Adobe Advertising Cloud | תיאור מוצר


בתוקף החל מ-27 באפריל 2020

מהו Adobe Advertising Cloud?

Adobe Advertising Cloud הוא פלטפורמה חוצת-ערוצים המאפשרת ללקוחות לתכנן, לקנות, לנהל ולבצע אופטימיזציה: מסעות פרסום של DSP, חיפוש וטלוויזיה, וכן למנף תבניות מודעות דינמיות כדי לספק תוכן רלוונטי במודעות למשתמשי קצה.

מוצרים ושירותים  

מד רישיון

סוג שירות

Adobe Advertising Cloud Creative: ‏עלות טכנולוגיה OD עלות לאלף חשיפות (CPM) לפי דרישה
Adobe Advertising Cloud Creative: פרויקט תבנית/הזנה OD עלות קבועה לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD

עלות המדיה ברוטו לשנה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Video  

עלות המדיה ברוטו לשנה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Display  

עלות המדיה ברוטו לשנה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD On Demand  

עלות המדיה ברוטו לשנה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP:‏ OD ריבוי ערוצים עלות המדיה ברוטו לשנה לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Private Inventory Smart Ad Serving  

עלות המדיה ברוטו לשנה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Single Media Campaign

עלות מדיה ברוטו לפרק זמן מוגדר של קמפיין מדיה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Proof of Concept

עלות מדיה ברוטו לפרק זמן מוגדר

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Display Proof of Concept

עלות מדיה ברוטו לפרק זמן מוגדר

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Self – Video

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Full – Video

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Self – Display

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Full – Display

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Campaign Management Services 

עלות המדיה ברוטו לשנה

שירותים מקצועיים המקושרים לשירותים לפי דרישה בלבד  

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Static/Overlay

עלות קבועה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Interactive

עלות קבועה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Video Editing

עלות קבועה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Additional Revisions

עלות קבועה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Brand Safety Display

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Brand Safety Video

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Comscore vCE

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Moat

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Nielsen Digital Ad Ratings (OCR)‎

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Targeting Data

עלות המדיה ברוטו לשנה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Topic Targeting: Display

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Topic Targeting: Video

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Peer39 Brand Safety Filter – Video

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Peer39 Fraud Blocking – Video

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Double Verify Brand Safety Prebid

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Double Verify Fraud Block Prebid

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science Prebid Brand Safety Filter – Video

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science Prebid Fraud Block – Video

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science: Viewability Report

עלות לאלף חשיפות (CPM)

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud OD Single TV Campaign

עלות מדיה ברוטו לפרק זמן מוגדר של קמפיין טלוויזיה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud Search: OD

עלות המדיה ברוטו לשנה

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud Search: OD Proof of Concept

רכישה חד פעמית של POC למשך 90 ימים

לפי דרישה

Adobe Advertising Cloud Search: Media Management

עלות המדיה ברוטו לשנה

‏‫שירותים מקצועיים המקושרים לשירותים לפי דרישה בלבד

Adobe Advertising Cloud TV 

עלות המדיה ברוטו לשנה

לפי דרישה

מחקר שיוך של צד שלישי על Adobe Advertising Cloud עלות קבועה לפי דרישה
מחקר Brandsights על Adobe Advertising Cloud עלות קבועה לפי דרישה
Adobe Advertising Cloud OD Addressable Data Reporting עלות קבועה לפי דרישה
Adobe Advertising Cloud TV: OD CPM in Advance עלות לאלף חשיפות (CPM) לפי דרישה
Adobe Advertising Cloud TV: OD CPM in Arrears עלות לאלף חשיפות (CPM) לפי דרישה
Adobe Advertising Cloud TV: OD Direct Bill Platform Fee in Advance עלות מדיה ברוטו לפרק זמן מוגדר לפי דרישה
Adobe Advertising Cloud TV: OD Direct Bill Platform Fee in Arrears עלות מדיה ברוטו לפרק זמן מוגדר לפי דרישה
Adobe Advertising Cloud TV: OD Platform Fee in Advance עלות מדיה ברוטו לפרק זמן מוגדר לפי דרישה
Adobe Advertising Cloud TV: OD Platform Fee in Arrears עלות מדיה ברוטו לפרק זמן מוגדר לפי דרישה
Adobe Advertising Cloud TV: OD TV Attribution Fee עלות מדיה ברוטו לפרק זמן מוגדר לפי דרישה
Adobe Advertising Cloud TV: Services Planning Fee עלות מדיה ברוטו לפרק זמן מוגדר לפי דרישה

הגדרות

  • "מסע פרסום" הוא שילוב של תבנית אחת או יותר עם אוסף אחד או יותר של חומרי פרסום שמקושרים ביניהם על ידי רעיון משותף, נושא או יעד, כפי שמצוין במספר או בשם המוקצים על ידי Adobe או הלקוח.
  • "פרויקט תבנית/הזנה" הוא אחד הפרויקטים הבאים שמבוצעים על ידי Adobe:

(א) (1) יצירה של תבנית חדשה אחת, וכן (2) הביצוע של כל השירותים הנדרשים כדי ליצור מסע פרסום חדש אחד שמשתמש בתבנית חדשה כזו;

(ב) יצירה של תבנית חדשה אחת לשימוש עם מסע פרסום קיים, וכן (2) הביצוע של כל השירותים הדרושים כדי להוסיף תבנית חדשה כזו למסע הפרסום הקיים;

(ג) ביצוע כל השירותים הנדרשים כדי ליצור מסע פרסום חדש אחד שמשתמש (1) בתבנית קיימת אחת וכן (2) באוסף חדש של תכני פרסום; או

(ד) ביצוע כל השירותים הנדרשים כדי להכניס אוסף חדש של תכני פרסום למסע פרסום קיים שמשתמש בתבניות קיימות.

  • "עלות מדיה ברוטו" פירושה עלות מדיה נטו יחד עם עלות טכנולוגיה/שירות.
  • "חשיפה" פירושה קריאת שרת אחת לשרת של 'שירות לפי דרישה'.
  • "עלות מדיה נטו" פירושה:

(א)   כמות המדיה שנעשה בה שימוש בחשבונות שנמצא בבעלות הלקוח והלקוח אחראי על יצירת חוזה עבור שותף מדיה והתשלום, כולל הקצאות עבור אי-התאמות בחיובים, או

(ב)    העלויות המשויכות לקניות מדיה שנרכשו עבור הלקוח באמצעות חשבונות שנמצאים בבעלות Adobe ו-Adobe אחראית על יצירת חוזה עבור שותף מדיה והתשלום, כולל הקצאות עבור אי-התאמות בחיובים.

  • "עמלת שירות פלטפורמה" פירושה עמלת השירות עבור רשיון החברה לשימוש ביכולת של Advertising Cloud TV של On-demand Services.
  • "עלות טכנולוגיה/שירות" פירושה אחוז מחיר היחידה מ'עלות המדיה ברוטו' שנרכשה על-ידי הלקוח.  לדוגמה, אם לקוח רוכש מדיה ברוטו בשווי של 10,000 ומחיר היחידה הוא 30%, עלות המדיה ברוטו היא 10,000 דולר, עלות הטכנולוגיה/שירות היא 3,000 דולר ועלות המדיה נטו היא 7,000 דולר.  
  • "מחיר יחידה" פירושו המחיר המבוטא כאחוז מ'עלות המדיה ברוטו'.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון