Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Webskjemaer

PDF-skjemaer kan være nyttige for sending og innsamling av informasjon via nettet. Dette gjøres ved å tilby flere knappehandlinger som utfører funksjoner som ligner noen makroer for HTML-skript. Du må ha et CGI-program (Common Gateway Interface) på webserveren for å samle og rute dataene til databasen. Du kan bruke alle typer CGI-programmer som samler data fra skjemaer (i HTML-, FDF- eller XML-format).

Før du gjør skjemaene klare for weben, kontrollerer du at skjemafeltnavnene tilsvarer navnene som er angitt i CGI-programmet.

Merk:

CGI-skript må bygges utenfor Acrobat, og opprettingen er ikke dekket av Adobe Acrobat-produktet.

Legge til sendefunksjonalitet

Bruk handlingen Send et skjema til å sende skjemadata til en e-postadresse, eller til en webserver ved å angi en URL-adresse. Du kan også bruke knappen for sending til å sende andre filer tilbake til en server eller database. Du kan for eksempel knytte skannede bilder eller filer til et skjema. Filene sendes sammen med resten av skjemadataene når du klikker Send-knappen.

Merk:

Hvis PDF-skjemaet inneholder en e-postbasert knapp for sending, kan du bruke arbeidsflyten Fordel for å gjøre det lettere å distribuere skjemaet til andre.

 1. Velg Verktøy > Skjemaer > Rediger, velg Knapp fra listen Legg til nytt felt, og opprett en knapp.
 2. Dobbeltklikk knappen for å åpne dialogboksen Egenskaper for knapp.
 3. Klikk kategorien Handlinger, og velg Mus opp på Velg utløser-menyen.
 4. Velg Send et skjema på Velg handling-menyen, og klikk deretter Legg til.
 5. I dialogboksen Send skjemautvalg skriver du inn en adresse under Angi en URL-adresse for koblingen:
  • Hvis du vil sende skjemadataene til en webserver, skriver du inn mål-URL-adressen.

  • Hvis du vil sende skjemadataene til en e-postadresse, skriver du inn mailto:, etterfulgt av e-postadressen. Skriv for eksempel inn mailto:ingen@adobe.com.

 6. Gjør eventuelle endringer i de andre alternativene, og klikk deretter OK for å lukke dialogboksen.
 7. Endre om nødvendig innstillinger i andre kategorier i dialogboksen Egenskaper for knapp, og klikk deretter Lukk.

Alternativer for Send skjemautvalg

FDF

Eksporteres som en FDF-fil. Du kan velge ett eller flere av de tilgjengelige alternativene: brukerangitte data, kommentarer og trinnvise endringer i PDF-filen. Alternativet Trinnvise endringer i PDF er nyttig når du vil eksportere en digital signatur på en måte som er lett å lese og rekonstruere på en server.

Merk:

 Hvis serveren returnerer informasjon til brukeren i FDF- eller XFDF-format, må URL-adressen for serveren slutte med #FDF-suffikset, for eksempel http://minserver/cgi-bin/mittskript#FDF.

HTML

Eksporteres som en HTML-fil.

XFDF

Eksporteres som en XML-fil. Du kan velge å eksportere skjemafeltinformasjon, kommentarer eller begge.

PDF, hele dokumentet

Eksporterer hele PDF-filen med skjemaet. Selv om dette oppretter en større fil enn FDF-alternativet, er det nyttig for å beholde digitale signaturer.

Merk:

 Hvis brukerne som fyller ut PDF-skjemaet, bruker Adobe Reader, må du velge FDF eller XFDF som eksportformat.

Alle felt

Eksporterer alle skjemafelt, selv om skjemafeltene ikke inneholder verdier.

Bare disse

Eksporterer bare de skjemafeltene du velger ved å klikke Velg felt og angi hvilke skjemafelt som skal inkluderes, og om tomme felt skal inkluderes.

Konverter datoer til standardformat

Eksporterer alle skjemadatoer i ett enkelt format, uansett hvordan de er angitt i skjemaet.

Legge til en knapp for tilbakestilling av skjema

En knapp for tilbakestilling av skjema sletter alle data en bruker har angitt i skjemaet. Denne funksjonen ligner funksjonen Verktøy > Skjemaer > Andre oppgaver > Tøm skjema, som er tilgjengelig når du oppretter og redigerer Acrobat-skjemaer. Du kan imidlertid konfigurere tilbakestillingsknappen slik at den tømmer bare bestemte felt.

 1. Velg Verktøy > Skjemaer > Rediger, velg Knapp-verktøyet fra listen Legg til nytt felt, og opprett en knapp.
 2. Dobbeltklikk knappen for å åpne dialogboksen Egenskaper for knapp.
 3. Klikk kategorien Handlinger, og velg Mus opp på Velg utløser-menyen.
 4. Velg Tilbakestill et skjema på Velg handling-menyen, og klikk deretter Legg til.
 5. I dialogboksen Tilbakestill et skjema gjør du ett av følgende og klikker OK:
  • Klikk i de enkelte avmerkingsboksene for å merke av for eller fjerne merket for feltene som skal tilbakestilles av knappen.

  • Marker alt.

  Listen i kategorien Handlinger viser nå Tilbakestill et skjema nestet under Mus opp-handlingen.

Om nødvendig kan du åpne andre kategorier i dialogboksen Egenskaper for knapp og velge andre typer egenskaper for knappen.

Legge til en knapp for import av data

Bruk handlingen Importer skjemadata for å la brukerne fylle ut vanlige skjemafelt, for eksempel navn og e-postadresse, med data som er importert fra et annet skjema. Brukere kan også bruke Importer data-knappen til å fylle ut vanlige skjemafelt med personlig profilinformasjon. Bare skjemafelt som samsvarer oppdateres. Feltene som ikke samsvarer, ignoreres. Før du oppretter en Importer skjemadata-handling, må du sette opp et skjema med vanlige informasjonsfelt som data skal eksporteres fra.

Merk:

Handlingen Importer skjemadata søker etter datafilen som du importerte data fra, på ulike steder i Windows og Mac OS. I Windows søker Importer skjemadata-handlingen i Acrobat- eller Adobe Reader-mappen, gjeldende mappe, systemmappen, Windows-mappen, mappen Mine dokumenter\Adobe\Acrobat og mappene angitt i PATH-setningen. I Mac OS søker Importer skjemadata-handlingen i Acrobat- eller Adobe Reader-mappen og mappen for systeminnstillinger.

 1. Velg Verktøy > Skjemaer > Rediger, velg Knapp fra listen Legg til nytt felt, og opprett en knapp.
 2. Dobbeltklikk knappen for å åpne dialogboksen Egenskaper for knapp.
 3. Klikk kategorien Handlinger, og velg Mus opp på Velg utløser-menyen.
 4. Velg Importer skjemadata på Velg handling-menyen, og klikk deretter Legg til.
 5. Finn og velg en FDF-fil, og klikk Åpne.
 6. Klikk en annen kategori i dialogboksen Egenskaper for knapp for å fortsette med å definere egenskaper for knappen, eller klikk Lukk.

CGI-eksportverdier

En eksportverdi er informasjonen som sendes til et CGI-program for å identifisere et brukervalgt skjemafelt. Du må bare definere en eksportverdi hvis følgende er sant:

 • Dataene samles inn elektronisk i en database over et bedriftsintranett eller nettet.

 • Dataene er forskjellige fra elementet som er tilordnet av skjemafeltet, eller skjemafeltet er en alternativknapp.

  Når du definerer eksportverdier, bør du huske på følgende:

 • Bruk standard eksportverdi (Ja) for å angi at det er merket av for en avmerkingsboks eller alternativknapp.

 • Angi bare en eksportverdi for menylistebokser eller listebokser hvis du vil at verdien skal være forskjellig fra elementet som vises, for eksempel for å sammenligne navn på skjemafelt i en database. Elementet som velges i menylisteboksen eller listeboksen, brukes som eksportverdi hvis ikke en annen eksportverdi angis i dialogboksen Egenskaper.

 • Relaterte alternativknapper må ha nøyaktig samme skjemafeltnavn, men forskjellige eksportverdier. Dette sikrer at alternativknappene veksler og at de riktige verdiene samles inn i databasen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet