Tekstitunnisteiden käyttö lomakekenttien luomiseen

Tekstitunnisteita käytetään asiakirjojen luonnissa. Kun tunnisteita sisältäviä dokumentteja lähetetään, kyseiset tunnisteet luovat kenttiä.

Kenttien ominaisuudet, kuten roolit, vahvistukset ja laskelmat määritetään tunnisteessa.

Säännöt

Tekstitunnisteiden käyttö edellyttää tiettyjen sääntöjen noudattamista. Kunhan noudatat näitä sääntöjä, tunnisteiden pitäisi luoda kentät oikein.

Kirjasimet

Voit käyttää tunnisteiden luomiseen vain tiettyjä kirjasimia. Adobe Sign -järjestelmä tunnistaa luotettavasti vain Arial-, Helvetica- ja Times New Roman -kirjasimet (ensimmäiset kolme kirjasintyyppiä, jotka on listattu alla). Jos Adobe Sign ei pysty tunnistamaan mukautettuja kirjasimia, kenttien luonti ei onnistu.

Yleisesti ottaen Arial on paras vaihtoehto tähän käyttöön.

Välistys

Tekstitunnisteita käytettäessä on noudatettava kahta välistykseen liittyvää sääntöä.

Ensinnäkään tekstitunniste ei saa sisältää välilyöntejä, elleivät ne ole ennen tunnistetta ja vasempien aaltosulkeiden jälkeen, tai elleivät ne ole tunnisteen jälkeen ja ennen oikeita aaltosulkeita.

Toiseksi tekstitunnisteissa ei saa olla rivinvaihtoja. Jos tunniste jatkuu riviltä toiselle, Adobe Sign ei tunnista sitä, eikä kenttää luoda.

Jos luomasi tunniste on liian pitkä yhdelle riville, käytä tekstitunnisteen lyhennystä.

Tunnisteiden luominen

Seuraavassa on kuvattu tunnisteen luomisen kaikki vaiheet. Kun ominaisuuksia ja argumentteja lisätään, löydät niistä määritelmän ja selityksen.

Kaksoisaaltosulkeet

Kaikki tekstitunnisteet ovat kahden vasemman (avaavan) ja kahden oikean (sulkevan) aaltosulkeen välissä, kuten alla on esitetty. Ne toimivat tunnisteen "säilönä". Käyttämällä pelkkiä avaavia ja sulkevia kaksoisaaltosulkeita voidaan luoda peruskenttä, jolla ei ole ominaisuuksia.

Jos kaksoisaaltosulkeiden väliin lisätään välilyöntejä, kentästä tulee leveämpi, ja allekirjoittaja voi syöttää enemmän tietoja.

Kaksoisaaltosulkeiden kirjasinkoko määrittää kentän korkeuden. Myös syötettyjen tietojen kirjasinkoko skaalataan niiden sovittamiseksi. Kahdesta alla olevasta kentästä ensimmäinen olisi pienempi kirjasinkoosta johtuen. Toinen kenttä olisi korkeampi ja pitempi, ja syötetyt tiedot näkyisivät suuremmalla kirjasinkoolla.

Kentän nimi

On tärkeää, että nimeät luomasi kentät. Kun nimeät jokaisen kentän, voit joko välttää tietojenvaihdon kenttien välillä tai hyödyntää sitä. Tällä toiminnolla tiedot voidaan kopioida yhdestä kentästä toiseen. Kenttien välinen tietojenvaihto toimii dokumenttien sisällä ja myös useiden eri dokumenttien välillä.

Huomautus:

Voit ottaa tietojenvaihdon dokumenttien välillä pois käytöstä ottamalla yhteyttä osoitteeseen support@echosign.com

Samalla tavoin nimettyihin kenttiin syötetyt tiedot kopioidaan kaikkiin samannimisiin kenttiin. Molemmissa alla olevissa kentissä näkyvät tiedot, jotka on syötetty kumpaan tahansa.

Huomautus:

Kenttien tietojenvaihto voi helpottaa vastaanottajien allekirjoittamista. Allekirjoittaja tarvitsee esimerkiksi syöttää osoitteensa vain yhteen kenttään, ja se voidaan automaattisesti kopioida muualle.

Kun kentille annetaan yksilöivät nimet, tietoja ei kopioida kentästä toiseen.

Adobe Sign -tunnus

Adobe Sign -tunnuksen avulla järjestelmämme etsii kentän nimen ja ominaisuudet. Ilman tätä Adobe Sign -järjestelmämme ei pysty lukemaan ja tulkitsemaan tunnisteen eri osia.

Roolit

Roolit ovat tekstitunnisteen tärkein osa. Kenttien määritys kullekin allekirjoittajalle perustuu rooleihin. Kun luot asiakirjan tekstitunnisteilla, et varsinaisesti määritä sitä, kuka dokumenttia käyttää, vaan ketkä ovat sen allekirjoittajat.

Allekirjoittaja

Allekirjoittajat määritetään siinä järjestyksessä, jossa heidät on syötetty lähetyssivun vastaanottajakenttään. Näitä eri numeerisia allekirjoittajarooleja on käytettävä kaikkien allekirjoittajien kanssa, sinä mukaan lukien (riippuen siitä, milloin allekirjoitat – ensimmäisenä tai viimeisenä).

Jos tiedät, kuinka lähetät dokumentit ja missä järjestyksessä ne vastaanotetaan, voit tällä perusteella määrittää roolit asiakirjan luomisessa.

Esitäyttö

Esitäyttö-roolia käytetään kentissä, jotka sinun on täytettävä ennen dokumentin lähettämistä. Tässä vaiheessa voit syöttää allekirjoittajakohtaiset tiedot, ennen kuin dokumentti on lähetetty.

Huomautus:

Tarkista, aseta allekirjoitukset tai lisää lomakekentät -asetuksen on oltava valittuna, jotta voit käyttää esitäyttövaihetta.

Vahvistukset

Vahvistuksia käytetään joko Adobe Sign -kohtaisten kenttien luomiseen tai vaatimuksena sille, että tietojen on oltava määrätyssä muodossa. Niiden avulla varmistetaan, että saat haluamasi tiedot allekirjoittajiltasi. Niitä käytetään myös vedä ja pudota -ympäristössä Adobe Sign -kenttien tekemiseen.

Esimerkkitunnisteessamme :phone-vahvistus vaatii allekirjoittajan syöttävän puhelinnumeronsa joko muodossa (XXX) XXX-XXXX tai kymmenen numeron sarjana.

Tekstitunnisteiden kanssa voi käyttää useita erilaisia vahvistuksia. Lisätietoja on kohdassa Vahvistukset.

Ehdot

Jos määrität kentälle ehtoja, voit muuttaa sen näkyvyyttä toisen kentän tilan perusteella. Tällä tavoin voit luoda dokumentteja, jotka muuttuvat dynaamisesti allekirjoittajan antamien tietojen mukaan.

Seuraavassa esimerkissä puhelinnumerokenttä tulee näkyviin, jos allekirjoittaja merkitsee sen yllä olevan ruudun. Tässä tapauksessa kyse on vaihtoehtoisen puhelinnumeron tiedustelemisesta.

Jos ruutua ei ole merkitty, kenttiä ei ole näkyvissä allekirjoittajalle. Kun allekirjoittaja merkitsee ruudun, puhelinnumerokenttä tulee näkyviin ja allekirjoittaja voi syöttää vaihtoehtoisen puhelinnumeronsa.

Lisätietoja on kohdassa Ehdot.

Oletusarvo

Tekstikentän oletusarvo voidaan määrittää tunnisteella. Tämä teksti näkyy kentässä ennen kuin allekirjoittaja tekee kentälle mitään. Oletustekstin avulla voidaan ohjeistaa allekirjoittajaa siitä, mitä tietoja haluat syötettävän.

Kun allekirjoittaja avaa dokumentin, hän näkee kentässä olevan tekstin ja voi korvata sen omilla tiedoillaan.

Huomautus:

Jos allekirjoittaja ei korvaa kentän tietoja, dokumentti voidaan viimeistellä oletustekstiä muuttamatta. Tämä täyttää myös vaaditun kentän ehdot, minkä johdosta allekirjoittaja voi jättää oletustekstin sikseen.

Työkaluvihjeet

Työkaluvihjeet muistuttavat oletustekstiä siinä mielessä, että ne voivat auttaa allekirjoittajaa syöttämään oikeat tiedot, mikäli asia ei käy selvästi ilmi lomakkeesta.

Ero on siinä, että työkaluvihjeet ponnahtavat näkyviin, kun allekirjoittaja vie hiiren kohdistimen kentän päälle.

Kun allekirjoittaja vie hiiren kohdistimen kentän päälle, hän näkee työkaluvihjeen, jonka olet määrittänyt tunnisteessa.

Kentän tietojen peitto

Jos kenttiin syötetään luottamuksellisia tietoja, kuten luottokortti- tai tilinumeroita, suosittelemme vahvasti peittotoiminnon käyttöä.

Tämä korvaa kaikki kenttään syötetyt tiedot asteriskeilla.

Kun allekirjoittaja on täyttämässä vaadittuja tietoja, ne ovat näkyvissä, jotta virheiden mahdollisuus on pienempi.

Kun allekirjoittaja napsauttaa kentän ulkopuolella, tiedot peitetään. Asteriskit näkyvät myös lopullisessa dokumentissa.

Huomautus:

Peitettyjen tietojen hakemiseksi dokumentin lähettäjän on vietävä lomakkeen tiedot joko Hallinta-sivulta tai ajamalla raportti.

Muut objektit

Tekstikenttien lisäksi voit laatia tekstitunnisteiden avulla muita objekteja. Kaikki vedä ja pudota -ympäristön kentät ovat laadittavissa tekstitunnisteilla.

Valintaruutu

Valintaruutuja käytetään "merkitse kaikki, jotka sopivat" -tilanteissa. Valintaruudut voivat olla standardimuotoisia, vaadittuja tai oletusarvoisesti merkittyjä.

Huomautus:

Valintaruuduissa voidaan käyttää tietojenvaihtoa kenttien välillä, joten varmista, että jokaisella valintaruudulla on yksilöivä nimi.

Valintanapit

Valintanappeja käytetään "valitse vain yksi" -tilanteissa. Radiopainikkeissa on oltava vähintään kaksi valintaa. Ne ryhmitellään antamalle niille sama nimi. Varsinainen valinta määritellään sulkeissa ":radio"-määritteen jälkeen.

Avattavat valikot

Avattavissa valikoissa on eri vaihtoehtoja, joista allekirjoittaja voi valita. Avattava valikko mahdollistaa vain yhden vaihtoehdon valitsemisen.

Liitekentät

Huomautus:

Liitekentät ovat vain Enterprise- ja Global-palvelutasojen käytössä.

Liitekenttien avulla allekirjoittaja voi liittää tiedoston tapahtuman yhteyteen. Tiedosto lisätään valmiin dokumentin loppuun. Tunnisteen ":label"-määrite mahdollistaa ohjetekstin (oletustekstin) syöttämisen kenttään.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi