11. června 2013. Vítají vás aplikace Flash Player 11.7 a prostředí AIR 3.7. Toto je plánovaná aktualizace. Tato verze obsahuje opravy některých chyb a vylepšení zabezpečení.

Opravené problémy

 • Fotoaparát nepracuje pro objekt stageVideo (iOS) (3558247).
 • Není k dispozici žádná možnost, jak zakázat hardwarovou akceleraci (3560209).
 • Není k dispozici žádná možnost, jak vrátit zvuk WAV (3553459).

Nové funkce

V této verzi nejsou žádné nové funkce. 
 
Následující verze byly vydány v aktualizaci aplikace Flash Player 9. dubna 2013.
Nové funkce:
 • Vylepšení umísťování do karantény
 • Zákaz zálohování do cloudu v případě sdílených objektů (iOS)
 • Použití režimu vykreslování pomocí CPU pro vybraná zařízení (iOS)
 • Externí hostování sekundárních souborů SWF (iOS)
 • Rozhraní API pro herní vstupy (Android)
 
Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR, včetně funkcí zavedených v předchozích vydáních, je k dispozici v tomto dokumentu.
 

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
 Flash Player pro počítače (Mac)  11.7.700.225
 Flash Player pro počítače (Windows)  11.7.700.224
 AIR pro počítače (Mac)  3.7.0.2100
 AIR pro počítače (Windows)  3.7.0.2090
 AIR pro mobilní zařízení  3.7.0.2090
 Sada AIR SDK a kompilátor (Mac)  3.7.0.2100
 Sada AIR SDK a kompilátor (Windows)  3.7.0.2090

Známé problémy

 • Některé novější ovladače GPU AMD vykazují za určitých okolností chyby vykreslování (3431502).
 • Webová kamera při použití v kombinaci se zařízením Microsoft Kinect selhává (3482709).
 • V prostředí AIR for iOS nelze balit lokalizované názvy souborů SWF (3518195).
 • V prostředí AIR for iOS může aktivace komponenty Spark TextArea způsobit oříznutí textu (3514889).
 • Dlouhý popis aplikace v dialogu instalace prostředí AIR způsobuje, že tlačítka nejsou viditelná (3515305).
 • Při opakování videa v komponentě FLVPlayback dochází k mírné prodlevě (3515066).
 • Velké bitmapy, které jsou zmenšené, se při publikování nevykreslují správně (3520589).
 • Vlastní položky kontextových nabídek v prostředí AIR spouštějí události navíc (3493614).
 • V prohlížeči Chrome selhávají záměny mikrofonů za běhu (3493587).
 • V prohlížeči Internet Explorer se při rolování obsahu Flash mimo zobrazení mohou vyskytnout chyby zvuku (3520586).
 • Zvuk ve formátu AAC se může po připojení zdokonaleného mikrofonu s funkcí AEC zkreslit (3523551).

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
 APSB13-16  Flash Player pro počítače Windows® a Mac
 APSB13-16  Flash Player pro systém AndroidTM

Nové funkce: Pokyny k použití

Zákaz zálohování do cloudu v případě sdílených objektů (iOS)

V současné době nemohou vývojáři v aplikacích AIR pro systém iOS nijak zabránit zálohování dat místních sdílených objektů do služby iCloud společnosti Apple. V prostředí AIR 3.7 byla u třídy SharedObject jazyka ActionScript zavedena nová statická vlastnost s názvem preventBackup, která vývojářům umožní toto omezení vyřešit. Tuto vlastnost lze použít pouze u oborů názvů verze 3.7 nebo vyšší (swf-version=>20). Nastavení této vlastnosti na hodnotu true zabrání zálohování všech sdílených objektů. Výchozí hodnota této vlastnosti je false. Vlastnost bude fungovat pouze v zařízeních se systémem iOS 5.1 nebo vyšším.

var mySO:SharedObject;
mySO = SharedObject.getLocal("test");
mySO.data.userName = "developer";
mySO.data.itemNumbers = new Array(1,2,3);
SharedObject.preventBackup = true;
mySO.flush();


Použití režimu vykreslování pomocí CPU ve vybraných zařízeních a GPU v ostatních (iOS)

Pro zařízení se systémem iOS byl přidán nový tag <forceCPURenderModeForDevices>, který může u dané množiny zařízení se systémem iOS vynutit režim vykreslování pomocí CPU a u všech zbývajících zařízení ponechat režim vykreslování pomocí GPU. Tuto funkci je možné použít, když režim vykreslování pomocí GPU způsobí v některých zařízeních nižší kategorie (například iPad1 a iPod4) nedostatek paměti.
Když například zadáme <renderMode> GPU </renderMode> a <forceCPURenderModeForDevices> iPhone1 iPad1 </forceCPURenderModeForDevices>, u všech zařízení se systémem iOS kromě zařízení iPad1 a iPhone1 bude mít prvek renderMode hodnotu GPU. 
Tento tag je v současné době použitelný pouze v systému iOS. Tento tag je nutné přidat do části specifické pro platformu pod tag iPhone.

<iPhone>
  <InfoAdditions>
   <![CDATA[
     <key>UIDeviceFamily</key>
     <array>
      <string>1</string>
      <string>2</string>
     </array>
     <key>UIStatusBarStyle</key>
     <string>UIStatusBarStyleBlackOpaque</string>
     <key>UIRequiresPersistentWiFi</key>
     <string>YES</string>
   ]]>
  </InfoAdditions>
  <forceCPURenderModeForDevices> iPhone3,1 iPad </forceCPURenderModeForDevices>
</iPhone>


Tag <forceCPURenderModeForDevices> byl přidán pod tag iPhone a přijímá seznam názvů modelů zařízení oddělených mezerami. Některé platné názvy modelů zařízení jsou uvedeny níže.

"iPod4,1"  // iPod Touch Fourth Generation
"iPod5,1"  // iPod Touch Fifth Generation
"iPhone2,1" // iPhone 3GS
"iPhone3,1" // iPhone 4
"iPhone3,2" // iPhone 4 CDMA
"iPhone4,1" // iPhone 4S
"iPhone5,1" // iPhone 5
"iPad1,1"  // iPad
"iPad2,1"  // iPad 2
"iPad2,2"  // iPad 2 (GSM)
"iPad2,3"  // iPad 3 (CDMA)
"iPad2,4"  // iPad 3 (CDMAS)
"iPad2,5"  // iPad Mini Wifi
"iPad3,1"  // iPad 3 (WIFI)
"iPad3,2"  // iPad 3 (CDMA)
"iPad3,3"  // iPad 3 GSM
"iPad3,4"  // iPad 4 (Wifi)


Externí hostování sekundárních souborů SWF (iOS)

Vývojáři aplikací budou nyní schopni hostovat své sekundární soubory SWF na externím serveru a načítat je na vyžádání podle své aplikační logiky. Sekundární soubory SWF, které obsahují libovolný kód ABC v režimu AOT (dříve funkční pouze pro místně zabalené soubory SWF), bude nyní použitelný i pro externí načítání souborů SWF.
Vývojáři budou muset nahradit adresu URL objektu URLRequest třídy Loader adresou URL svého hostovaného ořezaného souboru SWF. Ukázkový požadavek adresy URL pro použití této funkce:

private var externalSwfUrl:String= "http://www.xyz.com/ExternalSwf.swf";
private var urlRequest:URLRequest = new URLRequest(externalSwfUrl);

Aby mohli vývojáři tuto funkci povolit, budou muset určit textový soubor obsahující podrobné informace o souborech SWF, které chtějí ořezat a externě hostovat. Vývojáři musí do tohoto textového souboru zadat cesty souborů SWF, které mají být externě hostovány, oddělené řádky. Formát zadání souborů SWF do ukázkového textového souboru je tento:

assets/Level1.swf
assets/Level2.swf
assets/Level3/asset/Level3.swf

Textový soubor musí být uveden v tagu <externalSwfs> pod tagem <iPhone> v deskriptoru aplikace, jak je popsáno níže:

<iPhone>
    .
    .
    <externalSwfs>assets/SampleSWFInfoFile.txt</externalSwfs>
    .
    .
</iPhone>

Během balení nástrojem ADT musí vývojáři určit textový soubor, jako by byl datovým zdrojem, spolu s množinou souborů SWF uvedených v textovém souboru. Ukázkový příkaz ADT pro použití této funkce:

adt -package -target ipa-app-store -provisioning-profile <Provisioning Profile> -storetype pkcs12 -keystore <Certificate> -storepass <Password> ResultantIPA.ipa SampleMainSwf-app.xml SampleMainSwf.swf assets/SampleSWFInfoFile.txt assets/Level1.swf assets/Level2.swf assets/Level3/asset/Level3.swf

Nástroj ADT během balení IPA vyjme kód jazyka Actionscript ze všech podřízených souborů SWF určených ve vzorovém textovém souboru, přidá ho do výsledného spustitelného souboru a ořezaný soubor SWF přesune do složky externalStrippedSwfs vytvořené v aktuálním pracovním adresáři. Adresářová struktura uvnitř složky externalStrippedSwfs zůstává stejná, jak byla určena v textovém souboru. Vygenerované ořezané soubory SWF je možné hostovat externě na webovém serveru.
Pracovní vzorový kód jazyka ActionScript, který načte sekundární soubor SWF získaný pomocí výše uvedeného pracovního postupu z externího serveru, je tento:

package
{
  import flash.display.Loader;
  import flash.display.Sprite;
  import flash.events.Event;
  import flash.events.IOErrorEvent;
  import flash.net.URLRequest;
  import flash.system.ApplicationDomain;
  import flash.system.LoaderContext;
 
  public class SampleMainSwf extends Sprite
  {
    private var externalLoader:Loader;
    private var url:String= "http://www.xyz.com/Level1.swf";
    private var urlRequest:URLRequest = new URLRequest(url);
    private var ldrContext:LoaderContext;
 
    public function SampleMainSwf()
    {
      externalLoader = new Loader();
      externalLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE,completeHandler);
      externalLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,errorHandler);
      ldrContext=new LoaderContext(false,ApplicationDomain.currentDomain,null);
 
      try
      {
        externalLoader.load(urlRequest, ldrContext);
      }
      catch(e:Error)
      {
        trace("Error ID : "+e.errorID+"\nError Message : "+e.message);
      }
    }
 
    private function completeHandler(e:Event):void
    {
      addChild(externalLoader);
    }
 
    private function errorHandler(e:IOErrorEvent):void
    {
      trace("In IO ErrorEvent Handler");
    }
 
  }
}

Poznámka:
1. Aktuální verze aplikací Flash Builder 4.7 / Flash Professional CS6 tuto funkci nepodporují. Aby bylo možné povolit vytvoření ořezaného souboru SWF pro externí hostování, je nutné použít balení nástrojem ADT prostřednictvím příkazového řádku.
2. Načtení sekundárních souborů SWF prostředí Flex způsobí havárii aplikace.

Rozhraní API GameInput (Android)

Rozhraní API GameInput umožňuje komunikaci aplikací s připojenými herními vstupními zařízeními (pákovými ovladači, gamepady, hůlkami atd.). Existuje široká škála herních vstupních zařízení, která mají různé schopnosti a ovládací prvky. Toto rozhraní API podporují pouze zařízení s operačním systémem Android verze 4.1 nebo vyšší. Rozhraní API je implementováno tak, aby mohlo dobře spolupracovat s různými (a pravděpodobně neznámými) typy herních vstupních zařízení.
Tato funkce je použitelná pouze pro obory názvů verze 3.7 nebo vyšší a vyžaduje minimálně verzi 20 souboru SWF.

private var gameInput:GameInput;
  public function TestGameInput()
  {
    trace("GameInput.isSupported - "+ GameInput.isSupported);
    trace("GameInput.numDevices - "+ GameInput.numDevices);
 
    gameInput = newGameInput();
    gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_ADDED, inputDeviceAddedEvent);
    gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_REMOVED, inputDeviceRemovedEvent);
 
    function inputDeviceRemovedEvent(e:GameInputEvent):void
    {
      trace("inputDeviceRemovedEvent - "+ e.device);
    }
 
    function inputDeviceAddedEvent(e:GameInputEvent):void
    {
      trace("inputDeviceAddedEvent - "+ e.device);
      getDeviceInformation(e.device);
    }
 
    function getDeviceInformation(device:GameInputDevice):void
    {
      trace("device.enabled - "+ device.enabled);
      trace("device.id - "+ device.id);
      trace("device.name - "+ device.name);
      trace("device.numControls - "+ device.numControls);
      trace("device.sampleInterval - "+ device.sampleInterval);
 
      for(var i:Number=0; i < device.numControls; i++)
      {
        var control:GameInputControl = device.getControlAt(i);
        getControlInformation(control);
        control.addEventListener(Event.CHANGE, changeEvent);
      }
    }
 
    function changeEvent(e:Event):void
    {
      var control:GameInputControl = e.target as GameInputControl;
      getControlInformation(control);
    }
 
    function getControlInformation(control:GameInputControl):void
    {
      trace("control.device - "+ control.device);
      trace("control.value - "+ control.value);
      trace("control.minValue - "+ control.minValue);
      trace("control.maxValue - "+ control.maxValue);
      trace("control.id - "+ control.id);
 
    }
  }

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 11.7

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, bude nutné předáním dodatečného argumentu kompilátoru do kompilátoru Flex: -swf-version=20 určit jako cíl soubor SWF verze 20. Návod je uveden níže. Používáte-li sadu Adobe Flex SDK:

 • Stáhněte si pro aplikaci Flash Player 11.7 nový soubor playerglobal.swc.
 • Stáhněte si aplikaci Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) z tabulky Flex 4.5 SDK.
 • Nainstalujte sestavu do vašeho vývojového prostředí.
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt ActionScript: Soubor -> Nový -> Projekt ActionScript.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klepněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“). Ze seznamu nalevo vyberte Kompilátor ActionScript.
 • Pomocí volby 'Configure Flex SDK's' (Konfigurovat sadu Flex SDK) v pravém horním rohu nasměrujte projekt na sestavu Flex 21328. Klepněte na tlačítko OK.
 • Nakonfigurujte svůj projekt tak, aby byl jeho cílem soubor SWF verze 20.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klepněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“). Ze seznamu nalevo vyberte Kompilátor ActionScript.
 • Do zadané položky „Další argumenty kompilátoru“ přidejte: -swf-version=20. Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude zacílen na soubor SWF verze 20. Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a nikoli v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 11.7.

Tvorba pro prostředí AIR 3.7 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 3.7

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 3.7, je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 3.7. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 3.7 nevyžaduje, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 3.7, i když dosud nevyužívají nové schopnosti verze 3.7. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.7">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb produktů Flash Player a Adobe AIR.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k oznamování problémů při přehrávání videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Historie verzí běhového prostředí


 Datum vydání Verze běhového prostředí Vylepšení zabezpečení
21. května 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
 - 
14. května 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR pro počítače, iOS, Android: 3.7.0.1860
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR: 3.7.0.1860
 APSB13-14
9. dubna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player pro Chrome: 11.7.700.179
AIR pro počítače, iOS: 11.7.0.1530
AIR pro systém Android: 11.7.0.1660
Sada AIR SDK: 11.7.0.1530
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR: 11.7.0.1530
 APSB13-11
12. března 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
Sada AIR SDK: 3.6.0.6090
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.6090
 APSB13-09
26. února 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.171  APSB13-08
12. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows): 11.6.602.168
Flash Player pro počítače (Mac): 11.6.602.167
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.599
 APSB13-05
7. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.149  APSB13-04
8. ledna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.1060
Sada AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11. prosince 2012 Flash Player pro počítače Windows: 11.5.502.135
Flash Player pro počítače (Mac): 11.5.502.136
AIR pro Windows, Android: 3.5.0.880
AIR pro Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6. listopadu 2012 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.110
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.600
 Sada AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8. října 2012  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.4.402.287
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.4.0.2710
 Sada AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21. srpna 2012  Flash Player Desktop (Windows, Mac):  11.4.402.265
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.4.0.2540
 Sada AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online