7. února 2013. Toto je aktualizace zabezpečení pro aplikaci Flash Player 11.5 a prostředí AIR 3.5 původně vydaná 6. listopadu 2012. Tato verze obsahuje vylepšení zabezpečení a opravy chyb.


Opravené problémy

 • Zneužití prvku ActiveX v systému Windows, který má uživatele přesvědčit, aby otevřel dokument aplikace Microsoft Word, který byl doručený jako e-mailová příloha a který obsahuje škodlivý obsah Flash (SWF) (3492336).
 • Ohlášená selhání aplikací Firefox a Safari (3493470).

Nové funkce

Tato dílčí verze neobsahuje žádné nové funkce.

Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v tomto dokumentu.

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
 Flash Player Desktop (Windows®, Mac)  11.5.502.149

Známé problémy

Žádné

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
 APSB13-04  Flash Player pro počítače Windows® a Mac

Nové funkce: Pokyny k použití

Následující funkce byly vydány 6. listopadu 2012.

Vylepšení volání události 

1) OpenURL
Do třídy InvokeEvent.reason byl přidán nový řetězec typu „reason“, InvokeEventReason.OPEN_URL, pouze pro mobilní zařízení. Třída InvokeEvent.reason nyní vrátí hodnotu „openUrl“, čímž oznámí výskyt události InvokeEvent, protože aplikace byla volána jinou aplikací nebo systémem. První prvek pole argumentů bude nadále obsahovat adresu URL, pomocí které byla aplikace volána. Pokud jsou systémem do aplikace předány další parametry, měly by být předány vývojáři v jazyce ActionScript v poli InvokeEvent.arguments.

Vlastnost argumentů třídy InvokeEvent bude obsahovat pole možností, pomocí kterých byla aplikace spuštěna. Zde je seznam argumentů pro systém iOS:

InvokeEvent.arguments[0] = The URL which the application was invoked to handle.
InvokeEvent.arguments[1] = Bundle ID of the application which is invoking another application to open the URL (InvokeEvent.arguments[0]), or null if the system invoked the application.
InvokeEvent.arguments[2] = String representation of any property list object supplied by the source application to communicate information to the receiving application or null.

2) Nabízená oznámení
Uživatel také může spustit aplikaci (nespuštěnou na pozadí) při přijetí nabízeného oznámení kliknutím na tlačítko spuštění nebo nápis zobrazený v systému iOS. Pro tyto případy byl do třídy InvokeEvent.reason přidán nový řetězec typu „reason“, InvokeEventReason.NOTIFICATION. Vlastnost argumentů třídy InvokeEvent bude obsahovat objekt, který určuje přijatou datovou část oznámení, po které byla aplikace spuštěna. Tato možnost je podporována pouze v systému iOS. Protože argumenty představují pole řetězců, předpokládá se, že vývojář aplikace je přiřadí k typu objektu.

InvokeEvent.arguments[0] = notification payload received


Přidání více knihoven do balíku souboru ANE

Tato funkce umožní vývojářům opakované použití statických knihoven, které vytvořili nebo přijali, v souborech ANE, aniž by do souboru ANE bylo nutné kopírovat zdroj. Aby bylo možné tuto funkci použít, vyžaduje se použití oboru názvů 3.5 deskriptoru platformy s novým tagem, a to packagedDependencies. Tuto funkci lze použít v zařízení se systémem iOS i v simulátoru iOS. Propojení knihoven bude zpracováno běhovým prostředím v době přidání souboru IPA do balíčku. Je třeba, aby vývojář použil soubor deskriptoru platformy s oborem názvů 3.5 a zahrnul následující tag jako podřízený prvek tagu <platform>:

<packagedDependencies>
                <packagedDependency>foo.a</packagedDependency>
                <packagedDependency>abc/x.framework</packagedDependency>
                <packagedDependency>lib.o</packagedDependency>
</packagedDependencies>

Vývojář může určit název nebo relativní cestu libovolných závislých položek přidaných do balíčku, které chce zahrnout do souboru ANE. Závislá položka přidaná do balíčku by měla být statickou knihovnou s příponou .a, .framework nebo .o. Závislá položka přidaná do balíčku by měla podporovat architekturu armv7 pro zařízení a i386 pro simulátor iOS. Závislá položka může být použitá souborem hlavní knihovny (určeným v tagu <nativeLibrary> v deskriptoru přípony) jednoduše deklarováním funkcí atd. z tagu packagedDependency v hlavičkových souborech nebo kdekoli před použitím. V době přidání souboru ANE do balíčku by měly být závislé položky přidané do balíčku a určené v souboru platform.xml uvedeny kdekoli za přepínačem -platform iPhone-ARM a před dalším přepínačem -platform v případě zařízení a za přepínačem --platform iPhone-x86 a před dalším přepínačem -platform v případě simulátoru iOS. Například pro výše uvedenou specifikaci v souboru platform.xml pro zařízení se systémem iOS by příkaz přidání do balíčku vypadal přibližně následovně:

Poznámka: V případě, že tag packagedDependency není přidán do souboru deskriptoru platformy, avšak je určen v příkazu přidání do baličku, bude přidán do balíčku jako normální zdroj a v konečném souboru IPA nebude považován za závislou položku.

adt –package –target ane –swc abc.swc extension.xml -platform iPhone-ARM mainlib.a foo.a –platformoptions platformdevice.xml abc/x.framework lib.o library.swf other_resources_for_device –platform iPhone-x86 library.swf mainlibSimulator.a resources_for_simulator –platform default library.swf

Podpora zařízení iPhone 5

Chcete-li vytvořit aplikaci na celou obrazovku pro zařízení iPhone 5, je nezbytné přidat do balíčku k aplikaci spouštěcí obrázek o velikosti 640 x 1 136 (pouze orientace na výšku). Pokud je název obrázku Default-568h@2x.png, je třeba jej přidat do balíčku k aplikaci jako datový zdroj v adresáři nejvyšší úrovně. Příkazový řádek nástroje ADT bude v tomto případě vypadat takto:

adt –package –target (ipa-app-store | ipa-ad-hoc | ipa-test | ipa-debug | ipa-test-interpreter | ipa-debug-interpreter) SIGNING_OPTIONS <output ipa> <application xml> <root swf> Default-568h@2x.png <other application resources>


Pokud používáte aplikaci Flash Builder, zahrňte soubor PNG do složky src, a pokud používáte aplikaci Flash Professional, zahrňte jej do položky AIR for iOS Settings (Nastavení prostředí AIR pro systém iOS)>Included Files (Zahrnuté soubory).

Pokud však chcete souboru PNG dát jiný název, nahraďte část „Default“ požadovaným názvem, například  myLaunchImage-568h@2x.png (všimněte si, že pro podporu aplikace na celou obrazovku v zařízení iPhone 5 je třeba zahrnout část -568h@2x). V tomto případě bude také nutné upravit soubor application.xml v aplikaci, aby byl zahrnut tento spouštěcí obrázek:

<InfoAdditions>
     <![CDATA[
         <key>UILaunchImageFile</key>
         <string>myLaunchImage</string>
      ]]>
</InfoAdditions>

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 11.5

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, bude třeba zacílit se na soubor SWF verze 18 uvedením dodatečného argumentu kompilátoru v kompilátoru Flex: -swf-version=18. Návod je uveden níže. Používáte-li sadu Adobe Flex SDK:

 • Stáhněte si nový soubor playerglobal.swc pro aplikaci Flash Player 11.5.
 • Stáhněte si aplikaci Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) z tabulky Flex 4.5 SDK.
 • Nainstalujte sestavu do vašeho vývojového prostředí.
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt ActionScript: Soubor -> Nový -> Projekt ActionScript.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klepněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“). Ze seznamu nalevo vyberte Kompilátor ActionScript.
 • Pomocí volby 'Configure Flex SDK's' (Konfigurovat sadu Flex SDK) v pravém horním rohu nasměrujte projekt na sestavu Flex 21328. Klepněte na tlačítko OK.
 • Proveďte konfiguraci svého projektu pro zacílení na soubor SWF verze 18.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klepněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“). Ze seznamu nalevo vyberte Kompilátor ActionScript.
 • Ke vstupu 'Additional compiler arguments' přidejte: -swf-version=18. Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude zacílen na soubor SWF verze 18. Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a ne v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 11.5.

Tvorba pro prostředí AIR 3.5 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 3.5

Je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů 3.5, abyste měli přístup k novým rozhraním API AIR 3.5 a chování. Nevyžaduje-li vaše aplikace nová rozhraní API AIR 3.5 a chování, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů AIR 3.5, i když nevyužívají výhod schopností nové verze 3.5. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.5">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k oznamování problémů při přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Historie verzí běhového prostředí

 

 Datum vydání Verze běhového prostředí Vylepšení zabezpečení
8. ledna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.5.0.1060
Sada AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11. prosince 2012 Flash Player pro počítače Windows: 11.5.502.135
Flash Player pro počítače (Mac): 11.5.502.136
AIR pro Windows, Android: 3.5.0.880
AIR pro Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6. listopadu 2012 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.600
Sada AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8. října 2012  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.4.402.287
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.4.0.2710
 Sada AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21. srpna 2012  Flash Player Desktop (Windows, Mac):  11.4.402.265
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.4.0.2540
 Sada AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online