בעיה

הערה:

מאמר זה מתייחס ל-Creative Suite 5.5 וגרסאות קודמות.

כשאתה מנסה להפעיל יישום של Adobe מוצגת הודעת השגיאה Licensing for this product has stopped working (הרישוי עבור מוצר זה הפסיק לפעול).

פתרונות

חשוב: נסה את הפתרונות שלהלן בסדר שבו הם מובאים. המשך לפתרון הבא רק אם הפתרון הקודם לא עזר. לאחר ביצוע מספר פתרונות תידרש להזין שוב את פרטי הרישוי או לבצע הפעלה של המוצר. בנוסף, לעתים נמנעת הפעלת מהדורות ניסיון של תוכנות Adobe.

הערה: מוצרי Adobe CS5.5 ו-Adobe CS5 משתמשים בטכנולוגיית רישוי חדשה אשר פתרה את בעיות הרישוי הללו.

פתרון 1: מחק את תיקיית ההעדפות של FlexNet Publisher

  1. צא מכל יישומי Adobe.
  2. בדיסק האתחול, אתר ומחק את התיקייה הבאה:
    [hard drive]/Library/Preferences/FlexNet Publisher/

    שימו לב לנקודות הבאות:

    • חשוב: הנתיב שלעיל מצביע על התיקייה Library בבסיס דיסק האתחול שלך, ולא על התיקייה Library בתיקיית הבית של המשתמש.
    • Apple קבעה שתיקיית library של המשתמש תהיה מוסתרת כברירת מחדל החל ממהדורה 10.7. אם צריך לגשת לקבצים אלה כדי לפתור בעיות הקשורות ל-Adobe, השתמש בהוראות שתחת גישה לקבצים בספריית המשתמש המוסתרת | Mac OS 10.7 ואילך כדי להפוך את תוכן ספריית המשתמש לגלוי.
  3. אם תתבקש לאמת את מחיקת התיקייה - הזן את סיסמתך.
  4. הפעל את יישומי Adobe שברשותך. 

פתרון 2: הפעל את כלי תיקון הרישיונות

  1. סגור את כל יישומי Adobe.

  2. בדיסק האתחול, אתר ומחק את התיקייה הבאה:

    ‎[hard drive]/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

    חשוב: הנתיב שלעיל מצביע על התיקייה Library בבסיס דיסק האתחול שלך, ולא על התיקייה Library בתיקיית הבית של המשתמש.

  3. אם תתבקש לאמת את מחיקת התיקייה - הזן את סיסמתך.

  4. הפעל את עדכון שירות הרישוי.

    Mac OS X 10.7

    א. לחץ לחיצה כפולה על LicenseRecovery111.dmg.

    הערה: השאר חלון זה פתוח והתקדם לשלב הבא.

    ב. לחץ לחיצה כפולה על הכונן הקשיח.

    ג. לחץ לחיצה כפולה על Applications (יישומים).

    ד. לחץ לחיצה כפולה על Utilities (תוכניות שירות).

    ה. לחץ לחיצה כפולה על Terminal (מסוף).

    ו. הקלד sudo python

    הערה: אין רווח אחרי python. אל תקיש על Return.

    ז. גרור את LicenseRecoveryLauncher.app מהחלון LicenseRecovery111.dmg לחלון Terminal והקש Return.

    הערה: ודא שהחלון Terminal כולל את הפקודה והנתיב לקובץ ה-APP. לדוגמה: "sudo python /Volumes/LicenseRecovery\ 11.6.1/LicenseRecovery/LicenseRecover.py”

    ח. הזן את שם המשתמש והסיסמה של מנהל המערכת כשתתבקש לעשות זאת ולחץ על OK (אישור).

    ט. בצע את ההוראות המופיעות במסך.

    Mac OS X גרסאות 10.5 עד 10.6

    א. לחץ לחיצה כפולה על LicenseRecovery111.dmg.

    ב. לחץ לחיצה כפולה על LicenseRecoveryLauncher.app.

    ג. הזן את שם המשתמש והסיסמה של מנהל המערכת כשתתבקש לעשות זאת ולחץ על OK (אישור).

    ד. בצע את ההוראות המופיעות במסך.

  5. הפעל את יישומי Adobe שברשותך.

חשוב: התיקון חל על מוצרי CS4 ו-CS3‏, Acrobat 9‏, Acrobat 8‏, Photoshop Elements 8‏, Photoshop Elements 6‏, Director ו-Adobe Technical Communication Suite. אם הבעיה לא נפתרה בניסיון הראשון, הפעל שוב את התיקון. כשתונחה לעשות זאת, הזן אפשרות 0.

פתרון 3: תיקון הרשאות דיסק

  1. הפעל את Apple Disk Utility:‏

    /Applications/Utilities/Disk Utility.app
  2. בחר את דיסק ההפעלה שלך.
  3. לחץ על Repair Disk Permissions.

    הערה: תיקון הרשאות דיסק עשוי להימשך זמן רב. לקבלת מידע נוסף על השימוש בתוכנית השירות לדיסק בקר באתר התמיכה של Apple.

  4. הפעל את יישומי Adobe שברשותך.

פתרון 4: אפס את ההרשאות בתיקיית שירות הרישוי של FlexNet Publisher

חשוב: הנתיב שלהלן מצביע על התיקייה Library בבסיס דיסק האתחול שלך, ולא על התיקייה Library בתיקיית הבית של המשתמש.

פעל בהתאם להוראות המתייחסות להרשאות בפתרון 5 כדי לשנות את ההרשאות בתיקייה הבאה בדיסק האתחול שלך:
/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

פתרון 5: אפס את ההרשאות בתיקיית Adobe PCD

חשוב: הנתיב שלהלן מצביע על התיקייה Library בבסיס דיסק האתחול שלך, ולא על התיקייה Library בתיקיית הבית של המשתמש.

פעל בהתאם להוראות שלהלן כדי לשנות את ההרשאות בתיקייה הבאה בדיסק האתחול שלך:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/

הוראות על הרשאות

סגור את כל יישומי Adobe. פעל בהתאם להוראות שלהלן כדי לשנות את ההרשאות לתיקייה.

הערה: לצורך ביצוע פתרון זה דרושות לך הרשאות מנהל מערכת.

Mac OS X גרסאות 10.7, 10.6, ו-10.5

  1. באמצעות Finder, נווט אל התיקייה שברצונך לשנות.
  2. לחץ כאשר מקש Control לחוץ על התיקייה ובחר את Get Info (קבל מידע).

  3. הרחב את החלק Sharing & Permissions (שיתוף והרשאות).
  4. לחץ על האפשרות Details (פרטים) כדי להציג את אפשרויות הבעלים והקבוצה השונות.
  5. לחץ על סמל הנעילה בפינה הימנית התחתונה. הקלד את שם המשתמש והסיסמה כשתתבקש לעשות זאת ולחץ על OK (אישור).

  6. שנה את שם המשתמש שלך כדי לקבל הרשאות קריאה וכתיבה.
  7. שנה את מנהל המערכת כדי לקבל הרשאות קריאה וכתיבה.
  8. שנה את כולם כדי לקבל הרשאות קריאה וכתיבה.
  9. לחץ על סמל גלגל השיניים ובחר באפשרות Apply To Enclosed Item (החל על הפריט המוקף).

  10. סגור את תיבת הדו-שיח Get Info (קבל מידע).
  11. הפעל את מוצר Adobe Acrobat 9 או מוצר Adobe Creative Suite 4

Mac OS X 10.4

  1. באמצעות Finder, נווט אל התיקייה שברצונך לשנות.
  2. לחץ כאשר מקש Control לחוץ על התיקייה ובחר את Get Info (קבל מידע).

  3. הרחב את החלק Ownership & Permissions (בעלות והרשאות).
  4. לחץ על האפשרות Details (פרטים) כדי להציג את אפשרויות הבעלים והקבוצה השונות.
  5. ודא שיש לך הרשאות קריאה וכתיבה.
  6. לחץ על סמל המנעול ליד השדה Owner (בעלים) ובחר את עצמך כבעלים. כשתתבקש, הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך כמנהל מערכת ולחץ על OK (אישור).

  7. שנה את הבעלים למערכת.

  8. שנה את הרשאת הבעלים לקריאה וכתיבה.
  9. לחץ על Apply To Enclosed Items (החל על הפריטים המוקפים) ולחץ על OK (אישור) בתיבת הדו-שיח עם האזהרה.

  10. הקלד את שם המשתמש והסיסמה כשתתבקש לעשות זאת ולחץ על OK (אישור).

  11. סגור את תיבת הדו-שיח Get Info (קבל מידע).
  12. הפעל את מוצר Adobe Acrobat 9 או מוצר Adobe Creative Suite 4

פתרון 6: הסר את קובץ היומן של SQLite

קובץ היומן נוצר רק בנסיבות מיוחדות, כאשר לקוח ניגש לקובץ מסד הנתונים כאשר אפשרויות מסוימות מופעלות. אם הקובץ לא קיים, המשך לפתרון הבא.
באמצעות Finder, נווט אל:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache

חשוב: הנתיב שלעיל מצביע על התיקייה Library בבסיס כונן האתחול, ולא על התיקייה Library בתיקיית הבית של המשתמש.

  1. מחק את הקובץ cache.db-journalאם הוא קיים.
  2. הפעל את מוצר Adobe Acrobat 9 או מוצר Adobe Creative Suite 4

פתרון 7: (Acrobat 9 בלבד) התקן מחדש במערכת קבצים שאינה תלויית-רישיות

יישומי Adobe אינם נתמכים במערכות הפעלה שתוכננו עם מערכת קבצים תלויית-רישיות. אם אתה מנסה להתקין יישום Adobe באמצעי אחסון תלוי-רישיות, תתקבל שגיאה המציינת שמערכת הקבצים אינה נתמכת. (אמצעי אחסון תלויי-רישיות כוללים את UFS‏, HFS+ case sensitive [HFSX]‎ וכוננים עם תבנית SMB.) Acrobat 9 לא מציג הודעות שגיאה כאלו ומאפשר לך להתקין את היישום. עם זאת, ניסיון להפעיל את Acrobat 9 גורם להופעת השגיאה הבאה: Licensing for this product has stopped working (הרישוי עבור מוצר זה הפסיק לעבוד) (קוד שגיאה 130:9). שנא הת תבנית הכונן למערכת קבצים שאינה תלויית-רישיות.

כדי לבדוק אם התבנית של Mac OS X מותאמת למערכת קבצים תלויית-רישיות, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על תפריט Apple ובחר באפשרות About This Mac.

  2. לחץ על More Info (מידע נוסף).

  3. תחת Hardware (חומרה), בחר Serial-ATA.

  4. בחר את הכונן שבו Acrobat 9 מותקן וודא שמערכת הקבצים מופיעה ברשימה. בדוק אם מערכת הקבצים תלויית-רישיות.

לחלופין, השתמש בתוכנית השירות של הדיסק כדי לבדוק את מערכת הקבצים:

  1. בחר Applications (יישומים) > Utilities (תוכניות שירות), ואז לחץ לחיצה כפולה על Disk Utility (תוכנית השירות של הדיסק).

  2. בחר את הדיסק שבו מותקנת Acrobat ובדוק את התבנית שלו.

פתרון 8: בצע התקנה חוזרת

אזהרה! תהליך זה מחייב אותך להסיר את ההתקנה של כל תוכנות Adobe גרסאות CS4 ו-CS3, וכן של Acrobat גרסאות 9 ו-8, ולהתקינן מחדש. כדי להתקין תוכנות של Adobe, דרושות לך הרשאות מנהל. היכנס לחשבון מנהל כדי לבצע את הפעולות שלהלן. עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה לקבלת מידע נוסף.

חשוב: לפני הסרת התוכנה, ודא שיש בידך את מדיית ההתקנה כדי שתוכל לבצע התקנה חוזרת. לא ניתן להשיג מדיה חלופית עבור גרסאות קודמות של תוכנות Adobe.

  1. ב-Finder בחר Go (עבור אל) > Utilities (תוכניות שירות).

  2. נווט לתיקייה Adobe Installers.
  3. לחץ לחיצה כפולה על קיצור הדרך למוצר Adobe שברשותך.
  4. פעל לפי ההנחיות על-גבי המסך כדי להסיר את התוכנה.
  5. חזור על שלבים 3 ו-4 עבור כל מוצרי Adobe CS4, ‏Adobe CS3‏, Acrobat 9 או Acrobat 8 הנוספים.

  6. מחק את התיקיות הבאות:
    • ‎[Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD
    • ‎[Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/caps
    • ‎[Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/backup

  7. בתפריט Apple, בחר Restart (הפעלה מחדש) ולחץ על הלחצן Restart (הפעל מחדש) כדי לאשר.

  8. אחרי שהמחשב הופעל מחדש התקן את מוצרי Adobe מהמדיה המקורית.

  9. הפעל את מוצרי Adobe.

פתרון 9: צור קשר עם שירות התמיכה הטכנית של Adobe

שירות התמיכה הטכנית של Adobe יכול לקבל יומני רישום הנמצאים במחשב שלך, כדי לשאוב משם מידע נוסף על הבעיה שבה נתקלת. צור קשר עם התמיכה הטכנית של Adobe אם המידע שהובא לעיל לא סייע לך בפתרון הבעיה.

מידע נוסף

בעיות שונות עלולות לגרום לשגיאה זו, לרבות אלה שלהלן:

  • אם השגיאה מתרחשת מיד לאחר ההתקנה, ייתכן שרכיב מסוים מצריך עדכון כדי שיהיה תואם למערכת ההפעלה שלך. לחלופין, ייתכן שהרכיב מצריך הגדרת תצורה שונה במקצת כדי להתאים למערכת ההפעלה שלך.
  • אם הצלחת להפעיל את היישום לפחות פעם אחת בעבר, או שהיישום היה בשימוש אינטנסיבי, יש סיכוי שהבעיה קשורה למשאב מערכת. (כמה בעיות משאבי מערכת אפשריות: חוסר בזיכרון, חוסר במקום פנוי בדיסק או הפעלה בו-זמנית של מספר תוכניות.) התואצה עלולה להיות כשל זמני במערכת הרישוי או פגיעה בנתוני הרישוי הקבועים.
  • אם אירעה הפרעה בזמן ההתקנה, הדבר עלול לפגוע בפעילות התקינה של מערכת הרישוי.
  • אם השתתפת בתוכנית קדם-הפצה, ייתכן שתוקפו של מספר סידורי זמני פג. ראה שגיאה Licensing for this product has expired (פג תוקף הרישוי למוצר זה) | CS4,‏ CS5.

ייתכן שהתיקיות והקבצים של FlexNet שנדרשים להפעלת יישומי Adobe פגומים או שיש בהם בעיות הרשאה, בעקבות העברתם ממחשב אחד לאחר. הם עשויים להיפגם גם באמצעות שחזור מערכת Time Machine. לא ניתן לפתור כשלים בשירות FlexNet על-ידי התקנה חוזרת של היישום או באמצעות Adobe CS5 Cleaner Tool. אם בעיות ההרשאה מונעות משירות רישוי FlexNet לפעול, לגשת לנתונים או לנהל תקשורת עם תהליכי Adobe - מתרחש כשל רישוי.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת