Opravy chyb v aplikaci Premiere Pro CC 2015 (9.0)

Import

 • Na panelech Project (Projekt) a Timeline (Časová osa) se u souborů MFX z určitých aplikací a zařízení jiných výrobců zobrazují neočekávané názvy.
 • Ve videích ve formátu MPEG-4 se zvukem ve formátu MPEG-1 je k dispozici zvuk pouze několik prvních sekund.
 • U souborů VOB se přehrává pouze zvuk nebo se neustále zobrazuje zpráva „Media Pending“ (Čekající média).
 • U souborů FCP XML s cestami UNC se v dialogu „Locate Footage“ (Vyhledání záznamu) dosazují nesprávné cesty.
 • V aplikaci Premiere Pro nelze zobrazit data skrytých titulků v určitých souborech, přestože v ostatních nástrojích se zobrazují správně.
 • Při importu některých souborů FCP XML se vytvoří sekvence klipů, které lze přehrát v monitoru programu, ale nezobrazí se na časové ose.
 • U některých souborů MXF z aplikací jiných výrobců se nezobrazuje správně časový kód.
 • Záznam ve formátu MOD je při importu oříznut.
 • Nelze importovat soubory RMF z kamery Canon C500.
 • Rozbalené soubory Phantom Cine jsou v aplikaci Premiere Pro tmavší než v jiných aplikacích.

Zvětšující se soubory

 • Při obnovování a balení zvětšujícího se souboru je výkon neuspokojivý.
 • Některé zvětšující se soubory ve formátu QuickTime se neaktualizují.
 • Při přehrávání či posouvání zvětšujícího se souboru pomocí kláves J, K a L se video zasekává a odezva je pomalá.
 • Při úpravách zvětšujících se souborů se aplikace pravidelně na několik sekund zasekne.

Export a vykreslování

 • Zvuk v exportovaném souboru XDCAM HD 50 MXF není čistý.
 • Při inteligentním vykreslení oříznutého klipu XDCAM EX je klip oříznut.
 • Exportovaný soubor XAVC náhodně obsahuje nesprávný snímek.
 • Při exportu z vlastní sekvence ve formátu QuickTime ProRes nefunguje funkce „Use Previews“ (Použít náhledy).
 • Při inteligentním vykreslení nebo exportu souboru XDCAM HD 50 se někdy zobrazí upozornění „Error compiling movie“ (Chyba při převodu filmu) a dojde k chybě.
 • V aplikaci P2 Viewer Plus nejsou rozpoznány exportované klipy ve formátu AVC-Intra.
 • U sekvencí klipů, z nichž byly odstraněny určité části, nefunguje inteligentní vykreslení.
 • Při opětovném otevření dialogu není uložen vybraný přesah v souboru OMF.
 • Export některých sekvencí jako projektů aplikace Premiere Pro se zasekne.
 • Exportovaný zvukový klip standardu iXML má nesprávný kmitočet snímků.
 • Pokud je exportován pouze zvuk, některé soubory mohou mít nesprávný časový kód.
 • Některé soubory AVC-Intra 100 nelze aktualizovat, zobrazuje se u nich chyba při exportu, sloučení či převodu a podobně.
 • Při zařazení sekvence do fronty aplikace Adobe Media Encoder dojde k zaseknutí, pokud se nachází na druhém monitoru a klip v sekvenci obsahuje efekt Analog Delay (Analogové zpoždění) (pouze v systému Mac OS).

AAF

 • V některých aplikací jiných výrobců není obsah exportovaných souborů AAF při dávkovém importu znovu propojen.
 • Při importu exportovaného souboru AAF do aplikace Premiere Pro nebo aplikace jiného výrobce jsou odstraněny přechody s křížovým rozplynutím.
 • Při exportu do formátu AAF se změní rychlost nebo jsou odstraněny videoklipy.
 • Při otevření souboru AAF, který obsahuje stereofonní klip v monofonní stopě, se v aplikaci jiného výrobce zobrazí dvě monofonní stopy.
 • Rychlost exportu hotových souborů do formátu AAF je podstatně pomalejší než u formátu OMF.
 • V některých aplikacích jiných výrobců se u všech klipů v exportovaném souboru AAF zobrazují s názvem prvního klipu ve stopě A1 (pouze v systému Mac OS).
 • Při pokusu o export do formátu AAF dojde při použití určitých efektů stop jiných výrobců k chybě (pouze v systému Windows).
 • Při importu exportovaných souborů ve formátu 5.1 do aplikací jiných výrobců jako monofonních klipů nejsou názvy klipů správné.
 • Monofonní soubory AIFF a WAV v sekvenci exportované do formátu AFF se v některých aplikacích jiných výrobců automaticky nepropojí.

XML

 • Záznam s kmitočtem 47,95 snímků/s se exportuje do formátu FCP XML s kmitočtem 47 snímků/s.

EDL

 • Některé exportované soubory EDL nemají správný časový kód.
 • V exportovaném souboru EDL je časový kód namísto ve snímcích vyjádřen v milisekundách.

Přehrávání a přenos

 • Křížové rozplynutí se přenáší jako progresivní, ačkoli sekvence je nastavena jako prokládaná.
 • U projektů obsahujících média z kamery Canon XF C300 mohou být vynechány některé snímky, pokud soubor nebyl delší dobu otevřen.
 • Nelze přehrát soubory XAVC z určitých zdrojů.
 • Pokud je na monitoru prostřednictvím rozhraní Transmit za použití hardwaru jiného výrobce zobrazena sekvence se skrytými titulky standardu 708, nezobrazí se skryté titulky.
 • Úprava posunu videa se při použití hardwaru V/V jiných výrobců nijak neprojeví.
 • Posouvání je u snímků mimo správné pořadí pomalé.

Zvuk

 • Monofonní klipy se při přetažení do adaptivní stopy přehrávají v kanálech 1 a 2.
 • V klipu v sekvenci místy chybí zvuk, ale v hlavním klipu je v pořádku.
 • Při použití zesílení zvuku v hlavním klipu dojde k chybě.
 • Při oříznutí zvukových klipů dojde k chybě, pokud je při přehrávání použit efekt Multiband Compressor.
 • Monofonní zvuk, který je pomocí nástroje pro práci se zvukem 5.1 umístěn do středového kanálu, se dostává do levého kanálu.
 • Nelze přehrát zvuk v souborech 2K ProRes HQ.
 • Kanály stereofonního klipu jsou zeslabeny o 3 dB, když je v dialogu Audio Channels (Zvukové kanály) jeden zdrojový kanál směrován do obou cílových kanálů.

Projekt

 • Při zobrazení projektu v prohlížeči médií nejsou klipy seřazeny správně.
 • Pořadí řazení v zobrazení „List View“ (Zobrazení seznamu) na panelu Project v zobrazení ikon se při změně uspořádání seznamu neaktualizuje.
 • Při otevření sekvence z prohlížeče médií, aniž by byla importována, lze pomocí panelu Effect Controls (Ovládání efektů) použít efekty na hlavní klipy.
 • Při kopírování celé sekvence dojde za určitých okolností k chybě.
 • Při importu nebo otevírání projektu, který obsahuje záznam ve formátu XDCAM, může dojít k zaseknutí (pouze v systému Mac OS).
 • Úpravy metadat klipu v polích Comment (Komentář), Client (Klient) a Good (Dobrý) nemají vliv na projekt.
 • Pokud jsou v zobrazení ikon přetaženy klipy do zásobníku se stisknutou klávesou Cmd/Ctrl, dojde pouze k duplikování prázdného zásobníku.
 • Při provádění příkazu Close Other Timeline Panels (Zavřít ostatní panely časové osy) dojde k chybě, pokud je otevřeno více sekvencí pouze ke čtení či sekvencí monitoru zdroje (pouze v systému Mac OS).
 • Při přetažení sekvence, která byla z prohlížeče médií přesunuta do koše, se všechny datové zdroje duplikují.
 • Při přetažení klipu, který obsahuje pouze video nebo pouze zvuk, ze sekvence na panel Project se nic nestane.
 • Stávající soubor CFA se za určitých okolností znovu vygeneruje ve sdíleném umístění vyrovnávací paměti médií.
 • Uložení projektu, který obsahuje dvě sekvence s efektem Warp Stabilizer (Stabilizátor pokřivení) použitým na všechny klipy, trvá dlouho. Aplikace může rovněž reagovat pomaleji nebo se zcela zaseknout.
 • Pole Shot Name (Název záběru) ve schématu Dynamic Media (Dynamická média) nelze použít v zobrazení seznamu na panelu Project.
 • Časový kód souborů ProRes zaznamenaných pomocí hardwaru jiných výrobců není správně načten či zobrazen.
 • Dotaz, který definuje zásobník vyhledávání, je po importu projektu z prohlížeče médií nefunkční.
 • Po stisknutí klávesy Esc v dialogu upozornění se projekt přepíše.

Správce projektu, sloučení a převod

 • U souborů QuickTime s více stereofonními páry dochází k nesprávnému nastavení zvukových kanálů v sekvenci.
 • Přednastavení převodu do formátu DNxHD nejsou k dispozici pro možnost 720p24/25/30.
 • Při použití přednastavení převodu s povolenou možností skrytých titulků je bez upozornění zkopírován klip se skrytými titulky.
 • Pokud je pomocí přednastavení určeného pouze pro video převeden klip obsahující zvuk a video nebo pouze zvuk, převede se zvuk.
 • Pomocí přednastavení pro zvuk nelze převést klipy obsahující zvuk a video nebo pouze video, přičemž na panelu Events (Události) se nezobrazí odpovídající velikost snímku.
 • Při použití příkazu Consolidate and Transcode (Sloučit a převést) s přednastavením MPEG bez multiplexu dojde k neznámé chybě.
 • Příkaz Consolidate and Transcode neupozorní uživatele na offline materiály.
 • Pokud nejsou vybrány všechny sekvence, nezkopírují se nepoužívané klipy, i když je zakázána možnost „Exclude Unused Clips“ (Vyloučit nepoužívané klipy).
 • Sekvence z více zdrojových kamer, která není součástí převedené sekvence, je obsažena v převedeném projektu.
 • Pokud je jeden klip použit vícekrát, přičemž v jednom případě je použit efekt Motion (Pohyb) s možností Match: Sequence (Srovnat: Sekvence), převede se každá instance samostatně.
 • Pokud uživatel otevře převedený projekt, aniž by předtím aplikaci Premiere Pro ukončil, nevygenerují se soubory časového průběhu zvuku.
 • Pokud se dílčí klipy překrývají a je povolena možnost “Restrict Trims to Subclip Boundaries” (Omezit oříznutí na hranice dílčích klipů), převedou se jednotlivé dílčí klipy jako samostatné klipy.
 • V zobrazení „Sequence“ (Sekvence) ve správci projektu jsou sekvence zobrazeny v nesprávném pořadí a nelze je seřadit.
 • Když je povolena možnost „Restrict Trims to Subclip Boundaries“, po provedení příkazu Consolidate and Transcode se při otevření dílčích klipů v monitoru zdroje zobrazuje u dílčích klipů nesprávný snímek videa.
 • Když je povolena možnost „Restrict Trims to Subclip Boundaries“, převedený projekt obsahuje odkazy na vykreslený a nahrazený klip, ale původní klip není součástí složky Transcoded.
 • Pokud je ze souboru obsahujícího zvuk i video použit pouze zvuk, při převodu do formátu MXF pomocí příkazu Consolidate and Transcode se bez upozornění převede zvuk i video.
 • V případě změn rychlosti obráceného přehrávání není pro klip v převedeném projektu k dispozici dostatečná délka média.

Vykreslení a nahrazení

 • Pokud je příkaz Render and Replace (Vykreslit a nahradit) použit na klip s interpretovaným kmitočtem 15 snímků/s, obsahuje sekvence zastavený snímek nebo černý klip.
 • Při použití příkazu Render and Replace na média s přehráváním v obráceném směru není respektován počáteční bod oříznutí.
 • V novém projektu vytvořeném při exportu pomocí možnosti „Selection as Premiere Project“ (Výběr jako projekt aplikace Premiere) je vykreslený a nahrazený zdrojový klip umístěn do zásobníku „Recovered Clip“ (Obnovený klip).

Sloučené klipy

 • V zobrazení seznamu na panelu Projekt se nezobrazuje miniatura sloučených klipů.

Dílčí klipy

 • Při změně omezeného dílčího klipu na neomezený dílčí klip dojde k posunu média u dílčího klipu v monitoru zdroje.
 • Při obráceném přehrávání se v monitoru zdroje nezobrazuje správně křivka průběhu zvuku dílčího klipu.

Úpravy a sekvence

 • Při otevírání titulků z panelu Project se aplikace někdy na několik minut zasekne.
 • Při vkládání obsahu zkopírované sekvence se v některých případech vloží nesprávný zvuk.
 • Při posunutí zvukového klipu během přehrávání dojde k chybě.
 • U některých referenčních filmů XDCAM QuickTime je při přehrávání narušena synchronizace zvuku.
 • Při kopírování různých typů zvukových klipů (například stereofonních a monofonních klipů) se aplikace může zaseknout.
 • Při posouvání klipu nahoru a dolů mezi stopami během přehrávání dojde k zaseknutí.
 • Pokud je nastavena možnost vkládání „Insert as individual clips“ (Vložit jako jednotlivé klipy), při přetažení více sekvencí do sekvence zmizí efekty klipů.
 • Pomocí šipky nahoru nelze přejít na začátek sekvence.
 • Při oříznutí během přehrávání se aplikace zasekne.
 • U sekvence XDCAM 422 HD 25i PAL s odpovídajícím obsahem je nesprávně zobrazen žlutý indikátor vykreslení.
 • Při vertikálním přetažení klipu do jiné stopy a posunutí zobrazení pomocí kolečka myši dojde k chybě.
 • Odpovídající snímek není správně přiřazen k hlavnímu klipu ze snímku nebo segmentu pozdržení.

Více kamer

 • U vnořené sekvence z více kamer, která obsahuje monofonní klipy z jednotlivých zdrojů a byla vytvořena s použitím možnosti „Switch Audio“ (Přepnout zvuk), se nezobrazují křivky průběhu zvuku.
 • Při pokusu o přehrání klipů z více kamer s 28–32 zvukovými kanály mapovanými na monofonní stopu se zvuk zasekává.
 • Zobrazení více kamer při úpravách a během pozastavení bliká.
 • Pokud je změněna rychlost klipu z více kamer obsahujícím zdrojové klipy, které nezačínají v čase nula, mřížka výběru více kamer neodpovídá složenému videu v zobrazení více kamer.
 • Při sloučení sekvence z více kamer zmizí maska krytí.
 • Monitor programu při oříznutí v režimu více kamer (zobrazení dvou snímků nahoře) bliká, pokud zdrojové klipy nezačínají v čase nula (pouze procesor GPU).
 • Při úpravách sekvence z více kamer může dojít k přesunu křivky průběhu zvuku za bod střihu nebo jejímu zploštění, v důsledku čehož se při změně velikosti či posunu zobrazení chová nezvykle.

Značky

 • V klipu se změněnou rychlostí nelze změnit značku opětovným stisknutím klávesové zkratky pro přidání značky.
 • Pokud jsou načteny značky sekvencí a v poli Comments (Komentáře) je nedokončená úprava, při posouvání zobrazení na panelu Markers (Značky) pomocí kolečka myši dojde k chybě.
 • Při nahrazení klipu se nový klip nenačte na panelu Značky, takže není definováno, kam se ukládají změny značek.
 • Při posouvání více značek klipu nebo sekvence lze některé značky přesunout před začátek klipu či sekvence nebo za jejich konec.

Efekty a přechody

 • Při úpravě efektu Directional Blur (Směrové rozostření) během přehrávání dojde k chybě (rozhraní OpenCL).
 • Při úpravě parametru „Target Loudness“ (Cílová hlasitost) efektu Loudness Radar (Měřič hlasitosti) během přehrávání smyčky dojde k zaseknutí.
 • Při vykreslení klipu s některými efekty jiných výrobců dojde k chybě.
 • Při použití efektů Levels (Úrovně) a Color Balance (Vyvážení barev) na záznam z kamery Sony F55 je vyvolána výjimka nízké úrovně.
 • V některých editorech efektů jiných výrobců se někdy zobrazuje nesprávný snímek.
 • V nástroji Audio Track Mixer (Míchání zvukových stop) a v popisku na časové ose jsou jednotky parametru „Target Loudness“ efektu Loudness Radar vždy označeny jako „LKFS“ bez ohledu na nastavení parametru „Loudness Unit“ (Jednotka hlasitosti).
 • Při vykreslování sekvence, která obsahuje dva efekty s časovými parametry, dojde k chybě.
 • Pokud uživatel při přehrávání sekvence s určitými zvukovými efekty zavře projekt, dojde k zaseknutí (pouze v systému Mac).
 • U některých přechodů jiných výrobců nelze po zkopírování a vložení přechodu upravit jeho nastavení.
 • Efekt Warp Stabilizer způsobí vykreslení velkého množství černých snímků.

Maskování a sledování

 • Při použití masky překrytí se nezmění barva indikátoru „fx“.
 • Jestliže uživatel vybere několik ovládacích prvků Bézierovy křivky v masce efektu a následně klikne na jiný ovládací prvek masky se stisknutou klávesou Ctrl, dojde k chybě.

GPU

 • Pokud je povolen procesor GPU a video je přehráváno na druhém monitoru prostřednictvím rozhraní Transmit, přehrávání prokládaných sekvencí se zasekává.
 • Při vykreslování pomocí procesoru GPU není správně interpretován alfa kanál.
 • Při vykreslování pomocí procesoru GPU dochází v režimu nelineárních barev k nesprávnému prolnutí obrazových bodů.
 • Pokud je upravena možnost Scale (Měřítko) nebo Position (Poloha), nejsou při lineárním a nelineárním skládání okraje snímku v pořádku.

Uživatelské rozhraní a pracovní plochy

 • V některých počítačích může otevření okna Export Settings (Nastavení exportu) trvat velmi dlouho a aplikace se zdánlivě zasekne (pouze v systému Mac).
 • Při převodu sekvence s vysokým rozlišením na standardní rozlišení pomocí úpravy vlastností se neobnoví monitor programu.
 • Při procházení sekvence pomocí aktivního textu časového kódu zmizí křivka průběhu zvuku.
 • Při rychlém zadání sledu příkazů pomocí klávesnice jsou příkazy vypuštěny.
 • Po kliknutí na trojúhelník v dialogu „Keyboard Shortcuts“ (Klávesové zkratky) se neotevře nabídka.
 • Zůstává zachována velikost dialogu Keyboard Shortcuts, ale nikoli jeho poloha, takže při opětovném otevření může částečně přesahovat mimo obrazovku.
 • Při nastavení stopy jako samostatné v sekvenci s 16 kanály bliká panel Metadata a uživatelské rozhraní je pomalé.
 • Při přetahování klipu do sekvence zakrývá číslo posledního snímku rozbalovací nabídku „Select Zoom Level“ (Vybrat velikost zvětšení).
 • Pokud je otevřeno několik časových os ve dvou či více skupinách panelů, lze pomocí zkratky „Timelines“ (Časové osy) přepínat pouze mezi dvěma osami.

Spolupráce s dalšími aplikacemi

 • Změny nastavení kompozice předlohy textu aplikace After Effects provedené v aplikaci After Effects nejsou rozpoznány.
 • Když je otevřená aplikace After Effects, vykreslují se dynamicky propojené kompozice velmi pomalu.

Výkon

 • Výkon při přehrávání formátu XDCAM HD je neuspokojivý.

 

 

 

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online