Adobe Experience Manager jako cloudová služba | Popis produktu

S účinností od 30. července 2020

Co je Adobe Experience Manager Sites („AEM Sites“)?

AEM Sites je platforma pro správu obsahu a prostředí, která slouží pro poskytování digitálního prostředí zákazníkům prostřednictvím různých kanálů. AEM Sites umožňuje organizacím vytvářet a spravovat digitální prostředí různého rozsahu ve všech kanálech.

Produkty a služby

Metrika licence

AEM Sites: Cloudová služba

Zobrazení stránky za měsíc

AEM Sites: Omezení produktu

 • Zobrazení stránky. Zákazník může použít pouze tolik zobrazení stránky, kolik mu bylo autorizováno v prodejní objednávce. Zobrazení stránky zahrnují kombinaci zobrazení stránky a volání rozhraní API, přičemž 5 volání rozhraní API se počítá jako 1 zobrazení stránky. 
 • Souběžní uživatelé. Zákazník může použít:
  • až 20 souběžných uživatelů s AEM Sites s licencí až na 5 milionů zobrazení stránek; nebo
  • až 40 souběžných uživatelů s AEM Sites s licencí na 5 milionů zobrazení stránek nebo více. 
 • Prostředí. Zákazník může nasadit 1 výrobní prostředí, 1 prostředí Stage a 1 vývojové prostředí, všechny sdílející stejné úložiště kódů.
 • Úložiště. Zákazník může z úložiště použít až 1 terabajt pro výrobní prostředí, 1 terabajt pro prostředí Stage a 200 gigabajtů pro vývojové prostředí.
 • Síťové vstupy/výstupy. Zákazník může použít:
  • až 25 terabajtů síťových vstupů/výstupů ročně s AEM Sites s licencí až na 5 milionů zobrazení stránek; nebo
  • až 50 terabajtů síťových vstupů/výstupů ročně s AEM Sites s licencí na 5 milionů zobrazení stránek nebo více.
 • Další možnosti. Zákazník má přístup k funkcím multimediální knihovny produktu AEM Assets a Experience Fragments pro použití s produktem AEM Sites.

Co je Adobe Experience Manager Assets („AEM Assets“)?

AEM Assets je systém digitálních datových zdrojů, který umožňuje zákazníkovi sdílet a distribuovat digitální datové zdroje. Uživatelé mohou spravovat, ukládat a přistupovat k obrázkům, videím, dokumentům, zvukovým klipům a multimediálnímu obsahu pro použití na webu, v tisku a pro digitální distribuci.

Produkty a služby

Metrika licence

AEM Assets: Cloudová služba

Na standardního uživatele za rok

AEM Assets: Omezení produktu

 • Standardní uživatelé. Zákazník může použít pouze tolik standardních profilů, kolik mu bylo autorizováno v prodejní objednávce.
 • Prostředí. Zákazník může nasadit 1 výrobní prostředí, 1 prostředí Stage a 1 vývojové prostředí, všechny sdílející stejné úložiště kódů.
 • Úložiště. Zákazník může použít úložiště: 
  • až 1 terabajt pro výrobní prostředí, 1 terabajt pro prostředí Stage a 200 gigabajtů pro vývojové prostředí s licencí AEM Assets pro 10 až 24 standardních uživatelů; a
  • až 5 terabajtů pro výrobní prostředí, 5 terabajtů pro prostředí Stage a 200 gigabajtů pro vývojové prostředí s licencí AEM Assets pro 25 nebo více standardních uživatelů.
 • Síťové vstupy/výstupy. Zákazník může použít:
  • až 25 terabajtů síťových vstupů/výstupů ročně s licencí AEM Assets s licencí pro 10 až 24 standardních uživatelů; nebo
  • až 50 terabajtů síťových vstupů/výstupů ročně s licencí AEM Assets s licencí pro 25 nebo více standardních uživatelů.
 • Brand Portal. Zákazník může přistupovat k Brand Portal a používat jej pro distribuci datových zdrojů. Brand Portal zahrnuje 500 nenáročných uživatelů a až 10 terabajtu úložiště Brand Portal na vyžádání.
 • Smart Content Services. Zákazník může přistupovat ke Smart Content Services a používat je.
 • Další omezení. Zákazník nemá licenci k používání Experience Fragments ani Content Services.

Doplňky

Produkty a služby

Metrika licence

Použitelnost doplňkových produktů a služeb

Izolovaný prostor

Za každý

AEM Sites nebo AEM Assets

Vývojové prostředí

Za každý

AEM Sites nebo AEM Assets

Úložiště

Na terabajt za rok

AEM Sites nebo AEM Assets

Souběžný uživatel

Na balíček 20 souběžných uživatelů

AEM Sites

Commerce Integration Framework

Zobrazení stránky za měsíc

AEM Sites

Sdílení datových zdrojů

Za každý

AEM Assets

Nenáročný uživatel

Na nenáročného uživatele za rok

AEM Assets

Dynamic Media

Zobrazení stránky za měsíc

AEM Sites nebo AEM Assets

Úložiště Cloud Service Dynamic Media

Na terabajt za rok

Dynamic Media

Doplňky: Omezení produktu

Izolovaný prostor. Izolovaná prostředí mohou být licencována samostatně pouze pro účely nevýrobního použití a nemohou provádět žádné funkce AEM Sites ani AEM Assets. Každé prostředí obsažené v izolovaném prostoru je omezeno na 200 gigabajtů úložiště.

Vývojové prostředí. Další vývojová prostředí mohou být přidána pouze do nevýrobního prostředí AEM Sites nebo AEM Assets a nesmí být použita samostatně k provádění jakýchkoli funkcí AEM Sites nebo AEM Assets. Vývojová prostředí musí být licencována samostatně pro použití s určeným výrobním prostředím, které sdílí stejné jádro kódu, a nesmí být sdílena na více nasazeních AEM Sites nebo AEM Assets. Každé další vývojové prostředí obsahuje až 200 gigabajtů úložiště.

Úložiště. Úložiště může být přidáno do výrobního prostředí, prostředí Stage nebo vývojového prostředí AEM Sites nebo AEM Assets.

Souběžný uživatel. Balíčky souběžných uživatelů lze přidávat pouze AEM Sites. Balíčky souběžných uživatelů musí být licencovány samostatně pro každé nasazení produktu AEM Sites a nesmí být sdíleny ve více nasazeních AEM Sites. 

Commerce Integration Framework. Službu Commerce Integration Framework lze přidat pouze do prostředí AEM Sites. Zákazník může použít pouze tolik zobrazení stránky, kolik mu bylo autorizováno v prodejní objednávce. Při integraci na platformě pro elektronický obchod třetích stran zahrnuje služba Commerce Integration Framework použití služeb na vyžádání I/O Runtime.

Sdílení datových zdrojů. Sdílení datových zdrojů lze přidat pouze do AEM Assets. Sdílení datových zdrojů musí být licencováno samostatně pro každé nasazení produktu AEM Assets a nesmí být sdíleno ve více nasazeních AEM Assets. Sdílení datových zdrojů zahrnuje použití funkce AEM Sites pouze pro konstrukci vlastního mediálního portálu, který usnadní distribuci digitálních datových zdrojů zákazníků uložených v produktu AEM Assets do interních a externích skupin.

Nenáročný uživatel. Nenároční uživatelé mohou být přidáni do AEM Assets pouze pro přístup k portálu sdílení datových zdrojů a portálu Brand Portal.

Dynamic Media. Dynamic Media lze přidat do AEM Sites nebo AEM Assets. Produkt Dynamic Media je poskytován s 1 terabajtem agregovaného úložiště na vyžádání. Přístup k některým funkcím zahrnutým v produktu Dynamic Media může být poskytován prostřednictvím alternativních rozhraní, která mohou nést označení Adobe Scene7 nebo Dynamic Media Classic. Společnost Adobe může dle vlastního uvážení aktualizovat označení alternativních rozhraní a konsolidovat tyto funkce do jediného přístupového rozhraní. Pokud má produkt Dynamic Media licenci jako doplněk k produktu AEM Sites, může zákazník přistupovat k produktu AEM Assets a používat jej v prostředí AEM Sites pouze pro zákaznický obsah, který má být dodán pomocí produktu Dynamic Media.

Úložiště Cloud Service Dynamic Media. Úložiště Cloud Service Dynamic Media lze přidat pouze do Dynamic Media. 

Definice

Doplňky znamenají další produkty a služby, které mohou být licencovány zákazníkem a identifikovány v prodejní objednávce.

Volání rozhraní API znamená žádost rozhraní pro programování aplikací (API) HTTP o získání nebo změnu dat vytvořených aplikací, které k vytvoření požadavku používá klienta HTTP. 

Brand Portal znamená službu Brand Portal On-demand Service. Brand Portal pracuje v prostředí s více klienty mimo prostředí AEM Assets. Výsledkem je, že Brand Portal není poskytován v rámci procenta minimální doby dostupnosti pro AEM Assets. 

Souběžní uživatelé znamená počet uživatelů přihlášených a aktivních (tj. provádějících alespoň jednu operaci) ve výrobním prostředí AEM Sites ve stejném třicetiminutovém časovém období. Prostředí AEM Sites připravená k použití nasazená jako Cloud Service byla navržena tak, aby podporovala určitý počet souběžných uživatelů (jak je podrobně popsáno v popisu produktu AEM Sites) na základě průměrného zatížení uživateli na výrobní prostředí. Pokud počet souběžných uživatelů v libovolném bodě překročí počet souběžných uživatelů uvedených v popisu produktu AEM Sites, nebo pokud průměrné zatížení uživateli na výrobní prostředí překročí průměr předem určený společností Adobe, zákazník se během tvorby obsahu může setkat s omezením výkonu. Pokud je průměrné zatížení uživateli na výrobní prostředí nižší než předem určený průměr stanovený společností Adobe, nasazení produktu AEM Sites může podporovat větší než stanovený počet souběžných uživatelů (jak je podrobně popsáno v popisu produktu AEM Sites).

Content Services znamená sadu možností, jak vystavit uživatelem definovaný obsah prostřednictvím rozhraní API ve formátu JSON.

Vývojové prostředí znamená nevýrobní prostředí pro využívání vývojových funkcí, jako je návrh, psaní kódu, testování a zajišťování kvality. 

Nenáročný uživatel znamená osobu, která může používat sdílení datových zdrojů a Brand Portal nebo k nim přistupovat. Licence nenáročného uživatele nelze používat souběžně (tj. stejné přihlašovací ID nesmí být používáno více než jedním uživatelem nebo počítačem ve stejném okamžiku) ani více uživateli.

Knihovna médií znamená následující funkce dostupné v produktu AEM Assets k použití na úrovni jednotlivých digitálních datových zdrojů připravených k použití: ukládání digitálních datových zdrojů za účelem podpory systému správy obsahu zákaznického webu; správu vlastností metadat na kartě základních vlastností; přístup k funkcím časové osy (včetně zobrazení komentářů, správy verzí datových zdrojů, spouštění pracovních postupů a zobrazování aktivit); přidávání komentářů pomocí ikony vkládání poznámek; správu statických interpretací; pro web a digitální použití. Použití jakýchkoli jiných funkcí AEM Assets vyžaduje úplnou licenci produktu AEM Assets.

Zobrazení stránky znamená jedno zobrazení e-mailu nebo stránky webu, včetně zobrazení obrazovky aplikace, stavů obrazovky aplikace, mobilních webových stránek a stránek sociálních sítí. Zobrazení stránky se počítají při každém načtení nebo obnovení webové stránky, načtení aplikace nebo vykreslení či zobrazení obsahu prostřednictvím otevřeného nebo zobrazeného e-mailu, které spustí aktivitu ve zdrojové službě. 

Výrobní prostředí znamená prostředí, které zpřístupňuje obsah zamýšlené cílové skupině zákazníka. 

Izolované prostředí znamená program pro nasazení jednorázových instancí vývojového prostředí, prostředí Stage a výrobního prostředí pro případy nevýrobního použití (např. důkaz konceptu, ukázky a školení). Izolovaná prostředí a zahrnutá prostředí nejsou poskytována v rámci minimálního procentuálního zastoupení produktu AEM Sites nebo AEM Assets.

Služby Smart Content Services představují službu Smart Content Services On-demand Service. Zákazník se může rozhodnout odesílat označené obrázky ke zpracování do služby Smart Content Services. Zákazník bere na vědomí, že takové zpracování umožní službám Smart Content Services poznat a blíže napodobit jeho metodiku označování při zpracovávání budoucích obrázků. Smart Content Services pracují v prostředí s více klienty mimo prostředí AEM Assets. Výsledkem je, že Smart Content Services nejsou poskytovány v rámci procenta minimální doby dostupnosti produktu AEM Assets.

Prostředí Stage znamená prostředí používané k ověření změn aplikace před jejím odesláním do výrobního prostředí pomocí propojení pro nasazení. 

Standardní uživatel znamená fyzická osoba (zaměstnanec nebo dočasný pracovník zákazníka), která může používat produkty a služby nebo k nim přistupovat, a zahrnuje jednotlivce, kteří mají přístup k produktům a službám programově (např. pomocí rozhraní API) za jakýmkoli účelem. Licence standardních uživatelů nelze používat souběžně (tj. stejné přihlašovací ID nesmí být používáno více než jedním standardním uživatelem nebo počítačem ve stejném okamžiku) nebo více standardními uživateli.

Úložiště znamená celkový kombinovaný prostor úložiště, který je kdykoliv k dispozici pro všechna aktivní data ve výrobním prostředí, prostředí Stage nebo vývojovém prostředí. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?