14 augustus 2012. Welkom bij Adobe® Flash Player® 11.3 en AIR® 3.3. Deze release bevat foutoplossingen met betrekking tot de algemene stabiliteit, audio, video en de ontwikkeling van iOS-apps.

Huidige releaseversie(s) van runtimeprogramma

 • Flash Player Desktop 11.3.300.271

Nieuwe functies

 N.v.t.

Verbeterde beveiliging

Deze versie bevat verbeteringen in de beveiligingsfuncties zoals vermeld in het Beveiligingsbulletin APSB 12-18

Opgeloste problemen

N.v.t.

Bekende problemen

 • Geluidvervorming tijdens het streamen van Flash-inhoud (3212648)

Ontwerpen voor Flash Player 11.3

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 16 gebruiken door een extra compilerargument door te geven aan de Flex-compiler: - swf-version=16. De aanwijzingen vindt u hieronder.
Als u de Adobe Flex SDK gebruikt:

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 11.3 downloaden
 • Download Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) van de Flex 4.5 SDK-tabel.
 • In Flash Builder maakt u een nieuw ActionScript-project: Bestand -> Nieuw -> ActionScript-project.
 • Open de het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer "Eigenschappen"). Selecteer ActionScript Compiler in de lijst aan de linkerkant.
 • Gebruik de optie "Flex SDK's configureren" in de rechterbovenhoek om het project te richten naar Flex-build 21328. Klik op OK.
 • Uw project configureren voor SWF-versie 16
 • Voeg het volgende toe aan de invoer "Aanvullende compilerargumenten": - swf-version=16. Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 16 gebruikt. Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 11.3-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Toepassingen voor AIR 3.3

Bijwerken naar de AIR 3.3-naamruimte
U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 3.3-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 3.3. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 3.3 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 3.3-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 3.3-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in:

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.3">

Richtlijnen van het gebruik van de functie

Invoer via toetsenbord op volledig scherm
Om de modus Volledig scherm met toetsenmodus in te schakelen, moet u een nieuwe allowFullScreenInteractive-parameter met tag toevoegen aan de omvattende HTML. Deze parameter is standaard ingesteld op 'false'. Dat wil zeggen dat een volledig scherm met toetsen niet is toegestaan. Als u een volledig scherm met toetsen wilt toestaan, moet u allowFullScreenInteractive instellen op 'true' en de volgend tag toepassen:

<object classid=”"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,18,0"
 width="600" height="400" id="fullScreen" align="middle">

  <param name=”allowFullScreenInteractive” value=”true” />
  <param name=”movie” value=”fullScreenInteractive.swf” />

  <embed src=”fullScreen.swf” allowFullScreen=”true” width=”600” height=”400” name=”fullScreen” align=”middle” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://get.adobe.com/flashplayer/” />

</object>

Deze functie kan in mms.cfg worden uitgeschakeld door FullScreenInteractiveDisable = 1 in te stellen, als volgt:

FullScreenInteractiveDisable=1 

Verwante ActionScript-API:

flash.display.Stage.getAllowsFullScreenInteractive();
flash.display.StageDisplayState
flash.events.FullScreenEvent

Structuurstreaming

Structuurstreaming is een nieuwe functie voor Stage3D waarmee ruwere structuren die van mindere kwaliteit zijn, direct kunnen worden geladen, waarna deze structuren worden verbeterd naarmate er meer gegevens beschikbaar komen.

function createCubeTexture( size:int, format:String, optimizeForRenderToTexture:Boolean, streamingLevels:int=0):CubeTexture
function createTexture( width:int, height:int, format:String, optimizeForRenderToTexture:Boolean, streamingLevels:int=0 ):Texture;

De aanvullende optionele parameter streamingLevels is toegevoegd aan createTexture en createCubeTexture-functies.Als deze parameter niet de waarde 0 heeft, is streaming ingeschakeld voor deze structuur. De maximale waarde is log2(max(breedte, hoogte)) voor 2D-structuren en log2(grootte) voor 'cube map'-structuren met machten van twee. Bij een hogere waarde kunnen er geen structuren worden gemaakt en krijgt u een ActionScript-uitzondering. Structuren die streaming inschakelen kunnen niet worden gebruikt voor weergave naar structuur en hun optimizeForRenderToTexture-markering wordt genegeerd.

Voor structuren die zijn ingeschakeld voor streaming geldt dat het geheugengebruik met maximaal 50% kan toenemen. Ook is er een negatieve invloed op de uploadsnelheid. Als een structuur eenmaal volledig is geladen, kan deze niet worden bijgewerkt via streaming met andere inhoud. Als een structuur is gemarkeerd voor streaming, wordt deze beschouwd als compleet en gereed voor rendering zodra alle mip-niveaus met de streamingLevels-waarde en de hoger gelegen niveaus zijn geüpload. De structuurupload blijft ongewijzigd.

Voorbeeld:

[Embed( source = "MipLevel9.jpg" )]
var MipLevel9:Class;
var context3D:Context3D;
var texture:Texture;

stage.stage3Ds[0].addEventListener(Event.CONTEXT3D_CREATE, createdHandler);
stage.stage3Ds[0].requestContext3D(Context3DRenderMode.AUTO);

function createdHandler(e:Event) {
      context3D = stage.stage3Ds[0].context3D;
      //set streaming levels to 9, a 1x1 mip level for a complete texture size of 512 (Mip level 0 =512, Mip level 9 = 1)
      texture = context3D.createTexture(512,512,Context3DTextureFormat.BGRA,false, 9);
      var mip9:Bitmap = new MipLevel9();
      texture.uploadFromBitmapData(mip9.bitmapData,9);
}


BitmapData.drawWithQuality
In eerdere versies moest de kwaliteit van het werkgebied worden gewijzigd als u de kwaliteit van BitmapData.draw wilde veranderen. BitmapData. drawWithQuality is een uitbreiding van BitmapData.draw waarmee u beschikt over een extra, optionele parameter voor de kwaliteit van vectorrendering.

function drawWithQuality(source: IBitmapDrawable, matrix:Matrix=null, colorTransform: ColorTransform =null, blendMode:String=null, clipRect:Rectangle=null, smoothing:Boolean=false, quality:String=null): void

Hieronder vindt u de ondersteunde waarden voor de kwaliteit:

 • StageQuality.LOW
 • StageQuality.MEDIUM
 • StageQuality.BEST
 • StageQuality.HIGH_8X8_LINEAR
 • StageQuality.HIGH_16X16
 • StageQuality.HIGH_16X16_LINEAR

BitmapData.encode


Met BitmapData.encode is een native compressie van een BitmapData-object naar PNG, JPEG en JPEG XR mogelijk. Op deze manier kunnen ontwikkelaars native snelheden behalen voor runtime compressie van afbeeldingen, uiterst waardevol op mobiele apparaten.

function encode(rect:Rectangle,EncoderOptions :Object, byteArray: ByteArray = null): ByteArray;
De volgende EncoderOptions-objecten worden ondersteund:

// compress bitmap data as a JPEG file
var bitmapData:BitmapData = new BitmapData(640,480,false,0x00FF00);
var byteArray:ByteArray = new ByteArray();
bitmapData.encode(new Rectangle(0,0,640,480), new JPEGCompressOptions(), byteArray);
// Display the bitmap we just encoded
var loader:Loader = new Loader();
loader.loadBytes(byteArray);
addChild(loader); 

Hardwarefoutreeks in Context3D.driverinfo

Deze functie plaatst informatie in Context3D.driverInfo wanneer hardwareversnelling voor Stage3D-inhoud niet mogelijk is. Context3D.driverInfo bevat een van de volgende tekenreeksen met de reden waarom Stage3D terugvalt op softwarerendering.

 • Software Hw_disabled=userDisabled

Het selectievakje voor hardwareversnelling in de gebruikersinterface voor instellingen is uitgeschakeld en Stage3D wordt weergegeven met behulp van software.

 • Software Hw_disabled=oldDriver

Het grafische stuurprogramma voor de hardware is op de zwarte lijst gezet vanwege een bekend probleem en Stage3D wordt weergegeven met behulp van software. Dit wordt opgelost door het stuurprogramma bij te werken.

 • Software Hw_disabled=unavailable

Kan geen hardwarerendering gebruiken vanwege ontoereikende capaciteiten van het stuurprogramma of omdat het stuurprogramma op de zwarte lijst is gezet, of vanwege een fout in de grafische initialisatie van de hardware. Stage3D wordt weergegeven met behulp van software.

 • Software Hw_disabled=explicit

De inhoud vraagt expliciet om softwarerendering via requestContext3D en Stage3D wordt weergegeven met behulp van software


Verbeterde hoogte-breedteverhouding

In AIR 3.3 is het probleem opgelost waarbij de runtime de opgegeven hoogte-breedteverhouding negeert. De oriëntatie van het werkgebied wordt beperkt tot twee richtingen wanneer een apparaat wordt gedraaid, voor het geval dat aspectRatio is ingesteld en autoOrients de waarde 'true' heeft (afhankelijk van de waarde van aspectRatio moet alleen de oriëntatie liggend-links en liggend-rechts worden ondersteund, of de oriëntatie staand en staand-omgekeerd).

Een nieuwe StageAspectRatio-constante met de naam ANY is toegevoegd. Met StageAspectRatio.ANY kunt u automatische oriëntatie van het werkgebied toepassen in alle apparaatoriëntaties waarbij autoOrients is ingesteld op 'true'. Dit wordt het standaardgedrag wanneer de aspectRatio-tag ontbreekt in de toepassingsdescriptor.

USB-foutopsporing voor AIR iOS
Eerst moet u de toepassing verpakken met een extra -listen-schakeloptie, die ervoor zorgt dat de toepassing bij het opstarten luistert naar een fdb-verbinding.

adt -package -target (ipa-debug-interpreter | ipa-debug) -listen (optioneel portnummer) -provisioning-profile xyz.mobileprovision -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass pass123 OutputFile.ipa InputFile-app.xml InputFile.swf

Standaard gebruikt de toepassing poort 7936 om te luisteren. U kunt elke gewenste poort opgeven.

adt -package -target (ipa-debug-interpreter | ipa-debug) -listen 16000 xyz.mobileprovision -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass pass123 OutputFile.ipa InputFile-app.xml InputFile.swf

2) Zodra de toepassing als IPA is verpakt, moet u de toepassing op het apparaat installeren en starten.

3) Voer de binaire IDB uit die beschikbaar is op SDK_LOCATION/lib/aot/idb en gebruik -devices als parameter. Dit retourneert een lijst met apparaten die aan het bureaublad zijn gekoppeld, samen met hun DEVICE_HANDLES.

idb -devices

4) Nu moet u een poort van het bureaublad doorsturen naar de poort van het apparaat dat luistert naar een verbindingsoptie.

idb -forward LOCAL_PORT REMOTE_PORT DEVICE_HANDLE

LOCAL_PORT verwijst naar de poort op uw bureaublad. Dit kan een poortnummer naar keuze zijn, bij voorkeur groter dan 8000.

REMORT_PORT is het poortnummer dat u hebt opgegeven in de verpakkingopdracht. Als u geen poortnummer hebt opgegeven bij het verpakken, luistert uw app standaard naar poort 7936.

DEVICE_HANDLE voor uw apparaat is de waarde die u hebt verkregen in stap 3.

5) Start nu FDB met de volgende opdracht.

fdb -p LOCAL_PORT

6) Hierdoor wordt het FDP-foutopsporingsprogramma gestart. Typ 'r' in de opdrachtregel om de foutopsporingssessie te starten.

P.S.: idb biedt een andere parameter (stopforward), waarmee het doorsturen van poort naar poort wordt gestopt. Dit werkt echter alleen wanneer de fdb-sessie nog niet is vastgesteld.

idb -stopforward LOCAL_PORT

Momenteel wordt deze functie niet ondersteund in Flash Builder.

Verbeterd achtergrondgedrag voor AIR iOS
Achtergrondondersteuning nu meer in lijn met native toepassingen in iOS. Naast ondersteuning voor algemene multitaskingbewerkingen en bewerkingen voor audio op de achtergrond die al zijn ingeschakeld met AIR voor iOS, bieden toepassingen nu ook ondersteuning voor locatie-updates en netwerken op de achtergrond. Ook kunnen toepassingen nu bericht ontvangen wanneer een achtergrond-app tijdelijk wordt onderbroken door het besturingssysteem.
Hierbij zijn enkele nieuwe tags en gebeurtenissen toegevoegd. Als u locatie-updates op de achtergrond wilt ondersteunen moet u het volgende opnemen in de iPhone-tag van de AIR-toepassingsdescriptor:

<iPhone>
<InfoAdditions>
<![CDATA[
<key>UIBackgroundModes</key>
<array>
<string>location</string>
</array>
]]>
</InfoAdditions>
</iPhone> 

Als uw toepassing deze tag opgeeft en op de achtergrond wordt uitgevoerd, wordt Player nog steeds met 4fps uitgevoerd. Alle schermupdates (renderingaanroepen, OpenGL-aanroepen) worden echter uitgeschakeld.
De UIBackgroundModes-sleutel biedt tegelijkertijd ondersteuning voor 'location' en 'audio' voor het geval dat uw toepassing gelijktijdig audio moet genereren en de locatie bijhouden (bijvoorbeeld voor stapsgewijze nagivatieapp).
iOS biedt een mechanisme om korte taken op de achtergrond uit te voeren. iOS garandeert niet dat de taak wordt uitgevoerd, maar alleen dat het een klein beetje langer blijft werken aan de taak voor de gebruiker. Er is een limiet ingesteld voor de tijdsduur waarin de app actief blijft door dergelijke achtergrondtaken.(ongeveer 10 minuten)

Als de toepassingsschrijver de eigenschap executeInBackground opgeeft als TRUE/FALSE, wordt die waarde opgepikt en zal de toepassing zich overeenkomstig gedragen. Momenteel wordt de gebeurtenis Deactivate geactiveerd wanneer de toepassing op de achtergrond wordt uitgevoerd, ongeacht of de toepassing al dan niet door het systeem wordt onderbroken. Om de toepassing nog specifiekere informatie te geven, wordt de gebeurtenis Suspend naar de toepassing verzonden wanneer deze wordt onderbroken. Op deze manier wordt het juiste gedrag van de toepassing verkregen.
Voor een lange levensduur van de batterij op iOS moet Player worden vertraagd (naar 4fps) wanneer u de toepassing op de achtergrond wilt uitvoeren.

Ondersteuning voor de simulator
Aangezien de simulator op iOS de specificatie x86 heeft, zijn er twee nieuwe doelen toegevoegd in de bijbehorende ADT. Houd er rekening mee dat het verpakken van de simulator alleen in de interpreter-modus wordt ondersteund.

De doelen zijn:

1.) ipa-test-interpreter-simulator
2.) ipa-debug-interpreter-simulator

Als u uw toepassing wilt testen op Simulator, hoeft u geen certificaat voor ontwikkelaars te verkrijgen van Apple (een tijdrovend proces). Ook hoeft u geen inrichtingsprofielen te maken voordat u begint met het ontwikkelen van een AIR-toepassing. (Een p12-certificaat dat door de gebruiker zelf kan worden gemaakt moet voldoende zijn)

Voer de volgende opdrachten uit om de toepassing voor de simulator te verpakken.

Interpreter-doel

adt -package -target ipa-test-interpreter-simulator -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass password Sample_ipa_name sample_ipa-app.xml sample_ipa.swf

Foutopsporingsdoel

adt -package -target ipa-debug-interpreter-simulator -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass password Sample_ipa_name sample_ipa-app.xml sample_ipa.swf

*Om de toepassing in simulator te installeren*

adt -installApp -platform ios -platformsdk (path to sdk like /Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator5.0.sdk) -device ios-simulator -package Sample_ipa_name.ipa

*Om de toepassing in simulator te starten*

adt -launchApp -platform ios -platformsdk (path to sdk like /Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator5.0.sdk) -device ios-simulator -appid

Sample_ipa_name

Voor het testen van de Native-extensie op de simulator is er een nieuwe platformnaam (iPhone-x86) toegevoegd in extension.xml
Let op: alle opdrachten voor het verpakken van Native-extensie blijven hetzelfde, maar het bestand library.a dat is vereist van Xcode, moet alleen voor de simulator worden gecompileerd

extension.xml moet er als volgt uitzien

<extension xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/3.1">
<id>com.cnative.extensions</id>
<versionNumber>1</versionNumber>
<platforms>
<platform name="iPhone-x86">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>library.a</nativeLibrary>
<initializer>TestNativeExtensionsInitializer </initializer>
<finalizer>TestNativeExtensionsFinalizer </finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
</platforms>
</extension>

Systeemvereisten

Voor de huidige Flash Player-systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/nl/products/flashplayer/systemreqs/

Voor de huidige AIR-systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/nl/products/air/systemreqs/

Voor de Flash Access-systeemvereisten (client en server) gaat u naar http://www.adobe.com/nl/products/flashaccess/systemreqs/

Voor Flash Player 11.3 gelden de volgende minimale systeemvereisten:

 

Windows®

Macintosh  

Processor

x86-compatibele processor van 2,33 GHz of sneller, of Intel® Atom™-processor van 1,6 GHz of sneller voor netbook-apparaten

Intel® Core™ Duo-processor van 1,83 GHz of sneller

Besturingssysteem 

Microsoft® Windows® XP (32-bits), Windows Server® 2003 (32-bits), Windows Server® 2008 (32-bits), Windows Vista® (32-bits), Windows 7® (32-bits en 64-bits)

Mac OS® X 10.6 en Mac OS X 10.7

Browser

Internet Explorer 7.0 en hoger, Mozilla Firefox 4.0 en hoger, Google Chrome, Safari 5.0 en hoger, Opera 11

Safari 5.0 en hoger, Mozilla Firefox 4.0 en hoger, Google Chrome, Opera 11

Geheugen

128 MB RAM (1 GB RAM aanbevolen voor netbook-apparaten); 128 MB grafisch geheugen

256 MB RAM;128 MB grafisch geheugen

Voor AIR 3.3 gelden de volgende minimale systeemvereisten:

 

Windows®

Macintosh  

AndroidTM

iOS

Processor / Hardware van apparaat

x86-compatibele processor van 2,33 GHz of sneller, of Intel Atom™-processor van 1,6 GHz of sneller voor netbook-apparaten

Intel® Core™ Duo-processor van 1,83 GHz of sneller

ARMv7-processor met vector-FPU, minimaal 550 MHz, OpenGL ES 2.0-, H.264- en AAC H/W-decoders

iPod touch (3e generatie), 32 en 64 GB-versies, iPod touch 3GS, iPhone 4, iPhone 4, iPad, iPad 2

Besturingssysteem 

Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise (inclusief 64-bitsversies) met Service Pack 2, of Windows 7

Mac OS® X 10.6 en 10.7

AndroidTM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 en 4.0

iOS 4.2 en hoger

RAM

512 MB RAM (1 GB aanbevolen)

512 MB RAM (1 GB aanbevolen)

256 MB RAM 

 -

Problemen melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat deze informatie opneemt, zoals beschreven in Instructies voor het melden van problemen bij het afspelen van video's. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

 

Versiehistorie van runtimeprogramma

Releasedatum

Runtimeversie(s)

Nieuwe functies

Verbeterde beveiliging

Opgeloste problemen

21 juni 2012
Alleen bij de Flash Player-plug-in versie 11.3.300.262 voor Windows
N.v.t. N.v.t. Gebruikers rapporteren dat computers vastlopen bij het weergeven van Flash-inhoud in Firefox op Windows (3211153)

8 juni 2012

Flash Player Desktop 11.3.300.257
AIR Desktop 3.3.0.3650
AIR Android 3.3.0.3650
AIR SDK 3.3.0.3650

Desktop:
Invoer via toetsenbord op volledig scherm voor Flash Player
Audio-ondersteuning met lage latentie voor audiostreaming via NetStream
Audio-ondersteuning met lage latentie voor Sound API
Beveiligde modus voor Firefox (alleen Windows®)
Structuurstreaming
Updater op de achtergrond voor Mac
Framelabel-gebeurtenissen
Bitmapdata.drawwithQuality
BitmapData.encode
ReleaseOutside-gebeurtenis
Introspectie van Runtime-klassen
Betere ondersteuning voor Apple MacOS App Store

AIR Mobile:
Platform SDK-ondersteuning voor iOS op Windows®
Stylus-ondersteuning voor AndroidTM 4.0-apparaten
USB-foutopsporing voor AIR iOS
Verbeterd achtergrondgedrag voor AIR iOS
Simulator-ondersteuning voor iOS
Verbeteringen in hoogte-breedteverhouding

APSB-14

[Stage 3D voor Desktop] Starling-inhoud wordt op de verkeerde plek geplaatst (3153467)
iOS-rendering loopt vast op sommige toepassingen wanneer u de GPU-rendermodus gebruikt (3124838)
Kwaliteitsinstellingen voor anti-aliasing worden niet correct geïnterpreteerd in rendermode=gpu (3124862)
[Stage3D] Op een Mac met Intel HD 3000 is de schaarrechthoek niet juist ingesteld (2959500)
Als u Mouselock gebruikt in de Chrome-browser op Windows 7, worden bij veranderingen in de x/y-coördinaten absolute waarden geretourneerd in plaats van relatieve waarden (3152175)
Audiolatentie wanneer meerdere instanties van Flash zijn geopend in een browser (3084306)
Groen schermprobleem bij afspelen van video (3050372)