Skalér laget proportionalt

Opdateret i oktober 2018-udgivelsen af Photoshop CC (version 20.0)

Når du transformere de fleste lagtyper, f.eks. pixellag, typelag, bitmaps, placerede Smart Objects, skal du blot trække i et hjørnehåndtag for at skalere disse lagtyper proportionalt. Hvis du holder Skift-tasten nede, mens du trækker i et hjørnehåndtag under transformeringen, skaleres disse lagtyper ikke-proportionalt.

Men former og kurver (der er vektorer), skaleres ikke-proportionalt som standard, når du trækker i et hjørnehåndtag under transformeringen.

Få flere oplysninger i Skalere, rotere, skråtstille, forvrænge, perspektivere eller fordreje.

Hvordan slår jeg den nye standardfunktion proportionel skalering fra under transformering af lag?

Afhængigt af din Photoshop-version skal du følge vejledningen nedenfor for at vende tilbage til ældre transformeringsadfærd.

Vejledning til Photoshop-version 20.0.5 (juni 2019-udgivelse)

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg Rediger > Præferencer > Generelt (Windows) eller Photoshop > Præferences > Generelt (macOS).
 2. Vælg Brug ældre Fri transformering
 3. Genstart Photoshop.

Vejledning til Photoshop-versioner 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 og 20.0.4

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Brug Notepad (Windows) eller en teksteditor på macOS til at lave en almindelig tekstfil (.txt).
 2. Skriv nedenstående tekst i tekstfilen:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Gem filen som "PSUserConfig.txt" i mappen med dine Photoshop-indstillinger. [Installation Drive]:\Brugere\[Brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Gør følgende:
  1. Gem filen som "PSUserConfig.txt" på skrivebordet.
  2. Control+klik på PSUserConfig.txt, der er gemt på skrivebordet, og vælg Kopiér fra pop op-menuen.
  3. I Finder skal du vælge Gå > Gå til mappe. I dialogboksen Gå til mappe skal du skrive ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  4. Indsæt den kopierede fil på denne placering.
 4. Genstart Photoshop.

Anvend transformeringer

Ved transformering skaleres, roteres, skråtstilles, strækkes eller fordrejes et billede. Du kan anvende transformeringer på en markering, et helt lag, flere lag eller en lagmaske. Du kan også anvende transformeringer på en kurve, en vektorform, en vektormaske, en markeringsramme eller en alfakanal. Transformering påvirker billedkvaliteten, når du manipulerer billedets pixel. Hvis du vil anvende ikke-slettende transformeringer til rasterbilleder, skal du bruge Smart Objects. (Se Arbejd med Smart Objects.) Transformation af en vektorform eller -kurve er altid ikke-slettende, fordi du kun ændrer de matematiske beregninger, der frembringer objektet.

Hvis du vil foretage en transformering, skal du først vælge det element, der skal transformeret, og derefter vælge en transformeringskommando. Juster eventuelt referencepunktet, inden du manipulerer transformeringen. Du kan foretage flere manipuleringer i træk, før du anvender den kumulative transformering. Du kan f.eks. vælge Skaler og trække i et håndtag for at skalere og derefter vælge Forvræng og trække i et håndtag for at forvrænge. Tryk derefter på Enter (Windows) eller Retur (macOS) for at anvende begge transformeringer.

Photoshop anvender den interpolationsmetode, der er valgt i området Generelt i dialogboksen Indstillinger, til at beregne farveværdierne for de pixel, der tilføjes eller slettes under transformeringer. Denne interpolationsindstilling påvirker direkte transformeringens hastighed og kvalitet. Bi-kubisk interpolation, der er standarden, er langsomst, men giver de bedste resultater.

Bemærk:

Du kan også fordreje eller forvrænge rasterbilleder ved hjælp af filteret Blødgør.

Transformering af et billede i Photoshop
Transformering af et billede

A. Originalbillede B. Lag vendt C. Markeringsramme roteret D. Del af objekt skaleret 

Transformere undermenukommandoer

Skaler

Forstørrer eller formindsker et element i forhold til dets referencepunkt, der er det faste punkt, som transformeringer udføres omkring. Du kan skalere vandret, lodret eller både vandret og lodret.

Roter

Drejer et element omkring et referencepunkt. Dette punkt ligger som standard midt i objektet, men det kan flyttes til en anden placering.

Skråtstil

Skråtstiller et element lodret og vandret.

Forvrænge

Strækker et element i alle retninger.

Perspektiv

Anvender etpunktsperspektiv på et element.

Fordrejning

Manipulerer et elements form.

Roter 180, Roter 90 med uret, Roter 90 mod uret

Roterer elementet det angivne antal grader, enten med eller mod uret.

Vip

Vender elementet lodret eller vandret.

Videoselvstudium: Tip til arbejdet med vektorer i Photoshop

Videoselvstudium: Tip til arbejdet med vektorer i Photoshop
I dette afsnit af The Complete Picture demonstrerer Julieanne funktioner til arbejdet med vektorer i Photoshop.
Julieanne Kost

Angiv et element, der skal transformeres

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil transformere et helt lag, skal du gøre laget aktivt og sørge for, at der ikke er markeret noget.

  Bemærk:

  Du kan ikke transformere baggrundslaget. Hvis du vil transformere baggrundslaget, skal du først konvertere det til et almindeligt lag.

  • Hvis du vil transformere en del af et lag, skal du vælge laget i panelet Lag, og derefter markere en del af billedet i det pågældende lag.
  • Hvis du vil transformere flere lag, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder i panelet Lag: Sammenkæd lagene, eller vælg flere lag ved at holde Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) nede og klikke på mere end et lag. I panelet Lag kan du også holde Skift nede, mens du markerer sammenhængende lag. (Se Markér, gruppér og sammenkæd lag.)
  • Hvis du vil transformere en lagmaske eller en vektormaske, skal du fjerne sammenkædningen af masken og vælge miniaturebilledet af masken i panelet Lag.
  • Hvis du vil transformere en kurve eller vektorform, skal du bruge kurvemarkeringsværktøjet til at markere hele kurven eller værktøjet til direkte valg til at markere en del af kurven. Hvis du markerer et eller flere punkter på en kurve, transformeres kun de kurvesegmenter, der er forbundet med punkterne. (Se Markere en kurve).
  • Hvis du vil transformere en markeringsramme, skal du foretage eller indlæse en markering. Brug derefter Vælg > Transformer det valgte.
  • Hvis du vil transformere en alfakanal, skal du vælge kanalen i panelet Kanaler.

Angiv eller flyt referencepunktet for en transformering

Opdateret i oktober 2018-udgivelsen af Photoshop CC (20.0)

Alle transformeringer foretages omkring et fast punkt, som kaldes referencepunktet. Dette punkt ligger som standard midt i det element, du transformerer. Du kan dog ændre referencepunktet eller flytte midtpunktet til et andet sted ved hjælp af knappen Placering af referencepunkt på indstillingslinjen.

 1. Vælg en transformeringskommando. En afgrænsningsramme vises i billedet.
 2. Referencepunktet er skjult som standard. For at få vist referencepunkt skal du markere afkrydsningsfeltet ud for knappen Placering af referencepunkt på indstillingslinjen.

  Vis referencepunktet, mens du transformerer objekter.
  Vis referencepunktets afkrydsningsfelt på indstillingslinjen.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på en firkant på knappen Placering af referencepunkt på indstillingslinjen. Hver firkant repræsenterer et punkt på afgrænsningsrammen. Hvis du f.eks. vil flytte referencepunktet til afgrænsningsrammens øverste venstre hjørne, skal du klikke på den øverste højre firkant på knappen Placering af referencepunkt.
  • Træk referencepunktet i afgrænsningsrammen til transformering, som vises i billedet . Referencepunktet kan ligge uden for det element, du vil transformere.

Skalere, rotere, skråtstille, forvrænge, perspektivere eller fordreje

Du kan anvende forskellige transformeringshandlinger, f.eks. skalere, rotere, skråtstille, forvrænge, perspektivere eller fordreje det valgte billede.

 1. Markér det, som skal transformeres.
 2. Vælg Rediger > Transformer > Skaler, Roter, Skråtstil, Forvræng, Perspektiv eller Fordrejning.

  Bemærk:

  Hvis du transformerer en form eller en hel kurve, ændres menuen Transformer til menuen Transformer kurve. Hvis du transformerer flere kurvesegmenter (men ikke hele kurven), ændres menuen Transformer til menuen Transformer punkter.

 3. (Valgfrit) Klik på en firkant på knappen Placering af referencepunkt på indstillingslinjen .
 4. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vælger Skaler, skal du trække et håndtag på afgrænsningsrammen. Når markøren er placeret over et håndtag, ændres den til en dobbeltpil. 
   • Hvis du skalerer lagtyper, f.eks. pixellag, typelag, bitmaps, placerede Smart Objects, skal du trække i et hjørnehåndtag for at skalere proportionalt. Tryk på Skift, mens du trækker i et hjørnehåndtag for at skalere ikke-proportionalt
   • Hvis du skalerer former og kurver (der er vektorer), skal du trække et hjørnehåndtag for at skalere ikke-proportionalt. Tryk på Skift, mens du trækker i et hjørnehåndtag for at skalere proportionalt.
  • Hvis du valgte Roter, skal du flytte markøren uden for afgrænsningsrammen (den ændres til en buet, tosidet pil) og derefter trække. Tryk på Skift for at låse rotationen til intervaller af 15.
  • Hvis du valgte Skråtstil, skal du trække i et sidehåndtag for at skråtstille afgrænsningsrammen.
  • Hvis du valgte Forvræng, skal du trække i et hjørnehåndtag for at strække afgrænsningsrammen.
  • Hvis du valgte Perspektiv, skal du trække i et hjørnehåndtag for at anvende perspektiv på afgrænsningsrammen.
  • Hvis du valgte Fordrej, skal du vælge en fordrejning i genvejsmenuen Fordrejningstype på indstillingslinjen eller udføre en brugerdefineret fordrejning ved at trække kontrolpunkterne, en linje eller et område i masken for at ændre formen af afgrænsningsrammen og masken.
  • Angiv en værdi på indstillingslinjen for alle typer transformeringer. Hvis du f.eks. vil rotere et element, skal du angive grader i rotationstekstboksen .
 5. (Valgfrit) Skift eventuelt til en anden type transformering ved at vælge en kommando i undermenuen til Rediger > Transformer.

  Bemærk:

  Når et bitmapbillede (i modsætning til en form eller kurve) transformeres, bliver billedet en smule mindre skarpt, hver gang du foretager en transformering. Det er derfor mere optimalt at bruge flere kommandoer, før den kumulative transformering anvendes, end at anvende hver transformering enkeltvis.

 6. (Valgfrit) Hvis du vil fordreje billedet, skal du klikke på knappen Skift mellem fri transformering og fordrejning  på indstillingslinjen.
 7. Når du afslutter, skal du gøre en af følgende for at bekræfte transformeringen:

  • Vælg et nyt værktøj.
  • Klik på et lag i panelet Lag. (Denne handling forpligter automatisk ændringer og vælger også laget).
  • Klik uden for lærredområdet i dokumentvinduet.
  • Klik uden for afgrænsningsramme på lærredområdet.
  • Tryk på Enter (Windows) eller Retur (macOS), klik på knappen Udfør på indstillingslinjen, eller dobbeltklik i transformeringsmarkeringsrammen.

  Hvis du vil annullere transformeringen, skal du trykke på Esc eller klikke på knappen Annuller på indstillingslinjen.

Vende eller rotere præcist

 1. Markér det, som skal transformeres.

 2. Vælg Rediger > Transformer, og vælg derefter en af følgende kommandoer i undermenuen:

  • Roter for at præcisere vinkler i indstillingslinjen

  • Roter 180° for at rotere en halv omgang

  • Roter 90º med uret for at rotere en kvart omgang med uret

  • Roter 90º mod uret for at rotere en kvart omgang mod uret

  • Vend vandret for at dreje vandret langs den lodrette akse

  • Vend lodret for at dreje lodret langs den vandrette akse

  Bemærk:

  Hvis du transformerer en form eller en hel kurve, ændres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer kurve. Hvis du transformerer flere kurvesegmenter (men ikke hele kurven), ændres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer punkter.

Gentage en transformering

 1. Vælg Rediger > Transformer > Igen, Rediger > Transformer kurve > Igen eller Rediger > Transformer punkter > Igen.

Dublere et element, når det transformeres

 1. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede, når du vælger kommandoen Transformer.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online