Uživatelské textové značky k vytváření polí formuláře

Textové značky se používají při tvorbě dokumentu. Když odešlete dokumenty se značkami, ze značek se vygenerují pole.

Ve značce se nastavují vlastnosti pole, například role, ověření a výpočty.

Pravidla

Při používání textových značek je nezbytné dodržovat konkrétní pravidla. Pokud tato pravidla budete dodržovat, měly by značky generovat všechna pole podle očekávání.

Písma

K tvorbě značek lze používat jen určitá písma. Systém služby Adobe Sign dokonale rozpozná jen písma Arial, Helvetica a Times New Roman (první tři písma uvedená níže). Pokud služba Adobe Sign nerozpozná vlastní písmo, nevygeneruje pole.

Obecně je nejlepší volbou písmo Arial.

Mezery

Při používání textových značek platí dvě pravidla mezer.

Zaprvé nemůže textová značka obsahovat mezery, pokud nejsou před značkou a po dvojitých složených závorkách vlevo nebo po značce a před dvojitými složenými závorkami vpravo.

Zadruhé textové značky nemůžou obsahovat zalomení řádku. Pokud značka pokračuje z jednoho řádku na další, služba Adobe Sign značku nerozpozná a nevygeneruje pole.

Pokud je vytvářená značka příliš dlouhá, aby se vešla na jeden řádek, použijte funkci zkrácení textových značek.

Vytváření značek

Následující přístup popisuje proces vytvoření značky od začátku do konce. U přidávaných vlastností a argumentů najdete definice a vysvětlení.

Dvojité složené závorky

Všechny textové značky jsou vložené do dvou složených závorek vlevo a vpravo, jak je vidět níže. Pracujte s nimi jako s kontejnerem vlastní značky. Použitím jen sady dvojitých složených závorek vlevo a vpravo lze vytvořit základní pole bez vlastností.

Vložením mezer mezi dvojité složené závorky zvětšíte šířku pole, takže autor podpisu může zadat více informací.

Velikost písma dvojitých složených závorek definuje výšku pole. Také vhodně přizpůsobí velikost písma zadávaných dat. Ze dvou polí níže by první bylo menší kvůli velikosti písma. Druhé pole by bylo vyšší a delší a zadaná data by se zobrazila větším písmem.

Název pole

Důležité je pojmenování vytvářených polí. Pojmenováním každého pole můžete využít replikaci obsahu polí, nebo se jí naopak vyhnout. Tato funkce umožňuje, aby se informace zkopírovaly z jednoho pole do jiného. Replikace obsahu polí funguje uvnitř dokumentů i mezi více dokumenty.

Poznámka:

Pokud chcete replikaci obsahu polí mezi dokumenty zakázat, kontaktujte support@echosign.com

Identicky pojmenovaná pole replikují data zadaná v jednom poli do všech ostatních se stejným názvem. Obě pole níže budou obsahovat stejné informace zadané do jednoho z nich.

Poznámka:

Použití replikace obsahu polí může vašim příjemcům zjednodušit proces vyplňování. Stačí například, když autor podpisu zadá svou adresu jednou a tu se pak může importovat do ostatních polích v celém dokumentu.

Když polím dáte jedinečné názvy, zabráníte tomu, aby se informace kopírovaly z jednoho pole do jiného.

Identifikátor služby Adobe Sign

Identifikátor služby Adobe Sign dává našemu systému pokyny, aby hledal název a vlastnosti pole. Bez toho systém Adobe Sign neví, jak číst a interpretovat různé části značky.

Role

Role jsou nejdůležitější částí textové značky. Role definují, kterému autorovi podpisu jsou pole přiřazena. Při tvorbě dokumentu pomocí textových značek nenastavujete, kdo konkrétně s dokumentem pracuje, jako spíš který autor podpisu.

Autor podpisu

Autoři podpisu jsou definováni podle pořadí e-mailových adres zadaných do pole „Komu:“ na stránce Odeslat. Tyto různé číselné role autorů podpisu se musí použít pro všechny autory podpisu, včetně vás jako odesílatele (podle toho, kdy podepisujete; první či poslední).

S těmito znalostmi lze role nastavit při tvorbě dokumentu, pokud víte, jak budete dokumenty rozesílat a kdo je dostane v jakém pořadí.

Předvyplnění

Role Předvyplnění se používá pro pole, která potřebujete vyplnit před rozesláním dokumentu. Je to příležitost zadat informace specifické pro autora podpisu předtím, než mu dokument zašlete.

Poznámka:

Abyste se k fázi Předvyplnění dostali, musí být zaškrtnutá možnost Zobrazit náhled, umístit podpisy nebo přidat pole.

Ověření

Ověření se používají k vytvoření specifických polí služby Adobe Sign nebo k vyžadování, aby zadaná data byla v konkrétním formátu. Jejich účelem je zaručit, že od autorů podpisů získáte zamýšlené informace. Slouží také k vytvoření polí služby Adobe Sign, která se nacházejí v prostředí tvorby přetažením.

Ověření :phone v našem příkladu značky vyžaduje, aby autor podpisu zadal své telefonní číslo ve formátu (XXX) XXX-XXXX nebo jako řetězec deseti číslic.

S textovými značkami lze používat mnoho různých ověření. Přečtěte si další informace o Ověřeních.

Podmínky

Nastavení podmínek pro pole umožňuje změnit jeho viditelnost na základě stavu jiného pole. Můžete tak vytvořit dokumenty dynamicky se měnící podle informací, které autor podpisu zadal.

V příkladu níže se pole telefonního čísla autorovi podpisu zobrazí, pokud zaškrtne políčko nad ním. V tomto případě se žádá o alternativní telefonní číslo.

Když políčko není zaškrtnutí, nezobrazí se autorovi podpisu žádná pole k vyplnění. Když autor podpisu políčko zaškrtne, zobrazí se pole telefonu a autor podpisu může zadat své alternativní telefonní číslo.

Přečtěte si další informace o Podmínkách.

Výchozí hodnota

Prostřednictvím značky lze určit výchozí hodnotu textového pole. Je to text, který se v poli zobrazí, než jej autor podpisu začne vyplňovat. Výchozí text se dá použít jako návod pro autora podpisu, aby věděl, jaké informace má zadat.

Když autor podpisu dokument otevře, uvidí text v poli a může jej přepsat, aby zadal své informace.

Poznámka:

Pokud autor podpisu informace v poli nenahradí, lze dokument dokončit s nezměněným výchozím textem. Funguje také jako označení povinného pole, které uživateli umožňuje ponechat výchozí text.

Popisy tlačítek

Popisy tlačítek jsou podobné výchozímu textu v tom, že mohou autora podpisu informovat, jaké informace chcete získat, pokud to není evidentní ze samotného formuláře.

Rozdíl je v tom, že popisy tlačítek vyskočí, když autor podpisu umístí kurzor na pole.

Když nyní autor podpisu umístí kurzor na toto pole, zobrazí se mu popis tlačítka, který jste ve značce nastavili.

Maskování polí

Pro pole, do kterých se zadávají citlivé informace jako čísla platebních karet nebo účtů, velmi doporučujeme použít vlastnost maskování.

Data zadávaná do pole se tak nahradí hvězdičkami.

Při zadávání požadovaných informací autor podpisu obsah uvidí, aby se snížila možnost chyb.

Když autor podpisu klikne mimo pole, informace se nahradí hvězdičkami. Tyto hvězdičky budou vidět také na výsledném vyplněném dokumentu.

Poznámka:

Aby odesílatel dokumentu maskovaná data získal, bude muset data formuláře exportovat ze stránky Spravovat nebo vytvořením Zprávy.

Další objekty

Kromě textových polí můžete pomocí textových značek vytvořit další objekty. Pomocí textových značek lze vytvořit všechna pole dostupná prostřednictvím prostředí pro tvorbu přetažením.

Zaškrtávací políčko

Zaškrtávací políčka se používají v situacích typu „zaškrtněte všechny platné možnosti“. Zaškrtávací políčka lze vytvořit jako standardní, požadovaná nebo ve výchozím nastavení zaškrtnutá.

Poznámka:

Zaškrtávací políčka mohou využívat replikaci obsahu polí, proto každému zaškrtávacímu políčku dejte jedinečný název.

Přepínací tlačítka

Přepínací tlačítka by se měla používat v situacích typu „vyberte jen jednu možnost“. Přepínací tlačítka musejí zahrnovat alespoň dvě možnosti a seskupují se tím, že jim dáte stejný název. Vlastní volba se nastavuje v závorkách po vlastnosti „:radio“.

Rozevírací nabídky

Rozevírací nabídky poskytují seznam možností, ze kterých může autor podpisu vybrat. Rozevírací nabídka umožňuje vybrat jen jednu možnost.

Pole příloh

Poznámka:

Pole příloh jsou pouze pro úroveň služby Enterprise a Global.

Pole příloh umožňují, aby autor podpisu k transakci připojil soubor. Soubor se přiloží ke konci vyplněného dokumentu. Vlastnost značky „:label“ umožňuje zadat do pole informativní text, například výchozí text.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.