Støtte for arabisk og hebraisk i CS6

Nye og forbedrede funksjoner for å arbeide på arabisk eller hebraisk er tilgjengelige i den utgaven av programvaren som er beregnet på Midt-Østen og Nord-Afrika.

Adobe World-Ready Composers

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Med Adobe World-Ready Composers kan du skrive på språk fra Midt-Østen. Du kan skrive på, og veksle mellom arabisk, hebraisk, engelsk, fransk, tysk, russisk og andre latinske språk.

Du kan velge mellom tilgjengelige tekstbehandlingsverktøy fra panelmenyen Avsnitt (Windows > Avsnitt > panelmeny. I InDesign kan du f.eks. bruke Verdensklar Adobe-justeringsmetode for avsnitt. I Illustrator kan du bruke Middle Eastern Single-line Composer.

Adobe World-Ready Composers
Adobe World-Ready Composers

Du kan også lagre filene dine med arabiske eller hebraiske navn.

Tekstretning

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Hvis du vil lage innhold på arabisk og hebraisk, kan du angi høyre mot venstre som standard tekstretning. Hvis du har dokumenter som inkluderer venstre mot høyre-tekst, kan du nå kan enkelt bytte mellom disse to retningene.

Velg avsnittsretning fra Avsnitt-panelet.

Velg avsnittsretning
Velg avsnittsretning

Hvis det er flere forskjellige språk i samme avsnitt, kan du angi tekstretning på tegnnivå. Du må også angi tekstretning på tegnnivå hvis du vil sette inn datoer og tall.

Velg Tegnretning fra panelmenyen Tegn, og velg deretter retning.

Tegnretning
Tegnretning

Artikkelretning

Brukes i

InDesign CS6

Når du arbeider med arabisk og hebraisk, flyter artikkelen vanligvis fra høyre mot venstre. Den første kolonnen må være på høyre side i rammen, og etterfølgende kolonner legges til mot venstre. Hvis layouten inneholder blandet innhold, må forskjellige artikler ha forskjellig retning.

Klikk på en artikkelretning fra Artikkel-panelet (Vindu > Tekst og tabeller > Artikkel).

Artikkelretning
Artikkelretning

Tabellretning

Tilgjengelig i

InDesign CS6

Brukere av arabisk og hebraisk kan angi retningen for en tabell i et dokument. Ordning av celler og kolonner, standardspråk og tekstjustering angis tilsvarende. For en bruker av arabisk er kolonnen lengst til høyre den første kolonnen, og eventuelle ytterligere kolonner legges til utenfor kolonnen lengst til venstre i tabellen. Tabellretning støttes også i Artikkelredigering (Ctrl + Y).

Slik angir du retningen for en ny tabell:

 1. Klikk på Tabell > Sett inn tabell
 2. Velg dialogboksen Sett inn tabell og deretter tabellretningen fra listen Retning.

Slik endrer du retningen for en eksisterende tabell:

 1. Plasser markøren i en tabell
 2. Åpne Tabell-panelet (Skift + F9), og klikk på ikonene for tabell for venstre mot høyre eller tabell for høyre mot venstre for å angi tabellretningen.

For tabeller for høyre mot venstre angis arabisk som standardspråk i de arabiske og nordafrikanske versjonene. Hebraisk angis i den hebraiske versjonen. For tabeller for venstre mot høyre angis engelsk som standardspråk i de arabiske og hebraiske versjonene. Fransk angis i den nordafrikanske versjonen.

Talltyper

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Når du arbeider på arabisk eller hebraisk, kan du velge hvilken type tall du vil bruke. Du har valget mellom arabisk, hindi og farsi.

Som standard er hindi valgt for arabisk, og arabisk for hebraisk. Du kan imidlertid bytte til arabiske tall hvis nødvendig:

 1. Marker tallene i teksten du har skrevet.
 2. I tegnpanelet (Ctrl+T) bruker du listen Sifre til å velge skrifttypen som tallene skal vises i.

Du kan forsikre deg om at det er arabiske tall som brukes, ved å aktivere alternativet Bruk lokale tall med arabisk tekst. Du bruker dette alternativet ved å velge Rediger > Innstillinger > Avansert tekst.

Valg av talltype
Valg av talltype

Innbindingsretninger

Tilgjengelig i

InDesign CS6

Innbindingsretningen bestemmer kanten som en bok innbindes langs. Bøker som skrives i et språk fra venstre mot høyre, venstreinnbindes. Dokumenter som skrives i et språk fra høyre mot venstre, innbindes langs kanten lengst til høyre i boken.

Innbindingsretningen kan angis når du starter et dokument
Innbindingsretningen kan angis når du starter et dokument

For et nytt dokument kan du velge riktig innbinding i dialogboksen Nytt dokument. For et eksisterende dokument kan du endre innbindingen i dialogboksen Dokumentoppsett (Ctrl + Alt + P). Du kan velge mellom innbinding fra venstre mot høyre eller fra høyre mot venstre.

Sidelayout for en høyreinnbundet bok
Sidelayout for en høyreinnbundet bok

Støtte for eldre skrifttyper

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Skrifttyper som tradisjonelt har blitt brukt (f.eks. AXT-skrifttyper) kan fortsatt brukes i denne utgaven av programvaren. Vi anbefaler imidlertid at du bruker nyere Open Type-skrifttyper for tekstbaserte elementer.

Manglende beskyttelse av tegnvariant (Rediger > Innstillinger > Avansert tekst) er aktivert som standard. Tekst håndteres automatisk dersom symboler mangler fordi de ikke er tilgjengelige i skrifttypen du bruker.

Standardskrifttyper

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Når du installerer en versjon beregnet på Midt-Østen eller Nord-Afrika, settes standard skrifttype til installasjonsspråket. Hvis du f.eks. har installert den engelske/arabiske versjonen, er standard skriftspråk Adobe arabisk. Hvis du har installert den engelske/hebraiske versjonen, er standard skriftspråk Adobe hebraisk (eller Myriad hebraisk i Photoshop).

Automatisk bruk av kashida

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

På arabisk justeres tekst ved hjelp av kashida. Kashida legges til arabiske tegn for å gjøre dem lengre. Mellomrom endres ikke. Bruk automatisk kashida for å midtstille avsnitt med arabisk tekst.

Marker avsnittet og velg en innstilling fra rullegardinlisten Sett inn kashida, som du finner i Avsnitt-panelet (Vindu > Skrift og tabeller > Avsnitt). Alternativene er Ingen, Kort, Middels, Lang og Stilistisk. Kashida settes kun inn dersom avsnittet er midtstilt. Denne innstillingen gjelder ikke avsnitt som har justeringsinnstillinger.

Hvis du vil bruke kashida på en gruppe med tegn, markerer du tegnene og velger Kashida fra tegnpanelmenyen.

Automatisk kashida
Automatisk kashida

Ligaturer

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Du kan ta i bruk ligaturer på tegnpar på arabisk og hebraisk automatisk. Ligaturer er typografiske erstatningstegn for visse bokstavpar, såfremt de er tilgjengelige i den aktuelle Open Type-skrifttypen.

Når du velger Ligaturer fra tegnpanelmenyen eller kontrollpanelmenyen, produseres det en standardligatur, angitt i skrifttypen.

 1. Marker tekst.
 2. Velg Ligaturer fra panelmenyen Tegn eller Kontrollpanel.

Noen Open Type-skrifttyper inkluderer imidlertid mer kompliserte, valgfrie ligaturer, som kan produseres når du velger Myke ligaturer. Slike ligaturer finner du under Tegnpanel > OpenType > Myke ligaturer.

Aktiver ligaturer
Aktiver automatiske ligaturer

Kopier og lim inn fra Microsoft Word

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Du kan kopiere tekst fra Microsoft Word, og lime den direkte inn i et dokument. Justering og retning på den innlimte teksten angis automatisk til den samme som den arabiske eller hebraiske teksten.

Orddeling

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Setninger som har flere ord enn det som får plass på én linje, blir automatisk spredt over flere linjer. Typen tekstjustering som er valgt når denne oppdelingen skjer, forårsaker fra tid til annen at unødvendige mellomrom vises på linjen. Disse skjemmer muligens teksten, eller er feil språkmessig. Med orddelingsfunksjonen kan du dele ordet på slutten av en linje, med en bindestrek. Denne fragmenteringen fører til at setningen videreføres på neste linje på en bedre måte.

Blandet tekst: Kashida-funksjonen påvirker orddeling i blandet tekst. Når kashida-funksjonen er aktivert, settes disse inn der det er nødvendig. Ikke-arabisk tekst blir ikke orddelt. Når kashida-funksjonen er deaktivert, er det kun ikke-arabisk tekst som orddeles.

Hebraisk tekst: Orddeling er tillatt. Du aktiverer orddeling og tilpasser innstillingene ved å velge Avsnittspanel > Panelmeny > Innstillinger for orddeling.

Alternativer for orddeling
Alternativer for orddeling

Søke og erstatte

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6

Brukere av arabisk og hebraisk kan utføre fullstendig søk og erstatt for tekst. I tillegg til å søke etter og erstatte enkel tekst kan du søke etter og erstatte tekst med bestemte kjennetegn. Disse kjennetegnene kan omfatte diakritiske merker, kashida, spesialtegn (for eksempel alef), sifre på forskjellige språk (for eksempel sifre på hindi) og mer.

Slik utfører du søk og erstatt for tekst:

 • InDesign: Rediger > Finn/endre
 • Illustrator: Rediger > Søk og erstatt

I InDesign kan du bruke fanen Omstaving (Rediger > Finn/endre) for å søke etter og erstatte sifre mellom arabisk, hindi og farsi. Du kan for eksempel søke etter sider skrevet på hindi og konvertere dem til arabisk.

Skriveinnstillinger for høyre mot venstre

Tilgjengelig i

InDesign CS6

Nøytrale tegn

Retningen for noen tegn på arabisk og hebraisk kan fremstå som tvetydig. Manglende klarhet om retningen for tegn kan føre til forvirring om retningen og ordningen for strenger. Slik sikrer du at retningen for slike tegn er klar og utvetydig:

 1. Klikk på Rediger > Innstillinger > Fra høyre mot venstre
 2. Merk av i boksen Force Neutral Character Direction According to the Keyboard Input.

Markørkontroll

Brukere av arabisk og hebraisk kan kontrollere bevegelsesretningen for markøren når de bruker piltastene på tastaturet. Listen over markørbevegelser (Rediger > Innstillinger > Fra høyre mot venstre) har to alternativer som du kan velge mellom:

 • Visuelt: Markøren beveges i retningen for piltasten. Når du trykker på pil høyre, beveges markøren på skjermen mot høyre.
 • Logisk: Markøren beveges i henhold til retningen for innskrivingsspråket. Når du trykker på pil høyre på arabisk og hebraisk, beveges markøren mot venstre (til neste tegn i et språk fra høyre mot venstre).

Side- og kapittelnummerering

Tilgjengelig i

InDesign CS6

Brukere av arabisk og hebraisk bruker de vanligste foretrukkede nummereringssystemene i regionen. De vanligste nummereringssystemene er følgende:

 • Arabisk: arabisk abjad og alef-ba-tah
 • Fransk: hebraisk bibelstandard og hebraisk ikke-standardisert desimal

Hvis du vil velge eller endre nummereringssystemet, går du til Layout > Nummererings- og seksjonsvalg, og deretter velger du fra listen Mal.

Nummerere sider, seksjoner og kapitler
Nummerere sider, seksjoner og kapitler

Diakritiske merker

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

I arabisk tekst er et diakritisk merke en glyf som brukes til å indikere konsonantlengde og korte vokaler. Diakritiske merker plasseres over eller under teksten. Du kan styre den loddrette eller vannrette plasseringen av diakritiske merker, dersom du ønsker å få teksten til å se bedre ut eller bli mer lesevennlig:

 1. Marker tekst med diakritiske merker
 2. Endre plasseringen av de diakritiske merkene i forhold til skriptet i Tegn-panelet. Du kan endre verdiene for Juster horisontal plassering av diakritisk merke og Juster vertikal plassering av diakritisk merke.
Endre plassering av diakritiske merker
Endre plassering av diakritiske merker

Tegnvarianter

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Illustrator CS6

Brukere av arabisk og hebraisk kan bruke tegnvarianter fra standardtegnsettet. Hvis du vil bla gjennom, velge og bruke en tegnvariant fra standardtegnsettet eller et annet språksettet, bruker du imidlertid tegnsettpanelet:

 • InDesign: Vindu > Tekst og tabeller > Tegnvarianter
 • Illustrator: Vindu > Tekst > Tegnvarianter
Bla gjennom, velge og bruke tegnvarianter
Bla gjennom, velge og bruke tegnvarianter

Justification Alternates

Tilgjengelig i

InDesign CS6, Photoshop CS6

En skrifttype kan ha alternative former for visse bokstaver i alfabetet. Disse variasjonene av skrifttypen til visse bokstaver er som regel tilgjengelige av stilistiske eller kalligrafiske hensyn. I noen få tilfeller brukes Justering varierer til å justere avsnitt for å oppfylle bestemte behov.

Justering varierer kan slås på på avsnittsnivå, der alternativer brukes hvis mulig. Du kan også slå denne funksjonen av og på på tegnnivå. Justering varierer er kun tilgjengelig for de skrifttypene som har integrert denne funksjonen. Derfor er av/på-alternativet kun tilgjengelig for støttede skrifttyper.

Arabiske skrifttyper som inneholder justeringsalternativer: Adobe Arabic, Myriad Arabic og Adobe Naskh. Hebraiske skrifttyper som inneholder justeringsalternativer: Adobe Hebrew og Myriad Hebrew.

 • InDesign

Avsnittsnivå: Vindu > Avsnitt-panel > panelmeny > Justering, og velg deretter et alternativ fra listen Justering.

Tegnnivå: Vindu > Tegnpanel > panelmeny > Justering varierer.

 • Photoshop

Tegnnivå: Vindu > Tegnpanel > avkrysningsboksen Justering varierer.

Diakritisk fargelegging

Tilgjengelig i

InDesign CS6

I arabisk tekst kan diakritiske merker fargelegges forskjellig for stilistiske eller andre formål. Diakritiske merker kan for eksempel utheve en bestemt del av et ord eller en setning. Du kan finne og endre fargen på diakritiske merker ved hjelp av spørringen Change Arabic Diacritic Color.

 1. