Při vyjímání objektu aplikace Photoshop vymaže jeho pozadí a nastaví ho na průhledné. Obrazové body na okrajích objektu ztratí svou barevnou složku odvozenou od pozadí, takže se mohou prolnout s novým pozadím, aniž by vznikla barevná aureola.

Používání efektivnějšího a pružnějšího příkazu Zpřesnit okraje

Skvělých výsledků a nedestruktivního zpracování docílíte příkazem Vybrat > Zpřesnit okraje. Návod a odkazy na další užitečné výukové lekce najdete v článku Zpřesnění okrajů výběru.

Příkaz Zpřesnit okraje pracuje obdivuhodně především s obsahem s velmi složitými okraji, jako jsou jemné vlasy. Na rozdíl od staršího zásuvného modulu Extract (Oddělit), který trvale vymazal data obrazových bodů, vytváří příkaz Zpřesnit okraje masky výběru, které lze později upravit a doladit.

Společnost Adobe doporučuje

Společnost Adobe doporučuje
<a href="http://tv.adobe.com/watch/the-russell-brown-show/masking-basics-in-photoshop-cs5/">Oddělení objektů od pozadí v aplikaci Photoshop CS5</a>
Russell Brown

Používání staršího doplňkového zásuvného modulu Extract (Oddělit) (jen pro systém Windows)

Poznámka:

Zásuvný modul Extract (Oddělit) není dostupný pro systém Mac OS, protože není kompatibilní s novějšími verzemi tohoto operačního systému. Kromě toho příkaz Zpřesnit okraje odděluje lépe.

Zásuvný modul pro vyjímání v aplikaci Photoshop
Vybraná oblast je zvýrazněná a vyplněná, objekt je vyjmutý.

 1. Vzhledem k nadřazenosti příkazu Zpřesnit okraje není zásuvný modul Extract (Oddělit) v aplikaci Photoshop nainstalován. Tady si můžete stáhnout volitelný zásuvný modul pro Windows.
 2. V paletě Vrstvy vyberte vrstvu obsahující objekt, který chcete oddělit. Pokud vyberete vrstvu pozadí, po oddělení se z ní stane normální vrstva. Pokud vrstva obsahuje výběr, po oddělení se pozadí vymaže pouze ve vybrané oblasti.

  Poznámka:

  Abyste neztratili informace z původního obrázku, duplikujte danou vrstvu nebo vytvořte snímek původního stavu obrázku.

 3. Zvolte Filtr > Extract (Oddělit) a pak nastavte volby nástroje:

  Brush Size (Velikost stopy)

  Zadáním hodnoty nebo přetažením posuvníku určete šířku nástroje Edge Highlighter (Zvýrazňovač obrysů) . Pomocí volby Brush Size (Velikost stopy) můžete určit šířky nástrojů Eraser (guma), Cleanup (vyčištění) a Edge Touchup (retušování okrajů).

  Highlight (Zvýraznění)

  Zvolte přednastavenou barvu zvýraznění, které se objeví kolem objektů při použití nástroje Edge Highlighter (zvýrazňovač obrysů), nebo zvolte Other (Jiná) a vyberte vlastní barvu zvýraznění.

  Fill (Výplň)

  Zvolte přednastavenou barvu nebo zvolte Other (Jiná) a vyberte vlastní barvu pro oblast překrytou nástrojem pro vyplnění.

  Smart Highlighting (Chytré zvýraznění)

  Vyberte tuto volbu, pokud zvýrazňujete dobře definovaný okraj. Tato volba vám pomůže udržet zvýraznění na okraji a bez ohledu na právě vybranou velikost stopy aplikuje jen tak široké zvýraznění, aby překrylo okraj.

  Poznámka:

  Pokud použijete volbu Smart Highlighting (Chytré zvýraznění) k označení okraje objektu v blízkosti jiného okraje, zmenšete šířku stopy, aby tento konfliktní okraj neodklonil zvýraznění od okraje objektu. Pokud je obrys objektu na jedné straně stejnobarevný a na druhé straně má kontrastní okraje, udržujte okraj uvnitř stopy ale tak, aby střed stopy sledoval stejnobarevnou část obrysu.

  Určete volby oddělení:

  Textured Image (Obraz s texturou)

  Tuto volbu vyberte, pokud popředí nebo pozadí vašeho obrazu obsahuje výraznou texturu.

  Smooth (Hladké)

  Zadejte hodnotu nebo přetáhněte jezdec, abyste zvětšili nebo zmenšili hladkost okraje. Obvykle je nejlepší začít s nulou nebo nízkou hodnotou, abyste se vyhnuli nežádoucímu rozostření detailů. Pokud jsou ve výsledku oddělení patrné ostré artefakty, můžete zvýšit hodnotu Smooth (vyhlazení), aby při příštím oddělení zmizely.

  Channel (Kanál)

  Zvolte alfa kanál z nabídky Channel (Kanál), chcete‑li zvýraznění odvodit od výběru uloženého v alfa kanálu. Alfa kanál by měl být vytvořen z výběru z hranice obrysu. Když změníte zvýraznění odvozené od obsahu kanálu, název kanálu v nabídce se změní na Custom (Vlastní). Aby byla volba Channel (Kanál) dostupná, musí obraz obsahovat alfa kanál.

  Force Foreground (Vynutit popředí)

  Vyberte tuto volbu, pokud je objekt obzvlášť složitý nebo nemá zřetelný vnitřek.

 4. Vyberete nástroj Edge Highlighter (Zvýrazňovač obrysů)  a nakreslete okraj objektu, který chcete oddělit. Táhněte tak, aby zvýraznění lehce přesahovalo jak objekt v popředí, tak i jeho pozadí. Tam, kde se popředí prolíná s pozadím, například u vlasů nebo stromů, použijte velkou stopu, abyste tyto roztřepené složité okraje zcela překryli.

  Poznámka:

  Použijte buď nástroj Zoom (lupa) nebo nástroj Hand (ručička), abyste nastavili zobrazení podle svých potřeb.

  Pokud potřebujete zvýraznění vymazat, vyberte nástroj Guma  a táhněte jím přes zvýraznění. Chcete-li smazat celé zvýraznění, stiskněte klávesy Alt+Backspace (Windows) nebo Alt+Delete (Mac).

  Pokud má objekt dobře definovaný vnitřek, mělo by zvýraznění vytvořit jeho kompletní ohraničení. Nemusíte zvýrazňovat oblasti, kde se objekt dotýká hranice obrazu. Pokud objekt nemá zřetelný vnitřek, zvýrazněte celý objekt.

  Poznámka:

  Pokud jste vybrali volbu Textured Image (Texturovaný obraz) nebo Force Foreground (Vynutit popředí), nemůžete zvýraznit celý objekt.

 5. Některou z těchto akcí definujte oblast popředí:
  • Pokud má objekt dobře definovaný vnitřek, vyberte nástroj Výplň . Kliknutím uvnitř objektu vyplňte jeho vnitřek. Dalším klepnutím do oblasti vyplněné tímto nástrojem se výplň odstraní.

  • Pokud jste vybrali volbu Force Foreground (Vynutit popředí), vyberte nástroj Kapátko  a kliknutím dovnitř objektu navzorkujte barvu popředí. Anebo klikněte na textové pole Barva a vyberte barvu popředí pomocí panelu Výběr barvy. Tato technika se nejlépe hodí pro objekty, které obsahují tóny jedné barvy.

 6. (Volitelně) Kliknutím na Preview (Náhled) zobrazte náhled odděleného objektu. Podle potřeby nastavte zvětšení.

  Show (Ukázat)

  Pomocí voleb z nabídky můžete přepínat mezi zobrazením originálu a odděleného objektu.

  Display (Zobrazení)

  Z nabídky zvolte náhled odděleného objektu proti barevnému pozadí nebo pozadí ve stupních šedi. Chcete‑li zobrazit průhledné pozadí, zvolte None (Žádné).

 7. (Volitelně) Zlepšete oddělení jedním z následujících úkonů:
  • Zvolte nové volby pro Highlight (Zvýraznění) a Fill (Výplň) a znovu kreslete s nástrojem pro zvýraznění obrysů. Znovu definujte oblast popředí, a pak zobrazte náhled odděleného objektu.

  • Určete nová nastavení pro nástroj Extraction (oddělení) (Smooth/Vyhlazení, Force Foreground/Vynutit popředí nebo Color/Barva), a pak zobrazte náhled odděleného objektu.

  Až budete s oddělením spokojení, můžete provést závěrečné retušování.

 8. Těmito akcemi můžete výsledky oddělení vyretušovat:
  • K vymazání zbytků pozadí z oddělené oblasti použijte nástroj Cleanup (Vyčištění) . Tento nástroj postupně odebírá krytí a má kumulativní účinek. Nástroj Cleanup (vyčištění) můžete použít také k zaplnění mezer (děr) v odděleném objektu. Podržte klávesu Alt a tažením postupně přidávejte zpět potřebnou míru krytí.

  • K úpravě okrajů odděleného objektu použijte nástroj Edge Touchup (Retušování obrysů) . Tento nástroj postupně zostřuje okraje a má kumulativní účinek. Pokud objekt nemá zřetelné okraje, nástroj retušování obrysů (Edge Touchup)přidává krytí objektu nebo ubírá krytí pozadí.

  Poznámka:

  Obraz můžete také vyčistit až po oddělení objektu pomocí nástroje Mazání pozadí nebo Štětec historie z palety nástrojů.

 9. Kliknutím na OK aplikujte výsledné oddělení. Všechny obrazové body ve vrstvě kromě oddělovaného objektu se vymažou do průhlednosti.

Poznámka:

Po vyjmutí můžete do pozadí opět přidat krytí a vytvářet další efekty příkazem Úpravy > Zeslabit vyjmutí.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online