Přidávání, kopírování a používání datových zdrojů v aplikaci Adobe Muse

Naučte se přidávat a spravovat datové zdroje v aplikaci Adobe Muse.

Seznam souborů přidávaných při vytváření webu v aplikaci Adobe Muse se zobrazuje na panelu Datové zdroje. Tento panel obsahuje řadu užitečných funkcí, které můžete používat k rychlé aktualizaci, optimalizaci nebo výměně grafiky v průběhu vytváření návrhu.

Panel Datové zdroje můžete otevřít pomocí příkazu nabídky Okno > Datové zdroje. Nebo můžete panel Datové zdroje aktivovat kliknutím na kartu Datové zdroje.

Panel Datové zdroje

Kliknutím pravým tlačítkem na libovolný datový zdroj (nebo na vybranou sadu datových zdrojů) si zobrazíte nabídky panelu Datové zdroje. V závislosti na typu souboru, na který kliknete, se zobrazí lehce odlišné položky nabídky. Máte následující možnosti:

 • Vložit odkaz: Odebere referenční odkaz na původní vložený soubor. Toto nastavení deaktivuje mnoho funkcí pro správu souborů na panelu Datové zdroje, ale vytvoří nezávislý soubor .muse, u kterého nebude docházet k zobrazování upozornění při sdílení souborů Adobe Muse s dalšími návrháři.
 • Změnit odkaz: Pokud jste datový zdroj od jeho umístění přesunuli nebo přejmenovali, můžete změnit odkaz na soubor datového zdroje. V zobrazeném okně znovu vyberte tento soubor. Tímto krokem také odstraníte ikonu upozornění z panelu Datové zdroje.
 • Přejít na datový zdroj / Přejít na využití datových zdrojů: Při práci s aplikací Adobe Muse může být občas obtížné sledovat, kde jste již použili odeslaný datový zdroj nebo obraz pozadí. Nyní můžete pomocí nové volby Přejít na využití datových zdrojů sledovat používání obrazů pozadí a odesílat datové zdroje v celém webu.
 • Upravit originál: Otevře původní obraz (uložený ve vašem počítači), abyste mohli provést změny v hlavním souboru. V závislosti na typu souboru a na asociacích souborů ve vašem počítači může dojít k otevření souboru v externím editoru, kde můžete provést změny datového zdroje.
 • Přidat titul: Otevře dialogové okno Vlastnosti obrazu, obsahující pole, do kterých můžete zadat jak titul, tak alternativní text pro vybraný datový zdroj. Jedná se o stručné textové popisy, které budou součástí publikovaného kódu webu. Titul obsahuje další informace o datovém zdroji. Titul by měl být popisný, zapamatovatelný a stručný. Když na obrazu podržíte ukazatel myši, tak se v některých prohlížečích text titulu zobrazí jako popisek.
 • Přidat alternativní text: Otevře dialogové okno Vlastnosti obrazu, obsahující pole, do kterých můžete zadat jak titul, tak alternativní text pro vybraný datový zdroj. Jedná se o stručné textové popisy, které budou součástí publikovaného kódu webu. Alternativní text je zdrojem alternativních informací pro uživatele, kteří mají v prohlížečích deaktivovány obrázky a pro návštěvníky s poškozením zraku, kteří procházejí webové stránky pomocí čteček obrazovky nebo jiných pomocných zařízení. Řada vyhledávacích modulů používá alternativní text k indexování webu. Zadáním alternativního textu tedy zlepšíte umístění webu ve výsledcích hledání.
 • Najít ve Finderu: Zobrazí umístění původního souboru ve vašem počítači, a to formou hierarchie struktury souborů v programu Mac Finder nebo Windows Explorer.
 • Zkopírovat celou cestu: Zkopíruje původní umístění souborů datových zdrojů na vašem pevném disku do schránky ve formátu, jako je tento: file:///Users/jméno_uživatele/složka/podsložka/obrázek.jpg

Správa souborů v panelu Datové zdroje

Přetažením bočních okrajů nebo spodního okraje si můžete panel Datové zdroje zvětšit a zobrazit si tak více položek seznamu.

Chcete-li změnit řazení datových zdrojů v seznamu, klikněte na pruh horního záhlaví. Seznam můžete setřídit ve vzestupném či sestupném pořadí podle názvu datového zdroje, ikony chyby nebo názvu stránky. Každé záhlaví funguje jako přepínací tlačítko, které seřadí položky v odpovídajícím sloupci.

Pokud umístíte více instancí stejného souboru obrazu, zobrazí se původní datový zdroj s instancemi umístěnými pod ním. Sadu datových zdrojů můžete rozbalit či sbalit kliknutím na šipku nacházející se vlevo od názvu originálního datového zdroje. Tato funkce se používá ke zkrácení seznamu datových zdrojů a ke snadnějšímu procházení položkami na panelu Datové zdroje.

Kliknutím na šipku vlevo od názvu obrazu můžete rozbalit nebo sbalit sadu instancí.

Poznámka:

Pokud umístíte nějaký obraz a poté jej zdvojíte a provedete v něm změny (včetně otočení nebo oříznutí), bude otočený nebo oříznutý obraz při exportu nebo publikování webu exportován s jiným názvem souboru. Pokud umístíte nějaký obraz a poté jej zdvojíte nebo změníte jeho velikost bez oříznutí, budou všechny menší obrazy odkazovat na největší obraz a rozměry dané instance budou upraveny pomocí kódu.

Při nejběžnějším pracovním postupu jsou umístěné datové zdroje propojeny se souborem .muse tak, aby byl zachován odkaz na původně vybraný soubor. Pokud například zvolíte příkaz nabídky Soubor > Umístit, vyberete obraz umístěný na ploše a umístíte jej do stránky, přidá se tento obraz do návrhu stránky, název obrazu se přidá do panelu Datové zdroje a vytvoří se odkaz na místo na ploše, kde se nachází původní soubor.

Z tohoto důvodu je vhodné použít program pro úpravu obrazů, jako je například Photoshop, Illustrator nebo Fireworks a exportovat soubory obrazů optimalizované pro web do složky ve vašem počítači, která obsahuje také soubor .muse. Tak budou všechny prvky webu zorganizovány v jedné lokální složce (projekt bude navíc přenosný pro případ, že spolupracujete s dalšími návrháři a chcete celý projekt předat někomu dalšímu).

Referenční odkazy pomáhají aplikaci Adobe Muse sledovat umístění a status umístěných souborů. Panel Datové zdroje vás upozorní v následujících případech:

Chybějící obraz: Původní datový zdroj propojeného souboru byl od jeho umístění přesunut nebo přejmenován. Když otevřete soubor s projektem Adobe Muse po přejmenování nebo přesunutí původních obrazů, klikněte na tlačítko OK v zobrazeném okně s upozorněním, a poté pomocí panelu Datové zdroje upravte odkazy na datové zdroje.

Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno s upozorněním na chybějící datové zdroje.

Neaktuální datový zdroj: Původní datový zdroj propojeného souboru byl od svého umístění upraven mimo aplikaci Adobe Muse. Když otevřete soubor projektu Muse po provedení změn v originálních souborech, můžete kliknutím na tlačítko OK v zobrazeném dialogu zahájit automatickou aktualizaci změněných propojených datových zdrojů.

Kliknutím na tlačítko OK provedete aktualizaci datového zdroje, který byl změněn mimo aplikaci Muse.

Datový zdroj převzorkovaný nahoru: Došlo k umístění propojeného souboru, který byl následně zvětšen na velikost, jejíž zobrazení neumožňují dostupná data – výsledkem je čtverečkovaný obraz s nižší kvalitou. Informace o možnostech řešení tohoto problému najdete v kapitole nazvané Optimalizace obrazů pro zobrazení na webu.

Zbytečně velký soubor projektu: Došlo k umístění většího propojeného souboru a tento soubor byl následně v rámci návrhu stránky výrazně zmenšen –·soubor .muse obsahuje více dat, než je nutné k zobrazení tohoto obrazu (výsledkem je zbytečně velký soubor .muse). V závislosti na velikosti souboru projektu může dojít ke zpomalení při exportu a k chybám při exportu nebo publikování.

Informace o možnostech řešení tohoto problému najdete v následující části nazvané Ikona upozornění na datový zdroj převzorkovaný nahoru.

Kopírování a vkládání datových zdrojů v projektu Adobe Muse

Obsah můžete do aplikace Adobe Muse vložit také zkopírováním a následným vložením přímo do stránky. Jedná se o velice rychlý pracovní postup při vytváření drátového webu pro potenciálního klienta, protože můžete kopírovat datové zdroje ze stávajícího webu přímo z okna prohlížeče, e-mailové zprávy nebo programu pro úpravu obrazů.

Obecně řečeno, vkládání obsahu není vhodné při vytváření konečného návrhu webu, protože dochází k deaktivaci řady funkcí panelu Datové zdroje (například níže popsané volby Přejít na datový zdroj, Upravit původní, Najít ve Finderu a Importovat větší velikost). Znamená to také, že vložené soubory si neuchovají referenční odkaz na základní soubor ve vašem počítači. Takto vložené soubory datových zdrojů jsou spíše „vložené“ než propojené.

Pokud chcete, můžete umístěný datový zdroj kdykoli převést na vložený datový zdroj použitím volby Vložit odkaz. Existují situace, kdy může být vložení všech datových zdrojů webu Adobe Muse výhodné. Například když spolupracujete na webu s dalším návrhářem, a chcete se vyhnout chybám oznamujícím neaktuální datové zdroje, ke kterým dochází v případě změn původních obrazů. Tato upozornění se již nebudou zobrazovat, protože dojde k odebrání referenčního odkazu na zdrojový soubor. Pamatujte si ale, že nebude možné používat řadu užitečných funkcí nabízených panelem Datové zdroje.

Extrahování zdrojů do jedné složky

Všechny soubory datových zdrojů webu Adobe Muse můžete zkopírovat do jedné složky, bez ohledu na to, jestli se nachází v místním počítači nebo na externím pevném disku. Uložení datových zdrojů do jedné složky se hodí v případě, že chcete vytvořit zálohu všech datových zdrojů nebo když chcete přesunout projekt z jednoho počítače do druhého.

Postup získání všech datových zdrojů:

 1. Na panelu Datové zdroje klikněte na ikonu Získat všechny datové zdroje.

  Ikona Získat všechny datové zdroje
  Získání všech datových zdrojů do jednoho umístění

 2. Uložte datové zdroje do složky v počítači nebo na pevném disku.

  Datové zdroje se uloží do zadaného umístění. Aplikace Adobe Muse zobrazí souhrn získání s celkovým počtem extrahovaných datových zdrojů.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.