Korriger, oppdater og utvid PDF-filer på en enkel måte Endre størrelse, flytte eller erstatte bilder – uten å gå tilbake til det opprinnelige kildedokumentet.

Video tutorial: How to edit images in PDF files.

Video tutorial: How to edit images in PDF files.
Finn ut hvordan du flytter, skalerer, roterer, vender eller erstatter et bilde ved hjelp av det nye Innholdsredigering-panelet.
Donna Baker

Plassere et bilde eller objekt i en PDF-fil

 1. Velg Verktøy > Innholdsredigering > Legg til bilde

 2. Finn filen du vil plassere, i dialogboksen Åpne.

 3. Velg bildefilen, og klikk Åpne.

 4. Klikk der du vil plassere bildet, eller klikk og dra for å skalere bildet når du plasserer det.

  En kopi av bildefilen vises på siden, med samme oppløsning som originalfilen.

 5. Bruk håndtakene på markeringsrammen til å endre størrelse på bildet, eller verktøyene i panelet Innholdsredigering for å vende, rotere eller beskjære bildet.

Flytt eller endre størrelse på et bilde eller objekt

 1. Velg ønsket verktøy, avhengig av hva du vil flytte:

  Bilde

  Velg verktøy > Innholdsredigering > Rediger tekst og bilder . Når du holder markøren over et bilde du kan redigere, vises et ikon øverst til venstre.

  Interaktivt objekt

  Hvis du vil redigere skjemafelt, knapper eller andre interaktive objekter, velger du Verktøy > Interaktive objekter > verktøyet Objektvalg.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Du flytter bildet eller objektet ved å dra det til ønsket plassering. Du kan ikke dra bilder eller objekter til en annen side (du kan i stedet klippe ut og lime dem inn på en ny side). Skift-dra objektet hvis du vil begrense flytting opp eller ned, eller til høyre eller venstre.
  • Du endrer størrelse på bildet eller objektet ved å merke det og deretter dra et håndtak. Skift-dra håndtaket hvis du vil beholde det opprinnelige størrelsesforholdet.

  Merk:

  Hvis du merker flere objekter, kan du flytte eller endre størrelse på dem samtidig.

Rotere, vende, beskjære (klippe) eller erstatte et bilde

 1. Velg verktøy > Innholdsredigering > Rediger tekst og bilder .

 2. Merk bildet (eller bildene).
 3. Velg ett av følgende verktøy under Format i panelet Innholdsredigering:

  Vend loddrett

  Vender bildet loddrett, langs den vannrette aksen.

  Vend vannrett

  Vender bildet vannrett, langs den loddrette aksen.

  Roter mot klokken

  Roterer det merkede bildet 90 grader mot klokken.

  Roter med klokken

  Roterer det merkede bildet 90 grader med klokken.

  Beskjær bilde

  Beskjærer eller klipper det merkede bildet. Dra et valghåndtak for å beskjære bildet.

  Erstatt bilde

  Erstatter det merkede bildet med bildet du velger. Finn det nye bildet i dialogboksen Åpne, og klikk Åpne.

Merk:

Plasser markøren like utenfor et valghåndtak for å rotere bildet manuelt. Når markøren endres til rotasjonsmarkør , drar du i retningen du vil rotere det.

Flytte et bilde eller objekt foran eller bak andre elementer

Ordne-alternativene lar deg flytte et bilde eller objekt foran eller bak andre elementer. Du kan flytte et element fremover eller bakover ett nivå, eller sende helt foran eller bak en stabel av elementer på siden.

 1. Velg verktøy > Innholdsredigering > Rediger tekst og bilder .

 2. Marker objektet (eller objektene).
 3. Høyreklikk objektet (eller objektene), og velg Ordne og ønsket alternativ.

  Merk:

  Det kan hende du synes det er enklere å endre rekkefølgen i kategorien Innhold på kompliserte sider der det er vanskelig å merke et objekt. (Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Innhold.)

Redigere et bilde utenfor Acrobat

Du kan redigere et bilde eller grafikk ved hjelp av et annet program, for eksempel Photoshop, Illustrator eller Microsoft Paint. Når du lagrer bildet eller grafikken, oppdaterer Acrobat automatisk PDF-filen med endringene. Programmet som vises på Rediger med-menyen, avhenger av hva du har installert og bilde- eller grafikktypen du har merket. Du kan også angi programmet du vil bruke.

 1. Velg verktøy > Innholdsredigering > Rediger tekst og bilder .

 2. Marker bildet eller objektet.

  Merk:

  Merk flere filer hvis du vil redigere dem samtidig i samme fil. Hvis du vil redigere alle bildene og objektene på siden, høyreklikker du siden, og deretter velger du Velg alle.

 3. Velg redigeringsprogrammet du vil bruke, på Rediger med-menyen (under Format i panelet Innholdsredigering). Velg et annet redigeringsprogram enn det som foreslås på menyen, velg Åpne med, finn programmet og klikk Åpne.

  Merk:

  Hvis du blir spurt om du vil konvertere til ICC-profiler, velger du Ikke konverter. Hvis bildevinduet viser et sjakkbrettmønster når det åpnes, kunne ikke bildedataene leses.

 4. Gjør ønskede endringer i det eksterne redigeringsprogrammet. Vær oppmerksom på følgende begrensninger:
  • Hvis du endrer målene til bildet, kan det hende at det ikke justeres riktig i PDF-filen.
  • Informasjon om gjennomsiktighet beholdes bare for masker som er definert som indeksverdier i et indeksert fargeområde.
  • Hvis du arbeider i Photoshop, slår du sammen bildet.
  • Bildemasker støttes ikke.
  • Du kan miste verdifull informasjon som bare kan brukes i den opprinnelige modusen, hvis du endrer bildemodus mens du redigerer bildet.
 5. Velg Fil > Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS), i redigeringsprogrammet. Objektet oppdateres og vises automatisk i PDF-filen når du plasserer Acrobat i forgrunnen.

  Merk:

  Når det gjelder Photoshop, lagres det redigerte bildet tilbake i PDF-filen hvis bildet ikke er i et format som støttes av Photoshop 6.0 eller senere. Hvis bildet er i et format som Photoshop ikke støtter, håndteres bildet som et generisk PDF-bilde, og det redigerte bildet lagres på disken i stedet for tilbake i PDF-filen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet