Safe Mode הוא מצב ברירת המחדל של המשתמש ב-Safari 6.1 או בגרסה מאוחרת יותר, אך הוא עשוי למנוע מתוכן לעבוד כראוי. למד כיצד לאפשר לתוכן עשיר במדיה שנוצר ב-Adobe Flash לרוץ ב-Unsafe Mode.

הערה:

על משתמשי AIR הנתקלים באזהרת מוציא לאור לא ידועה בזמן התקנת האפליקציות ליצור קשר עם מפתח האפליקציה שלהם עבור התקנת אפליקציה מעודכנת.

התוכן אינו פועל כראוי ב-Safari

כברירת מחדל, Safari 6.1 וגרסאות מאוחרות יותר מנגנות תוכן עשיר במדיה ב-Safe Mode. Safe Mode מגן על המשתמשים על ידי הגבלה של מה שניתן לעשות עם תוכן הנוצר ב-Adobe Flash. אבל, הוא גם מונע מתוכן מסוים לעבוד כראוי, כמו התקנת אפליקציות AIR או תוספת Adobe Connect.

אם אתה בוטח בדומיין הנוכחי, באפשרותך להשתמש בשלבים הבאים כדי לאפשר לתוכן לרוץ ב-Unsafe Mode. Unsafe Mode מטיל פחות מגבלות על תוכן, כך שהתוכן יכול לעבוד כראוי.

התנהגות זו היא ברירת המחדל עבור Safari.

פתרון עבור Safari 11

 1. כאשר האתר פתוח, בחר Safari > Preferences.

  בחרו Preferences
 2. בחר בכרטיסייה Websites (אתרי אינטרנט) של מסך Preferences (העדפות).

  הכרטיסייה Websites (אתרי אינטרנט) של מסך Preferences (העדפות)
 3. בחר את האתר שלך מרשימת האתרים הפתוחים כרגע.

 4. החזק את מקש Option/Alt לחוץ במקלדת, ולחץ על התפריט ליד שם אתר הרשת שנבחר בשלב 3. לאחר מכן פתח את התפריט המוקפץ ובטל את הבחירה באפשרות Run in Safe Mode (הפעל במצב בטוח).

  בחר Run in Safe Mode (הפעל במצב בטוח)
 5. לחץ על Trust (תן אמון).

  הקש על Trust
 6. לחץ על Done (בוצע) וסגור את מסך Preferences (העדפות).

 7. טען מחדש את דף הדפדפן כדי לאפשר את השינוי.

פתרון עבור Safari 10.0

 1. כאשר האתר פתוח, בחר Safari > Preferences.

  בחרו Preferences
 2. בכרטיסייה Security (אבטחה) של מסך Preferences (העדפות), לחץ על Plug-in Settings (הגדרות Plug-in).

  לחץ על Plug-in Settings
 3. בחר את האתר שלך מרשימת האתרים הפתוחים כרגע.

 4. החזק את מקש Option/Alt לחוץ במקלדת, ולחץ על התפריט ליד שם אתר הרשת שנבחר בשלב 3 כדי לפתוח את התפריט המוקפץ, ואז בחר Run in Safe Mode.

  בטל את הבחירה ב-Run in Unsafe Mode (הפעל במצב בטוח)
 5. לחץ על Trust (תן אמון).

  הקש על Trust
 6. לחץ על Done (בוצע) וסגור את מסך Preferences (העדפות).

 7. טען מחדש את דף הדפדפן, כדי לאפשר את השינוי.

פתרון לגרסאות Safari המוקדמות מ-10.0

 1. כאשר האתר פתוח, בחר Safari > Preferences.

  בחרו Preferences
 2. בכרטיסייה Security (אבטחה) של מסך Preferences (העדפות), בחר Manage Website Settings (נהל הגדרות של אתר אינטרנט).

  בחר הגדרות ניהול אתר
 3. בחר את האתר שלך מרשימת האתרים הפתוחים כרגע.

 4. בחר Run in Unsafe Mode (הפעל במצב בטוח) מהתפריט המוקפץ.

  בחר Run in Unsafe Mode (הפעל במצב לא בטוח)
 5. באזהרה שתוצג לאחר מכן, לחץ על Trust (תן אמון).

  הקש על Trust
 6. לחץ על Done (בוצע) וסגור את מסך Preferences (העדפות).

 7. טען מחדש את הדפדפן, כדי לאפשר את השינוי.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת