Premiere Pro CC 2015 (9.0) kļūdu labojumfaili

Imports

 • MXF faili no noteiktām trešo pušu lietojumprogrammām un ierīcēm parāda sajauktus nosaukumus Project (projekts) un Timeline (laika grafiks) paneļos.
 • MPEG-4 video ar MPEG-1 audio rezultāti tiek parādīti tikai dažās pirmajās audio sekundēs.
 • VOB faili atskaņo tikai audio vai nebeidzami rāda „Media Pending” (Gaida vidi).
 • FCP XML, kas satur UNC ceļus, piepilda „Locate Footage” (Noteikt materiāla atrašanās vietu) dialogu ar nepareiziem ceļiem.
 • Sēpto titru dati noteiktos failos nav redzami Premiere Pro, bet ir redzami citos rīkos.
 • Importējot noteiktus FCP XML failus, izveidojas sekvence ar klipiem, kas atskaņo Program Monitor (programmu monitors), bet neparādās Timeline (laika grafiks).
 • Noteiktiem MXF failiem no trešo pušu lietojumprogrammas nepareizi parādās laika kods.
 • MOD materiāls importējot ir apcirpts.
 • RMF failus no Canon C500 nav iespējams importēt.
 • Nepakotie iedomātie kino faili izskatās tumšāki Premiere Pro nekā citas litojumprogrammas.

Augoši faili

 • Nepieņemama darbība, atsvaidziot un veidojot augoša faila kopsavilkumu.
 • Noteikti QuickTime augošie faili neatjauninās.
 • Dažreiz video sastingst un atbildes laiks ir vājš, izmantojot JKL, lai atskaņotu/tītu augošu failu.
 • Periodiska uzkāršanās uz vairākm sekundēm, veicot augošu failu labošanu.

Eksports un renderēšana

 • Audio troksnis eksportētajā XDCAM HD 50 MXF failā.
 • Veicot viedo renderēšanu, apgrieztais XDCAM EX klips ir apcirpts.
 • Eksportētais XAVC fails nejaušā secība satur nepareizu kadru.
 • „Use Previews” (Lietot priekšskatījumus) nedarbojas, eksportējot no pielāgotas QuickTime ProRes secības.
 • Nejaušs „Error compiling movie” (Kompilējošās filmas kļūda) brīdinājums un kļūme, veicot XDCAM HD 50 viedo renderēšanu/eksportēšanu.
 • Eksportētie AVC-Intra klipi netiek atpazīti P2 Viewer Plus programmā.
 • Secības klipi ar noņemtām sadaļām neveic viedo renderēšanu.
 • No jauna atverot dialogu, ir aizmirsta OMF tura atlase.
 • Uzkaras, eksportējot noteiktas secības kā Premiere Pro projektu.
 • Eksportētajam audio klipam ar iXML ir nepareizs kadru ātrums.
 • Dažiem tikai audio eksporta elementiem ir nepareizs laika kods.
 • Noteikti AVC-Intra 100 faili neatjauninās vienmērīgi, veicot eksportu, uzrāda kļūdu, Consolidate (konsolitēt) un Transcode (transkodēt), utt.
 • Uzkaras, rindojot secību uz Adobe Media Encoder (Adobe vides kodētājs), ja tas ir uz otrā monitora un klips secībā satur Analog Delay (analoga aizkave) efektu (tikai Mac OS).

AAF

 • Ejsportētais AAF fails saturs nav no jauna sasaistīts caur paketimportu noteiktās trešās puses lietojumprogrammās.
 • Cross Dissolve (šķērsā saplūde) pārejas ir noņemtas, kad eksportētais AAF tiek importēts Premiere Pro vai noteiktās trešās puses lietojumprogrammās.
 • Eksportējot AAF, ātruma maiņas video klipos ir noņemtas.
 • AAF, kas satur stereo klipu mono celiņā, rezultātā dod divus mono celiņus, atverot noteiktās trešās puses lietojumprogrammās.
 • AAF eksporta darbība ar pabeigtiem failiem ir daudz lēnāka nekā ar OMF.
 • Noteiktās trešās puses lietojumprogrammās visi klipi AAF eksportā parādās ar pirmā klipa nosaukumu celiņā A1 (tikai Mac OS).
 • Ar noteiktiem trešās puses celiņa efektiem parādās katastrofiska atteice, mēģinot veikt AAF eksportu [tikai Windows].
 • Ja 5.1 eksports tiek importēts noteiktās trešās puses lietojumprogrammās kā mono klipi, klipu nosaukumi ir nepareizi.
 • Mono AIFF un WAV faili secībā, kas eksportēti caur AAF, automātiski neveido sasaisti noteiktās trešās puses lietojumprogrammās.

XML

 • 47.95-fps materiāls tiek eksportēts uz FCP XML kā 47 fps.

EDL

 • Dažiem failiem laika kods ir nepareizs eksportētajā EDL.
 • Eksportētais EDL laika kodā kadru vietā izmanto milisekundes.

Atskaņošana un pārraide

 • Cross Dissolve (šķērsā saplūde) tiek pārraidīta kā progresīva, kaut arī secības iestatījumi ir savīti.
 • Projekts ar Canon XF C300 vidi atmet kadrus, ja fails uz īsu brīdi nav ticis atvērts.
 • XAVC faili no noteiktiem avotiem netiek atskaņoti.
 • Ja secība ar 708 slēptajiem titriem tiek parādīta uz HD monitora caur Pārraidīt, izmantojot noteiktu trešās puses aparatūru, titri netiek parādīti.
 • Veicot video nobīdi, nav nekāda efekta ar trešās puses I/O (ieejas/izjeas) aparatūru.
 • Lēni tīšanas rezultāti nestrādājošajos kadros.

Audio

 • Mono klipi tiek atskaņoti uz kanālu 1 un 2, kad tie pārvilkti uz adaptīvu celiņu.
 • Audio saraustīti pazūd no klipa secības, bet pastāv pamata klipā.
 • Izmantojot Audio Gain (audio pastiprinājums) pamata klipam, parādās katastrofiska atteice.
 • Apcērpot audio klipus ar atskaņošanas laikā izmantotu Multiband Compressor (daudzfrekvenču kompresors), parādās katastrofiska atteice.
 • Mono audio pārbīdīts uz centra kanālu ar 5.1 bīdīšanas rīka noplīdo kreisajā kanālā.
 • Nav iespējams atskaņot audio no 2K ProRes HQ failiem.
 • Stereo klipa kanāli ir samazināti 3 dB, ja tā paša avota kanāls novirzīts uz abien galamērķa kanāliem Audio Channels (audio kanāli) dialogā.

Projekts

 • Nepareiza klipu kārtošana, skatot projektu Media Browser (vides pārlūks) programmā.
 • „List View” (saraksta skatījums) kārtošanas secība Projekta paneļa ikonas skatā neatjauninās, kad saraksta skatījuma kārtošana tiek mainīta.
 • Atverot secību no Media Browser (vides pārlūks) programmas, to neimportējot, Effect Controls (efektu vadīklas) panelis var uzlikt efektus pamata klipiem.
 • Kopējot veselu secību noteiktos apstākļos, katastrofiska atteice.
 • Nejauša uzkāršanās, importējot/atverot projekti, kas satur XDCAM materiālu (tikai Mac OS).
 • Veicot klipa rediģēšanu Komentāra, Klienta un Labi laukos, projekts netiek notraipīts.
 • Ikonas skatā, izmantojot Cmd/Ctrl-pārvilkšanu uz tvertni ar klipiem, rezultātā rodas tikai dubultota tukša tvertne.
 • Katastrofiska atteice, izpildot Close Other Timeline Panels (aizvērt citus laika grafika paneļus) komandu, ja ir atvērtas vairākas tikai lasāmas/„Source Monitor” (avota monitors) secības (tikai Mac OS).
 • Pārvelkot secību, kas ieligzdota tvertnē no Media Browser (vides pārlūks) programmas, visi aktīvi tiek dubultoti.
 • Pārvelkot tikai video/tikai audio klipu no secības Projekta panelī, nekas nenotiek.
 • Noteiktos apstākļos esošais CFA fails tiek pārģenerēts koplietojamās vides kešatmiņas novietnē.
 • Projektā ar divām secībām, kur visem klipiem tiek uzlikts Warp Stabilizer (savīšanās stabilizētājs), saglabāšana aizņem daudz ilgāku laiku. Šajā stāvoklī arī lietojumprogramma var darboties lēni vai viss var izkārties.
 • Dynamic Media (dinamiskā vide): Shot Name (kinokadra nosaukums) lauku nav iespējams izmantot Projekta paneļa saraksta skatījumā.
 • Laika kods nav nolasīts/parādīt pareizi ProRes failiem, kuri uztverti ir trešās puses aparatūru.
 • Vaicājums, kas nosaka meklēšanas tvertni, ir bojāts pēc projekta importēšanas no Media Browser (vides pārlūks).
 • Nospiežot Escape (iziet) projekta pārraksta brīdinājuma dialogā, projekts tiek pārrakstīts.

Project Manager (projekta pārvaldnieks), Consolidate (konsolidēt) un Transcode (transkodēt)

 • QuickTime faili ar vairākiem stereo pāriem veido nepareizu audio ievirzi secībā.
 • DNxHD transkoda priekšiestatījumi nav pieejami 720p24/25/30 parametriem.
 • Klips ar slēptiem titriem tiek pārkopēt bez brīdinājuma, ja iespējota transkoda priekšiestatījuma ar CC lietošana.
 • Transkodēšana A/V vai tikai audio klips ar tikai video priekšiestatījumu beidzas ar to, ka audio tiek transkodēts.
 • Audio priekšiestatījumi nevar transkodēt A/V vai tikai video klipus, un Events (notikumi) panelis norāda tikai nesaskaņojumus kadra izmēram.
 • Consolidate (konsolidēt) un Transcode (transkodēt) ar MPEG priekšiestatījumu bez multipleksēšanas noved pie nezināmas kļūdas.
 • Consolidate (konsolidēt) un Transcode (transkodēt) nebrīdina lietotāju par bezsaistes materiālu.
 • Ja visas secības nav atlasītas, tad neizlietotie klipi netiek kopēti ar atspējotu „Exclude Unused Clips” (izslēgt neizlietotos klipus).
 • Multikameras avota secība, kas nav transkodētajā secībā, atrodas transkodētajā projektā.
 • Viena un tā paša klipa daudzkārtēja izmantošana ar vienam uzliktu Motion (kustība) un Match (atbilstība): Sequence (secība), tiek transkodētas atsevišķi.
 • Ja transkodētais projekts tiek atvērts, vispirms neaizverot Premiere Pro, netiek radīts neviens virsotņu fails (peak file).
 • Pārklājošie apakšklipi ar iespējotu „Restrict Trims to Subclip Boundaries” (ierobežot apgriešanu līdz apakšklipa robežām) noved pie katra apakšklipa transkodēšanas kā atsevišķu klipu.
 • Project Manager (projekta pārvaldnieka) „Secība” displejs norāda secības, kas nedarbojas, un nepiedāvā nevienu kārtošanas veidu.
 • Ar iespējotu „Restrict Trims to Subclip Boundaries” (ierobežot apgriešanu līdz apakšklipa robežām) apakšklipi rāda nepareizu video kadru, tos atverot Source Monitor (avoya monitors) programmā pēc Consolidate (konsolidēt) un Transcode (transkodēt).
 • Transkodēts projekts satur atsauci uz Render (renderēt) un Replaced (aizstāts) klipu, bet oriģinālais klips nav iekļauts Transcoded (transkodēts) mapi ar iespējotu „Exclude Unused Clips” (izslēgt neizlietotos klipus).
 • Izmantojot tikai audio no A/V faila Consolidate (konsolidēt) un Transcode (transkodēt) uz MXF transkodē uz A/V bez brīdinājuma.
 • Reversā ātruma izmaiņas noved pie klipa transkodētā projektā ar nepietiekamu vidi.

Render and Replace (renderēt un aizstāt)

 • Render and Replace (renderēt un aizstāt) klipam, kas interpretēts kā 15-fps, noved pie sastinguša kadra/melna klipa secībā.
 • Apcirpšana punktā netiek ievērota, izmantojot Render and Replace (renderēt un aizstāt) ar reversā ātruma vidi.
 • Render and Replace (renderēt un aizstāt) avota klips tiek novietots „Recovered Clip” (atgūtais klips) tvertnē jaunā projektā, kas izveidots, eksportējot „Selection as Premiere Project” (atlase kā Premiere projekts).

Sapludināti klipi

 • Sapludinātiem klipiem nav sīktēla Project (projekts) paneļa saraksta skatā.

Apakšklipi

 • Vide pāriet pie apakšklipa Source Monitor (avota monitors) programmā, mainot no cietā uz mīksto apakšklipu.
 • Source Monitor (avota monitors) audio viļņu forma neparādās pareizi, kad ātrums tiek reversēts.

Rediģēšana un secība

 • Laiku pa laikam uzkāršanās uz vairāk minūtēm, atverot nosaukumus no Project Panel (projekta panelis).
 • Noteiktos apstākļos, iekopējot nokopētās secības saturu, tiek iekopēts nepareizs audio.
 • Katastrofiska atteice, atskaņošanas laikā pārvirzot audio klipu.
 • Noteiktas XDCAM QuickTime atsauces filmas zaudē audio sinhronizāciju atskaņošanas laikā.
 • Laiku pa laikam uzkāršanās, kopējot jaukta tipa audio klipus (piemēram, stereo un mono).
 • Sastingst, pārvietojot klipu uz augšu un uz leju pa celiņiem atskaņošanas laikā.
 • Ar ieligzdošans izvēles iespēju, kas iestatīta uz „insert as individual clips” (iekļaut atsevišķus klipus), klipa efekti tiek zaudēti, kad vairākas secības tiek ievilktas secībā.
 • Uz augšu vērsta bultiņa neved uz secības sākumu.
 • Uzkaras apgriežot atskaņošanas laikā.
 • Nepareizs dzeltenas joslas renderēšanas statuss XDCAM 422 HD 25i PAL secībai ar sakrītošu saturu.
 • Katastrofiska atteice, velkot klipu vertikāli uz citu celiņu, izmantojot peles ritenīti, lai ritinātu uz augšu/uz leju.
 • Match Frame (atbilstības kadrs) neatbilst pareizi pamatam klipam no Frame Hold (kadra aizturēšana) vai Frame Hold segmenta.

Multikamera

 • Viļnu formas neparādās ieligzdota multikameras avota secībai, kas satur viena mono avota klipus un tika izveidota ar „Switch Audio” (audio pārslēgšana) izvēles iespēju.
 • Audio raustās, mēģinot atskaņot multikameras klipus ar 28-32 audio kanāliem, kas kartēts uz mono.
 • Multikameras displejs mirgo, rediģējot un apturot uz pauzi.
 • Multikameras atlases režģis un multikameras kompozīta puses skats neatbilst, ja ātruma maiņa tiek piemērota multikameras klipam ar avota klipiem, kas nesākas nulles laikā.
 • Necaurspīdības maska pazūd, izlīdzinot multikameras secību.
 • Program Monitor (programmas monitors) mirgo, apcērpot multikameras režīmā (divu logu apgriešanas displejs), ja avota klipi nesālas nulles laikā (tikai GPU).
 • Rediģējot multikameras secību, var izraisīt audio viļņu formas pēc rediģēšanas punkta pārslēgšanos/pāriešanu taisnā līnijā; pēc tam viļņu forma uzvedas dīvaini, tālinot vai tuvinot/ritinot Timeline (laika grafiku).

Marķieris

 • Nav iespējams rediģēt marķieri klipam ar ātruma maiņu, nospiežot Add Marker (pievienot marķieri) saīsni vēlreiz.
 • Katastrofiska atteice, ritinot ar peles ritenīti Marker (marķieris) panelī ar ielādētu secības marķieriem un rediģēšanu gaidīšanas režīmā Comments (komentāri) laukā.
 • Replace Clip (aizstāt klipu) neielādē jauno klipu Marker (marķieris) panelī, kas noved pie nedefinēta statusa, kā tur, kur tiek saglabātas jebkādas izmaiņas marķieros.
 • Pārvietojot vairākus klipa/secības marķierus, ir iespējams pārvietot dažus no tiem pozīcijās pirms klipa/secības sākuma vai pēc to beigām.

Efekti un pārejas

 • Katastrofiska atteice, veicot izmaiņas Directional Blur (virzīta izsmērēšana) atskaņošanas laikā (OpenCL).
 • Uzkāršanās, ko izraisa Loudness Radar (skaļuma radars) „Target Loudness” (Mērķa skaļums) parametrs, notiekot atkārtotai atskaņošanai.
 • Katastrofiska atteice, veicot klipa renderēšanu ar noteiktiem trešās puses efektiem.
 • Līmeņi un Color Balance (krāsu līdzsvars) efekti, kas uzlikti Sony F55 materiālam, uzmet zema līmeņa izņēmumu.
 • Laiku pa laikam noteiktos trešās puses efektu redaktorā tiek parādīts nepareizs kadrs.
 • Loudness Radar (skaļuma radars) „Target Loudness” (Mērķa skaļums) parametra vienības vienmēr norādītas kā „LKFS” Audio Track Mixer (audio celiņa mikseris) un Timeline (laika grafiks) rīka ieteikumā neatkarīgi no „Target Unit” (skaļuma ierīce) parametra iestatījuma.
 • Katastrofiska atteice, veicot tādas secības renderēšanu, kas satur klipu ar diviem uzliktiem efektiem, kuriem ir īslaicīgi parametri.
 • Uzkaras, aizverot projektu vienlaikus atskaņojot secību, kurai ir uzlikti noteikti audio efekti (tikai Mac).
 • Ar noteiktām trešās puses pārejām iestatījumus nav iespējams mainīy pēc pārejas kopēšanas un iekopēšanas.
 • Warp Stabilizer (savīšanās stabilizētājs) veido daudzus melnus kadrus pēc renderēšanas.

Maskēšana un izsekošana

 • „fx” žetons nemaina krāsas, kad ir uzlikta Opacity (necaurspīdīgums) maska.
 • Katastrofiska atteice, veicot grupas atlasi ar vairākiem Bezier (Bezjē) kontrolpunktiem uz efekta maskas un tad noklikšķinot Ctrl+ uz cita maskas kontrolpunkta.

GPU

 • Atskaņošana raustās ar savītām secībām, ja ir iespējots GPU un video tiek atskaņots otrajā monitorā, izmantojot Transmit (pārraide) programmu.
 • Alfa kanāla interpretācija ir nepareiza ar GPU renderēšanu.
 • Nepareiza pikseļu sajaukšana nelineārā krāsas režīmā, izmantojot GPU renderēšanu.
 • Nepareizas kadra malas ar lineāru un nelineāru sajaukumu ar mainītu Scale (mērogs)/Position (pozīcija) [tikai GPU].

Lietotāja saskarne un darbvieta

 • Dažos datoros Export Settings (eksporta iestatījumi) loga atvēršana var aizņemt ārkārtīgi ilgu laiku—izskatās, ka lietojumprogramma uzkaras (tikai Mac).
 • Program Monitor (programmas monitors) neveic atiestati, veicot HD secības rekvizītu rediģēšanu, lai to izdarīti SD.
 • Audio viļņu forma pazūd, virzoties cauri secībai, izmantojot laika koda karsto tekstu.
 • Ievadot tastatūras komandas ātrā secībā noved pie zaudētām komandām.
 • Noklikšķinot uz atklāšanas trijstūra Keyboard Shortcuts (tastatūras saīsnes), automātiski neatveras izvēlne.
 • Keyboard Shortcuts (tastatūras saīsnes) dialogs pastāv, bet ne pozīcija, tādēļ, kad tas atvērts no jauna, tas var nodzist no ekrāna.
 • Metadatu panelis uzplaiksnī, un lietotāja saskarne kļūst gauss, darbojoties vienam celiņam 16-kanālu secībā.
 • Pēdējais kadra numurs padara neskaidru „Select Zoom Level” (atlasīt tālummaiņas līmeni) izritināmo izvēlni, pārvelkot klipu secībā.
 • Ja vairāki Timeline (laika grafiks) ir atvērti divās vai vairākās paneļa grupās, „Timelines” (laika grafiki) saīsne pārslēdzas tikai starp divām no tām.

Sadarbspēja

 • Izmaiņas uz After Effects Text Template (pēc efektu teksta veidne) sastāva iestatījumiem Ae netiek atpazītas.
 • Ārtkārtīgi lēna Dynamic Linked (dinamiski sasaistīts) sastāvu renderēšana, kad atvērts After Effects (pēc efektiem).

Sniegums

 • Vājš XDCAM HD atskaņošanas sniegums

 

 

 

 

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci  Uz portālā Twitter™ un Facebook izvietotajiem ziņojumiem neattiecas Creative Commons sistēmas noteikumi.

Juridisks paziņojums   |   Tiešsaistes konfidencialitātes politika