a podpory zvuku na pozadí, které jsou již povoleny v prostředí AIR pro iOS, mohou nyní aplikace podporovat aktualizace polohy a práci v síti na pozadí a také upozornění v případě, že bude aplikace na pozadí pozastavena operačním systémem.
Pro tyto účely byly přidány některé nové tagy a událost. Chcete-li podporovat aktualizace polohy na pozadí, zahrňte do deskriptoru aplikace AIR pro tag iPhone následující kód:

<iPhone>
<InfoAdditions>
<![CDATA[
<key>UIBackgroundModes</key>
<array>
<string>location</string>
</array>
]]>
</InfoAdditions>
</iPhone> 

Pokud je pro aplikaci zadán tento tag a aplikace přejde na pozadí, bude přehrávač nadále pracovat rychlostí 4 snímků za sekundu. Veškeré aktualizace obrazovky (volání vykreslování, volání OpenGL) však budou zakázány.
Klíč UIBackgroundModes podporuje současně hodnoty „location“ a „audio“ pro případ, že vaše aplikace potřebuje zároveň generovat zvuk a sledovat polohu (například navigační aplikace).
Systém iOS poskytuje mechanizmus pro spuštění krátkých úloh na pozadí. Systém iOS však nezaručuje, že bude úloha bude provedena, pouze to, že bude pracovat na úloze jménem uživatele o něco déle. Systém používá časový limit, po který mohou tyto úlohy na pozadí udržovat aplikaci spuštěnou(přibližně 10 minut).

Jestliže autor aplikace zadá pro vlastnost executeInBackground hodnotu TRUE/FALSE, bude tato hodnota vybrána a aplikace se bude chovat odpovídajícím způsobem. Pokud v současné době aplikace přejde na pozadí, je spuštěna událost Deactivate bez ohledu na to, zda je aplikace pozastavena či nikoli. Aby měla aplikace k dispozici konkrétnější informace, bude jí v případě, že je pozastavena, odeslána událost Suspend, což umožní vhodné chování aplikace.
Aby se prodloužila výdrž baterie, bude v systému iOS při přechodu aplikace na pozadí přehrávač pracovat rychlostí 4 snímků za sekundu.

Podpora simulátoru
Simulátor v systému iOS je založen na architektuře x86, proto byly do nástroje ADT přidány dva nové cíle. Upozorňujeme, že balení pro simulátor je podporováno pouze v režimu překladače.

Tyto cíle jsou:

1.) ipa-test-interpreter-simulator
2.) ipa-debug-interpreter-simulator

Chcete-li spustit testování aplikace na simulátoru, není třeba získat od společnosti Apple certifikát pro vývojáře (což je časově náročný proces), ani není nutné vytvářet prováděcí profily před začátkem vývoje aplikace AIR. (Postačující je certifikát p12, který si může vytvořit samotný uživatel.)

Chcete-li zabalit aplikaci pro simulátor, spusťte následující příkazy.

Cíl Interpreter (překladač)

adt -package -target ipa-test-interpreter-simulator -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass password Sample_ipa_name sample_ipa-app.xml sample_ipa.swf

Cíl Debug (ladění)

adt -package -target ipa-debug-interpreter-simulator -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass password Sample_ipa_name sample_ipa-app.xml sample_ipa.swf

*Instalace aplikace v simulátoru *

adt -installApp -platform ios -platformsdk (cesta k sadě SDK, například /Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator5.0.sdk) -device ios-simulator -package Sample_ipa_name.ipa

*Spuštění aplikace v simulátoru *

adt -launchApp -platform ios -platformsdk (cesta k sadě SDK, například /Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator5.0.sdk) -device ios-simulator -appid

Sample_ipa_name

Pro účely testování nativního rozšíření v simulátoru byla do souboru extension.xml přidána podpora nového názvu platformy (iPhone-x86).
Všechny příkazy pro balení nativního rozšíření zůstanou stejné, ale soubor library.a požadovaný prostředím XCode by měl být kompilován pouze pro simulátor.

Příklad souboru extension.xml

<extension xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/3.1">
<id>com.cnative.extensions</id>
<versionNumber>1</versionNumber>
<platforms>
<platform name="iPhone-x86">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>library.a</nativeLibrary>
<initializer>TestNativeExtensionsInitializer </initializer>
<finalizer>TestNativeExtensionsFinalizer </finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
</platforms>
</extension>

Systémové požadavky

Aktuální systémové požadavky pro přehrávač Flash Player najdete na adrese http://www.adobe.com/products/flashplayer/systemreqs/

Aktuální systémové požadavky pro prostředí AIR naleznete na adrese http://www.adobe.com/products/air/systemreqs/

Aktuální systémové požadavky aplikace Flash Access (klient a server) naleznete na stránce http://www.adobe.com/products/flashaccess/systemreqs/

Aplikace Flash Player 11.3 má tyto minimální systémové požadavky:

