11 juli 2013. Welkom bij Flash player 11.7 en AIR 3.7. Dit is een geplande update. Deze release bevat foutoplossingen en een verbeterde beveiliging

Opgeloste problemen

 • De camera werkt niet voor stageVideo (iOS) (3558247)
 • Geen optie om hardwareversnelling uit te schakelen (3560209)
 • Geen fallback-optie voor WAV-audio (3553459)

Nieuwe functies

Er zijn geen nieuwe functies in deze release
 
De volgende functies zijn beschikbaar in de Flash Player-release van 9 April 2013
Nieuwe functies:
 • Verbeteringen op gebied van sandboxen
 • Back-up in de cloud verhinderen voor gedeelde objecten (iOS)
 • CPU-rendermodus gebruiken voor geselecteerde apparaten (iOS)
 • Secundaire SWF-bestanden extern hosten (iOS)
 • API voor spelbesturing (Android)
 
Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u het document hier.
 

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
 Flash Player Desktop (Mac)  11.7.700.225
 Flash Player Desktop (Windows)  11.7.700.224
 AIR Desktop (Mac)  3.7.0.2100
 AIR Desktop (Windows)  3.7.0.2090
 AIR Mobile  3.7.0.2090
 AIR SDK & Compiler (Mac)  3.7.0.2100
 AIR SDK & Compiler (Windows)  3.7.0.2090

Bekende problemen

 • Enkele nieuwere AMD GPU-stuurprogramma's hebben onder bepaalde omstandigheden last van renderingsproblemen (3431502)
 • Webcam functioneert niet in combinatie met Microsoft Kinect (3482709)
 • In AIR for iOS kunnen gelokaliseerde SWF-namen niet in pakketten worden geplaatst (3518195)
 • In AIR for iOS wordt tekst wellicht afgebroken als een Spark TextArea-component de focus krijgt (3514889)
 • Lang toepassingsbeschrijvingsbestand in AIR-installatievenster zorgt ervoor dat de knoppen niet zichtbaar zijn (3515305)
 • Lichte vertraging tijdens herhaald afspelen van FLVPlayback-video (3515066)
 • Grote bitmaps waarvan de schaal is verkleind, worden niet goed gerenderd bij publicatie (3520589)
 • In AIR starten aangepaste opdrachten in contextmenu's extra gebeurtenissen (3493614)
 • In Chrome werkt het wisselen van microfoon bij runtime niet (3493587)
 • Als Flash-inhoud in Internet Explorer buiten zicht wordt gebladerd, wordt het geluid onduidelijk (3520586)
 • AAC-audio wordt vervormd als u een verbeterde microfoon met AEC aansluit (3523551)

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
 APSB13-16 Flash Player Desktop Windows® & Mac
 APSB13-16  Flash Player AndroidTM

Nieuwe functies: gebruiksrichtlijnen

Back-up in de cloud verhinderen voor gedeelde objecten (iOS)

In AIR-toepassingen voor iOS kunnen ontwikkelaars momenteel niet voorkomen dat een back-up in Apple iCloud wordt gemaakt van een lokaal gedeeld object. AIR 3.7 beschikt over de nieuwe statische eigenschap preventBackup. Deze is opgenomen voor de klasse SharedObject ActionScript, zodat ontwikkelaars deze beperking kunnen oplossen. Deze eigenschap kan alleen worden gebruikt met de naamruimte 3.7 of hoger (swf-version=>20). Als deze eigenschap wordt ingesteld op 'true', wordt geen back-up gemaakt van gedeelde objecten. De standaardwaarde van de eigenschap is 'false' en de eigenschap werkt alleen op apparaten met iOS 5.1 of hoger.

var mySO:SharedObject;
mySO = SharedObject.getLocal("test");
mySO.data.userName = "developer";
mySO.data.itemNumbers = new Array(1,2,3);
SharedObject.preventBackup = true;
mySO.flush();


CPU-rendermodus gebruiken voor geselecteerde apparaten terwijl GPU wordt gebruikt op andere apparaten (iOS)

De nieuwe tag <forceCPURenderModeForDevices> is toegevoegd voor iOS-apparaten. Met deze tag kan de CPU-rendermodus worden afgedwongen voor een bepaald aantal iOS-apparaten, terwijl de renderMode GPU wordt gebruikt voor alle andere apparaten. Deze functie is handig wanneer onvoldoende geheugen beschikbaar is voor de rendermodus GPU op bepaalde langzame apparaten (zoals de iPad1 en de iPod4).
Als <renderMode> GPU </renderMode> en <forceCPURenderModeForDevices> iPhone1 iPad1 </forceCPURenderModeForDevices> bijvoorbeeld wordt opgegeven, gebruiken alle iOS-apparaten met uitzondering van de iPad1 en de iPhone1 de renderMode GPU.
Deze tag is momenteel alleen van toepassing op iOS. De tag moet worden toegevoegd aan de platformspecifieke sectie van de iPhone-tag.

<iPhone>
  <InfoAdditions>
   <![CDATA[
     <key>UIDeviceFamily</key>
     <array>
      <string>1</string>
      <string>2</string>
     </array>
     <key>UIStatusBarStyle</key>
     <string>UIStatusBarStyleBlackOpaque</string>
     <key>UIRequiresPersistentWiFi</key>
     <string>YES</string>
   ]]>
  </InfoAdditions>
  <forceCPURenderModeForDevices> iPhone3,1 iPad </forceCPURenderModeForDevices>
</iPhone>


De tag <forceCPURenderModeForDevices> is toegevoegd onder de iPhone-tag en accepteert een lijst met via een spatie van elkaar gescheiden modelnamen van apparaten. Enkele geldige modelnamen van apparaten worden hieronder vermeld.

"iPod4,1"  // iPod Touch Fourth Generation
"iPod5,1"  // iPod Touch Fifth Generation
"iPhone2,1" // iPhone 3GS
"iPhone3,1" // iPhone 4
"iPhone3,2" // iPhone 4 CDMA
"iPhone4,1" // iPhone 4S
"iPhone5,1" // iPhone 5
"iPad1,1"  // iPad
"iPad2,1"  // iPad 2
"iPad2,2"  // iPad 2 (GSM)
"iPad2,3"  // iPad 3 (CDMA)
"iPad2,4"  // iPad 3 (CDMAS)
"iPad2,5"  // iPad Mini Wifi
"iPad3,1"  // iPad 3 (WIFI)
"iPad3,2"  // iPad 3 (CDMA)
"iPad3,3"  // iPad 3 GSM
"iPad3,4"  // iPad 4 (Wifi)


Secundaire SWF-bestanden extern hosten (iOS)

Ontwikkelaars van toepassingen kunnen hun secundaire SWF-bestanden nu op een externe server hosten en deze via de toepassingslogica laden als dat nodig is. Secundaire SWF-bestanden met ABC-code in de AOT-modus die in het verleden alleen functioneerden met lokaal in pakketten geplaatste SWF-bestanden, functioneren nu ook met extern geladen SWF-bestanden.
De ontwikkelaar dient dan de URL van het URLRequest van de Loader te wijzigen in de URL van het extern gehoste, gestripte SWF-bestand. Hier volgt een voorbeeld van een URL-aanvraag ter illustratie van deze functie:

private var externalSwfUrl:String= "http://www.xyz.com/ExternalSwf.swf";
private var urlRequest:URLRequest = new URLRequest(externalSwfUrl);

Als ontwikkelaars deze functie willen inschakelen, dienen ze een tekstbestand op te geven dat de details bevat van de SWF-bestanden die moeten worden gestript en extern worden gehost. Ze moeten in dit tekstbestand op verschillende regels de paden opgeven voor de SWF-bestanden die extern moeten worden gehost. Hier volgt de juiste notatie voor het opgeven van SWF-bestanden in een Sample.txt-bestand:

assets/Level1.swf
assets/Level2.swf
assets/Level3/asset/Level3.swf

Dit tekstbestand dient te worden vermeld in de tag <externalSwfs> onder de tag <iPhone> in de toepassingsdescriptor, zoals hieronder geïllustreerd:

<iPhone>
    .
    .
    <externalSwfs>assets/SampleSWFInfoFile.txt</externalSwfs>
    .
    .
</iPhone>

Tijdens het maken van ADT-pakketten dient de ontwikkelaar het tekstbestand net als een element op te geven, samen met de SWF-bestanden die worden vermeld in het tekstbestand. Hier volgt een voorbeeld van een ADT-opdracht voor het gebruik van deze functie:

adt -package -target ipa-app-store -provisioning-profile <Provisioning Profile> -storetype pkcs12 -keystore <Certificate> -storepass <Password> ResultantIPA.ipa SampleMainSwf-app.xml SampleMainSwf.swf assets/SampleSWFInfoFile.txt assets/Level1.swf assets/Level2.swf assets/Level3/asset/Level3.swf

Tijdens het maken van IPA-pakketten extraheert ADT de Actionscript-code uit alle onderliggende SWF-bestanden die worden opgegeven in het voorbeeldtekstbestand, voegt deze code toe aan het uiteindelijke uitvoerbare bestand en verplaatst de gestripte SWF-bestanden naar de map "externalStrippedSwfs" die in de actieve tijdelijke map is gemaakt. De mappenstructuur in de map "externalStrippedSwfs" blijft precies zo als opgegeven in het tekstbestand. De gegenereerde, gestripte SWF-bestanden kunnen extern worden gehost op een webserver.
Hier volgt een functionerend voorbeeld van Actionscript-code waarmee een secundair SWF-bestand dat is afgeleid van de bovenstaande workflow wordt geladen van een externe server:

package
{
  import flash.display.Loader;
  import flash.display.Sprite;
  import flash.events.Event;
  import flash.events.IOErrorEvent;
  import flash.net.URLRequest;
  import flash.system.ApplicationDomain;
  import flash.system.LoaderContext;
 
  public class SampleMainSwf extends Sprite
  {
    private var externalLoader:Loader;
    private var url:String= "http://www.xyz.com/Level1.swf";
    private var urlRequest:URLRequest = new URLRequest(url);
    private var ldrContext:LoaderContext;
 
    public function SampleMainSwf()
    {
      externalLoader = new Loader();
      externalLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE,completeHandler);
      externalLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,errorHandler);
      ldrContext=new LoaderContext(false,ApplicationDomain.currentDomain,null);
 
      try
      {
        externalLoader.load(urlRequest, ldrContext);
      }
      catch(e:Error)
      {
        trace("Error ID : "+e.errorID+"\nError Message : "+e.message);
      }
    }
 
    private function completeHandler(e:Event):void
    {
      addChild(externalLoader);
    }
 
    private function errorHandler(e:IOErrorEvent):void
    {
      trace("In IO ErrorEvent Handler");
    }
 
  }
}

Opmerking:
1. De huidige releases van Flash Builder 4.7/Flash Professional CS6 bieden geen ondersteuning voor deze functie. Om het genereren van gestripte SWF-bestanden voor externe hosting mogelijk te maken, dienen ADT-pakketten op de opdrachtregel te worden gebruikt.
2. De toepassing loopt vast wanneer secundaire Flex SWF-bestanden worden geladen.

GameInput-API (Android)

De GameInput-API is een interface waarmee toepassingen kunnen communiceren met aangesloten spelbesturingsapparaten, zoals joysticks, gamepads, controllers, enz. Er zijn vele verschillende spelbesturingsapparaten met allemaal verschillende mogelijkheden en knoppen verkrijgbaar. Deze API wordt alleen ondersteund op Android-apparaten met OS-versie 4.1 of hoger. De API is zodanig geïmplementeerd dat deze goed functioneert met verschillende (en mogelijk onbekende) typen spelbesturingsapparaten.
Deze functie kan alleen worden gebruikt met naamruimte 3.7 of hoger en met SWF-versie 20 of hoger.

private var gameInput:GameInput;
  public function TestGameInput()
  {
    trace("GameInput.isSupported - "+ GameInput.isSupported);
    trace("GameInput.numDevices - "+ GameInput.numDevices);
 
    gameInput = newGameInput();
    gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_ADDED, inputDeviceAddedEvent);
    gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_REMOVED, inputDeviceRemovedEvent);
 
    function inputDeviceRemovedEvent(e:GameInputEvent):void
    {
      trace("inputDeviceRemovedEvent - "+ e.device);
    }
 
    function inputDeviceAddedEvent(e:GameInputEvent):void
    {
      trace("inputDeviceAddedEvent - "+ e.device);
      getDeviceInformation(e.device);
    }
 
    function getDeviceInformation(device:GameInputDevice):void
    {
      trace("device.enabled - "+ device.enabled);
      trace("device.id - "+ device.id);
      trace("device.name - "+ device.name);
      trace("device.numControls - "+ device.numControls);
      trace("device.sampleInterval - "+ device.sampleInterval);
 
      for(var i:Number=0; i < device.numControls; i++)
      {
        var control:GameInputControl = device.getControlAt(i);
        getControlInformation(control);
        control.addEventListener(Event.CHANGE, changeEvent);
      }
    }
 
    function changeEvent(e:Event):void
    {
      var control:GameInputControl = e.target as GameInputControl;
      getControlInformation(control);
    }
 
    function getControlInformation(control:GameInputControl):void
    {
      trace("control.device - "+ control.device);
      trace("control.value - "+ control.value);
      trace("control.minValue - "+ control.minValue);
      trace("control.maxValue - "+ control.maxValue);
      trace("control.id - "+ control.id);
 
    }
  }

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 11.7

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 20 gebruiken door een extra compilerargument door te geven aan de Flex-compiler: - swf-version=20. De aanwijzingen vindt u hieronder. Als u de Adobe Flex SDK gebruikt:

 • Download de nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 11.7
 • Download Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) van de Flex 4.5 SDK-tabel.
 • Installeer de build in uw ontwikkelomgeving
 • In Flash Builder maakt u een nieuw ActionScript-project: Bestand -> Nieuw -> ActionScript-project.
 • Open de het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer "Eigenschappen"). Selecteer ActionScript Compiler in de lijst aan de linkerkant.
 • Gebruik de optie "Flex SDK's configureren" in de rechterbovenhoek om het project te richten naar Flex-build 21328. Klik op OK.
 • Uw project configureren om SWF-versie 20 te gebruiken
 • Open de het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer "Eigenschappen"). Selecteer ActionScript Compiler in de lijst aan de linkerkant.
 • Voeg het volgende toe aan de invoer "Aanvullende compilerargumenten": - swf-version=20. Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 20 gebruikt. Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 11.7-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 3.7 Bijwerken naar de AIR 3.7-naamruimte

U moet uw toepassingsbeschrijvingsbestand bijwerken naar de 3.7-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 3.7. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 3.7 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 3.7-naamruimte te gebruiken, zelfs als u de nieuwe 3.7-mogelijkheden nog niet gebruikt. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsbeschrijvingsbestand in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.7">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Geschiedenis van runtimeversie(s)


 Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
21 mei 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
 - 
14 mei 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Desktop, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK en Compiler: 3.7.0.1860
 APSB13-14
9 april 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player voor Chrome: 11.7.700.179
AIR Desktop, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK en Compiler: 11.7.0.1530
 APSB13-11
12 maart 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK en Compiler: 3.6.0.6090
 APSB13-09
26 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.171  APSB13-08
12 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows): 11.6.602.168
Flash Player voor Desktop (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK en Compiler: 3.6.0.599
 APSB13-05
7 februari 2013 Flash Player voor desktop (Windows, Mac): 11.5.502.149  APSB13-04
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 oktober 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 augustus 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.265
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2540
AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19