Understøttelse af arabisk og hebraisk i CS6

Der er nye og forbedrede funktioner til at arbejde med arabisk og hebraisk i mellemøstlige og nordafrikanske udgaver af softwaren.

Adobe World-Ready-ombrydere

Tilgængelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Med Adobe World-Ready-ombrydere kan du oprette indhold på mellemøstlige sprog. Du kan skrive på og skifte mellem arabisk, hebraisk, engelsk, fransk, tysk, russisk og andre sprog baseret på latin.

Du kan vælge mellem de forskellige ombrydere i menuen i afsnitspanelet (Vinduer > Afsnit > panelmenu). InDesign kan du f.eks. bruge Adobe World-Ready-afsnitsombryderen. I Illustrator kan du bruge den mellemøstlige enkeltlinjetekstombryder.

Adobe World-Ready-ombrydere
Adobe World-Ready-ombrydere

Du kan også gemme dine filer med arabiske og hebraiske filnavne.

Tekstretning

Tilgængelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Hvis du vil oprette tekst på arabisk eller hebraisk, kan du gøre tekstretningen højre mod venstre (HMV) til standardretningen. Det er dog muligt i dokumenter, der indeholder tekst i retningen venstre mod højre (VMH), nemt at skifte mellem de to retninger.

Vælg afsnitsretningen i afsnitspanelet.

Valg af afsnitsretning
Valg af afsnitsretning

Hvis du har en blanding af sprog i samme afsnit, kan du angive tekstretningen på tegnniveau. Angiv også tekstretningen på tegnniveau, hvis du vil indsætte datoer eller tal.

Vælg Tegnretning i panelmenuen Tegn, og vælg en retning.

Tegnretning
Tegnretning

Tekstenhedsretning

Gælder for

InDesign CS6

Når du arbejder med arabisk og hebraisk, forløber teksten normalt fra højre mod venstre. Den første kolonne skal være på højre side af rammen, og efterfølgende kolonner føjes til venstre. Hvis dit layout indeholder blandet indhold, skal de forskellige tekstenheder være i forskellige retninger.

Klik på en tekstenhedsretning i panelet Tekstenhed (Window > Type og tabeller > Tekstenhed).

Tekstenhedsretning
Tekstenhedsretning

Tabelretning

Tilgængelig i

InDesign CS6

Arabiske og hebraiske brugere kan indstille retningen for en tabel, der indsættes i et dokument. Rækkefølgen af celler og kolonner, standardsproget og tekstjusteringen indstilles tilsvarende. For en arabisk bruger er kolonnen yderst til venstre den første kolonne, og eventuelle nye kolonner føjes til tabellens venstre side. Tabelretning understøttes også i Tekstenhedseditor (Ctrl + Y).

Sådan indstilles retningen i en ny tabel:

 1. Klik på Tabel > Indsæt tabel
 2. I dialogboksen Indsæt tabel skal du vælge tabelretningen på listen Retning.

Sådan ændres retningen i en eksisterende tabel:

 1. Placer markøren i en tabel
 2. Åbn panelet Tabel (Skift + F9), og klik på ikonerne Tabel fra venstre mod højre eller Tabel fra højre mod venstre for at indstille tabelretningen.

I tabeller, der vender fra højre mod venstre, anvender de arabiske og nordafrikanske versioner som standard arabisk. Den hebraiske version er indstillet til hebraisk. I tabeller, der vender fra venstre mod højre, anvender de arabiske og hebraiske versioner som standard engelsk. Den nordafrikanske version anvender som standard fransk.

Ciffertyper

Tilgængelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Når du arbejder på arabisk eller hebraisk, kan du vælge, hvilken ciffertype du vil bruge. Du kan vælge mellem arabisk, hindi og farsi.

Som standard vælges hindi-versionen automatisk på arabisk, og der vælges arabiske ciffertyper på hebraisk. Du kan dog skifte ciffertype efter behov:

 1. Vælg cifrene i teksten.
 2. I tegnpanelet (Ctrl + T) kan du bruge listen Cifre til at vælge den skrifttype, som cifrene skal vises med.

Du vælge at sørge for, at der bruges arabiske cifre ved at slå indstillingen Brug originale tal, når der skrives med arabisk tekst til. Du slår denne indstilling til under Rediger > Indstillinger > Avanceret tekst.

Valg af ciffertype
Valg af ciffertype

Indbindingsretninger

Tilgængelig i

InDesign CS6

Indbindingsretningen fastlægger den kant, som en bog indbindes i. Bøger, der skrevet på et sprog, hvor teksten går fra venstre mod højre, er venstreindbundet. Dokumenter, der er skrevet på et sprog, hvor teksten går fra højre mod venstre, indbindes langs bogens højre yderside.

Indbindingsretningen kan indstilles, når du tager hul på et dokument
Indbindingsretningen kan indstilles, når du tager hul på et dokument

Når du opretter et nyt dokument, kan du vælge højreindbinding i dialogboksen Nyt dokument. I et eksisterende dokument kan du ændre indbindingen i dialogboksen Dokumentopsætning (Ctrl + Alt + P). Du kan vælge mellem indbinding fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre.

Sidelayoutet i en højreindbundet bog
Sidelayoutet i en højreindbundet bog

Understøttelse af ældre skrifttyper

Tilgængelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Skrifttyper, der sædvanligvis er blevet brugt (f.eks. AXT-skrifttyper), kan fortsat bruges i denne version af softwaren. Det anbefales dog at bruge nyere Open Type-skrifttyper til tekstbaserede elementer.

Manglende glyf-beskyttelse (Rediger > Indstillinger > Avanceret tekst) er slået til som standard. Tekst håndteres automatisk, hvis der ikke findes glyffer i den skrifttype, du bruger.

Standardskrifttyper

Tilgængelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Når du installerer en mellemøstlig eller nordafrikansk version, indstilles standardskrifttypen som standard til det installationsspecifikke sprog. Hvis du f.eks. har installeret den engelsk/arabiske version, er standardskrifttypen Adobe arabisk. På samme måde indstilles standardskrifttypen til Adobe Hebrew (eller Myriad Hebrew i Photoshop), hvis du har installeret versionen, hvor engelsk/hebraisk er aktiveret.

Automatisk Kashida-indsætning

Tilgængelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

På arabisk ombrydes tekst ved at tilføje Kashidas. Der føjes Kashidas til arabiske tegn for at gøre dem længere. Mellemrum ændres ikke. Brug automatisk Kashida-indsætning for at ombryde arabiske tekstafsnit.

Vælg afsnittet, og vælg en indstilling på rullelisten Indsæt Kashida i panelet Afsnit (Vindue > Tekst og tabeller > Afsnit). Du kan vælge: Ingen, Kort, Mellem, Lang eller Stilistisk. Der indsættes kun Kashidas, hvis afsnittet ombrydes. Indstillingen gælder ikke for afsnit, der har justeringsindstillinger.

Du kan anvende Kashidas på en gruppe tegn ved at vælge tegnene og vælge Kashidas i menuen i tegnpanelet.

Automatisk Kashidas
Automatisk Kashidas

Ligaturer

Tilgængelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Du kan automatisk anvende ligaturer på tegnpar på arabisk og hebraisk. Ligaturer er typografiske erstatningstegn for visse bogstavpar, hvis de findes til en given Open Type-skrifttype.

Når du vælger Ligaturer i menuen i tegnpanelet eller kontrolpanelet, produceres der en standardligatur, der er defineret i skrifttypen.

 1. Markér tekst.
 2. Vælg Ligaturer i menuen i panelet Tegn eller i kontrolpanelmenuen.

Nogle Open Type-skrifttyper har dog mere dekorative valgfrie ligaturer, som kan genereres, når du vælger Diskrete ligaturer. Disse ligaturer findes under panelet Tegn > OpenType > Diskrete ligaturer.

Aktivér ligaturer
Aktivér automatiske ligaturer

Kopier-indsæt fra Microsoft Word

Tilgængelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Du kan kopiere tekst fra Microsoft Word og indsætte den direkte i et dokument. Den indsatte teksts justering og retning indrettes automatisk efter reglerne for arabisk eller hebraisk tekst.

Orddeling

Tilgængelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Sætninger, der indeholder flere ord, end der er plads til på en linje, ombrydes automatisk, så teksten flyttes til næste linje. Tekstjusteringen ved ombrydning skaber nogle gange overflødige mellemrum på linjen, der hverken ser pæne ud eller er korrekte rent lingvistisk. Du kan vælge at dele et ord i slutningen af en linje med en bindestreg. Med denne orddeling ombrydes teksten til næste linje på bedre vis.

Blandet tekst: Funktionen til Kashida-indsætning påvirker, hvordan orddeling sker i blandet tekst. Når funktionen er slået til, indsættes der Kashidas efter behov, og ikke-arabisk tekst opdeles ikke. Når Kashidas-funktionen er slået fra, er det kun ikke-arabisk tekst, der behandles mhp. orddeling.

Hebraisk tekst: Orddeling er tilladt. Du kan slå orddeling til og tilpasse indstillingerne under panelet Afsnit > panelmenuen > Indstillinger for orddeling.

Indstillinger for orddeling
Indstillinger for orddeling

Søg og erstat

Tilgængelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6

Arabiske og hebraiske brugere kan søge efter og erstatte fuldtekst. Udover at søge efter og erstatte enkel tekst kan du søge efter og erstatte tekst med bestemte egenskaber. Disse egenskaber kan omfatte diakritiske mærker, Kashidas, specialtegn (f.eks. Alef), cifre på forskellige sprog (f.eks. cifre på hindi) og meget mere.

Sådan søger og erstatter du:

 • InDesign: Rediger > Søg/erstat
 • Illustrator: Rediger > Søg og erstat

I InDesign kan du bruge fanen Omskriv (Rediger > Søg/erstat) til at søge efter og erstatte cifre mellem arabisk, hindi og farsi. Du kan eksempelvis søge efter cifre, der er indtastet på hindi, og konvertere dem til arabisk.

Indstillinger for skrivning fra højre mod venstre

Tilgængelig i

InDesign CS6

Neutrale tegn

På arabisk eller hebraisk kan retningen af visse tegn være tvetydig. Hvis tegnretningen er uklar, kan det medføre forvirring med hensyn til strengenes retning og rækkefølge. Sådan sikrer du, at retningen af sådanne tegn er letforståelig og utvetydig:

 1. Klik på Rediger > Indstillinger > Højre mod venstre
 2. Markér feltet Gennemtving neutral tegnretning i henhold til tastaturinput.

Styring af markør

Arabiske og hebraiske brugere kan styre den retning, markøren bevæger sig i, når de trykker på piletasterne på skrivebordet. Listen over markørbevægelser (Rediger > Indstillinger > Højre mod venstre) har to indstillinger, som du kan vælge imellem:

 • Visuel: Markøren flytter sig i piletastens retning. Når der trykkes på højrepilen, flytter markøren på skærmen sig mod højre.
 • Logisk: Markøren flytter sig i henhold til det sprog, der skrives på. På arabisk og hebraisk flytter markøren sig mod venstre, når der trykkes på højrepilen (til næste tegn på et sprog, hvor der skrives fra højre mod venstre).

Side- og kapitelnummerering

Tilgængelig i

InDesign CS6

Arabiske og hebraiske brugere anvender de nummereringssystemer, der oftest foretrækkes i området. De mest udbredte nummereringssystemer er:

 • Arabisk: arabisk abjad og alef-ba-tah
 • Fransk: hebraisk bibelstandard og hebraisk ikke-standardiseret decimal

Hvis du vil vælge eller ændre nummereringssystemet, skal du gå til Layout > Indstillinger for nummerering og afsnit og derefter vælge på listen Typografi.

Nummerering af sider, afsnit og kapitler
Nummerering af sider, afsnit og kapitler

Diakritiske tegn

Tilgængelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

I det arabiske tegnsprog er et diakritisk tegn en glyf, der bruges til at angive konsonanters længde eller korte vokaler. Der anbringes et diakritisk tegn over eller under teksten. Du kan gøre teksten pænere eller lettere at læse ved at vælge den vandrette eller lodrette placering af diakritiske tegn:

 1. Vælg tekst, der indeholder diakritiske tegn
 2. Juster placeringen af de diakritiske tegn i forhold til teksten i panelet Tegn. Du kan ændre værdierne Juster vandret(te) diakritisk(e) placering(er) og Juster lodret(te) diakritisk(e) placering(er).
Skift placering af diakritiske tegn
Skift placering af diakritiske tegn

Glyffer

Tilgængelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6

Arabiske og hebraiske brugere kan anvende glyffer fra standardtegnsættet. Hvis du vil søge efter, vælge og anvende en glyf fra standardtegnsættet eller et andet sprogsæt, skal du bruge panelet Glyffer:

 • InDesign: Vindue > Tekst og tabeller > Glyffer
 • Illustrator: Vindue > Tekst > Glyffer
Gennemse, vælg og anvend glyffer.
Gennemse, vælg og anvend glyffer.

Justeringsalternativer

Tilgængelig i

InDesign CS6, Photoshop CS6

En skrifttype kan have alternative former af visse bogstaver i alfabetet. Disse varianter af udseendet på nogle bogstaver kan bruges til særlige stilistiske og kalligrafiske formål. I sjældne tilfælde bruges der justeringsalternativer til at justere og tilpasse tekstafsnit efter særlige behov.

Justeringsalternativer kan slås til på afsnitsniveau, hvorved der bruges alternativer så ofte som muligt. Du kan også slå denne funktion til eller fra på tegnniveau. Justeringsalternativer findes kun til skrifttyper, der har funktionen indbygget. Derfor kan de kun slås til eller fra for understøttede skrifttyper.

Arabiske skrifttyper, der indeholder justeringsalternativer: Adobe arabisk, Myriad arabisk og Adobe Naskh. Hebraiske skrifttyper der indeholder justeringsalternativer: Adobe hebraisk og Myriad hebraisk.

 • InDesign

Afsnitsniveau: Åbn Vindue > panelet Afsnit > panelmenuen > Justering, og vælg en indstilling på listen Justering.

Tegnniveau: Vindue > panelet Tegn > panelmenuen > indstillingen Justeringsalternativ.

 • Photoshop

Tegnniveau: Vindue > panelet Tegn > afkrydsningsfeltet Justeringsalternativer.

Diakritisk farvning

Tilgængelig i

InDesign CS6

I arabisk tekst kan diakritiske mærker farves til stilistiske eller andre formål. Eksempelvis kan diakritiske mærker fremhæve et bestemt aspekt i et ord eller en sætning. Du kan finde og erstatte farven på diakritiske mærker ved hjælp af forespørgslen Skift diakritisk farve for arabisk.

 1. Klik på Rediger > Søg/Erstat
 2. På listen Forespørgsel skal du vælge Skift diakritisk farve for arabisk
 3. Brug knapperne Skift, Skift alle eller Skift/søg til at erstatte gamle diakritiske mærker med de nye diakritiske mærker i farver.

Du kan ændre og gemme forespørgslen efter behov.

Skriveretning i Gallerivisning og Tekstenhedseditor

Tilgængelig i

InDesign CS6

På arabisk eller hebraisk kan du angive skriveretningen. Gå til Rediger > Indstillinger > Visning af Tekstenhedseditor, og markér feltet Angiv skriveretning for at aktivere denne funktion. Når denne funktion er aktiveret, har markøren en pil, der angiver skriveretningen.

Indsættelse af mellemøstlige specialtegn

Tilgængelig i

InDesign CS6

Nogle tegn er svære at indsætte i arabisk eller hebraisk tekst. Desuden gør layoutet på arabiske og hebraiske tastaturer det svært at taste eller inkludere disse tegn. Hvis du vil indsætte tegn som f.eks. en hebraisk apostrof (geresh) eller maqaf, skal du vælge et tegn i panelet Tegn > panelmenu > Indsæt mellemøstligt specialtegn.

Indsættelse af et mellemøstligt specialtegn
Indsættelse af et mellemøstligt specialtegn

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?