Tekst uitlijnen

Tekst uitlijnen of uitvullen

Tekst kan aan één rand of aan beide randen (of inzetten) van een tekstkader worden uitgelijnd. Tekst is uitgevuld als de tekst aan beide randen is uitgelijnd. U kunt alle tekst in een alinea uitvullen met uitzondering van de laatste regel (Links uitvullen of Rechts uitvullen) en met inbegrip van de laatste regel (Alle regels uitvullen). Als de laatste regel slechts weinig tekens bevat, kunt u een speciaal teken voor het einde van het artikel gebruiken en een uitlijnspatie maken.

Justify Left (left) and Justify All (right)

Opmerking:

Als u alle tekstregels uitvult en u Adobe Composer alinea gebruikt, wordt tekst doorgeschoven, zodat de tekst overal in de alinea even dicht op elkaar staat en een aantrekkelijke vormgeving krijgt. U kunt de spatiëring in uitgevulde tekst nauwkeurig instellen.

Als u de tekst centreert of uitvult op een kaderraster, is de tekst niet langer precies uitgelijnd met het raster. U kunt de uitlijning van alinea's ook instellen voor alle alinea's in het kaderraster.

 1. Selecteer tekst.
 2. Klik op een van de knoppen voor Uitlijning (Links uitlijnen, Centreren, Rechts uitlijnen, Links uitvullen, In midden uitvullen, Rechts uitvullen en Volledig uitvullen) in het deelvenster Alinea of het regelpaneel.
 3. (Optioneel) Klik op Uitlijnen naar rug of Uitlijnen weg van rug.

  Wanneer u de optie Uitlijnen naar rug toepast op een alinea, wordt de tekst op de linkerpagina rechts uitgelijnd, maar als dezelfde tekst doorloopt (of als het kader wordt verplaatst) naar een rechterpagina, wordt de tekst links uitgelijnd. Wanneer u op vergelijkbare wijze de optie Uitlijnen weg van rug toepast op een alinea, wordt de tekst op de linkerpagina links uitgelijnd, terwijl de tekst op de rechterpagina rechts wordt uitgelijnd.

  In verticale kaders heeft het uitlijnen naar of weg van de rug geen effect, omdat de tekstuitlijning parallel loopt aan de rugrichting.

Opmerking:

Als u de linkerzijde van een tekstregel links wilt uitlijnen en de rechterzijde rechts, plaatst u de invoegpositie op de plaats waar u de tekst rechts wilt uitlijnen. Druk op Tab en lijn de rest van de regel rechts uit.

Alinea's op een basislijnraster uitlijnen

Wanneer u alinea's opmaakt in een gewoon tekstkader, kan het erg handig zijn om de alinea's uit te lijnen op het basislijnraster. Standaard wordt tekst in een kaderraster uitgelijnd op het midden van het em-vak, maar u kunt ook de uitlijning van afzonderlijke alinearasters wijzigen om tekst uit te lijnen op de basislijn voor Romeinse tekst, of op het em-vak of ICF-vak van het kaderraster.

Het basislijnraster staat voor de regelafstand voor platte tekst in een document. U kunt voor alle elementen van de pagina veelvouden van deze regelafstand gebruiken, zodat tekst altijd correct wordt uitgelijnd tussen kolommen en van pagina tot pagina. Als u voor de platte tekst in een document bijvoorbeeld een 12‑punts regelafstand gebruikt, kunt u voor de koptekst een 18‑punts regelafstand instellen en 6 punten ruimte toevoegen voor de alinea's die op de koppen volgen.

Grid alignment

A. Text aligned to the embox center B. Text aligned to the embox top C. Text aligned to the ICF 

U kunt niet alleen de rasteruitlijning opgeven, maar ook bepalen of alleen de eerste regel van een alinea op het raster moet worden uitgelijnd. Als een tekstregel tekens van verschillende grootten bevat, kunt u bovendien aangeven hoe u de kleine tekens wilt uitlijnen ten opzichte van de grote tekens. Zie Tekst van verschillend formaat uitlijnen voor meer informatie.

