Opprette et skjema fra et eksisterende dokument

Du kan konvertere et eksisterende elektronisk dokument (for eksempel et Word-, Excel- eller PDF-dokument) eller skanne et papirdokument til et PDF-skjema. Acrobat legger automatisk til interaktive skjemafelt i skjemaet. Du kan deretter redigere skjemaet for å legge til spesialiserte skjemafelt, for eksempel rullegardinlister, listebokse og knapper.

Typer skjemafelt som du kan legge til i et PDF-dokument
Typer skjemafelt som du kan legge til i et PDF-dokument

A. Sertifikatbaserte signaturfelt B. Rullegardinliste C. Tekstfelt D. Automatisk meldingslinje E. Avmerkingsbokser F. Alternativknapper G. Liste H. Knapper 
 1. Fra Opprett-menyen velger du Opprett skjema.

 2. Velg Fra eksisterende dokument, og klikk Neste.

 3. Velg ett av følgende:

  Bruk gjeldende dokument

  Konverterer gjeldende åpne PDF-fil til et interaktivt skjema.

  Velg en annen fil

  Konverterer et eksisterende elektronisk dokument (for eksempel Word, Excel eller PDF) til et interaktivt PDF-skjema. Klikk Bla gjennom for å finne filen.

  Skann et papirskjema

  Skanner et papirskjema og konverterer det til et interaktivt PDF-skjema.

 4. Klikk Fortsett, og følg instruksjonene på skjermen.

  Acrobat oppretter skjemaet og åpner det i skjemaredigeringsmodus. Oppgaveruten Skjemaer viser alternativene for å redigere skjemaet. Verktøylinjen inneholder verktøy for skjemafelt for å legge til flere felt.

 5. Se gjennom skjemafeltene som Acrobat opprettet. Legg til felt ved hjelp av verktøyene for skjemafelt på oppgavelinjen. Slett, endre størrelse på eller ordne feltene ved behov. Du kan legge til følgende typer skjemafelt:

  Strekkoder

  Koder inndataene fra valgte felt og viser dem som et visuelt mønster som kan tolkes av dekodingsprogramvare eller -maskinvare (selges separat).

  Knapper

  Angir en endring på brukerens datamaskin, for eksempel åpning av en fil, avspilling av en lyd eller sending av data til en webserver. Disse knappene kan tilpasses med bilder, tekst og visuelle endringer som utløses av musehandlinger.

  Avmerkingsbokser

  Gir et valg mellom ja eller nei for enkeltelementer. Hvis skjemaet inneholder flere avmerkingsbokser, kan brukerne vanligvis merke av i så mange eller så få som de ønsker.

  Felt for digital signatur

  Lar brukerne signere et PDF-dokument elektronisk med en digital signatur.

  Rullegardinliste

  Lar brukerne velge et element på en hurtigmeny eller skrive inn en verdi. Du kan angi en skjemafeltegenskap som gjør at brukeren kan angi en egendefinert verdi.

  Lister

  Viser en liste over alternativer som brukerne kan velge. Du kan angi en skjemafeltegenskap som gjør at brukeren kan Skift-klikke for å velge flere elementer i listen.

  Alternativknapper

  Viser en gruppe med alternativer som brukerne bare kan velge ett element fra. Alle alternativknapper med samme navn fungerer sammen som en gruppe.

  Tekstfelt

  Lar brukerne skrive inn tekst, for eksempel navn, adresse eller telefonnummer.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Grunnleggende om felt.

 6. Klikk Lukk skjemaredigering når du er fornøyd med skjemaet.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du oppretter skjemaer, kan du se Slik oppretter du PDF-skjemaer fra eksisterende dokumenter: http://tv.adobe.com/watch/acrobat-xi-tips-tricks/how-to-create-new-pdf-forms-from-existing-documents/

Opprette skjemaer for Adobe Sign

Du kan konvertere et eksisterende skjema til et Adobe Sign-skjema, eller dra og slippe Adobe Sign-felt på et PDF-dokument. Du kan sende skjemaet ut for utfylling og signering ved hjelp av Adobe Sign-tjenesten. Ikke alle felt konverteres til Adobe Sign-felt, for eksempel Listeboks, Rullegardinliste og Knappefelt. Du kan legge til flere Adobe Sign-felt fra verktøylinjen.

 1. Åpne PDF-filen du vil eksportere til et Adobe Sign-skjema.

 2. Velg Verktøy > Skjemaer > Rediger.

 3. Klikk Ja hvis du blir bedt om at Acrobat skal finne skjemafelt for deg.

 4. Når du blir varslet om at du skjemaredigeringsmodus aktiveres, klikker du OK.

 5. I Skjemaer-ruten som åpnes, velger du Oppgaver > Konverter til Adobe Sign-skjema.

 6. Når du blir varslet om at Acrobat fjerner skjemafelt som Adobe Sign ikke støtter, klikker du Neste, og deretter klikker du OK i det etterfølgende varslet.

 7. Hvis du vil legge til et felt i skjemaet, velger du det tilhørende ikonet på oppgavelinjen. Plasser markøren der du vil plassere feltet, og klikk for å sette det inn.

 8. Gi navn til feltet, og bestem hvem som skal fylle det ut eller signere det. Hvis du vil angi egenskaper, for eksempel kantlinjefarge, fyll, skrift og skriftstørrelse, dobbeltklikker du feltet.

  Skjemafeltegenskaper
  Når du plasserer et Adobe Sign-felt for første gang, gir du det navn og angir hvem som skal signere eller fylle det ut.

 9. Klikk Lukk skjemaredigering på verktøylinjen når skjemaet er utfylt.

 10. Hvis du vil laste opp skjemaet til Adobe Sign, velger du Signer > Få andre til å signere > Send til signering.

 11. Når du ser meldingen "Dokumentet er lastet opp til Adobe Sign", klikker du Gå til Adobe Sign for å fortsette. Når Adobe Sign-nettstedet åpnes, følger du instruksjonene på skjermen.

Legge til spesialiserte Adobe Sign-felt

Du kan opprette spesialiserte Adobe Sign-felt, for eksempel rullegardinlister eller felt som validerer eller begrenser data til bestemte verdier. Du gir navn til feltet med en spesiell tekstkode. Syntaksen for koden inneholder all informasjonen som kreves for å opprette feltet. Du ser ikke funksjonene for feltet i Acrobat. Adobe Sign bruker tekstkoden til å bygge feltet når du har lastet skjemaet opp til Adobe Sign-nettstedet.

Du skrive inn tekstkoden i navnefeltet når du plasserer feltet for første gang. Du kan også redigere navnet i kategorien Generelt i dialogboksen Egenskaper (dobbeltklikk feltet for å åpne egenskapene). Hvis du vil se en liste over Adobe Sign-tekstkoder, kan du se Opprette Adobe Sign-skjemaer med tekstkoder. Når du setter inn en tekstkode i Acrobat, utelater du hakeparentesene som omgir koden: {{tag}}.

Gjøre det mulig for Reader-brukere å lagre skjemadata

Vanligvis kan ikke brukere av Reader X og tidligere, lagre utfylte kopier av skjemaer som de fyller ut. Du kan imidlertid utvide rettighetene til en PDF-fil til å tillate at disse brukerne kan lagre skjemadata. Hvis du har Acrobat Pro, kan du inkludere tilleggsfunksjoner for Reader-brukere, for eksempel å legge til tekst i ikke-interaktive skjemaer.

Merk:

I motsetning til tidligere versjoner av Reader, inneholder Reader XI verktøyet Legg til tekst og muligheten til å lagre skjemadataene. Acrobat-brukere kan skrive inn i ikke-utfyllbare skjemaer, legge til kommentarer og digitalt signere PDF-filer uten å utvide spesialrettighetene.

 1. Åpne en enkelt PDF-fil, eller forhåndsvis en PDF-komponent i en PDF-portefølje.

 2. Hvis du redigerer skjemaet, klikker du på Lukk skjemaredigering i oppgaveruten Skjemaer.

 3. Velg Fil > Lagre som annet > Reader-utvidet PDF, og velg ett av følgende alternativer:

  Aktiver Legg til tekst i PDFer (som ikke er PDF-skjema)

  (Acrobat Pro) Lar brukere legge til tekst i PDF-filer eller flate skjemaer som ikke kan fylles ut (for tidligere versjoner av Reader).

  Kommentere og måle

  (Acrobat Pro) Lar brukere legge til kommentarer eller få tilgang til verktøyene Objektdata, Måling og Geografisk.

  Aktiver Flere verktøy (som inkluderer skjemautfylling og lagre)

  Lar brukere lagre data de har skrevet inn i interaktive eller utfyllbare skjemaer.

Begrensninger på lagring av utfylte skjemaer lokalt

Acrobat Standard og Acrobat Pro tillater begge at brukere av Adobe Reader 8 eller senere fyller ut og lagrer PDF-skjemaer lokalt. Bruk av Reader Extensions-funksjonen for lagring av PDF-skjemaer (kalt utvidede dokumenter) lokalt er begrenset på to måter:

Antall distribuerte utvidede dokumenter

En Acrobat Standard- eller Acrobat Pro-kunde kan sende et utvidet dokument til et ubegrenset antall mottakere for utfylling. En Acrobat-kunde kan for eksempel legge inn en tom skjemamal på en Web-side for å gjøre det mulig for brukere å fylle ut og lagre PDF-skjemaene lokalt. Malen kan brukes av et ubegrenset antall personer. Acrobat-kunden kan imidlertid bare samle inn 500 svar fra det utfylte skjemaet. Denne begrensningen gjelder både papirkopier (sending av papirskjema) og elektroniske utgaver av det utfylte skjemaet.

Antall mottakere av det utvidede dokumentet

En Acrobat Standard- eller Acrobat Pro-kunde kan sende et utvidet dokument til maksimalt 500 unike mottakere. La oss anta at en Acrobat-kunde tilhører en organisasjon med 500 personer eller færre. Acrobat-kunden kan sende et ubegrenset antall kopier av det utvidede dokumentet til disse 500 mottakerne, og samle inn et ubegrenset antall svar fra det utfylte skjemaet.

Begge begrensningene gjelder per enhet/firma, og det er ikke mulig for flere brukere i en enhet å misbruke denne funksjonen. Kjøp av tilleggslisenser for bruk av Acrobat utvider ikke begrensningene som er beskrevet ovenfor. Eksempelvis kan fem Acrobat Standard 9-brukere i et firma sende ut det samme utvidede dokumentet for å motta og trekke ut data maksimalt 500 ganger til sammen.

Acrobat Standard og Acrobat Pro inneholder teknologi som tillater at PDF-dokumenter med visse funksjoner kan aktiveres ved hjelp av digital legitimasjon. Denne legitimasjonen finnes i programvarenøkkelen. Du godtar at du ikke har tilgang til, kan prøve å få tilgang til, kontrollere, deaktivere, fjerne eller distribuere nøkkelen til noe som helst formål.

Legge til JavaScript i skjemaer

Du kan bruke JavaScript-språket til å opprette interaktive nettsider. Adobe har forbedret JavaScript slik at du enkelt kan bygge inn interaktivitet i PDF-skjemaer. Den vanligste bruken av JavaScript i Acrobat-skjemaer er ved formatering av, beregning av, validering av data og tilordning av handlinger. I Windows kan du også konfigurere Adobe PDF-skjemaer til å koble direkte til databaser som bruker ODBC (Open Database Connection).

Merk:

Når du oppretter dynamiske skjemaer, må du huske at Reader ikke støtter alle egendefinerte JavaScript. Derfor er det ikke sikkert at skjemaet fungerer riktig når det vises i Reader, hvis det ikke er lagt til ekstra bruksrettigheter for PDF-dokumentet.

Flere ressurser

Hvis du vil ha mer informasjon om Acrobat JavaScript, kan du se følgende ressurser:

Distribuere (sende) skjemaer til mottakere

Distribuere PDF- eller nettskjemaer

Etter at du oppretter et skjema, velger du en metode for å sende det til mottakere.

 1. Velg Verktøy > Skjemaer > Distribuer.

 2. Det kan vises en rekke meldinger i Acrobat, avhengig av skjemaets tilstand. Følg instruksjonene på skjermen, og lagre skjemaet.
 3. Velg en distribusjons- og innsamlingsmetode:

  E-post

  Samle inn svar i innboksen for e-post.

  Intern server

  Distribuere og samle inn svar på en interaktiv server, for eksempel på SharePoint eller i nettverksmapper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi en server.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge en distribusjonstype for gjennomganger og skjemaer.

 4. Klikk Fortsett, og følg instruksjonene på skjermen for å distribuere skjemaet.

 5. Hvis du velger å samle inn svar i e-postinnboksen, gjør du ett av følgende:

Merk:

Hvis du ikke kjenner mottakernes e-postadresser, skriver du inn din egen e-postadresse. Du mottar en kobling til skjemaet. Koblingen kan du sende som e-post til mottakerne.

Distribuere Adobe Sign-skjemaer

Når du har opprettet et Adobe Sign-skjema, kan du bruke Adobe Sign-tjenesten til å sende det til mottakere for utfylling og signering.

 1. Hvis skjemaet er i skjemaredigeringsmodus, kan du klikke Lukk skjemaredigering på oppgavelinjen.

 2. Lagre skjemaet hvis du ikke allerede har gjort det.

 3. Hvis du vil laste opp skjemaet til Adobe Sign, velger du Signer > Få andre til å signere > Send til signering.

 4. Når du ser meldingen "Dokumentet er lastet opp til Adobe Sign", klikker du Gå til Adobe Sign for å fortsette.

 5. Når Adobe Sign-nettstedet åpnes, følger du instruksjonene på skjermen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet