Account Administration

Bent u het juiste artikel aan het lezen?

Dit artikel verwijst naar Digital Publishing Suite. Zie Account Administration voor het artikel voor AEM Mobile.

Met Account Administration kan een beheerder van uw eigen bedrijf accounts maken en verstrekken. U kunt drie typen rollen toewijzen aan accounts; deze zijn allemaal gebaseerd op Adobe ID's.

Achtergrondinformatie over Adobe ID's vindt u onder Adobe ID's gebruiken voor digitale publicaties.

Zie Aan de slag met Adobe DPS (PDF) voor een overzicht van publicatie-accounts en essentiële taken in DPS.

Account Administration

A. Gedelegeerde accounts waaraan toepassingsrollen zijn toegewezen. B. Gedelegeerde accounts waaraan geen rollen zijn toegewezen (niet aanbevolen) 

Inzicht krijgen in DPS-accounts

Wanneer u zich abonneert op de Digital Publishing Suite, krijgt één account van uw bedrijf de rol Beheerder toegewezen. Dit wordt het hoofdaccount genoemd. Het hoofdaccount wordt niet weergegeven in de Account Administration-app. Het hoofdaccount kan niet worden verwijderd of bewerkt. U kunt het hoofdaccount niet als een toepassingsaccount gebruiken; gebruik daarom verschillende Adobe ID's voor het publiceren van folio's.

Wanneer u het hoofdaccount gebruikt om u aan te melden bij Account Administration, kunt u gedelegeerde rollen aan andere accounts toewijzen. Een gedelegeerde rol is rechtstreeks gekoppeld aan het hoofdaccount. Voor elk gedelegeerd account is een eigen e-mailadres vereist. U kunt gedelegeerde rollen toewijzen op basis van een bestaande Adobe ID die nog niet is geverifieerd voor samenwerking met DPS, of u kunt een nieuwe gedelegeerde Adobe ID maken op basis van een bestaand e-mailaccount. U kunt echter geen gedelegeerde account maken op basis van een Adobe ID die al is geverifieerd voor samenwerking met DPS.

Wanneer een Adobe ID en het daaraan gekoppelde e-mailadres worden gebruikt voor een gedelegeerd account, is het moeilijk om deze weer van het gedelegeerde account los te koppelen.

Opmerking:

Wees voorzichtig met het gebruik van persoonlijke e-mailadressen voor gedelegeerde accounts. Wanneer een Adobe ID eenmaal als gedelegeerd account wordt gebruikt, kunt u deze Adobe ID alleen gebruiken om digitaal te publiceren namens uw bedrijf. Als u een Adobe ID verwijdert, maakt deze geen gebruik meer van de DPS-functies.

Een Adobe ID die niet aan een specifiek bedrijfsaccount is toegewezen, wordt een ontwerpaccount genoemd. Ontwerpaccounts kunnen worden gemaakt op https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Zie Het e-mailadres wijzigen dat aan uw Adobe ID is gekoppeld voor instructies voor het wijzigen van een e-mailaccount dat is gekoppeld aan een Adobe ID.

Typen gedelegeerde rollen

Nadat u een gedelegeerd account aan uw bedrijf hebt toegevoegd, kunt u maximaal drie rollen aan dat account toewijzen.

Beheerder

De beheerderrol is aan het hoofdaccount toegewezen, maar u kunt deze ook aan andere accounts toewijzen. Als de beheerderrol aan een account is toegewezen, kan voor dit account het hulpmiddel Account Administration worden gebruikt.

Toepassing

Met een toepassingsrol kunt u een aangepaste viewer koppelen aan gepubliceerde folio's. Gebruik voor elke aangepaste viewer die u maakt een andere Adobe ID. Vermijd het gebruik van Adobe ID's van personen. U kunt bijvoorbeeld, als u meerdere kooktijdschriften publiceert, één Adobe ID voor grillen maken (dps.grillen@cooktoday.nl), één voor creools koken (dps.creoolskoken@cooktoday.nl) enzovoort.

Met het toepassingsaccount kunt u folio's maken en publiceren en analysegegevens weergeven. Als u de toepassings-id specificeert in de DPS App Builder, kunt u de folio's die met dat account zijn gepubliceerd, bekijken met de door u zelf gemaakte viewer.

DPS App Builder

Met een DPS App Builder-account kunt u zich aanmelden bij de DPS App Builder en aangepaste viewer-apps maken. U kunt dezelfde Adobe ID voor zowel het toepassingsaccount als het DPS App Builder-account gebruiken, of u kunt een of meerdere toepassingsaccounts gebruiken voor een DPS App Builder-account waarmee u apps kunt maken.

Aanbevolen werkwijzen voor accountbeheer

Voor de beste resultaten maakt u speciale e-mailadressen via een bedrijfsdomein voor gedelegeerde accounts. Zo zouden de volgende accounts gebruikt kunnen worden voor een bedrijf dat kooktijdschriften publiceert (voorbeeld):

 • Toepassingsaccounts: dps.grillen@cooktoday.nl, dps.creoolskoken@cooktoday.nl en dps.franskoken@cooktoday.nl

 • DPS App Builder-account: dps.builder@cooktoday.com

 • Beheerderaccount: dps.beheer@cooktoday.nl

 • Gedelegeerd account zonder rol: dps.janjansen@cooktoday.nl

In dit voorbeeld wordt één DPS App Builder-account gebruikt voor het aanmelden en het publiceren van de viewer-apps voor alle drie tijdschriften. Een andere mogelijkheid is om de toepassingsrol en de DPS App Builder-rol aan hetzelfde account toe te wijzen.

In dit voorbeeld is een speciaal gedelegeerd account voor Jane Doe gemaakt. Jane gebruikt dit account om eigen informatie voor het bedrijf te publiceren. Jane mag dit account alleen gebruiken om inhoud te maken voor deze specifieke uitgever.

Gebruik de het hulpmiddel voor beheerders niet om Adobe ID's van specifieke ontwerpers te maken voor of toe te wijzen aan uw bedrijfsaccount, tenzij u deze accounts wilt beperken tot het gebruik van DPS-tools voor alleen uw bedrijf. Individuele ontwerpers kunnen geldige Adobe ID's maken via het DPS-dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Het hoofdaccount heeft rechtstreeks invloed op de gedelegeerde accounts. Als een hoofdaccount wordt gesloten, worden alle gedelegeerde accounts eveneens gesloten.

Inhoud die vanaf een gedelegeerd account wordt gedownload, wordt bij het hoofdaccount in rekening gebracht. Alle inhoud die door gedelegeerde accounts wordt gepubliceerd wordt als download bij het hoofdaccount in rekening gebracht.

Folio's migreren uit andere Adobe-id's

Als u folio's maakt met een Adobe ID voordat u zich op DPS abonneert, kunt u mogelijk geen toepassingsrol aan de vorige Adobe ID toewijzen. U moet de toepassingsrol aan een nieuw gedelegeerd account toewijzen en nieuwe folio's maken. Er zijn twee manieren om artikelen aan de nieuwe folio's toe te voegen.

 • Als u de bronbestanden hebt gestructureerd voor het importeren van artikelen en het bestand sidecar.xml hebt gemaakt, kunt u uw folio gemakkelijk opnieuw maken. Zie Mappen structureren voor het importeren van artikelen.
 • Gebruik de optie Share om het folio van de oude Adobe ID naar de nieuwe Adobe ID te delen. Gebruik vervolgens de opdracht Copy in de Organizer van de Folio Producer om het gedeelde folio naar de nieuwe account te kopiëren. Als u het folio deelt van een andere computer, pakt u de bronbestanden in, brengt u ze over en koppelt u de artikelen opnieuw.

Het hulpmiddel Account Administration gebruiken om rollen toe te wijzen

 1. Klik op Account Administration.

  Als de optie Account Administration grijs wordt weergegeven, heeft het account waarmee u zich hebt aangemeld, geen beheerdersrechten. Als u zich aanmeldt met de id van uw primaire account en geen toegang hebt tot het hulpmiddel Account Administration, neemt u contact op met uw Adobe-vertegenwoordiger of de Gold-ondersteuning (de telefoonnummers voor technische ondersteuning worden weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij het DPS-dashboard). Als het primaire account is geactiveerd, kunt u zich aanmelden en aanvullende beheerdersaccounts activeren.

 2. Klik in het deelvenster Account Administration op Add New Users.

 3. Ga in het dialoogvenster New Users op een van de volgende manieren te werk:

  • Voor een bestaande Adobe ID die nog niet is geverifieerd voor samenwerking met DPS geeft u de Adobe ID op van de gebruiker die u wilt wijzigen en klikt u op Submit. Als de Adobe ID wel is geverifieerd voor samenwerking met DPS, kan deze niet worden toegevoegd.