 

Windows®

Macintosh  

Procesor

Procesor s frekvencí 2,33 GHz nebo rychlejší kompatibilní s řadou x86 nebo procesor Intel® Atom™ s frekvencí 1,6 GHz nebo rychlejší pro zařízení třídy netbook

Procesor Intel® Core™ Duo s frekvencí 1,83 GHz nebo rychlejší

Operační systém 

Microsoft® Windows® XP (32bitová verze), Windows Server® 2003 (32bitová verze), Windows Server® 2008 (32bitová verze), Windows Vista® (32bitová verze), Windows 7® (32bitová a 64bitová verze)

Mac OS® X 10.6 a Mac OS X 10.7

Prohlížeč

Internet Explorer 7.0 a vyšší, Mozilla Firefox 4.0 a vyšší, Google Chrome, Safari 5.0 a vyšší, Opera 11

Safari 5.0 a vyšší, Mozilla Firefox 4.0 a vyšší, Google Chrome, Opera 11

Paměť

128 MB paměti RAM (pro zařízení třídy netbook se doporučuje 1 GB paměti RAM), 128 MB grafické paměti

256 MB paměti RAM, 128 MB grafické paměti

Prostředí AIR 3.3 má tyto minimální systémové požadavky:

 

Windows®

Macintosh  

AndroidTM

iOS

Procesor / hardware zařízení

Procesor s frekvencí 2,33 GHz nebo rychlejší kompatibilní s řadou x86 nebo procesor Intel Atom™ s frekvencí 1,6 GHz nebo rychlejší pro zařízení třídy netbook

Procesor Intel® Core™ Duo s frekvencí 1,83 GHz nebo rychlejší

Procesor ARMv7 s vektorovou jednotkou FPU s minimální frekvencí 550 MHz, hardwarové dekodéry OpenGL ES2.0, H.264 a AAC

Přehrávač iPod touch (3. generace), model 32 GB a 64 GB, iPod touch 4, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2

Operační systém 

Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise (včetně 64bitových verzí) s aktualizací Service Pack 2 nebo Windows 7

Mac OS® X 10.6 a 10.7

AndroidTM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 a 4.0

iOS 4.2 a vyšší

Paměť RAM

512 MB paměti RAM (doporučená velikost 1 GB)

512 MB paměti RAM (doporučená velikost 1 GB)

256 MB paměti RAM 

 -

Oznamování problémů

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Nezapomeňte uvést informace popsané v části Pokyny pro oznamování problémů s přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

 

Historie verzí běhového prostředí

Datum vydání

Verze běhového prostředí

Nové funkce

Vylepšení zabezpečení

Opravené problémy

21. června 2012
Flash Player 11.3.300.262, pouze zásuvný modul pro systém Windows
Žádné Žádné Při prohlížení obsahu Flash v prohlížeči Firefox v systému Windows dochází k potížím. (3211153)

8. června 2012

Flash Player pro počítače 11.3.300.257
AIR pro počítače 3.3.0.3650
AIR pro Android 3.3.0.3650
AIR SDK 3.3.0.3650

Počítač:
Vstup klávesnice na celé obrazovce pro přehrávač Flash Player
Podpora zvuku s nízkou latencí pro streamování zvuku prostřednictvím funkce NetStream
Podpora zvuku s nízkou latencí pro zvukové rozhraní API
Chráněný režim aplikace Firefox (pouze systém Windows®)
Streamování textury
Nástroj pro aktualizaci na pozadí pro systémy Mac
Události FrameLabel
Metoda BitmapData.drawWithQuality
Metoda BitmapData.encode
Událost ReleaseOutside
Introspekce tříd za běhu
Vylepšená podpora obchodu Apple MacOS App Store

AIR pro mobilní zařízení:
Podpora platformy SDK pro iOS v systému Windows®
Podpora per pro zařízení se systémem AndroidTM 4.0
Ladění USB pro prostředí AIR pro iOS
Vylepšené chování na pozadí v prostředí AIR pro iOS
Podpora simulátoru v systému iOS
Vylepšení poměru stran

APSB-14

[Stage 3D pro počítač] Obsah Starling se vykresluje do nesprávného umístění (3153467)
Vykreslení v systému iOS se v některých aplikacích zablokuje při použití režimu vykreslení GPU (3124838)
Nastavení kvality vyhlazování hran nejsou v režimu rendermode=gpu respektována (3124862)
[Stage3D] V systému Mac u grafiky Intel HD 3000 není obdélník nůžek správně nastaven (2959500)
Při použití funkce Mouselock v prohlížeči Chrome v systému Windows 7 vrátí pohyb ve směru osy x/y absolutní hodnoty místo relativních (3152175)
Při otevření několika instancí přehrávače Flash Player v prohlížeči dochází k problému s latencí zvuku (3084306)
Zobrazení zelené obrazovky při přehrávání videa (3050372)

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online