Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du se under Acrobat DC Hjælp.

Opret formularfelter

I Acrobat opretter du et formularfelt ved at vælge et af formularværktøjerne. Du kan for hver felttype angive en række indstillinger via dialogboksen Egenskaber for formularfeltet.

Åbning af formularredigeringstilstand

I formularredigeringstilstand vises opgaveruden Formularer. Med indstillingerne i opgaveruden Formularer kan du tilføje nye felter, redigere eksisterende felter og udføre andre formularrelaterede opgaver.

 • Hvis du oprettede en ny formular, åbnes den som standard i formularredigeringstilstand.
 • Vælg Værktøjer > Formularer > Rediger for eksisterende formularer

Formularen vises nu i formularredigeringstilstand, og opgaveruden Formularer åbnes.

Opret et formularfelt

 1. Når du har konverteret dit dokument til en PDF-formularer, skal du åbne opgaveruden Formularer, hvis det ikke allerede er åbent (Værktøjer > Formularer > Rediger).
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Tilføj nyt felt, og vælg derefter den type formularfelt, du vil tilføje.

  • Vælg et formularfelt på værktøjslinjen Hurtig adgang.

  • Højreklik på siden, og vælg et værktøj.

  Markøren ændres til en trådkors og viser et eksempel af feltet.

 3. Klik på det sted på siden, hvor feltet skal tilføjes, for at oprette et felt i standardstørrelsen. Hvis du vil oprette et felt med en brugerdefineret størrelse, skal du trække et rektangel for at angive størrelsen på feltet.
 4. Skriv navnet på feltet i feltet Feltnavn, og angiv, om feltet skal være et obligatorisk felt. Vælg et navn, der er relevant og beskrivende for at gøre organiseringen og indsamlingen af dataene nemmere.
 5. Hvis du vil have vist dialogboksen Egenskaber og redigere andre feltegenskaber, skal du klikke på Alle egenskaber.

  Bemærk:

  Hvis du har valgt indstillingen Lad værktøj være aktivt på formularværktøjslinjen (kan ses i formularredigeringstilstand), vises boksen Feltnavn ikke efter tilføjelse af et felt. Hver gang du klikker på siden, tilføjes et nyt felt i formularen. Du kan afslutte tilstanden ved at trykke på Esc eller ved at klikke på Vælg objektværktøj . Hvis du vil redigere feltegenskaberne, skal du dobbeltklikke på feltet.

 6. Hvis du vil teste din formular, skal du klikke på knappen Vis eksempel. Forhåndsvisning af en formular gør det muligt for dig at få vist formularen, som den ser ud for modtagerne, og du får mulighed for at kontrollere formularen. Hvis du får vist en formular, kan du klikke på knappen Rediger for at gå tilbage til redigeringstilstanden.
 7. Når din formular er færdig, skal du klikke på Afslut formularredigering.

Fordeling af formularfelter på et gitter

Du kan bruge et gitter som hjælp til at placere formularfelter nøjagtigt på en side. Du kan definere gitterafstand, farve og placering. Du kan også vælge, om et formularfelts rammer skal fastgøres til gitterlinjer, når du redigerer formularfeltet. Gitterlinjer udskrives ikke.

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Gitter.
 2. Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Fastgør til gitter for at fastgøre formularfelter til de nærmeste gitterlinjer, når du opretter eller flytter felterne.

Kopiere et formularfelt

Du kan oprette kopier af et formularfelt på en enkelt side i en PDF-formular. Du kan også kopiere et formularfelt og indsætte det på andre sider. Når du opretter dublerede formularfelter, føjes kopier af det originale felt til en eller flere andre sider. De dublerede felter er altid placeret på det samme sted som siderne i originalen. Både kopier og dubletter kan trækkes til forskellige placeringer på siden, men ikke fra én side til en anden. Med

Både kopier og dubletter oprettes med det samme grundlæggende navn som det oprindelige formularfelt. Kopier og dubletter, der er indsat med kommandoen Dupler på sider, får også tilføjet et nummer. Alle formularfelter med det samme grundlæggende navn deler de samme egenskaber for brugerdata og handlinger. Når en bruger derfor tilføjer eller redigerer et svar i en kopi eller et dubleret felt, vises svaret i alle felter med det samme basisnavn.

Hvis du ændrer egenskaberne af en af de mange versioner af et formularfelt med det samme basisnavn, vil de ændringer kun påvirke den kopi af formularfeltet. Undtagelsen er, hvis du ændrer en liste over handlinger, hvor udløseren ikke er en musehandling.

Bemærk:

Hvis du vil forhindre, at et dubleret eller kopieret formularfelt reagerer enstemmigt med det originale felt, skal du ændre navnet på det nye formularfelt.

Opret en kopi af et formularfelt

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger.
 2. Marker formularfeltet, og vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis formularfeltet skal kopieres til midten af den aktuelle visning, skal du vælge Rediger > Kopier og derefter vælge Rediger > Sæt ind.

  • Hvis du vil kopiere formularfeltet og flytte det til et andet sted på siden, skal du holde Ctrl-trække det.

   Tip: Hvis du vil begrænse den lodrette eller vandrette bevægelse, når du trækker, skal du holde Skift nede.

 3. Hvis feltet automatisk skal udfyldes med de data, brugeren indtaster i det oprindelige felt, skal du ikke ændre navnet. Hvis det kopierede felt er til oplysninger om unikke brugere, skal du omdøbe det.

Oprette flere kopier af et formularfelt på en side

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Højreklik på formularfeltet, og vælg Opret flere kopier.

  • Tryk på formularfeltet, og vælg Opgaver > Rediger felter > Opret flere kopier.

 3. I dialogboksen Opret flere kopier af felter skal du vælge Vis eksempel og flytte dialogboksen, så du kan se det oprindelige felt og kopierne på formularsiden.
 4. Markér de elementer, du vil anvende.
  • Hvis du vil ændre antallet af kopier, der oprettes, skal du angive andre værdier under indstillingerne Kopiér markerede felter ned og Kopiér markerede felter på tværs.

  • Hvis du vil ændre målene på det oprindelige felt og alle kopier, skal du angive andre værdier under Rediger bredde og Rediger højde.

  • Hvis du vil flytte det originale felt og alle kopierne, skal du klikke på knapperne Op, Ned, Venstre og Højre.

 5. Hvis feltet automatisk skal udfyldes med de data, brugeren indtaster i det oprindelige felt, skal du ikke ændre navnene. Hvis de kopierede felter er til oplysninger om unikke brugere, skal du omdøbe dem.

Dublering af et formularfelt på tværs af flere sider

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Højreklik på formularfeltet, og vælg Dubler på sider.

  • Vælg formularfelter, og vælg Fomularer > Opgaver> Rediger felter > Dubler på sider.

   Bemærk! Kommandoen Dubler er ikke tilgængelig i formularer med kun én side.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil dublere formularfeltet på alle sider i formularen, skal du kontrollere, at Alle er markeret og klikke på OK.

  • Hvis du kun vil dublere formularfeltet til et begrænset antal sider, skal du vælge knappen Fra og indtaste start- og slutsidetal på de sider, formularfeltet skal vises på. Klik derefter på OK.

   Bemærk! Det har ingen betydning for dubleringsprocessen, om siden, hvor formularfeltet oprindeligt blev vist, medtages eller ej. Det medfører ikke en ekstra kopi oven på originalen at medtage siden, og det oprindelige formularfelt bliver ikke fjernet, hvis siden ikke medtages.

 4. Hvis feltet automatisk skal udfyldes med de data, brugeren indtaster i det oprindelige felt, skal du ikke ændre navnene. Hvis dubletfelterne er til oplysninger om unikke brugere, skal du omdøbe dem.

Markering af flere formularfelter

Markering af flere formularfelter er det første trin i flere handlinger, f.eks. at oprette kopier, justere formularfelter og tilpasse afstanden mellem formularfelter.

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil markere alle formularfelter af alle typer skal du vælge Rediger > Vælg alle.

  • Hvis du vil markere en række formularfelter, skal du klikke på det første formularfelt i området, holde Skift nede og klikke på det sidste formularfelt. Alle formularfelter mellem to formularer markeres.

  • Hvis du vil markere enkelte formularfelter forskellige steder på PDF-siden, skal du Ctrl-klikke på hvert enkelt formularfelt.

  • Hvis du vil markere alle formularfelter i et område på siden, skal du bruge værktøjet Vælg objekt  for at trække en markeringsramme omkring området.

  • Hvis du vil fravælge et enkelt formularfelt, skal du Ctrl-klikke på feltet.

  Det felt, der er fremhævet med mørkeblå, og som viser rammehåndtagene, er ankerpunktet. Når du vælger flere formularfelter ved at klikke, bliver det sidst valgte felt ankerpunktet. Når du bruger en markeringsramme, bliver det først oprettede formularfelt ankerpunktet. Hvis du holder Ctrl-tasten nede og klikker for at fravælge et ankerpunkt, bliver det formularfelt, der er placeret øverst til venstre i markeringen, det nye ankerpunkt.

Ændring af formularfelters størrelse og arrangement

Når du har oprettet formularfelter, kan du omarrangere, flytte eller ændre størrelsen på felterne for at give din PDF-side et mere behageligt og professionelt udseende.

Formularfelternes layout justeres i formularredigeringstilstanden (vælg Værktøjer > Formularer > Rediger).

Ændring af et formularfelts størrelse

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger.
 2. Marker det formularfelt, du vil ændre størrelsen på.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du manuelt vil tilpasse feltets størrelse, skal du trække i et af rammens hjørner. Hold Skift nede, og træk et hjørnehåndtag for at opretholde formularfeltets aktuelle størrelsesforhold.

  • Hvis du vil ændre størrelsen på feltet med én pixel, skal du trykke på Ctrl+piletast. Hvis du vil ændre felternes størrelse med 10 pixel, skal du trykke på Ctrl+Skift+piletast.

  • Hvis du vil tilpasse størrelsen til en specifik dimension, skal du højreklikke på feltet og vælge Indstillinger. Klik herefter på fanen Position og tilpas værdierne for Bredde og Højre.

Ændring af størrelsen på flere formularfelter, så den svarer til et valgt formularfelt

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger.
 2. Marker alle de formularfelter, du vil ændre størrelsen på.
 3. Højreklik på det formularfelt, du vil have de andre valgte formularfelter til at stemme overens med. Vælg Indstil felter til samme størrelse, og vælg derefter et af følgende:

  Højde

  Justerer højden uden at ændre bredden.

  Bredde

  Justerer bredden uden at ændre højden.

  Begge

  Justerer både bredden og højden, så de stemmer overens.

Flytning af individuelle formularfelter

Du kan flytte formularfelterne ved at trække dem. Du kan opnå større nøjagtighed på kortere tid ved at bruge særlige funktioner, der stiller dem på rækker, justerer afstanden mellem dem og centrerer dem på siden.

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger.
 2. Vælg et eller flere formularfelter, der skal flyttes.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan flytte markerede formularfelter til en tilnærmet placering ved at trække dem til den nye plads.

   Tip: Hvis du vil låse bevægelsen til en vandret eller lodret retning, skal du trække og derefter holde Skift nede, mens du fortsætter med at trække markeringen.

  • Hvis du vil flytte til en specifik placering, skal du højreklikke på feltet og vælge Indstillinger. Klik derefter på fanen Position, og indstil værdierne for Position.

  • Brug piletasterne til at flytte det valgte formularfelt på plads med små vandrette eller lodrette skridt.

  • Hvis formularfeltet skal flyttes til sidens nøjagtige midtpunkt, skal du vælge Rediger > Klip, gå til den ønskede side og derefter vælge Rediger > Sæt ind.

   Bemærk! Felter placeres kun midt på siden, første gang de indsættes. Yderligere indsatte felter placeres i forhold til tidligere indsatte felter.

Justering og centrering af flere formularfelter

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger.
 2. Vælg et eller flere formularfelter, der skal kopieres.
 3. Højreklik på det felt, du vil rette de andre felter ind efter. Vælg Juster, Distribuer eller Centrer, og vælg derefter en kommando:
  • Hvis du vil justere en kolonne med felter, skal du vælge Venstrejusteret, Højrejusteret eller Juster lodret. Derved justeres de henholdsvis i forhold til den venstre kant, højre kant eller lodrette akse i ankerformularfeltet.

  • Hvis du vil justere en række med felter, skal du vælge Juster top, Juster bund eller Juster vandret. Derved justeres de henholdsvis i forhold til den øverste kant, nederste kant eller vandrette akse i ankerformularfeltet.

  • Hvis du vil centrere felterne, skal du vælge Centrer lodret, Centrer vandret eller Begge.

  Bemærk:

  Når du højreklikker på et af de markerede felter, vises rammehåndtagene og angiver, at det er ankerformularfeltet. Kommandoerne i menuen Justering flytter de andre markerede formularfelter, så de justeres ankerformularfeltets kanter.

Justering af afstanden mellem formularfelter

I forbindelse med layout af formularfelter på en side vil fordeling sige at skabe lige stor afstand mellem en gruppe formularfelter, målt fra midtpunktet af felter, der grænser op til hinanden. Kommandoen Distribuer har forrang over for kommandoen Fastgør til gitter.

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger.
 2. Marker de formularfelter, du vil justere.
 3. Højreklik på et af de markerede formularfelter, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Juster, Distribuer eller Centrer > Distribuer lodret for at distribuere felterne med lige store mellemrum mellem det øverste og det nederste felt.

  • Vælg Juster, Distribuer eller Centrer > Distribuer vandret for at distribuere felterne med lige store mellemrum mellem feltet længst til venstre og længst til højre.

   Bemærk! Kommandoen Fordel i Værktøjer > Formularer har en anden funktion. Brug den kommando til at sende din formular til andre, der udfylder oplysninger og returnerer dataene til dig.

Sletning af et formularfelt

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Formularer > Rediger.
 2. Marker de formularfelter, der skal slettes, i panelet Felter eller i sidevisningen.
 3. Tryk på Slet, eller vælg Rediger > Slet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online