Adobe Experience Manager kā Cloud Service | Produkta apraksts

Spēkā no 2020. gada 30. jūlija

Kas ir Adobe Experience Managers Sites (“AEM Sites”)?

AEM Sites ir satura un pieredzes pārvaldības platforma, kas nodrošina digitālo starpkanālu klientu pieredzi. AEM Sites ļauj organizācijām izveidot un pārvaldīt digitālo pieredzi visos kanālos.

Produkti un pakalpojumi

Licencēšanas metrika

AEM Sites: Cloud Service

Lapas skatījumi mēnesī

AEM Sites: produktu ierobežojumi

 • Lapas skatījumi. Klients var izmantot līdz lapas skatījumu skaitam, kāds atļauts pārdošanas pasūtījumā. Lapas skatījumos ietilpst lapas skatījumu un API zvanu kombinācija, kurā 5 API zvani tiek skaitīti kā 1 lapas skatījums. 
 • Vienlaicīgie lietotāji. Klients var izmantot:
  • līdz 20 vienlaicīgiem lietotājiem ar AEM Sites, kas ir licencēti līdz 5 miljoniem lapas skatījumiem; vai
  • līdz 40 vienlaicīgiem lietotājiem ar AEM Sites, kas ir licencēti 5 miljoniem vai vairāk lapas skatījumiem. 
 • Vide. Klients var izvietot 1 izstrādes vidi, 1 posmu vidi un 1 attīstības vidi, visām kopīgi izmantojot to pašu kodu repozitoriju.
 • Krātuve. Klients var izmantot krātuvi līdz 1 terabaitam izstrādes videi, 1 terabaitu posmu videi un 200 gigabaitus attīstības videi.
 • Tīkla ievadizvade. Klients var izmantot:
  • līdz 25 terabaitiem tīkla ievadizvades gadā ar AEM Sites, kurām ir licence līdz 5 miljoniem lapas skatījumu; vai
  • līdz 50 terabaitiem tīkla ievadizvades gadā ar AEM Sites, kurām ir licence 5 miljoniem vai vairāk lapas skatījumu.
 • Papildu iespējas. Klients var piekļūt AEM Assets un pieredzes fragmentu multivides bibliotēkas funkcijām, lai izmantotu AEM Sites.

Kas ir Adobe Experience Manager Assets (“AEM Assets”)?

AEM Assets ir digitālo aktīvu pārvaldības sistēma, kas ļauj klientam koplietot un izplatīt digitālos aktīvus. Lietotāji var pārvaldīt, saglabāt attēlus, videoklipus, dokumentus, audio klipus un bagātīgo multividi un piekļūt tiem, lai tos varētu izmantot tīmeklī, drukātā veidā un digitālai izplatīšanai.

Produkti un pakalpojumi

Licencēšanas metrika

AEM Assets: Cloud Service

Uz vienu standarta lietotāju gadā

AEM Assets: produktu ierobežojumi

 • Standarta lietotāji. Klients var izmantot līdz standarta lietotāju skaitu, kāds atļauts pārdošanas pasūtījumā.
 • Vide. Klients var izvietot 1 izstrādes vidi, 1 posmu vidi un 1 attīstības vidi, visām kopīgi izmantojot to pašu kodu repozitoriju.
 • Krātuve. Klients var izmantot krātuvi: 
  • līdz 1 terabaitam ražošanas videi, 1 terabaitam posmu videi un 200 gigabaitiem attīstības videi ar AEM Assets, kas licencēti 10 līdz 24 standarta lietotājiem; un
  • līdz 5 terabaitiem ražošanas videi, 5 terabaitiem posmu videi un 200 gigabaitiem attīstības videi ar AEM Assets, kas licencēti 25 vai vairāk standarta lietotājiem.
 • Tīkla ievadizvade. Klients var izmantot:
  • līdz 25 terabaitiem tīkla ievadizvades gadā ar AEM Assets, kas licencēti 10 līdz 24 standarta lietotājiem; vai
  • līdz 50 terabaitiem tīkla ievadizvades gadā ar AEM Assets, kas licencēti 25 vai vairāk standarta lietotājiem.
 • Brand Portal. Klients var piekļūt Brand Portal un to izmantot aktīvu izplatīšanai. Brand Portal ietver 500 Light lietotājus un līdz 10 Brand Portal krātuves pēc pieprasījuma.
 • Smart Content Services. Klients var piekļūt un izmantot Smart Content Services.
 • Papildu ierobežojumi. Klientam nav licences izmantot Experience Fragments un Content Services.

Pievienojumprogrammas

Produkti un pakalpojumi

Licencēšanas metrika

Pievienojumprogrammu produktu un pakalpojumu piemērojamība

Smilškaste

Katrai vienībai

AEM Sites vai AEM Assets

Attīstības vide

Katrai vienībai

AEM Sites vai AEM Assets

Krātuve

Uz vienu terabaitu gadā

AEM Sites vai AEM Assets

Vienlaicīgs lietotājs

20 vienlaicīgu lietotāju pakotnē

AEM Sites

Commerce Integration Framework

Lapas skatījumi mēnesī

AEM Sites

Asset Share

Katrai vienībai

AEM Assets

Light lietotājs

Uz vienu Light lietotāju gadā

AEM Assets

Dynamic Media

Lapas skatījumi mēnesī

AEM Sites vai AEM Assets

Cloud Service Dynamic Media krātuve

Uz vienu terabaitu gadā

Dynamic Media

Pievienojumprogrammas: produktu ierobežojumi

Smilškaste. Smilškastes var licencēt neatkarīgi tikai gadījumiem, kas nav saistīti ar izstrādi, nevis kādu AEM Sites vai AEM Assets līdzekli vai funkciju. Katra vide, kas iekļauta smilškastē, ir ierobežota līdz 200 gigabaitiem krātuves.

Attīstības vide. Papildu attīstības vidi var pievienot tikai AEM Sites vai AEM Assets ar izstrādi nesaistītai videi, un to nedrīkst izmantot neatkarīgi, lai veiktu kādu AEM Sites vai AEM Assets līdzekli vai funkciju. Attīstības videi ir jābūt atsevišķi licencētai, lai to izmantotu izraudzītajai izstrādes videi, kurai ir vienāda koda pamatne, un to nedrīkst koplietot vairākos AEM Sites vai AEM Assets izvietojumos. Katrā papildu attīstības vidē ietilpst līdz 200 gigabaitu krātuves.

Krātuve. Krātuvi var pievienot AEM Sites vai AEM Assets izstrādes videi, posmu videi vai attīstības videi.

Vienlaicīgs lietotājs. Vienlaicīgus lietotāju pakotnes drīkst pievienot tikai AEM Sites. Vienlaicīgo lietotāju pakotnēm ir jābūt licencētām atsevišķi katram AEM Sites izvietojumam, un tās nedrīkst koplietot vairākos AEM Sites izvietojumos. 

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework drīkst pievienot tikai AEM Sites. Klients var izmantot līdz lapas skatījumu skaitam, kāds atļauts pārdošanas pasūtījumā. Integrējoties ar trešās puses e-komercijas platformu, Commerce Integration Framework ietver I/O izpildes laika pakalpojumus pēc pieprasījuma.

Asset Share. Asset Share var pievienot tikai AEM Assets. Assets Share ir jābūt licencētām atsevišķi katram AEM Assets izvietojumam, un tās nedrīkst koplietot vairākos AEM Assets izvietojumos. Asset Share ietver AEM Sites funkcionalitātes lietojumu tikai pielāgota multivides portāla izveidošanai, lai atvieglotu AEM Assets glabātu klienta digitālo līdzekļu izplatīšanu iekšējām un ārējām grupām.

Light lietotājs. Light lietotājus var pievienot tikai AEM Assets, lai piekļūtu Asset Share un Brand Portal.

Dynamic Media. Dynamic Media var pievienot AEM Sites vai AEM Assets. Dynamic Media tiek nodrošināta ar 1 terabaitu uzkrāto krātuvi pēc pieprasījuma. Piekļuvi dažiem Dynamic Media līdzekļiem un funkcijām var nodrošināt, izmantojot alternatīvus interfeisus, kas var būt apzīmēti kā Adobe Scene7 vai Dynamic Media Classic. Adobe, pēc saviem ieskatiem, var atjaunināt alternatīvo interfeisu zīmolu un apvienot šādus līdzekļus un funkcijas vienotas piekļuves interfeisā. Kad Dynamic Media ir licencēta kā pievienojumprogramma AEM Sites, klients var piekļūt un izmantot AEM Assets AEM Sites vidē tikai klienta saturam, ko piegādā Dynamic Media.

Cloud Service Dynamic Media krātuve. Cloud Service Dynamic Media krātuvi var pievienot tikai Dynamic Media. 

Definīcijas

Pievienojumprogramma(s) nozīmē papildu produktus un pakalpojumus, kurus klients var licencēt un identificēt pārdošanas pasūtījumā.

API zvans nozīmē HTTP lietojumprogrammas interfeisa (API) pieprasījumu iegūt vai mainīt datus lietojumprogrammā, kas pieprasījuma veikšanai izmanto HTTP klientu. 

Brand Portal ir Brand Portal pakalpojums pēc pieprasījuma. Brand Portal darbojas vairāku nomnieku vidē ārpus AEM Assets vides. Rezultātā Brand Portal netiek nodrošināts ar minimālajiem darbspējas procentiem no AEM Assets. 

Vienlaicīgie lietotāji nozīmē lietotāju skaitu, kas tajā pašā trīsdesmit minūšu laikā ir pieteikušies un ir aktīvi (t. i., veic vismaz vienu darbību) AEM Sites izstrādes vidē. Parastie, nepielāgotie AEM Sites izvietojumi kā Cloud Service, ir ietverti, lai atbalstītu noteiktu skaitu vienlaicīgu lietotāju (kā norādīts AEM Sites aprakstā), pamatojoties uz vidējo lietotāju noslodzi, kas izdarīta izstrādes vidē. Ja vienlaicīgo lietotāju skaits kādā brīdī pārsniedz vienlaicīgo lietotāju skaitu, kas norādīts AEM Sites aprakstā, vai klienta vidējo lietotāju noslodzi, kas izdarīta izstrādes vidē, pārsniedz Adobe iepriekš noteikto vidējo vērtību, klients var pieredzēt veiktspējas ierobežojumus autorēšanas darbības laikā. Ja klienta vidējā lietotāju noslodze, kas izdarīta izstrādes vidē, ir mazāka par Adobe iepriekš noteikto vidējo vērtību, klientu AEM Sites izvietojums var atbalstīt vairāk nekā norādīto vienlaicīgo lietotāju skaitu (kā norādīts AEM Sites aprakstā).

Satura pakalpojumi nozīmē spēju kopumu, lai lietotāja definētu saturu atklātu, izmantojot API JSON formātā.

Attīstības vide nozīmē ar izstrādi nesaistītu vidi, kurā izpilda tādas izstrādes funkcijas kā projektēšana, kodēšana, testēšana un kvalitātes nodrošināšana. 

Light lietotājs nozīmē personu, kas var izmantot Asset Share un Brand Portal vai piekļūt tiem. Light lietotāju licences nedrīkst izmantot vienlaikus (t. i., tos pašus akreditācijas datus vienā brīdī drīkst izmantot tikai viens lietotājs vai dators) vai vairāki lietotāji.

Media Library nozīmē šādas AEM Assets pieejamās funkcijas, kas paredzētas izmantošanai individuālā digitālā līdzekļa līmenī: lietošanai gatavo digitālo līdzekļu uzglabāšana ar klienta tīmekļa satura pārvaldības sistēmas atbalstu; metadatu rekvizītu pārvaldība cilnē Pamata rekvizīti; piekļuve laika grafika funkcijām (tai skaitā komentāru apskatei, līdzekļu versiju pārvaldībai, darbplūsmu sākšanai un darbību apskatei); komentāru pievienošana, izmantojot anotēšanas ikonu; statisko atveidu pārvaldība; tīmeklim un digitālajai videi. Lai izmantotu jebkuru citu AEM Assets funkciju, ir nepieciešama pilna AEM Assets licence.

Lapas skatījums ir interneta vietnes e-pasta vai tīmekļa lapas viens skatījums, tostarp lietojumprogrammu ekrānu skatījumi, lietojumprogrammu ekrānu stāvokļi, mobilās tīmekļa lapas un sociālo tīklu lapas. Lapas skatījumi tiek uzskaitīti, kad tiek ielādēta vai atsvaidzināta tīmekļa lapa, tiek ielādēta lietojumprogramma vai kad saturs tiek renderēts vai tiek rādīts atvērtā vai aplūkotā e-pastā, un tā aktivizē darbību sākotnējā pakalpojumā. 

Izstrādes vide nozīmē vidi, kas nodrošina satura pieejamību klienta paredzētajai auditorijai. 

Smilškaste nozīmē programmu attīstības vides, posmu vides un izstrādes vides vienreizējo instanču izvietošanai ar izstrādi nesaistītiem lietošanas gadījumiem (piemēram, koncepcijas, demonstrācijas un apmācības pierādījumam). Smilškastes un iekļautās vides netiek nodrošinātas ar minimālajiem darbspējas procentiem no AEM Sites vai AEM Assets.

Smart Content Services nozīmē Smart Content Services pakalpojumu pēc pieprasījuma. Klients var sūtīt savus atzīmētos attēlus uz Smart Content Services apstrādei. Klients apliecina, ka šāda apstrāde ļaus Smart Content Services apgūt un precīzāk replicēt klienta atzīmēšanas metodoloģiju turpmāko attēlu apstrādei. Smart Content Services darbojas vairāku nomnieku vidē ārpus AEM Assets vides. Rezultātā Smart Content Services netiek nodrošināts ar minimālajiem darbspējas procentiem no AEM Assets.

Posmu vide nozīmē ar izstrādi nesaistītu vidi, ko izmanto, lai apstiprinātu lietojumprogrammas izmaiņas pirms nosūtīšanas uz izstrādes vidi, izmantojot izstrādes konveijeru. 

Standarta lietotājs nozīmē fizisku personu (vai nu klienta darbinieks, vai pagaidu darbinieks), kas var izmantot produktus un pakalpojumus vai piekļūt tiem, kā arī personas, kurām programmu vidē (piemēram, izmantojot API) var piekļūt produktiem un pakalpojumiem. Standarta lietotāju licences nedrīkst izmantot vienlaikus (t. i., tos pašus akreditācijas datus vienā brīdī drīkst izmantot tikai viens standarta lietotājs vai dators) vai vairāki standarta lietotāji.

Krātuve nozīmē kopējo kombinēto krātuvi, kas vienlaikus ir pieejama visiem aktīvajiem datiem izstrādes vidē, posmu vidē un attīstības vidē. 

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX

Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX

Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē