12. srpna 2014

V dnešní plánované verzi aktualizujeme aplikaci Flash Player a prostředí AIR důležitými opravami chyb a opravami zabezpečení.

8. července 2014

V dnešní plánované verzi aktualizujeme aplikaci Flash Player a prostředí AIR důležitými opravami chyb a opravami zabezpečení.

V této verzi není aktualizováno běhové prostředí AIR pro počítače.

Na základě zpětné vazby od našich zákazníků jsme také uvolnili nedávné omezení pro funkci navigateToURL. Další informace naleznete na našem fóru nebo v oficiálním ohlášení chyby.

10. června 2014

Vítejte v poznámkách k verzi aplikace Flash Player 14 a prostředí AIR 14.  Ve verzi naplánované na dnešek jsme aktualizovali aplikaci Flash Player i prostředí AIR novými a vylepšenými funkcemi, důležitými opravami chyb a aktualizacemi zabezpečení.  Podrobné informace najdete v příslušných níže uvedených částech.

 

Doufáme, že se vám tato verze bude líbit.  Narazíte-li na jakýkoli problém, dejte nám vědět – zadejte problém do naší veřejné databáze chyb.  Nápovědu k instalaci nebo použití získáte v našich komunitních fórech.

Databáze chyb: https://bugbase.adobe.com
Fóra aplikace Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fóra prostředí AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Opravené problémy

12. srpna 2014

Chyby prostředí AIR

 • [iOS8] Po spuštění libovolné aplikace AIR se zobrazí dialog s oznámením. (3771162)
 • Automatické vyřešení je v konfliktu se soubory JAR společné knihovny a se společnými prostředky pro více souborů ANE. V případě automatického vyřešení ADT vyvolá upozornění. (3780590)

Chyby aplikace Flash Player

 • Chybný obsah vyrovnávací paměti pro hloubku v některých GPU na zařízeních se systémem Windows XP. (3778417)
 • Objekt StageVideo nefunguje s kamerou správně, nezobrazí se žádné video. (3781244)

 

8. července 2014

Chyby prostředí AIR

 • Android – Při balení aplikací pro systém Android je nyní výchozí minimální velikost haldy pro operaci dx.jar explicitně nastavena na hodnotu 1024, pokud vývojář nezadá jinou hodnotu. (3771166)
 • Android – Řeší problém, kdy pravidla StageText.restrict byla chybně použita pro programově definovanou třídu StageText, pokud byl v souboru app.xml nastaven tag thefullscreen na hodnotu true. (3770746)
 • Android – Knihovna OpenSSL byla aktualizována z verze 1.0.1g na 1.0.1h. (3771656)
 • Android: Z konečného souboru APK aplikace prostředí AIR se ztratí třída R$Styleable.class, i když v souboru ANE je zahrnuta. (3776148) Poznámka: Aby bylo možné použít opravu pro tuto chybu, je nutné před vytvořením balíčku APK nastavit v cestě počítače proměnnou JAVA_HOME.
 • Několik oprav zabezpečení a stability.

Chyby aplikace Flash Player

 • navigateToURL a sendToURL – Nyní jsou povoleny jednoduché hlavičky CORS. (3768250)
 • Několik oprav zabezpečení a stability.

 

10. června 2014

Chyby prostředí AIR

 • [IOS] Řeší problém, který přinesla verze AIR 4.0.0.1390, při němž třída DatagramSocket nepřijímala pakety. (3747382)
 • [IOS] Při přiřazení Vector3D.Y_AXIS k objektu Vector3D s přepínačem useLegacyAOT=no se nyní hodnoty nastaví správně. [Android] V zařízeních Nexus 7 a Xoom 4.1.2 se dialog procházení souborů volaný metodou FileReference.browse() nyní zobrazuje správně. (3721032)
 • [Android] Při použití více rozšíření je pro všechny rozšíření kromě jednoho příkaz <packagedResources> ignorován. (3761458)
 • [x86][Android] Pracovní procesy se ukončí i bez volání funkce ukončení. (3755006)
 • [Android] Nastavení vlastnosti omezení u instance StageText a přidání nebo odebrání textu nesprávně přidá nadbytečné znaky. (3749699)
 • [iOS] Při přiřazení Vector3D.Y_AXIS k objektu Vector3D s parametrem useLegacyAOT=no se nyní hodnoty nastaví správně. (3744595)
 • [iOS] ANE nevkládá knihovny prostřednictvím platform.xml a při balení IPA vrací chybu. (3743946)
 • [iOS] V systému iOS nepřijímá třída DatagramSocket pakety. (3742982)
 • [iOS] Z aplikace Flash Builder nelze spustit simulátor systému iOS v zařízení iPad ani pomocí něj nelze ladit. Poznámka: Nejprve je třeba pomocí příkazu launchctl setenv AIR_IOS_SIMULATOR_DEVICE "iPad Retina” nastavit proměnnou prostředí a pak je třeba proces restartovat a spustit aplikaci ve vybraném simulátoru zařízení. Ve výchozím nastavení se spustí zařízení iPhone. (3728052)
 • [iOS] Pokud je nainstalované prostředí Xcode nižší verze než 5.x, není možné v simulátoru systému iOS v aplikaci Flash Builder ladit aplikaci prostředí AIR. (3727760)
 • [iOS7] Rozhraní API fontWeight/fontPosture třídy StageText nefunguje. (3724627)
 • [Android] Platforma Starling vyvolá chybu: Vytvoření vyrovnávací paměti se nezdařilo. Interní chyba při volání metody createVertexBuffer. (3756123)
 • [Windows] V polích StageText nyní správně fungují klávesové zkratky Ctrl+A, Ctrl+C a Ctrl+V. (3708480)
 • [Android] Knihovna OpenSSL byla aktualizována z verze 1.0.1e na 1.0.1g. (3748519)
 • Několik oprav zabezpečení a stability.

Chyby aplikace Flash Player

 • PPAPI Debugger Preview – několik oprav stability. (3720385, 3720431, 3720925)
 • Metody TextField.getFontList() a Font.enumerateFonts() nyní v režimu Osobní procházení webu vrací 0. (3720929)
 • Metoda Font.enumerateFonts nyní vrací seznam seřazený podle abecedy. (3720932)
 • Řeší problém, který přinesla aplikace Flash Player 11.10 a AIR SDK > 13: při spuštění nebyla rozpoznána připojená herní zařízení. (3752605)
 • Pro hardware Intel Baytrail je nyní povolena podpora hardwarového dekódování. (3752291)
 • [Chrome] Řeší problém, při kterém nebylo možné v aplikaci Chrome a D3DX11 zobrazit některé vykreslované textury. (3743626)
 • [Chrome] Hra Angry Birds ve službě Facebook nyní funguje podle očekávání. (3761933)
 • [Chrome] Aplikace Flash Player nenačte soubor SWF, pokud je zadána možnost Content-Type-Options: nosniff a hlavička Content-Type nesouhlasí. (3712045, Chromium 172918)
 • [HTTP Live Streaming] Hodnota AudioTrack.isDefault je nyní vracena správně. (3761057)
 • [HTTP Live Streaming] Po událostech AUDIO_UPDATE je nyní správě vracena hodnota AudioTrack.name. (3767714)
 • [Mac] Opravuje uvolňování paměti, ke kterému docházelo při přehrávání videí a Stage3D. (3738368)
 • [Windows] Řeší problém s přehráváním videí, který přinesla verze 11.9.900.166: Problém způsoboval, že se určitý malý počet streamů H.264 nepřehrával. (3735300)
 • [Windows] IME – Řeší problém, při kterém byla v okně možností v dolních řádcích IME třetích stran duplikována slova. (3721064)
 • [Windows 8.1 ARM] Farmville2 – Maximální počet instancí Stage3D povolených v zařízeních ARM se systémem Windows 8.x byl zvýšen z 1 na 4. (3732718, MSFT 607382)
 • [Windows 8.1 x64] Nástroj Předčítání v systému Windows nyní rozpozná objekty Flash Player vložené do webových stránek. (3618169, MSFT 458063)
 • [Windows 8.1] Snižuje spotřebu energie při přehrávání videí v orientaci na výšku. (3699152)
 • [Windows 8.1] Zlepšuje výkon bitového blokového přenosu videí v systémech DirectX 11 v režimu na výšku. (3748772)
 • [Windows 8.1] Při změně zařízení z režimu na šířku do režimu na výšku se video z vestavěného fotoaparátu nyní otáčí podle očekávání. (3722322, MSFT 611601)
 • [Windows 8.1] Po aktualizaci stránky nyní metoda Sprite.graphics.beginFill(číslo) správně nastaví zadanou barvu. (3729475, MSFT 508518)
 • [Windows 8.1] HTTP Live Streaming – Řeší problém, při němž docházelo ke střídavému zpomalení přehrávání šifrovaného videa. (3710245) [Windows 8.x] V režimu na celou obrazovku nyní klávesa [Tab] funguje podle očekávání. (3719314)
 • [Windows 8.x] Řeší problém se stabilitou samostatných aplikací, které používají aplikaci Flash Player v instanci vložené do aplikace Internet Explorer. (3763486)
 • [Windows 8.x] Samostatný přehrávač – Ukončování režimu na celou obrazovku nyní funguje podle očekávání. (3730508)
 • [Windows 8.x] Aplikace Flash Player se nyní úspěšně obnoví z resetování grafického ovladače. (3752447, MSFT 346563)
 • [Windows 8.x] Řeší problém se stabilitou s protokolem HTTP Live Streaming. (3758254)
 • [Windows] [Síť] Výchozí časový limit síťového požadavku byl nastaven na 5 sekund. Byla přidána nová konfigurační vlastnost NetworkRequestTimeout, kterou je možné nastavit v konfiguračních souborech.
 • Několik oprav zabezpečení a stability.

Nové funkce

 • Anizotropické filtrování

Tento nový filtr pro vzorkování textur zlepší kvalitu obrázků textur na plochách v šikmých pozorovacích úhlech. Tuto funkci lze povolit dvěma způsoby:

V jazyce AGAL v instrukcích vzorkování nastavte možnost filtru na jednu z hodnot: „anisotropic2x“, „anisotropic4x“, „anisotropic8x“ nebo „anisotropic16x“.

Zavolejte funkci Context3D::setSamplerStateAt s 3. parametrem „filtr“ nastaveným na jednu z hodnot definovaných v třídě Context3DTextureFilter - ANISOTROPIC2X, ANISOTROPIC4X, ANISOTROPIC8X nebo ANISOTROPIC16X

 • Nový profil „Standard“ pro Stage3D

Tento vysokoúrovňový profil mohou nyní vývojáři požadovat při vytváření kontextu Context3D. V tomto profilu jsou k dispozici tři nové funkce:

Vícenásobný cíl vykreslování umožňuje během jednoho kreslení kreslit geometrii na více výstupů (až 4).

Textury s plovoucí čárkou umožňují vytvořit Texture, RectangleTexture a CubeTexture se složkou RGBA16F.

Jazyk AGAL verze 2 obsahuje tato vylepšení:

Rozšířená velikost registru

Instrukce pro parciální derivaci

Výstup hloubky fragmentu

Podmíněný skok vpřed
 

 • Podpora systému Android na architektuře Intel x86

Jak již bylo oznámeno v blogu Flash Runtime, přidáváme do prostředí AIR podporu systému Android na architektuře Intel x86. Byla přidána možnost příkazového řádku ADT (-arch), která umožňuje balení aplikací s podporou systému Android na architektuře x86.  Poznámka: Pro architekturu x86 je nyní povoleno sdílené i vázané balení.  Vzorový příkaz balení APK pro zařízení x86:

adt -package -target ( apk | apk-captive-runtime ) -arch x86 -storetype pkcs12 -keystore abc.p12 HelloWorld.apk HelloWorld-app.xml HelloWorld.swf

adt -package -target apk-debug -arch x86 -storetype pkcs12 -keystore abc.p12 HelloWorld.apk HelloWorld-app.xml HelloWorld.swf

Parametr -arch je nepovinný. Není-li zadána, předpokládá se použití architektury armv7.

Balení pro architekturu x86 v aplikaci Flash Builder:

V projektu v aplikaci Flash Builder otevřete konfigurace ladění/běhu a klikněte na tlačítko „Customize launch...“ . Přidejte nový parametr „-arch“ s hodnotou „x86“ a umístěte jej před parametr „-storetype“. Kliknutím na tlačítko OK použijte změny.

Kromě RTMPE a DRM jsou všechny ostatní funkce a vlastnosti plně funkční a podporované. Lze také zabalit nativní rozšíření napsaná pro platformy x86, která může používat některá aplikace pro zařízení x86. Podporu těchto rozšíření umožňuje nově zavedená platforma ANE „Android-x86“. Její použití ukazuje následující příklad:

<extension xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/14.0>
<id>com.adobe.sample.ane</id>
<versionNumber>1.0</versionNumber>
<platforms>
<platform name="Android-ARM">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>sample.jar</nativeLibrary>
<initializer>com.example.ane.Extension</initializer>
<finalizer>com.example.ane.Extension</finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
<platform name="Android-x86">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>sample.jar</nativeLibrary>
<initializer>com.example.ane.Extension</initializer>
<finalizer>com.example.ane.Extension</finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
</platforms>
</extension>

Nový balicí příkaz pro ANE:

adt -package -target ane Sample.ane extension.xml -swc Sample.swc -platform Android-ARM -C Android-ARM/ . -platform Android-x86 -C Android-x86/ .

 • Vylepšený balicí modul – iOS
V novém balicím modulu pro systém iOS byla na základě zpětné vazby od vývojářské komunity provedena dlouhá řada vylepšení a oprav chyb. Žádáme vývojáře, aby problémy hlásili na webu http://bugbase.adobe.com. Jen tak budeme moci i nadále vylepšovat budoucí verze balicího modulu.
 
Chcete-li tuto funkci aktivovat, použijte před možnostmi podepsání v příkazu ADT možnost „-useLegacyAOT no“.  V současnosti tato funkce není dostupná v aplikaci Flash Pro, ale lze ji použít v aplikaci Flash Builder, a to přidáním parametru -useLegacyAOT k možnosti „Customize launch“.

Zde je příklad příkazu ADT pro kompilaci aplikací pomocí parametru „-useLegacyAOT no“:
 
adt -package -target ( ipa-test | ipa-debug | ipa-app-store | ipa-ad-hoc) -useLegacyAOT no -provisioning-profile -keystore -storetype pkcs12 -storepass xxxx HelloWorld.ipa Helloworld-app.xml HelloWorld.swf
 
Další informace získáte v článkuRychlejší kompilace s prostředím AIR pro systém iOS.

 

 • AIR Gamepad

Funkce AIR Gamepad vývojářům aplikací umožňuje v mobilních zařízeních se systémem Android poskytnout pro hry v prohlížeči založené na technologii Flash druhou obrazovku. Rozhraní API funkce AIR Gamepad umožňuje aplikacím v prohlížeči založeným na technologii Flash připojit se ke spárovanému zařízení se systémem Android, ve kterém je spuštěno běhové prostředí AIR, a díky tomu je možné zařízení se systémem Android používat jako herní zařízení nebo rozhraní na druhé obrazovce.

Hlavní vlastnosti této funkce:

Události gest eventsTouch

Události akcelerometru

Vibrace

Obrazovku funkce AIR Gamepad můžete přizpůsobit použitím vlastních vzhledů.

Další informace o rozhraních API funkce AIR Gamepad najdete v této dokumentaci.

Vyzkoušejte Wand.swc, který můžete stáhnout zde.

Živé příklady funkce AIR Gamepad můžete otestovat pomocí těchto odkazů:

ModelViewer

HungryHero

Další informace najdete v článku Zařízení se systémem Android a prostředím AIR používaná jako gamepady.

 
Úplný seznam funkcí v přehrávači Flash Player a prostředí AIR zavedený v předchozích vydáních je uveden v tomto dokumentu.

Vydané verze

Dodávka Vydaná verze
Flash Player pro Windows pro Internet Explorer (ActiveX) 14.0.0.176
Flash Player pro Windows pro Firefox a kompatibilní prohlížeče (NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player pro Mac pro Safari a kompatibilní prohlížeče (NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player pro Linux a kompatibilní prohlížeče (NPAPI) 11.2.202.400
Flash Player Extended Support Release 13 (NPAPI a ActiveX) 13.0.0.241
Flash Player pro Windows 8.x pro Internet Explorer (ActiveX) 14.0.0.176
Flash Player pro Chrome (PPAPI) 14.0.0.177
AIR pro počítače (Windows) 14.0.0.178
AIR pro počítače (Mac) 14.0.0.178
AIR pro Android 14.0.0.179
Sada AIR SDK a kompilátor (Windows) 14.0.0.178
Sada AIR SDK a kompilátor (Mac) 14.0.0.178
Sada AIR SDK (Windows) 14.0.0.178
Sada AIR SDK (Mac) 14.0.0.178

Známé problémy

Žádné

Vylepšení zabezpečení

Bulletin zabezpečení Ovlivněné dodávky
APSB14-18 Adobe Flash Player a Adobe AIR

Pokyny k tvorbě

Tvorba pro aplikaci Flash Player 14

Chcete-li používat novou aplikaci Flash Player, musíte odkázat na soubor SWF verze 25 předáním řetězce „-swf-version=25“ jako dalšího argumentu kompilátoru do kompilátoru ASC 2.0.  Podrobné pokyny jsou uvedeny níže.

 • Stáhněte si pro aplikaci Flash Player 14 nový soubor playerglobal.swc.
 • Ze služby Creative Cloud si stáhněte a nainstalujte aplikaci Flash Builder 4.7: https://creative.adobe.com/products/flash-builder.
 • Vytvořte zálohu stávající sady AIR SDK, pokud ji chcete později obnovit. Pak nahraďte připojenou sadu AIR SDK sadou AIR 14 SDK.  Provedete to tak, že rozbalíte sadu AIR 14 SDK do tohoto umístění:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • V aplikaci Flash Builder vytvořte nový projekt: Soubor -> Nový -> Projekt.
 • Otevřete v projektu panel Vlastnosti (klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti).
 • V seznamu nalevo vyberte položku ActionScriptCompiler.
 • Do pole Další argumenty kompilátoru přidejte „-swf-version=25“.
  • Tím zajistíte, že výsledný soubor SWF bude odkazovat na soubor SWF verze 25.  Pokud provádíte kompilaci na příkazovém řádku a nikoli v aplikaci Flash Builder, je nutné přidat stejný argument kompilátoru.
 • Přesvědčte se, že máte v prohlížeči nainstalovaný nový build aplikace Flash Player 14.

Tvorba pro prostředí AIR 14 Aktualizace na obor názvů prostředí AIR 14

Abyste měli přístup k novým rozhraním API a chování prostředí AIR 14, je nutné aktualizovat soubor deskriptoru aplikace na obor názvů verze 14. Pokud vaše aplikace nová rozhraní API a chování prostředí AIR 14 nevyžaduje, není nutné obor názvů aktualizovat. Doporučujeme však všem uživatelům, aby začali používat obor názvů prostředí AIR 14, i když dosud nevyužívají nové schopnosti verze 14. Chcete-li aktualizovat obor názvů, změňte atribut xmlns v deskriptoru aplikace na: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/14.0">

Nahlášení chyby

Zjistili jste chybu? Odešlete prosím chybu do databáze chyb.

Flash Player a AIR mohou využít hardware vaší grafické karty k dekódování a přehrávání videa H.264. Mohou se vyskytovat problémy s videem, které lze reprodukovat pouze s vaším konkrétním grafickým hardwarem a ovladačem. Při oznamování problému týkajícího se videa je důležité, abyste uvedli svůj grafický hardware a ovladač a také operační systém a prohlížeč (pokud používáte aplikaci Flash Player), abychom mohli problém reprodukovat a prozkoumat. Tyto informace je nutné uvést tak, jak je popsáno v dokumentu Pokyny k nahlašování problémů s přehráváním videa. Poznámka: V důsledku velkého objemu e-mailů, které dostáváme, nejsme schopni reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám za používání aplikace Adobe® Flash Player® a prostředí AIR® a za to, že jste věnovali svůj čas odeslání vašich názorů.

Systémové požadavky

Nejnovější systémové požadavky aplikace Flash Player jsou uvedeny v dokumentu zde.

Nejnovější systémové požadavky prostředí AIR jsou uvedeny v dokumentu zde.

Historie verzí běhového prostředí

Datum vydání Verze běhového prostředí Vylepšení zabezpečení
12. srpna 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Windows NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Běhové prostředí AIR pro Android 14.0.0.179
Prostředí AIR pro počítače a sada SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8. července 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows a Mac) 13.0.0.231
AIR (sada SDK a běhové prostředí AIR pro Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10. června 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac a Windows) 13.0.0.223
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 14.0.0.110
APSB14-16
13. května 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 13.0.0.214
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 13.0.0.214
AIR (sada SDK a běhové prostředí) 13.0.0.111
APSB14-14
28. dubna 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 13.0.0.206
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.279
APSB14-13
16. dubna 2014 Flash Player pro počítače (Mac) 13.0.0.201  
8. dubna 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 13.0.0.182
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.275
AIR (sada SDK a systém Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11. března 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.77
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.272
AIR (sada SDK a systém Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20. února 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.70
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.269
AIR (sada SDK a systém Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4. února 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.44
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14. ledna 2014 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 12.0.0.38
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10. prosince 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.170
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.257
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12. listopadu 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.152
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac a Windows) 11.7.700.252
AIR (Windows, Mac, iOS a Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8. října 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac) 11.9.900.117
Flash Player pro počítače (Linux) 11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac a Windows) 11.7.700.242
Prostředí AIR pro počítače (Windows a Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows a Mac) 3.9.0.1030
Sada SDK prostředí (Windows a Mac) 3.9.0.1030
-
19. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows, ActiveX): 11.8.800.175 -
13. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows, ActiveX): 11.8.800.174 -
10. září 2013 Flash Player pro počítače (Windows a Mac): 11.8.800.168
Flash Player pro počítače (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player pro systém Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player pro počítače (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac a Windows): 11.7.700.242
Běhový modul a sada SDK prostředí AIR (všechny platformy): 3.8.0.1430
APSB13-21
29. srpna 2013 Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.1280 (Windows a Mac) -
24. července 2013 Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.870 (Windows)
Běhové prostředí AIR a sada SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9. července 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.8.800.94
Flash Player pro systém Windows 8: 11.8.800.94
Flash Player pro Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11. června 2013

Flash Player pro počítače (Mac): 117.700.225
Flash Player pro počítače (Windows): 11.7.700.224
AIR pro počítače (Mac): 3.7.0.2100
AIR pro počítače (Windows): 3.7.0.2090
AIR pro mobilní zařízení: 3.7.0.2090
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Mac): 3.7.0.2100
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR (Windows): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21. května 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
14. května 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR pro počítače, iOS, Android: 3.7.0.1860
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR: 3.7.0.1860
APSB13-14
9. dubna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player pro Chrome: 11.7.700.179
AIR pro počítače, iOS: 11.7.0.1530
AIR pro systém Android: 11.7.0.1660
Sada AIR SDK: 11.7.0.1530
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR: 11.7.0.1530
APSB13-11
12. března 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
Sada AIR SDK: 3.6.0.6090
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.6090
APSB13-09
26. února 2013  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.6.602.171 APSB13-08
12. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows): 11.6.602.168
Flash Player pro počítače (Mac): 11.6.602.167
AIR pro Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
Sada SDK a kompilátor pro prostředí AIR: 3.6.0.599
APSB13-05
7. února 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.149 APSB13-04
8. ledna 2013 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.1060
Sada AIR SDK: 3.5.0.1060
APSB13-01
11. prosince 2012 Flash Player pro počítače Windows: 11.5.502.135
Flash Player pro počítače (Mac): 11.5.502.136
AIR pro Windows, Android: 3.5.0.880
AIR pro Mac: 3.5.0.890
APSB12-27
6. listopadu 2012 Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.5.0.600
Sada AIR SDK: 3.5.0.600
APSB12-24
8. října 2012  Flash Player pro počítače (Windows, Mac): 11.4.402.287
 AIR (Windows, Mac, mobilní zařízení): 3.4.0.2710
 Sada AIR SDK: 3.4.0.2710
APSB12-22

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online