  • Als u een nieuwe Adobe ID wilt maken, maakt u eerst een geldig e-mailaccount, maar meldt u zich nog niet aan bij een DPS-service. Klik op Een nieuwe Adobe ID maken, geef de informatie op en klik op Account maken. Er wordt een bericht verzonden naar de e-mailaccount. Klik op de koppeling in dit bericht om een wachtwoord op te geven en de account te verifiëren.

 4. Selecteer de gebruiker in het deelvenster Account Administration en klik op Configure User.

 5. Geef onder Add Roles het roltype op (Application Accounts, Viewer Builder Accounts of Account Administrator) dat u wilt toewijzen aan het account. Klik op Enable en vul de benodigde gegevens in.

  Een toepassingsaccount toewijzen aan een Adobe ID

Instellingen voor toepassingsaccounts

Wanneer u de configuratie van een toepassingsaccount bewerkt, kunt u instellingen opgeven die het gedrag van apps voor bijvoorbeeld sociale media en analysegegevens beïnvloeden.

Instellingen opslaan

Wanneer u de toepassingsaccount bewerkt, kunt u informatie over een gedeeld geheim opgeven. De gedeelde geheime informatie is vereist in iOS voor viewer-apps met een abonnement en voor alle Google Play- en Windows Store-apps die handelsversies van folio's bevatten.

Deze informatiecode wordt door Apple een “gedeeld geheim” genoemd, terwijl Google hiernaar verwijst als een “openbare sleutel” en Microsoft de term “identiteitsnaam van het hoofdpakket” gebruikt. Meer informatie over het verkrijgen van een gedeeld geheim vindt u in de voor het platform bestemde publicatiegids.

Gebruik dezelfde gedeelde geheime informatie voor alle apps van een platform. Voorkom dat u het gedeelde geheim wijzigt.

Opmerking:

Meld u met behulp van dat toepassingsaccount aan bij het DPS Dashboard nadat u de gedeelde geheime informatie hebt opgegeven. Als u zich aanmeldt bij het dashboard, wordt het gedeelde geheim geverifieerd.

Onder Store Settings kunt u ook de iTunes Application URL opgeven. Deze URL wordt gebruikt in de workflow voor sociale media. Ontvangers met wie de app wordt gedeeld, kunnen dan de app downloaden als deze niet is geïnstalleerd. Het is belangrijk dat u deze URL opgeeft, zodat ontvangers op een koppeling kunnen tikken om uw app te downloaden of te openen.

U kunt de iTunes Application URL zelfs verkrijgen als Apple de app nog niet heeft goedgekeurd. Klik in iTunes Connect op de app en gebruik de koppeling View in App Store of klik met de rechtermuisknop op de app en kies Copy Link Address.

Instellingen voor apparaatviewer

Het gedeelte Device Viewer bepaalt het gedrag van apps op apparaten, zoals iPads.

Enable First Issue Entitlement

Selecteer deze optie om het meest recent gepubliceerde folio beschikbaar te maken voor gebruikers die de iPad-app voor het eerst downloaden. De optie werkt alleen voor apps met aankopen in de app voor handelsversies. Als deze optie is geselecteerd, krijgt de gebruiker machtiging voor het folio met de meest recente publicatiedatum.

Als gebruikers de gratis handelsversie van een folio verwijderen, kunnen ze deze opnieuw downloaden. Wanneer ze de app verwijderen en opnieuw installeren, maken ze alleen aanspraak op het oorspronkelijke gratis folio en niet op het meest recent gepubliceerde folio. Ga voor meer gedetailleerde informatie naar Eerste folio gratis en digitale invoegingen.

Wanneer u uw app indient bij Apple, moet u ervoor zorgen dat u ten minste twee handelsversies van folio's hebt zodat Apple de functie voor aankopen in de app kan testen.

Voorvertoning van artikelen inschakelen

Selecteer de optie Voorvertoning van artikelen inschakelen zodat gebruikers een voorvertoning van een handelsversie van een folio kunnen bekijken met artikelen die als gratis zijn gemarkeerd (gebruik de Editor van de Folio Producer om folio's als gratis te markeren). Wanneer gebruikers op de omslagafbeelding van een handelsversie van een folio met gratis artikelen in de bibliotheek tikken, wordt in het voorvertoningsvenster een knop Voorvertoning weergegeven onder de knoppen Aanschaffen en Abonneren (indien beschikbaar). Wanneer gebruikers op Voorvertoning tikken, worden alle als Free gemarkeerde artikelen gedownload, samen met voorvertoningen van beveiligde artikelen. Wanneer gebruikers de modus Bladeren activeren of een veeggebaar uitvoeren om beveiligde artikelen weer te geven, wordt het beveiligde artikel grotendeels bedekt door een paywallvenster.

Momenteel werkt de functie voor het gratis voorvertonen van artikelen alleen op iPads en alleen voor handelsversies van folio's, en worden folio's met secties niet ondersteund.

Met betrekking tot het aantal downloads voor uitgevers worden voor gratis artikelen kosten in rekening gebracht voor het aantal downloads dat wordt berekend op basis van het aantal gratis gedownloade artikelen en het totale aantal artikelen in de handelsversie van het folio. Als de handelsversie van een folio in totaal 20 artikelen bevat met 5 gratis voorvertoningsartikelen en als 4 gebruikers een voorvertoning van het folio weergeven, telt dat als 1 download.

Met de instelling Paywall Threshold onder Device Viewer kunnen uw klanten het opgegeven aantal artikelen dat is gemarkeerd als Metered, downloaden en bekijken wanneer ze een voorvertoning van artikelen in een handelsversie van het folio weergeven. Gebruik de Editor van de Folio Producer om artikelen als Metered te markeren. Zodra een gebruiker de limiet bereikt die bij Paywall Threshold is opgegeven, wordt een paywall-bericht weergegeven wanneer ze naar Metered of Protected artikelen bladeren. De drempel die u opgeeft voor de app, wordt toegepast op elk folio. Als u de drempel instelt op 3, kunnen gebruikers 3 Metered-artikelen voorvertonen in elk folio en wordt een paywall weergegeven wanneer ze naar het vierde Metered-artikel gaan.

Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie het artikel in het DPS Developer Center over Gratis voorvertoning van artikelen.

Content Viewer for Web-instellingen

De opties van Content Viewer for Web zijn van invloed op het gedrag van artikelen die op een computer weergeven worden weergegeven met Content Viewer for Web (ook wel de webviewer genoemd).

Toepassingsnaam

De toepassingsnaam die u opgeeft, wordt in de titelbalk weergegeven wanneer een gedeeld artikel wordt bekeken in een webviewerbrowser.

Opmerking:

Geef ook de iTunes Application URL onder Store Settings op, zodat ontvangers met wie de app wordt gedeeld, wordt gevraagd om de app te downloaden als deze niet is geïnstalleerd.

Content Viewer for Web inschakelen

Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers uw artikelen kunnen weergeven in de Content Viewer voor het web (ook wel webviewer genoemd) op een computer. Als u artikelen in handelsversies van folio's beschikbaar wilt maken in de webviewer, gebruikt u de Editor van Folio Producer om artikelen in te stellen op Free of Metered. Als u de webviewer inschakelt, wordt het aantal artikelweergaven meegeteld voor uw downloadtegoeden zoals in Telling van downloads via sociale media wordt beschreven.

De functie Delen via sociale media werkt alleen als de optie Content Viewer for Web inschakelen is geselecteerd.

Opmerking:

Content Viewer for Web inschakelen is uitgeschakeld in proefaccounts.

Hosting URL

Geef alleen een Hosting URL op als u de gedeelde webviewerinhoud wilt insluiten in een iframe op uw website. Lees het artikel over de ingesloten webviewer voor meer gedetailleerde informatie.

Redirect URL

Als het gedeelde artikel niet kan worden gevonden, wordt de Redirect URL gebruikt die u opgeeft. Maak een webpagina met informatie over uw app.

Enable Fulfillment Limit

Deze optie is handig als u een limiet wilt instellen voor het totale aantal artikelen dat in de webviewer kan worden weergegeven. Zodra deze limiet is bereikt, wordt iedere gebruiker die probeert een gedeeld artikel in de webviewer op het bureaublad te bekijken, doorgestuurd naar de door u opgegeven URL voor het bereiken van de uitvoeringslimiet. Maak een webpagina met informatie over uw app.

Enable Paywall

U kunt een paywall instellen voor artikelen in handelsversies van folio's, die in de webviewer worden weergegeven In de Editor van de Folio Producer kunt u een artikel markeren als Free, Metered of Protected. Voor handelsversies van folio's kunnen gebruikers geen Protected-artikelen in de webviewer weergeven en kunnen ze Metered-artikelen weergeven totdat ze de paywall-drempel bereiken. Wanneer gebruikers de limiet van Metered-artikelen bereiken, verschijnt er een paywall-pagina met een door u opgegeven bericht en koppeling. Gebruikers kunnen altijd Free-artikelen weergeven, zelfs als ze de paywall-drempel hebben bereikt. De drempel die u opgeeft voor de app, wordt toegepast op elk folio. Als u de drempel instelt op 3, kunnen gebruikers 3 Metered-artikelen lezen in elk folio en wordt een paywall weergegeven wanneer ze naar het vierde Metered-artikel gaan.

Als u geen paywall instelt, kunnen artikelen die zijn gemarkeerd als “Free” of “Metered”, worden weergegeven in de webviewer zonder een paywall-drempel.

Opmerking:

Als een folio als Free is gepubliceerd, kunnen gebruikers alle artikelen in het folio weergeven, zelfs als de artikelen zijn gemarkeerd als “Protected” of “Metered”.

Paywall Button URL

Geef de URL op waar u gebruikers informatie kunt geven over het downloaden en het kopen van uw app. Sommige uitgevers maken een webpagina met informatie over de app, maar andere uitgevers geven de iTunes-URL van de app op.

Paywall Text

Geef een kort bericht op dat op de paywall-pagina wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld vermelden dat het maximum aantal artikelen is weergegeven en dat gebruikers op de koppeling kunnen klikken voor meer informatie over de app.

Beveiligde inhoud inschakelen (alleen Enterprise)

Wanneer u “Enable Secure Content” inschakelt en handelsversies van folio's publiceert waarin de optie “Encrypt Folio” is geselecteerd, wordt de inhoud in de folio's beveiligd in de cloud en op iOS-apparaten.

Gebruik deze optie alleen als uw app vertrouwelijke of gevoelige informatie bevat. Delen via sociale media, de webviewer en achtergronddownloads zijn niet beschikbaar in een beveiligd account. Gebruik deze optie alleen voor een app met directe machtiging en handelsversies van folio's die worden gepubliceerd als v30 of hoger.

Zie Beveiligde inhoud in DPS-account voor meer informatie.

Informatie voor Analytics opgeven

Bij het bewerken van het toepassingsaccount kunt u informatie opgeven om een account voor Omniture-analysemogelijkheden in te stellen. Gebruikersgegevens van uw inhoud worden automatisch verzameld en beschikbaar gesteld aan Professional- en Enterprise-klanten. De configuratie van de analyse-integratie is niet exact hetzelfde voor eigenaren van Professional- en Enterprise-accounts.

Professional

Het invoeren van gegevens in het veld Analytics is optioneel. Eigenaren van Professional-accounts die reeds klanten van SiteCatalyst zijn, kunnen alle analysegegevens naar een speciaal rapportenpakket in hun SiteCatalyst-account laten verzenden. Als u geen SiteCatalyst-account hebt, voert u geen rapportgegevens in. De analysegegevens worden verzameld in een intern Adobe-account.

Enterprise

Eigenaren van Enterprise-accounts wordt gevraagd een unieke naam voor een rapportsuite op te geven en zij kunnen eventueel de naam van hun bedrijf opgeven als zij al over een SiteCatalyst-account beschikken. Als u een SiteCatalyst-account hebt, gebruikt u dezelfde bedrijfsnaam als voor SiteCatalyst zodat de rapportsuite aan het juiste bedrijf wordt gekoppeld.

Opmerking:

Wanneer u een rapportsuite opgeeft, geef dan NIET een van de volgende gereserveerde prefixen op: adp.ln, adp.da of adp.sj.

Wanneer u de SiteCatalyst-informatie verzendt, kan het maximaal vijf werkdagen duren voordat Omniture-analysemogelijkheden zijn ingesteld voor uw app. Zie Omniture-analysemogelijkheden.

Aanmelden om de status van de uitvoeringsbundel te ontvangen

Wanneer u boven aan het hulpprogramma Account Administration op Account Settings klikt, kunt u zich aanmelden om e-mailberichten te ontvangen die u informeren over de status van uw uitvoeringsbundels.

Geef een e-mailadres op waarop u meldingen over de status van uw uitvoeringsbundel wilt ontvangen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?