Hva dette dekker

Fontene du bruker avgjør resultatet når du konverterer dokumenter til PDF-format i Adobe Acrobat Distiller. (Acrobat Distiler er både en funksjon i Adobe Acrobat og et frittstående program.) Fonttypen (eksempelvis TrueType, PostScript) påvirker det generelle utseendet til tekst i PDF-filen om teksten er søkbar og kan endres eller skrives ut.

Bruk dette dokumentet til å forstå hvordan Acrobat Distiller håndterer fonter og forbedre ditt PDF-resultat.

Om Windows- og Mac OS-fonter

Acrobat Distiller gjenkjenner alle Windows- og Mac OS-fonter; men typen font du bruker (for eksempel TrueType) avgjør hvordan Acrobat Distiller håndterer informasjonen for denne fonten.

Windows-fonttyper inkluderer: Type 1-fonter (eller PostScript-fonter), Type 3-fonter, Windows bitmap- og vektorfonter, TrueType-fonter og Open Type-fonter fra Adobe (Windows 2000 og XP). Mac OS-fonttyper inkluderer: Type 1-fonter, Apple TrueType-fonter, TrueType-fonter og OpenType-fonter fra Adobe.

I tillegg til fonttypen bruker Acrobat Distiller det angitte fonttegnet for å avgjøre hvilken fontinformasjon som skal inkluderes i PDF-filene som opprettes. Tegnsett for Type 1-fonter, for eksempel, kan inkludere en eller flere av følgende tegnsett: ISO Latin 1, Ekspert, Small Capitals og Old Style Figures (SC & OSF), symbolsk, kyrillisk og Kanji:

-- Tegnsettet ISO Latin 1 (eller standard Type 1-tegnsett) inkluderer standardtegn i det engelske, franske, italienske og tyske alfabet, ii tillegg til tegnsettingstegn og -tall.

-- Eksperttegnsett inkluderer fraksjon- og bindingstegn for det engelske alfabetet.

-- SC- og OSF-tegnsett inneholder spesialdesignede bokstaver og tall for tilpasning av et dokuments utseende.

-- Symboltegnsett inneholder tegn som ikke er tekst i stedet for alfabettegn.

-- Kyrilliske tegnsett inneholder alfabettegn for språk som russisk og ukrainsk.

-- Kanji-tegnsett (japansk) inneholder japanske dobbelbytetegn. Du finner informasjon om når du kan bruke og vise Kanji-fonter i PDF-filer i avsnittet Kanji-fonter.

Hvordan Acrobat Distiller bruker fonter

For at Acrobat Distiller skal lykkes med å konvertere et dokument til et PDF-dokument må det henvise til hver font i det opprinnelige dokumentet ved hjelp av følgende prosesser siden dokumentet først konverteres til PostScript, deretter til PDF.

Sjekke etter PostScript-navnet

Acrobat Distiller ser etter et PostScript-fontnavn og legger det til PDF-dokumentet. PostScript-fontnavn er vanligvis oppført i navnetabellen til en font. (Navnetabellen lagrer fontinformasjon som navn, stil og copyright.) Hvis et PostScript-navn ikke er tilgjengelig bruker Acrobat Distiller systemets navn for fonten. Dersom originaldokumentet for eksempel inneholder en TrueType-font som er installert på systemet, avleder Acrobat Distiller BaseFont og FontName fra fontens navnetabell.

Dersom fonten er en Type 42-font oppretter Acrobat Distiller en navnetabell for fonten fra en samsvarende systemfont; Type42-fonter har vanligvis ikke navnetabeller. For mer informasjon om Type 42-fonter, se «TrueType-fonter» i avsnittet «Hvordan fonttyper påvirker tekst i PDF-filer» i dette dokumentet.

Legge til en fontbeskrivelse

Acrobat Distiller legger til en beskrivelse av Type 1-fonter som bruker ISO Latin 1-tegnsettet til hver PDF-fil programmet oppretter. Hvis du åpner en PDF-fil på en datamaskin som har disse fontene installert, bruker Acrobat de installerte fontene til å vise og skrive ut PDF-filen. Dersom fontene ikke er installerte, bruker Acrobat fontbeskrivelsene til å opprette erstatningsfonter som ligner på originalfontene.

Innebygge fontene

Dersom innbygging av fonter er aktivert, vil Acrobat Distiller bygge inn TrueType- og Type 3-fonter og Type 1-fonter som ikke bruker ISO Latin 1-tegnsettet (slik som symbol- eller eksperttegn). Acrobat Distiller 7.0 kan bygge inn OpenType-fonter, men programmet som opprettet originaldokumentet avgjør hvilken OpenType-fontegenskaper som kan innebygges. Dersom du innebygger en OpenType-font som er basert på en Type 1-font, vil Acrobat Distiller bygge den inn som en CFF/Type 2-font. Acrobat Distiller bygger inn OpenType-fonter som er basert på TrueType-fonter som TrueType-fonter.

En font som er innebygd i en PDF-fil er alltid tilgjengelig for visning og utskrift, enten den er installert på systemet eller ikke. Du kan imidlertid ikke redigere tekst i PDF-filen med mindre fonten er installert. Dersom du prøver å redigere tekst som bruker en innebygd font og fonten ikke er installert, vil Acrobat returnere en advarsel og bruker heller en erstatningsfont.

Fonttillatelser

Acrobat Distiller anerkjenner og beholder de opprinnelige fonttillatelsene, selv om en PDF-fil er omdestillert. Fonter med begrensede tillatelser kan ikke innebygges og vil forårsake at Acrobat Distiller returnerer en feil under konverteringsprosessen. På samme måte kan fonter som ikke bruker et tegnkodingsformat, slik som WinAnsi eller MacRoman, forårsake at Acrobat Distiller returnerer en feil hvis du prøver å bygge dem inn.

Konvertering av fonter

Hvis Acrobat Distiller ikke kan tolke eller finne fontinformasjonen den trenger fra en font, vil programmet erstatte fonten. I sjeldne tilfeller vil Acrobat Distiller konvertere fonter til bitmap-bilder, noe som forhindrer at fontene kan søkes i, skaleres og redigeres. Acrobat Distiller konverterer vanligvis PCL-fonter og Windows vektorfonter til bitmap-bilder. Se «Hvordan PostScript-skriverdrivere håndterer TrueType-fonter i Windows» i dette dokumentet.

Fontdeskriptorer

Acrobat Distiller bygger inn en fontdeskriptor (det vil si fontinformasjon) for hver font som innebygges. En deskriptor kan inkludere følgende informasjon:

Deskriptor Hva deskriptoren betyr
Stigende Maksimumshøyden over grunnlinjen nådd av tegnene i fonten, ekskludert aksenter.
CapHeight Y-koordinaten øverst på flate, store bokstaver (for eksempel «E»), målt fra grunnlinjen.
Synkende Maksimumsdybden under grunnlinjen nådd av tegnene i fonten.
Flagg Fontens attributter, herunder fast bredde, serif, symbolisk, skript, kursiv, små bokstaver, store bokstaver og andre attributter.
FontBBox En grenseramme som er det minste rektangelet som kan inneholde tegn i tegnsettet hvis tegnet oppå hverandre.
ItalicAngle Vinkelen i grader til de dominante vertikale strøkene; vanligvis negativ.
StemV Bredden på de vertikale stammene i tegn.
AvgWidth (valgfri) Den gjennomsnittlige bredden til tegn i fonten.
FontFile (valgfri) Den fullstendige skriftsnittkonturen. Kun tilstede når fonten eller fontundergruppen er innebygd.
Leading (valgfri) Den ønskede linjeavstanden mellom tekstlinjer.
MaxWidth (valgfri) Maksimumsbredden til tegn i fonten.
MissingWidth (valgfri) Bredden som skal brukes med ikke-kodede tegn (det vil si de som ikke er inkluderte i tegnsettet).
StemH (valgfri) Bredden på de horisontale stammene i tegn.
XHeight (valgfri) Y-koordinaten øverst på flate, ikke-stigende små bokstaver (for eksempel «z»), målt fra grunnlinjen.
FontFamily (valgfri) Familien fonten tilhører (for eksempel så tilhører skriftsnitt «Times Bold Italic» til fontfamilien «Times»).
FontStretch (valgfri) En variasjon av fonten som påvirker den horisontale dimensjonen (for eksempel UltraCondensed, SemiCondensed, Normal, Expanded).
FontWeight (valgfri) Vekten eller tykkelsen til en font.

Hvordan fonttyper påvirker tekst i PDF-filer

Fonttypen du bruker kan påvirke hvordan tekst i PDF-filene vises og skrives ut, og om teksten er søkbar og redigerbar.

Bitmap-fonter

Hvis en PDF-fil inneholder fonter som er konverterte til bitmap-bilder, vil ikke de som ser på den behandle bildene som fonter, men vil i stedet vise og skrive ut bilder akkurat som andre bitmap-bilder. Tekst konvertert til bitmap kan imidlertid ikke søkes i eller redigeres.

dFonter (kun Mac OSX)

Disse fontene følger med Mac OS X-systemet og er identiske til standardfontfiler, bortsett fra at fontressursene er lagret i filens datagaffel. Acrobat Distiller håndterer dFonter på samme måte som andre TrueType-fonter på Mac OS.

Kanji-fonter

Du kan opprette PDF-filer som inneholder Kanji-fonter med både Kanji-språkversjoner og engelske versjoner av Acrobat Distiller. (For engelske språkversjoner av Acrobat Distiller må du installere riktig fontpakke.) Acrobat viser automatisk asiatiske fonter som er innebygde i en PDF-fil. Hvis asiatiske fonter ikke er innebygde, kan Acrobat vise dem etter du har installert riktig fontpakke. For informasjon om hvordan du installerer fontpakker, se dokumentet «Vise og skrive ut asiatiske fonter i PDF-filer med antikva Acrobat-visningsprogrammer.»

Multiple Master-fonter (MM)

Siden MM-fonter (slik som Minion MM) oppretter spesifikke instanser av en font basert på egenskapene til et dokument og hvor fonten brukes, kan ikke Acrobat Distiller innebygge dem. I stedet legger Acrobat Distiller til en undergruppe av fonten som har en unik font-ID. Siden MM-fonter genererer disse instansene dynamisk, kan du ikke innebygge fontene eller redigere dem i Acrobat. Adobe teknisk støtte anbefaler at du ikke bruke MM-fonter hvis du må redigere eller innebygge fonter i Acrobat. For mer informasjon om MM-fonter, kan du se dokument 328600, «Generell informasjon om Multiple Master-fonter.»

OpenType-fonter fra Adobe

OpenType-formatet er basert på Type 1 og kombinerer kontur-, metrikk- og bitmap-data til én enkelt fontfil. OpenType-formatet inkluderer avanserte typografifunksjoner som de fleste programmer ennå ikke har benyttet seg av; som et resultat av dette vil disse programmene gjenkjenne og behandle OpenType-formater som TrueType-fonter. Denne behandlingen påvirker måten OpenType-fonter fra Adobe innebygges i PDF-filer. Innebyggingskrav for Type 1-fonter gjelder for Type 1-baserte OpenType-fonter fra Adobe. Innebyggingskrav for TrueType gjelder for TrueType-baserte OpenType-fonter.

Du kan innebygge OpenType-fonter fra Adobe i Acrobat Distiller 7.0 hvis du velger PDF 1.6-kompatibilitet, men OpenType-spesifikke funksjoner vil imidlertid kun være tilgjengelige i Acrobat 7.0. (Velg Innstillinger > Endre innstillinger for Adobe PDF, klikk på kategorien Generell og velg Acrobat 7.0 (PDF 1.6) fra popup-menyen Kompatibilitet).

Symbolfonter

Siden hver symbolfont inneholder unike tegn og tegnsett, innebygger Acrobat Distiller alltid disse fontene for å forhindre at de blir erstattet.

TrueType-skrifter

TrueType-fonter som har installasjons- og redigeringstillatelser kan innebygges i en PDF-fil av Acrobat Distiller. Dersom fonten ikke inkluderer disse tillatelsene, vil Acrobat Distiller innebygge en fontundergruppe (det vil si kun tegnene til fonten som brukes i dokumentet).

Merk:Acrobat Distiller rapporterer ikke undergrupper av TrueType-fonter i loggfilen sin. Selv om retusjeringsverktøyet i Acrobat lister opp fontene som innebygde i dialogboksen Tekstattributter kan du ikke endre en fontundergruppe med dette verktøyet, siden systemet ikke kan gjenkjenne fontundergruppens unike font-ID og koble den til den opprinnelige TrueType-fonten på systemet. Dersom du redigerer en fontundergruppe med retusjeringsverktøyet vil Acrobat erstatte fonten med en sans serif eller tilsvarende serif.

Når du bruker Acrobat Distiller til å opprette PDF-filer vil kanskje ikke tekst formatert med TrueType-fonter være søkbar, avhengig av hvordan fontinformasjonen ble skrevet inn i PostScript-filen. I disse tilfellene vil PostScript-skrivere konvertere TrueType-fonten som en Type 42-font, som best bevarer fontens egenskaper, slik som søkbarhet. Type 42-fontformatet finnes hovedsakelig som en måte PostScript-tolkere kan bruke til å laste ned ikke-PostScript-fonter (TrueType). En Type 42-font består av et PostScript-språk «wrapper» rundt en TrueType-font. En Type 42-fint genereres vanligvis av en skriverdriver for å laste ned TrueType-fonter til en PostScript-skriver som inkluderer en TrueType-rastrerer. Med denne metoden vil TrueType-fonten tolkes direkte av Acrobat Distiller, noe som gir den mest nøyaktige beskrivelsen av den opprinnelige TrueType-fonten. Variabler som kan påvirke denne fontinformasjonen inkluderer: programmet som opprettet PostScript-filen, selve fonten, PostScript-skriverdriveren og PostScript Printer Description-filen (PPD). Dersom tekst formatert med TrueType-fonter ikke er søkbar i en PDF-fil opprettet med Acrobat Distiller, endrer du en eller flere av disse variablene og oppretter PDF-filen på nytt.

Informasjon skrives til en PostScript-fil av enten programmet som genererer PostScript-koden eller av PostScript-skriverdriveren. For mer informasjon kan du se programmets dokumentasjon eller «Hvordan PostScript-skriverdrivere håndterer TrueType-fonter i Windows» i dette dokumentet.

Type 1-fonter

Type 1-fonter tilbyr pålitelig konvertering til PDF for både utseende og søkbarhet. Siden Type 1-fonter ikke må konverteres til andre formater når fonten (eller en fontundergruppe) er innebygd i en PostScript-fil, tilbyr de beste resultater når du bruker Acrobat Distiller.

For å innebygge Type 1-fonter må følgende vilkår være oppfylt:

1. I dialogboksen for Adobe PDF-innstillinger vises fonten i listen AlwaysEmbed under kategorien Fonter, og EmbedAllFonts er angitt til sann.

2. Ingen symboler er brukt (bortsett fra symbolet for pi).

3. Fontstørrelsen er innenfor et egnet område (det vil si at verdien CharStrings dict leng er større enn 115 men mindre enn 229). Du kan sjekke verdien CharStrings dict leng i et program for fontredigering.

Type 3-fonter

Siden en Type 3-font bruker hele PostScript-dataspråket til å uttrykke en font, kan de inkludere spesifikasjoner som Type 1-fonter ikke kan, slik som skyggelegging, farge og fyll. Type 3-fonter er imidlertid ikke optimert for størrelse eller ytelse, så tegn kan se fetere ut enn deres Type 1-motparter.

Type 3-fonter er alltid innebygd i PDF-filer, så de er alltid tilgjengelige i Acrobat eller Adobe Reader (bortsett fra på Mac OS X, som ikke støtter Type 3-fonter). Acrobat og Adobe Reader konverterer Type 3-tegn til bitmap-bilder og viser dem deretter. Når du skriver ut til en PostScript-skriver bruker Acrobat og Adobe Reader din PostScript-skriverdriver til å laste ned fonten til skriveren. Når du skriver ut til en ikke-PostScript-skriver, skrives bitmap-bildene ut. Type 3-fonttegn i tegnsettet ISO Latin 1 konverteres til søkbar tekst i PDF-filer, selv om de i symboltegnsettene ikke gjør det. PDF-filer med innebygde Type 3-fonter har vanligvis større filstørrelser enn de med innebygde Type 1-fonter.

Hvordan PostScript-skriverdrivere håndterer TrueType-fonter i Windows

Når TrueType-fonter sendes gjennom Adobe PostScript-skriverdriveren som kodede Type 42-fonter (kalt opprinnelig TrueType i Windows 2000 og XP) eller CID-fonter (character identifier) (ved dobbelbyte- eller Unicode-fonter), gir skriverdriveren fonttegn spesifikke ID-er i stedet for font-ID-informasjon, noe som gjør at Acrobat Distiller innebygger en undergruppe av fonten i PostScript-filen.

Ved å inkludere en undergruppe av en font reduserer skriverdriveren filstørrelsen, noe som igjen øker hastigheten til PostScript-filkonverteringen. Denne prosessen finner sted uavhengig av om jobbalternativene er angitt til Embed All Fonts.

For å innebygge hele fonten under utskrift til Adobe PDF-skriveren må du aktivere Ikke send fonter til Adobe PDF i kategorien Font i dialogboksen for innstillinger for Adobe PDF-skriver.

Adobe PostScript-skriverdriveren (AdobePS) for Windows 98 og NT 4.0 inkluderer Send fonter som-innstillinger som kontrollerer hvordan TrueType-fonter sendes til en skriver eller inkluderes i en PostScript-fil. Pscript5-skriverdriveren (pscript5.dll) for Windows 2000 og nyere inkluderer nedlastingsinnstillinger for TrueType-fonter som kontrollerer hvordan TrueType-fonter sendes til en skriver eller inkluderes i en PostScript-fil. Du kan endre innstillingene i driverens dialogboks Egenskaper (Windows 98 og NT 4.0) eller i driverens dialogboks Avanserte alternativer (Windows 2000 og XP). Innstillingene variere avhengig av funksjonene som er spesifisert i skriverens PPD-fil. Microsoft PostScript-skriverdriveren for Windows 98 og NT 4.0 inkluderer færre Send fonter som-innstillinger enn AdobePS. Microsoft PostScript-skriveren inkluderer eksempelvis ikke alternativer for å sende TrueType-fonter som Type 42- eller konturfonter.

Bruk følgende retningslinjer når du velger Send font som-innstillinger:

Send fonter som (Windows 98 eller NT 4.0) eller nedlastingsalternativet for TrueType-font (Windows 2000 og XP) Resultater
Kontur (AdobePS for Windows 98 eller NT, pscript5.dll for Windows 2000 eller XP) Med dette alternativet bruker skriverdriveren en fonts konturmetrikk for visning og utskrift. Dette alternativet gir teksten utseendet til og følelsen av en font, men teksten har ingen faktisk fontinformasjon. Dette alternativet brukes ofte når en font ikke kan innebygges grunnet lisensieringsbegrensninger. Konturfonter er verken søkbare eller redigerbare.
Som Bitmaps (AdobePS og Windows PostScript-skriverdriver, pscript5.dll for Windows 2000 eller XP) Med dette alternativet konverterer skriverdriveren TrueType-fonter til Type 3-bitmaps. Hvis du ikke vil eller ikke kan bruke Type 42-alternativet (medfølgende), gir dette alternativet større nøyaktighet i simuleringen av den opprinnelige TrueType-fonten. I motsetning til Type 3-fonter er ikke Type 3-bitmaps søkbare. Bruk dette alternativet for tekst som er formatert ved 14 punkter eller mindre, eller når du skriver ut til skrivere med lav oppløsning. Ikke bruk dette alternativet for flyttbare filer (for eksempel EPS-filer), siden det kan øke filstørrelsen.
Medfølgende TrueType (AdobePS og Windows PostScript-skriverdriver) Når du destillerer et dokument som inneholder en TrueType-font gjenkjenner ikke Acrobat Distiller fontens kodespråk (fordi det er ikke PostScript), og erstatter en Type 1 PostScript-font. Sending av TrueType-fonter som Type 42-fonter bevarer utseendet deres og forhindrer erstatning med Type 1-fonter. Dette alternativet er best for bevaring av tekstens søkbarhet. Du må imidlertid huske at også andre variabler påvirker søkbarheten.
Ikke send (AdobePS og Windows PostScript-skriverdriver) Med dette alternativet vil ikke skriverdriveren inkludere TrueType-fontinformasjon i PostScript-filen. Dette alternativet anbefales kun for skrivere eller nettverkskøordnere som leverer fonter.
Innstilling for bitmap/konturterskel (AdobePS og Windows PostScript-skriverdriver) Dette alternativet spesifiserer hvor liten en fonts punktstørrelse må være før den sendes som bitmap og ikke som kontur. Ved å angi terskelen til 1 vil ikke fonter sendes som bitmaps.
Softfont eller enhetsfont (AdobePS for Windows NT og Windows PostScript-skriverdriver for Windows NT) Med Softfont-alternativet sender skriverdriveren informasjon om fontbeskrivelsen. Dette alternativet bidrar til å beholde utseendet, men ikke søkbarheten. Med alternativet enhetsfont gjør skriverdriveren det mulig å tilpasse en tabell for fonterstatning for å samsvare alle installerte fonter med en skriverfont. Dette alternativet vil kanskje ikke beholde fontens nøyaktige utseende, men det beholder søkbarheten.

Tilleggsinformasjon

: Vise og skrive ut asiatiske fonter i PDF-filer med antikva Acrobat-visiningsprogrammer

328600 : Generell informasjon om Multiple Master-fonter.