Vylepšení produktivity (JDI) ve verzi CS6

 

Aplikace Photoshop CS6 přináší více než 60 vylepšení produktivity. Tato drobná zlepšení jsou odpovědí na dlouhodobé požadavky zákazníků a celkově mohou značným způsobem zvýšit vaši produktivitu.

Poznámka:

Informace o nových funkcích a vylepšeních v aplikaci Photoshop CC naleznete v části Co je nového v aplikaci Photoshop CC.

Automatizace

 • Jako volba položky Automaticky byla obnovena možnost Stránka miniatur II.
 • Jako volba položky Automaticky byla obnovena možnost Prezentace PDF.
 • Jako volba položky Skripty byla obnovena možnost Kompozice vrstev do PDF.

Stopy štětce

 • Nabídka panelu Akce obsahuje volbu Povolit záznam nástrojů umožňující záznam tahů štětce v akcích. (Protože jsou tahy štětce v každém projektu často jedinečné, zaznamenejte akce, které tuto volbu vyžadují, a pak ji nezapomeňte zakázat.)
 • Při malování lze u textur používat posuvník jasu/kontrastu.
 • Kurzor špičky stopy odráží pozici a kolísání stopy pro kulaté a zachycené špičky.
 • Promítání štětce pro statické špičky
 • Ve výchozím nastavení zůstává pro každý tah dynamika barvy stejná.
 • Pomocí zobrazení na obrazovce, které slouží ke změně velikosti a tvrdosti stopy, můžete také měnit krytí: Stiskněte klávesy Ctrl+Alt (Windows) nebo Apple+Options (Mac OS) a táhněte dolů nebo nahoru. (Ve všeobecných předvolbách je třeba zrušit výběr položky Měnit tvrdost kulatého štětce podle svislého pohybu na obrazovce.)
 • Maximální velikost stopy je zvětšena až na 5 000 obrazových bodů.

Kanály

 • U dokumentů s jednou vrstvou lze použít příkaz Rozdělit kanály (takže můžete rozdělit jednoduchou průhlednost).

Výběr barvy

 • Umožňuje vkládání do hexadecimálního pole se znakem # (například #aabbcc) nebo 0x (například 0xAABBCC).
 • Umožňuje zkracování hexadecimálních hodnot (například #123).

Kapátko

 • V pruhu voleb přibyla do nabídky Vzorkovat možnost ignorovat vrstvy úprav.
 • Do nabídky Vzorkovat přibyla volba umožňující vzorkovat z platné vrstvy a pod touto vrstvou.
 • Pro různé nástroje Kapátko se nyní volby velikosti vzorku objevují v kontextové nabídce (například černý nebo bílý bod v nabídce Úrovně a podobně).

Formáty souborů

 • V souborech TIFF lze načítat větší hloubku v bitech.
 • Přibyly volby pro řešení průhlednosti OpenEXR při otevírání a ukládání.
 • Aplikace přečte formát BIGTIFF (soubory TIFF větší než 4 GB)
 • Aplikace přečte nejběžnější formáty stereoskopických párů obrazů (JPS, MPO, PNS).

GPU

 • Zvýšená stabilita na základě předběžné kvalifikace zjištěných GPU před použitím

Změna velikosti obrazů

 • Volba Bikubická automatická vybírá podle typu změny velikosti nejlepší metodu převzorkování automaticky.

Importování

 • (Mac OS) Při importování obrazů z více zařízení jsou podporovány skenery a fotoaparáty se softwarem ImageKit.

Vrstvy

 • Do pruhu voleb byla pro příkaz Libovolná transformace přidána nabídka Interpolace.
 • Do stylů vrstev Překrytí přechodem a Tah s přechodem přibyla volba rozkladu.
 • K nastavení krytí vrstvy nebo výplně na hodnotu 0 % přibyly klávesové zkratky 00 a Shift + 00.
 • U více vybraných vrstev lze současně měnit zamknutí, režim prolnutí nebo popis barvy.
 • Klávesová zkratka Ctrl/Apple + J duplikuje vybrané skupiny vrstev (přidá je k vrstvám).
 • Tipy nástrojů pro vrstvy obsahují název vrstvy.
 • Pomocí nového příkazu Rastrovat styl vrstvy lze sloučit efekty vrstvy do vrstvy.
 • Bylo změněno pořadí stylů vrstev tak, aby odráželo pořadí, v němž byly použity (například vržený stín se umístí až za další efekty).
 • Pokud byly přizpůsobeny volby prolnutí pro styl vrstvy, zobrazuje se na vrstvě znak Volby prolnutí/Prolnout když.
 • Podržením klávesy Alt a kliknutím na šipku přepnutí FX lze zobrazit nebo skrýt všechny efekty vrstvy.
 • U skrytých vrstev se zobrazují správné režimy krytí a prolnutí.
 • Když přejmenováváte vrstvy, přejdete stisknutím tabulátoru na další vrstvu, stisknutím klávesy Shift a tabulátoru přejdete na vrstvu předchozí.
 • Názvy vrstvy tvaru odráží název nástroje (například „Obdélník 1“).

Zkapalnění

 • Přidána akcelerace GPU grafických karet.
 • Byly přidány režimy uživatelského rozhraní Základní a Rozšířený.
 • Zlepšena viditelnost kurzoru na počítačích Macintosh.
 • Přibyla možnost načíst poslední mřížku.
 • Velikost stopy filtru Zkapalnit se zvětšila na maximálních 15 000 bodů.
 • (Pouze v anglické verzi) Pomocí klávesových zkratek hranatých závorek [ ] lze měnit velikost stopy filtru Zkapalnění (které nyní odpovídají přírůstkům ve všech ostatních položkách aplikace Photoshop).
 • Pomocí klávesy Ctrl (Windows) / Apple (Mac OS) lze přepínat na lupu.
 • Kombinace „Alt + kliknout pravým tlačítkem + táhnout“ mění velikost stopy (Windows).
 • Podržením kláves Ctrl+Alt a kliknutím a tažením se mění velikost stopy (Mac OS).

Masky

 • U obrazů se 32 bity na kanál jsou u masek povolena nastavení Invertovat a Práh.

Zásuvné moduly

 • Pokud chcete zakázat volitelné zásuvné moduly a zásuvné moduly třetích stran, podržte během spouštění klávesu Shift.

Přednastavení

 • Byla přidána přednastavení Nový dokument pro běžná zařízení (např. iPhone, iPad a podobně).
 • Pro tradiční tónování a rozdělení tónu pro účely tisku byla přidána nová přednastavení Mapovat na přechod.
 • Změna uspořádání přednastavených nástrojů je zachována i po restartování.
 • Nové přednastavení HDP Pro od společnosti RC Concepcion a Scotta Kelbyho

Tisk

 • U pole pro popis v dialogovém okně Tisk přibylo tlačítko Úpravy.
 • Je možné měnit velikost dialogového okna Tisk a okna náhledu tisku.
 • V dialogovém okně Tisk lze použít vlastní barvu pozadí náhledu.
 • Je možné ručně měnit umístění tištěné oblasti stránky.
 • Když použijete volbu Správu barev provádí Photoshop, skryjí se profily barev, které se nehodí pro současnou tiskárnu.
 • Znovu jsme zavedli funkci Tisk výběru. Výběr můžete upravit v okně Tisk.

Ukládání

 • V dialogovém okně Uložit jako JPEG informuje varovná zpráva o tom, že u 16bitových souborů nelze zobrazovat velikost souboru.

Sada SDK

 • Byla přidána možnost používat prostřednictvím skriptování název nástroje přiřazený názvu přednastavení nástroje.
 • Byla přidána možnost vracet ze sady SDK provádějící skriptování pole vodítek v dokumentu.

Výběry

 • U nástroje výběr, nástroje laso a na panelu Maska jsou při prolnutí podporovány desetinné hodnoty (podobně jako v dialogovém okně Prolnutí).
 • Poloměr prolnutí se vrátil zpátky z dialogového okna cesty do okna Vytvořit výběr.

Transformovat

 • Miniatura vrstvy zobrazuje ikonu inteligentního objektu i při transformaci vrstvy.
 • Bylo vylepšeno přetahování vektorových křivek.
 • Aby se předešlo přechodu do polohy v polovině obrazového bodu, může se otáčet o 90 stupňů se zaokrouhleným lichým rozměrem x v obrazových bodech. (Pokud chcete zapnout toto chování, je třeba ve všeobecných předvolbách vybrat položku Přichytit vektorové nástroje a transformovat je na mřížku obrazových bodů.)
 • Pokud chcete zakázat automatické natočení obrazů podle metadat souborů, byla přidána volba Zpracování souborů > Ignorovat metadata o natočení.

Text

 • Za účelem rychlého vložení zástupného textu byl přidán příkaz Text > Vložit Lorem Ipsum.
 • K prolnutí textových vrstev pomocí nastavení gama odlišného od barevného prostoru bylo přidáno nastavení Prolnutí barvy textu s použitím gama. Pro přístup k této volbě vyberte položky Úpravy > Nastavení barev a klikněte vpravo na volbu Více voleb. Výchozí nastavení (1,45) prolíná text lépe než předchozí verze aplikace Photoshop, což lépe odpovídá jiným aplikacím.

Poznámka: Jestliže vyberete volbu Prolnutí barvy textu s použitím gama, budou textové vrstvy z aplikace Photoshop CS6 vypadat ve starších verzích aplikace Photoshop jinak.

Uživatelské rozhraní

 • Příkazy Nový/Otevřít dokument jsou k dispozici kliknutím na kontextovou nabídku na kartě dokumentu (dlouhodobá funkce systému Mac OS je nyní také v systému Windows).
 • Bylo přidáno zaškrtávací políčko Příště nezobrazovat, které může uživatel použít, pokud nechce, aby se mu zobrazovalo upozornění.
 • Byl odstraněn pruh aplikace a o 30 % zmenšen pruh záhlaví umožňující přetažení.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?