Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Ret omløbsproblemer med ruden Indhold

Brug ruden Indhold til at rette problemer med dynamisk tilpasning i et PDF-dokument, der ikke kan rettes ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge. Da du kan beskadige en PDF-fil ved at redigere indholdsobjekter, skal du sørge for, at du er bekendt med PDF-struktur, inden du foretager nogen ændringer. Du kan finde omfattende oplysninger om PDF-struktur under PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 på siden PDF reference (kun på engelsk) på Adobes websted.

Ruden Indhold indeholder en hierarkisk visning af objekter, der udgør en PDF, herunder selve PDF-objektet. Hvert dokument indeholder en eller flere sider, et sæt anmærkninger (f.eks. kommentarer og links) og indholdsobjekterne for siden. Indholdsobjekter består af beholdere, tekst, stier og billeder. Objekter er anført i den rækkefølge, de optræder i på siden, som tags i det logiske strukturtræ. PDF-dokumenter kræver dog ingen koder, hvis du vil have vist eller ændre objektstrukturen.

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationspaneler > Indhold.
 2. Udvid dokumentnavnet for at få vist sider og objekter.
 3. Flyt en beholder eller et objekt ved at vælge den eller det og vælge en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk det til den ønskede placering.

  • Vælg Klip i menuen Indstillinger. Marker koden oven over den placering, hvor du vil indsætte den udklippede kode, og vælg Indsæt i menuen Indstillinger.

  Bemærk:

  Beholderelementer kan ikke indsættes direkte i sideelementer. Hvis du vil flytte en beholder til en anden side, skal du klippe den beholder ud, du vil flytte. Marker derefter en beholder på den side, du vil flytte beholderen til, og vælg Sæt ind i menuen Indstillinger. Træk derefter beholderen ud på et niveau til den ønskede placering.  

Indstillinger for ruden Indhold

Brug menuen Indstillinger i ruden Indhold, eller højreklik på et objekt for at vælge en af følgende indstillinger:

Ny beholder

Tilføjer et nyt beholderobjekt i slutningen af den valgte side eller beholder.

Rediger beholderordbog

Angiver ordbogen til beholderen. Fejl i denne dialogboks kan muligvis skade PDF'en. Kun tilgængelig for beholdere, der indeholder ordbøger.

Klip

Klipper og kopierer det valgte objekt (ikke det tilhørende sideindhold).

Sæt ind

Indsætter indhold direkte under det valgte objekt på det samme hierarkiske niveau.

Indsæt underordnet

Indsætter indhold i det valgte objekt som et underordnet indholdselement.

Slet

Fjerner objektet (ikke det tilhørende sideindhold) fra dokumentet.

Find indhold fra markering

Søger efter objektet i ruden Indhold, der indeholder det objekt, der er valgt i dokumentruden.

Søg

Søger efter umarkerede (utaggede) artefakter, indhold, kommentarer og links. Med Indstillinger kan du søge på siden eller i dokumentet og føje tags til fundne elementer.

Opret artefakt

Definerer valgte objekter som artefakter. Artefakter læses ikke af en skærmlæser eller ved hjælp af funktionen Læs højt. Ofte tagges sidetal, sidehoveder og sidefødder bedst som artefakter.

Vis i panelet Tags

Skifter automatisk til ruden Tags og vælger det tag, der stemmer overens med indholdselementet.

Fjern artefakt

Fjerner artefaktdefinitionen fra det valgte objekt.

Fremhæv indhold

Når denne indstilling er valgt, vises fremhævninger i dokumentruden rundt om indholdet, der hører til et valgt objekt i panelet Indhold.

Vis metadata

Tillader visning og redigering af billede eller objektmetadata.

Egenskaber

Åbner dialogboksen TouchUp-egenskaber.

Åbn panelet Tags

Med ruden Tags kan du få vist og redigere tags i det logiske strukturtræ eller tagtræet i en PDF. I ruden Tags vises tags i en hierarkisk rækkefølge, der angiver dokumentets læserækkefølge. Det første element i denne struktur er roden til tags. Alle andre elementer er tags eller underordnede tags i roden til tags. Tags bruger taggede elementtyper, som vises i større end-/mindre end-tegn (< >). Hvert element, herunder strukturelementer som sektioner og artikler, vises i en logisk strukturrækkefølge efter type, efterfulgt af en titel og elementets indhold eller en beskrivelse af indholdet. Strukturelementer er typisk vist som beholdere (overordnede tags). De indeholder flere mindre elementer (underordnede tags).

Bemærk:

Yderligere oplysninger om logiske strukturer finder du i PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 på siden PDF reference (kun på engelsk) på Adobes websted.

Selvom du kan løse de fleste taggingproblemer ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge, skal du bruge ruden Tags til at behandle detaljeret tagging af tabeller og understrukturelementer, f.eks. afsnit, lister og sektioner, der kræver flere sprog. Du bør kun tilføje tags til et dokument manuelt i ruden Tags som en sidste udvej. Overvej først at anvende funktionen Føj tags til dokument.

Bemærk:

Handlinger, der er udført i ruden Tags, kan ikke fortrydes med kommandoen Fortryd. Gem en sikkerhedskopi af dokumentet, inden du begynder at arbejde på det i ruden Tags.

Vis tags i ruden Tags

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationspaneler > Tags.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Udvid tagget for det ønskede afsnit.

  • Ctrl-klik på plus-tegnet (Windows) eller Option-klik på trekanten (Mac OS) ved siden af roden til koder for at vise alle koder i det logiske strukturtræ.

Rediger tags med ruden Tags

Du kan redigere taggets titel, ændre taggets placering eller ændre taggets type for et element. Alt tagindholdindhold skal tagges, markeres som en artefakt eller fjernes fra det logiske strukturtræ.

Rediger en tagges titel

 1. I ruden Tags kan du udvide den sektion i den logiske struktur, som du vil redigere.
 2. Du kan redigere titlen ved at vælge tagget og derefter vælge Egenskaber i menuen Indstillinger. Indtast teksten i feltet Titel, og klik på Luk.

Flyt et tag

 1. I ruden Tags skal du udvide roden til tags for at få vist alle tags.
 2. Vælg tagikonet for det element, du vil flytte.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk tagget til den ønskede placering. Når du trækker, vises en linje på mulige placeringer.

  • Vælg Klip i menuen Indstillinger, og vælg det tag, der vises oven over den placering, hvor du vil indsætte det udklippede tag. Vælg Indsæt i menuen Indstillinger for at flytte tagget til samme niveau som den markerede tag. Eller vælg Indsæt underordnet for at flytte tagget inden for det markerede tag.

Rediger elementtypen

 1. I ruden Tags kan du udvide den sektion i den logiske struktur, som du vil ændre.
 2. Marker et element, og vælg Egenskaber i menuen Indstillinger.
 3. Vælg en ny elementtype i menuen Type, og klik derefter på Luk.

Indstillinger for ruden Tags

Vælg mellem følgende indstillinger i ruden Tags ved at bruge menuen Indstillinger eller højreklikke på et tag i det logiske strukturtræ:

Nyt tag

Opretter et tag i det logiske strukturtræ efter det aktuelt valgte element. Angiv type og titel til den nye kode.

Klip

Fjerner det valgte tag fra dens aktuelle placering og placerer den i Udklipsholder.

Sæt ind

Placerer koden, der er i Udklipsholder, på det angivne sted og erstatter den valgte kode.

Indsæt underordnet

Placerer koden, der er i Udklipsholder, på det angivne sted som underordnet til den valgte kode.

Slet tag

Fjerner den valgte kode.

Find tag fra markering

Søger efter tagget i ruden Tags, der indeholder den tekst eller det objekt, som er valgt i dokumentruden.

Opret tag fra markering

Opretter et tag i det logiske strukturtræ efter det element, der er valgt i dokumentruden. Angiv type og titel til det nye tag.

Søg

Søger efter artefakter, OCR-genkendelser og umarkeret (utagget) indhold, kommentarer, link og anmærkninger. Indstillinger gør det muligt at søge på siden eller i dokumentet og føje tags til fundne elementer.

Skift tag til artefakt

Ændrer valgte tags til artefakter og fjerner tagget indhold fra strukturtræet.

Kopiér indhold til Udklipsholder

Kopierer alt indhold, der findes i de valgte tags.

Rediger klassekort

Gør det muligt at tilføje, ændre og slette klassekort eller typeordbog i forbindelse med dokumentet. Klassekort gemmer attributter, der er knyttet til hvert element.

Rediger rollekort

Gør det muligt at tilføje, ændre og slette rollekort i forbindelse med dokumentet. Rollekort tillader, at hvert dokument indeholder et entydigt defineret tagsæt. Ved at tilknytte disse brugerdefinerede tags til foruddefinerede tags i Acrobat er brugerdefinerede tags lettere at identificere og redigere.

Taganmærkninger

Når denne indstilling er valgt, føjes alle nye kommentarer og formularfelter til tagtræet efter det valgte tagelement. Eksisterende kommentarer og formularfelter føjes ikke til tagtræet. Fremhævnings- og understregningskommentarer knyttes og tagges automatisk til teksten, som de anmærker, og kræver ikke brug af denne indstilling.

Dokumentet er PDF-tagget

Markerer PDF'en som et tagget dokument. Fravælg denne indstilling for at fjerne markeringen.

Bemærk:

Denne indstilling angiver ikke nødvendigvis, at PDF'en overholder PDF-retningslinjerne, og indstillingen skal derfor anvendes med omtanke.

Fremhæv indhold

Når denne indstilling er valgt, vises fremhævninger rundt om indholdet i dokumentruden, når du vælger den tilhørende kode i panelet Koder.

Vis metadata

Åbner en skrivebeskyttet dialogboks, der indeholder referenceoplysninger om den valgte kode.

Egenskaber

Åbner dialogboksen TouchUp-egenskaber.

Føj alternativ tekst og yderligere oplysninger til tags

Visse taggede PDF'er indeholder muligvis ikke alle de oplysninger, der er nødvendige for at gøre dokumentindholdet fuldt tilgængeligt. Hvis du f.eks. ønsker at gøre et dokument tilgængeligt for en skærmlæser, bør PDF'en indeholde alternativ tekst til figurer, sprogegenskaber for de dele af teksten, der er på et andet sprog end standardsproget for dokumentet, samt udvidelsestekst for forkortelser. Angivelse af det korrekte sprog for forskellige tekstelementer sikrer, at de rigtige tegn bruges, når du ændrer formålet med dokumentet, og at det bliver stavekontrolleret med den rigtige ordbog.

Du kan føje alternativ tekst og flere sprog til et tag i ruden Tags. Hvis der kun kræves ét sprog, skal du i stedet vælge sproget i Filer > Egenskaber. Du kan også tilføje alternativ tekst ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge.

Bemærk:

Lad den alternative tekst være så præcis som mulig.

Skærmlæsere kan læse URL-adresserne på weblinks højt, men det er en stor hjælp for brugerne, hvis der også føjes meningsfuld alternativ tekst til links. Ved at tilføje alternativ tekst kan du f.eks. få skærmlæseren til at bede brugeren om at "gå til Acrobat side med hjælp til handicappede på Adobes websted på adobe.com" i stedet for blot at "gå til http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html".

Du kan føje alternativ tekst til koden <Link> i et link.

Bemærk:

Tilføj kun alternativ tekst til tags, der ikke har underordnede tags. Hvis du føjer alternativ tekst til et overordnet tag, forhindres skærmlæseren i at læse den pågældende tagges underordnede tags.

 1. Vælg tagget <Link> til linket i tagstrukturen, og vælg Egenskaber i menuen Indstillinger.
 2. Vælg panelet Tag i dialogboksen TouchUp-egenskaber.
 3. Indtast den alternative tekst for hyperlinket, og klik på Luk.

Føj alternativ tekst til en figur

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationspaneler > Tags.
 2. Udvid det logiske strukturtræ for at finde og vælge tagelementet <Figure> til billedet.

  Bemærk:

  Du kan finde et tag nemmere ved at bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at markere figuren eller tekst i nærheden af figuren i dokumentruden. Vælg derefter Find tag fra markering i menuen Indstillinger i ruden Tags.

 3. Vælg Fremhæv indhold i menuen Indstillinger i ruden Tags for at se et fremhævet område i dokumentet, der svarer til tagget.
 4. Vælg Egenskaber i menuen Indstillinger i ruden Tags.
 5. Klik på panelet Tag i dialogboksen TouchUp-egenskaber.
 6. Til alternativ tekst skal du angive tekst, der beskriver figuren.

Føj alternativ tekst til et forkortet begreb

 1. Find det forkortede begreb i panelet Tags ved at følge en af disse fremgangsmåder:
  • Udvid tagtræet alt efter behov for at se elementer, der indeholder forkortelsen.

  • Brug værktøjet TouchUp-tekst, eller vælg markeringsværktøjet for at vælge forkortelsen i dokumentet. Vælg derefter Find kode fra markering i menuen Indstillinger for at finde teksten i kodetræet.

 2. Vælg tagget for dette element, og vælg Egenskaber i menuen Indstillinger.

  Bemærk:

  Hvis forkortelsen indeholder yderligere tekst, skal du skære den yderligere tekst væk og placere den i et nyt <Span> underordnet tag inden i det samme <Span> overordnede tag.

 3. Vælg panelet Tag i dialogboksen TouchUp-egenskaber.
 4. Til alternativ tekst skal du indtaste den uforkortede version af begrebet.
 5. Klik på Luk.

Opret et nyt underordnet tag

 1. I panelet Tags skal du vælge det overordnede tag (ikonet på samme niveau, som du vil oprette et underordnet tag) i det tagtræ, som du vil oprette et underordnet tag for.
 2. Vælg Nyt tag i menuen Indstillinger.
 3. Vælg den ønskede tagtype i pop op-menuen Type, eller indtast en brugerdefineret tagtype, navngiv tagget (valgfrit), og klik derefter på OK.

Føj tags til kommentarer

Når du tags en PDF, der inkluderer kommentarer, tagges kommentarerne også. Hvis du imidlertid vil føje kommentarer til et PDF-dokument, som allerede er kodet, bliver dine kommentarer ukodede, medmindre du først aktiverer kommentarkodning.

Bemærk:

Du kan aktivere kommentartagging i en PDF ved at vælge Taganmærkninger i menuen Indstillinger i ruden Tags. Kommentarer eller anmærkninger, som du føjer til PDF'en, tagges automatisk.

Hvis et dokument indeholder ukodede kommentarer, kan du finde dem i det logiske strukturtræ og kode dem ved hjælp af kommandoen Find i ruden Koder.

 1. I ruden Tags skal du vælge Søg i menuen Indstillinger.
 2. I dialogboksen Find element skal du vælge Uopmærkede kommentarer i pop op-menuen Søg og klikke på Søg.
 3. Når kommentartypen vises i feltet Type (f.eks. Tekst), skal du klikke på Tagelement, vælge Anmærkning i pop op-menuen Type i dialogboksen Nyt tag og derefter klikke på OK.
 4. I dialogboksen Find element skal du klikke på Find næste for at finde og tagge alle kommentarer. Klik derefter på Luk.

Korrekte tabeltags med panelet Tags

Brug værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at kontrollere, at tabeller er tagget korrekt. Hvis du har brug for strukturere figurer og tekst i tabellens celler, foretrækker du måske at genoprette tabellen i oprettelsesprogrammet, inden du konverterer den til et tilgængeligt PDF-dokument. Tilføjelse af tags på et celleniveau i Acrobat er en tidskrævende procedure.

Inden du foretager ændringer til tabelelementer, skal du bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at finde ud af, om tabellen er kodet korrekt.

Kontroller tabelelementer

 1. I ruden Tags skal du udvide roden til tags for at få vist et tabeltag.
 2. Vælg tabeltagget <Table>, og bekræft, at det indeholder et af følgende elementer:
  • Tabelrækker, der alle indeholder cellerne Tabeloverskrift <TH> eller Tabeldata <TD>.

  • Afsnittene <THead>, <TBody> og <TFoot>, som alle indeholder Tabelrækker. (Tabelrækkerne indeholder <TH>-celler, <TD>-celler eller begge dele.)

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis tagget for tabellen ikke indeholder disse elementer, men rækker, kolonner og celler vises i tabellen i dokumentruden, skal du bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at vælge og definere tabellen eller individuelle celler.

  • Hvis tabellen indeholder rækker, der strækker sig over to eller flere kolonner, skal du indstille attributterne ColSpan og RowSpan for disse rækker i kodestrukturen.

  • Genopret tabellen i oprettelsesprogrammet, og konverter derefter dokumentet til et kodet PDF-dokument.

Indstil attributterne ColSpan og RowSpan

 1. Vælg et <TD>- eller <TH>-element i ruden Tags.
 2. Vælg Egenskaber i menuen Indstillinger.
 3. I dialogboksen TouchUp-egenskaber skal du klikke i ruden Tags og derefter på Rediger attributobjekter.
 4. Vælg Attributobjekter, og klik derefter på Nyt element for at oprette en ny attributobjektordbog.
 5. Udvid den nye ordbog, vælg attributten Layout, og klik derefter på Rediger element.
 6. Skift layoutværdien til tabel.
 7. Vælg attributobjektordbogen, og klik på Nyt element.
 8. I dialogboksen Tilføj nøgle og værdi skal du indtaste ColSpan eller RowSpan i feltet Nøgle. Indtast antal kolonner eller rækker, der udvides, i feltet Værdi. Vælg Heltal i pop op-menuen Værditype, og klik på OK.

Standardtags i PDF'er

I dette afsnit beskrives de standardtags, der anvendes i taggede PDF'er. Disse standardtags forsyner hjælpeprogrammer og -enheder med semantiske og strukturelle elementer, der skal bruges ved fortolkning af dokumentstrukturen og præsentation af indholdet på en brugbar måde.

Arkitekturen for PDF-tags kan udvides, så en PDF kan indeholde eventuelle tagsæt, som bruges af et oprettelsesprogram. En PDF kan f.eks. have XML-tags, der kom fra et XML-skema. Brugerdefinerede tags, som du angiver (f.eks. tagnavne genereret fra afsnitstypografier i et oprettelsesprogram), skal have et rollekort. Rollekortet matcher hvert brugerdefineret tag med et standardtag her. Når hjælpeprogrammet støder på et brugerdefineret tag, kan det undersøge dette rollekort og fortolke tagsene korrekt. Hvis PDF'er tagges med en af metoderne beskrevet her, giver det generelt et korrekt rollekort til dokumentet.

Bemærk:

Du kan få vist et PDF-dokuments rollekort og få adgang til at redigere i det ved at vælge Indstillinger > Rediger rollekort i ruden Koder.

Adobe-elementernes standardtagtyper findes i dialogboksen Nyt tag. De findes også i dialogboksen TouchUp-egenskaber i Acrobat Pro. Adobe anbefaler kraftigt at bruge disse tagtyper, fordi de giver de bedste resultater, når tagget indhold konverteres til et andet format. Disse formater omfatter HTML, Microsoft Word eller et tilgængeligt tekstformat til brug for andre hjælpeteknologier.

Blokniveau-elementer er sideelementer, som består af tekst, der er arrangeret som afsnit. Blokniveau-elementer er en del af et dokuments logiske struktur. Disse elementer klassificeres yderligere som beholderelementer, overskrifts- og afsnitselementer, etiket- og listeelementer, specielle tekstelementer og tabelelementer.

Beholderelementer

Beholderelementer er det øverste elementniveau, og de giver en hierarkisk gruppering af andre blokniveau-elementer.

Dokument

Dokumentelement. Rodelementet for et dokuments tagtræ.

Artikel

Delelement. Et stort udsnit af et dokument. Kan gruppere mindre enheder af indhold, f.eks. inddelingselementer, artikelelementer eller sektionselementer.

Inddeling

Inddelingselement. Et generisk blokniveau-element eller en gruppe af blokniveau-elementer.

Art

Artikelelement. En selvstændig brødtekst, der anses for at udgøre en samlet fortælling.

Sect

Sektionselement. En generel beholderelementtype svarende til inddelingselementet (DIV Class="Sect") i HTML, der typisk er en komponent i et delelement eller et artikelelement.

Overskrifts- og afsnitselementer

Overskrifts- og afsnitselementer er blokniveauelementer, der minder om afsnit og indeholder specifikke niveauoverskrifter og generiske afsnitstags ( P ). Et overskriftselement (H) bør vises som det første underordnede element i ethvert overordnet inddelingsniveau. Seks overskriftsniveauer (H1 til H6) er tilgængelige for programmer, der ikke bruger hierarkisk strukturerede afsnit.

Etiket- og listeelementer

Etiket- og listeelementer er blokniveau-elementer, der bruges til strukturering af lister.

L

Listeelement. Enhver sekvens af elementer med beslægtet mening eller anden relevans. Umiddelbart underordnede elementer bør optræde som listeemneelementer.

LI

Listeemneelement. Ethvert emne på en liste. Kan have et etiketelement (valgfrit) og et listekerneelement (obligatorisk) som underordnet element.

LBL

Etiketelement. Et punkttegn, navn eller tal, som identificerer elementet og adskiller det fra andre elementer på den samme liste.

LBody

Listeemnekerneelement. Den beskrivende del af et listeemne.

Specielle tekstelementer

Særlige tekstelementer identificerer tekst, der ikke bruges som et generisk afsnit (P).

BlockQuote

Blokcitatelement Et eller flere tekstafsnit, som tilskrives en anden person end forfatteren af den umiddelbart omgivende tekst.

Caption

Billedtekstelement. Et kort tekstudsnit, som beskriver en tabel eller en figur.

Index

Indekselement. En sekvens af indgange, som indeholder identificerende tekst og referenceelementer, og som udpeger, hvor teksten eller elementerne optræder i brødteksten af dokumentet.

TOC

Indholdsfortegnelseselement. Et element, som indeholder en struktureret liste over emner og etiketter, som identificerer disse emner. Anvender en selvstændig hierarkisk struktur.

TOCI

Emne i et indholdsfortegnelseselement. Et emne, der optræder på en liste, som er knyttet til et indholdsfortegnelseselement.

Tabelelementer

Tabelelementer er specielle elementer, som anvendes til strukturering af tabeller.

Table

Tabelelement. En todimensional opstilling af data eller tekstceller, som indeholder tabelrækkeelementer som underordnede elementer, og som muligvis har et billedtekstelement som første eller sidste underordnede element.

TR

Tabelrækkeelement. En overskriftsrække eller datarække i en tabel. Kan indeholde tabeloverskriftscelleelementer og tabeldatacelleelementer.

TD

Tabeldatacelleelement. En tabelcelle, som indeholder ikke-overskriftsrelaterede data.

TH

Tabeloverskriftscelleelement. En tabelcelle, som indeholder overskriftstekst eller -data, som beskriver en eller flere rækker eller kolonner i en tabel.

Indlejrede elementer

Indlejrede elementer identificerer en delmængde af en tekst, som er formateret eller optræder specielt. De adskiller sig fra blokniveau-elementer. Indlejrede elementer kan være indeholdt i blokniveau-elementer eller kan selv indeholde blokniveau-elementer.

BibEntry

Bibliografiindgangselement. En beskrivelse af, hvor citeret tekst stammer fra.

Quote

Citatindgangselement. En indlejret tekstmængde, som tilskrives en anden person end den, der er forfatter til den omgivende tekst. Adskiller sig fra et blokcitat, som udgør et eller flere hele afsnit.

Span

Begyndelseselement for spænd. Enhver indlejret del af en tekst. Bruges normalt til at markere tekst, der er tilknyttet specielle formateringsegenskaber.

Specielle indlejrede elementer

Specielle indlejrede elementer bruges på samme måde som indlejrede elementer til at markere en del af en tekst med en speciel formatering eller opførsel.

Code

Kodeinputelement. Programmeringskode, der er indlejret i et dokument.

Figure

Begyndelseselement for figur. En grafik eller grafisk fremstilling, som er tilknyttet tekst.

Form

Formularindgangselement. En annotering for en PDF-formular, som er udfyldt eller kan udfyldes.

Formula

Formelindgangselement. En matematisk formel.

Link

Sammenkædningsindgangselement. Et link, som er integreret i et dokument. Destinationen kan være i det samme dokument, i en anden PDF eller på et websted.

Note

Noteindgangselement. Forklarende tekst eller dokumentation, f.eks. fodnoter eller slutnoter, der refereres fra brødteksten.

Reference

Referenceindgangselement. En henvisning til tekst eller data, der findes et andet sted i dokumentet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online