Opmerking:

Wanneer de tekst dezelfde grootte heeft als de standaardinstellingen van het kaderraster, verandert de positie van de tekst niet, ook niet als u de uitlijning op het raster wijzigt. Voor lettertypen of tekengrootten die afwijken van de standaardinstellingen voor tekst in het kaderraster, heeft het wijzigen van de uitlijning op het raster wel gevolgen.

Wijzig instellingen voor het basislijnraster met het deelvenster Rasters van het dialoogvenster Voorkeuren.

Als u het basislijnraster wilt weergeven, klikt u op Weergave > Rasters en hulplijnen > Basislijnraster tonen. De basislijnrasters worden weergegeven in dezelfde richting als de schrijfrichting van het tekstkader.

Opmerking:

Het basislijnraster is alleen zichtbaar als het zoomniveau van het document groter is dan de ingestelde weergavedrempel in de rastervoorkeuren. U moet misschien inzoomen om het basislijnraster te kunnen zien.

Alinea's uitlijnen op het basislijnraster

 1. Selecteer tekst.
 2. Kies Rasteruitlijning > Romeins basislijn in het menu van het deelvenster Alinea.

De eerste regel op het basislijnraster uitlijnen

 1. Selecteer de alinea's die u wilt uitlijnen.
 2. Kies Alleen eerste regel op raster uitlijnen in het menu van het deelvenster Alinea of in het menu van het regelpaneel.
 3. Klik in het deelvenster Alinea of in het regelpaneel op Uitlijnen op basislijnraster  .
 4. Kies een andere optie dan Geen in het menu Rasteruitlijning in het deelvenster Alinea of in het menu van het regelpaneel.

Als de regelafstand is ingesteld op een waarde die hoger is dan het basislijnraster, vindt automatische gyoudori plaats en wordt de regel magnetisch uitgelijnd op de volgende lijn in het raster. Wanneer de regelafstand bijvoorbeeld is ingesteld op 16 punten en het basislijnraster op 14 punten, wordt elke tweede regel tekst magnetisch op de rasterlijn uitgelijnd.

Als u tekst in het midden van een basislijnraster, boven of onder een virtueel body-element, of boven of onder een gemiddeld afdrukoppervlak wilt uitlijnen, selecteert u een andere optie dan Geen in het menu Rasteruitlijning.

Alinea's op een basislijnraster uitlijnen

Het basislijnraster staat voor de regelafstand voor platte tekst in een document. U kunt voor alle elementen van de pagina veelvouden van deze regelafstand gebruiken, zodat tekst altijd correct wordt uitgelijnd tussen kolommen en van pagina tot pagina. Als u voor de platte tekst in een document bijvoorbeeld een 12‑punts regelafstand gebruikt, kunt u voor de koptekst een 18‑punts regelafstand instellen en 6 punten ruimte toevoegen voor de alinea's die op de koppen volgen.

Met een basislijnraster krijgt u consistentie in de locaties van tekstelementen op een pagina. U kunt de regelafstand voor de alinea aanpassen, zodat de basislijnen ervan worden uitgelijnd op het onderliggende raster van de pagina. Dit komt van pas als u de basislijnen van tekst in meerdere kolommen of aangrenzende tekstkaders wilt uitlijnen. Wijzig instellingen voor het basislijnraster met het deelvenster Rasters van het dialoogvenster Voorkeuren.

U kunt ook alleen de eerste regel van een alinea op het basislijnraster uitlijnen en de andere regels volgens de opgegeven waarde van de regelafstand uitlijnen.

Als u het basislijnraster wilt weergeven, klikt u op Weergave > Rasters en hulplijnen > Basislijnraster tonen.

Opmerking:

Het basislijnraster is alleen zichtbaar als het zoomniveau van het document groter is dan de ingestelde weergavedrempel in de rastervoorkeuren. U moet misschien inzoomen om het basislijnraster te kunnen zien.

Alinea's uitlijnen op het basislijnraster

 1. Selecteer tekst.
 2. Klik in het deelvenster Alinea of het regelpaneel op Uitlijnen op basislijnraster  .
Opmerking:

Om te voorkomen dat de regelafstand van de tekst wordt gewijzigd, stelt u voor de regelafstand van het basislijnraster dezelfde waarde (of een veelvoud ervan) in als voor de tekst.

De eerste regel op het basislijnraster uitlijnen

 1. Selecteer de alinea's die u wilt uitlijnen.
 2. Kies Alleen eerste regel op raster uitlijnen in het menu van het deelvenster Alinea of in het menu van het regelpaneel.
 3. Klik in het deelvenster Alinea of het regelpaneel op Uitlijnen op basislijnraster  .

Een uitgebalanceerde titeltekst maken

U kunt onregelmatig uitgelijnde tekst over meerdere regels op elkaar afstemmen. Deze functie is vooral bedoeld voor koppen die uit meerdere regels bestaan, pull-quotes en gecentreerde alinea's.

Before and after applying Balance Ragged Lines to the title

 1. Klik in de alinea die u in evenwicht wilt brengen.
 2. Kies Ongelijke regels met elkaar in evenwicht brengen in het menu van het deelvenster Alinea of van het regelpaneel.

Deze functie heeft alleen effect als Adobe Composer alinea is geselecteerd.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Uitlijning is ingesteld op Links/Boven uitlijnen, In midden uitvullen of Rechts/Onder uitlijnen en als Adobe Composer alinea is gebruikt.

Gyoudori instellen

Met gyoudori wordt een opgegeven aantal regels uitgelijnd in het midden van een alinea. U kunt gyoudori gebruiken om de nadruk te leggen op alinea's met één regel, zoals koppen of titels. Als de alinea meer dan één regel heeft, kunt u Alinea gyoudori kiezen, zodat de volledige alinea het aantal regels beslaat.

Gyoudori set to 2 (left) and gyoudori set to 3 (right)

 1. Kies Gyoudori  in het deelvenster Alinea of het regelpaneel en geef het aantal regels op dat u in het midden wilt uitvullen.
 2. Als u de volledige alinea over het opgegeven aantal regels wilt centreren, kiest u Alinea gyoudori in het menu van het deelvenster Alinea of in het menu van het regelpaneel.
Opmerking:

Gyoudori wordt standaard ingesteld op de waarde van het basislijnraster in tekstkaders.

Alinea gyoudori instellen

Wanneer u gyoudori toepast op een alinea van meer dan één regel, kunt u met Alinea gyoudori de volledige alinea het opgegeven aantal gyoudori-regels laten beslaan. Het gaat dan vaak om twee alinearegels op drie rasterlijnen. Als deze optie niet is geselecteerd, beslaat elke regel in de alinea het opgegeven aantal gyoudori-lijnen, zoals twee alinearegels op zes rasterlijnen.

Setting line deletion to 2 (left) and 3 (right)

 1. Selecteer de alinea waarop u Alinea gyoudori wilt toepassen.
 2. Kies Alinea gyoudori in het menu van het deelvenster Alinea of van het regelpaneel.
 3. Stem de regelafstand van de gyoudori-alinea af op de door u gewenste lay-out.

Wanneer u Alinea gyoudori gebruikt om de alinea te centreren op een aantal rasterlijnen, wordt de afstand van elke regel bepaald door de regelafstand, niet door Raster Aki. Het kan zijn dat u de regelafstand van elke regel moet aanpassen om de regels te verdelen als de standaardwaarde voor automatische regelafstand van 100% voor kaderrastertekst wordt gebruikt.

Alinea's maken die zich uitstrekken over meerdere kolommen of die kolommen splitsen

Een alinea kan zich uitstrekken over meerdere kolommen in een tekstkader, zodat een bredere kop ontstaat. U kunt kiezen of een alinea zich uitstrekt over alle kolommen of over een bepaald aantal kolommen. Wanneer een alinea zich uitstrekt over meerdere kolommen in een tekstkader met meerdere kolommen, wordt alle tekst voor de desbetreffende alinea uitgebalanceerd.

U kunt een alinea ook splitsen in meerdere kolommen binnen hetzelfde tekstkader.

Op www.adobe.com/go/lrvid5151_id_nl of http://tv.adobe.com/go/4952/ vindt u een videozelfstudie over het maken van alinea's die meerdere kolommen omspannen of kolommen splitsen.

Paragraph spanning and splitting multiple columns

A. Heading that spans columns B. Split column 

Een alinea uitstrekken over meerdere kolommen

 1. Plaats het invoegpunt in de alinea.

  U kunt deze functie ook deel laten uitmaken van een alineastijl, zoals een kopstijl.

 2. Kies Meerdere kolommen in het regelpaneelmenu of in het menu van het deelvenster Alinea.

 3. Kies Meerdere kolommen in het menu Alinealayout.

 4. Kies het aantal kolommen waarover u de alinea wilt uitstrekken in het menu Uitstrekken over. Kies Alle als u de alinea over alle kolommen wilt uitstrekken.

 5. Als u extra ruimte voor of na de alinea wilt toevoegen, geeft u waarden op bij Ruimte voor uitstrekken en Ruimte na uitstrekken en vervolgens klikt u op OK.

Een alinea die wordt opgesplitst in meerdere kolommen

 1. Plaats het invoegpunt in de alinea.

  U kunt deze functie ook deel laten uitmaken van een alineastijl, zoals een kopstijl.

 2. Kies Meerdere kolommen in het regelpaneelmenu of in het menu van het deelvenster Alinea.

 3. Kies Gesplitste kolommen in het menu Alinealayout.

 4. Geef de volgende opties op en klik op OK:

  Subkolommen

  Kies het aantal kolommen waarin u de alinea wilt opsplitsen.

  Ruimte voor splitsen/Ruimte na splitsen

  Voeg ruimte voor of na de opgesplitste alinea toe.

  Binnenste tussenruimte

  Stel de ruimte in tussen de opgesplitste alinea's.

  Buitenste tussenruimte

  Stel de ruimte in tussen de buitenzijde van de opgesplitste alinea's en de marges.

Tekst uitlijnen of verticaal in een tekstkader uitvullen

U kunt tekstregels in een kader langs de verticale as van het kader uitlijnen of verdelen. Op deze manier is tekst zo overal in kaders en kolommen gelijk te houden.

Met kaderuitlijning kunt u tekst verticaal (horizontaal bij het gebruik van verticale tekst) uitlijnen in een standaardtekstkader met het kader als basis.

U kunt tekst aan de bovenkant, in het midden of aan de onderkant van het kader uitlijnen met de waarden van de regelafstand van elke alinea en de waarden van de alineaspatiëring. Ook kunt u tekst verticaal uitvullen, waarbij de afstand tussen de regels los van de waarden van de regelafstand en de alineaspatiëring evenredig wordt verdeeld.

Vertical justification—Bottom (left) and Justify (right)

Top of horizontal frame (upper left), center alignment (upper right), bottom (lower left), and justified (lower right)

Het verticaal uitlijnen en uitvullen van tekst wordt berekend vanuit de basislijnpositie van elke tekstregel in het kader. Denk aan het volgende als u de verticale uitlijning gaat aanpassen:

 • Boven/Rechts uitlijnen wordt gedefinieerd als de basislijn van de eerste regel van tekst die aan de bovenkant is uitgelijnd. De optie voor de verschuiving van de eerste basislijn in het venster Opties tekstkader heeft invloed op deze waarde. Onder/Links uitlijnen wordt gedefinieerd als de basislijn van de laatste regel van tekst die aan de onderkant is uitgelijnd.

 • Wanneer de optie Rasteruitlijning wordt toegepast op alinea's die boven/rechts zijn uitgelijnd, in het midden zijn uitgevuld of onder/links zijn uitgelijnd, worden alle regels uitgelijnd op het basislijnraster. Bij de optie Uitgevuld worden alleen de eerste en laatste regels op de basislijn uitgelijnd.

 • Als u de inzetwaarden voor boven of onder in het venster Opties tekstkader aanpast, verandert u de locatie van respectievelijk de eerste of laatste basislijn.

 • De bovenkant van het kader is gedefinieerd als de basislijn van de eerste regel van tekst die aan de bovenkant is uitgelijnd. De optie voor de verschuiving van de eerste basislijn in het venster Opties tekstkader heeft invloed op deze waarde.

 • De onderkant van het kader is gedefinieerd als de basislijn van de laatste regel van tekst die aan de onderkant is uitgelijnd. Voetnoottekst wordt niet uitgevuld.

 • Wanneer de optie Uitlijnen op basislijnraster wordt toegepast op alinea's die aan de bovenkant, in het midden of aan de onderkant zijn uitgelijnd, worden alle regels op het basislijnraster uitgelijnd. Bij de optie Uitgevuld worden alleen de eerste en laatste regels op de basislijn uitgelijnd.

 • Als u de inzetwaarden voor boven of onder in het venster Opties tekstkader aanpast, verandert u de locatie van respectievelijk de eerste of laatste basislijn.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer een tekstkader met de tool Selecteren.

  • Klik met de tool Tekst  in het tekstkader.

 2. Kies Object > Opties tekstkader.
 3. Ga naar het gedeelte Verticaal uitvullen van het dialoogvenster Opties tekstkader en kies Boven/Rechts, Gecentreerd, Onder/Links of Uitvullen.
 4. Kies in het deelvenster Verticaal uitvullen in het venster Opties tekstkader een van de volgende opties in het menu Uitlijnen:
  • Selecteer Boven om tekst vanaf de bovenkant van het kader verticaal uit te lijnen. (Dit is de standaardinstelling.)

  • Selecteer Gecentreerd om tekst in het kader te centreren.

  • Selecteer Onder om tekst vanaf de onderkant van het kader verticaal uit te lijnen.

  • Selecteer Uitvullen om tekst evenredig verticaal uit te lijnen tussen de boven- en onderkant van het kader.

 5. Als u Uitvullen kiest en u wilt niet dat de regelafstand onevenredig groot wordt ten opzichte van de ruimte tussen de alinea's, moet u een waarde voor Limiet alinea-afstand opgeven. De ruimte tussen alinea's wordt uitgerekt tot aan de waarde die u hebt opgegeven. Als de tekst dan nog niet in het kader past, wordt de ruimte tussen de regels zo aangepast dat de tekst het hele kader vult. De waarde voor de ruimte tussen alinea's wordt toegepast naast de waarden voor Afstand voor en Afstand na die u hebt opgegeven in het deelvenster Alinea.
  Paragraph spacing limit set to zero (left) and 1 pica (right)

  Opmerking:

  Ga voorzichtig te werk als u tekstkaders met meerdere kolommen verticaal wilt uitvullen. Als de laatste kolom slechts een paar regels bevat, kunnen er te veel witregels tussen de regels komen te staan.

 6. Klik op OK.
Opmerking:

Een makkelijke manier om de maximale ruimte tussen alinea's aan te passen is door Voorvertoning te selecteren en te klikken op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag naast Maximale ruimte tussen alinea's totdat de ruimte tussen de alinea's in overeenstemming is met de regelafstand.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online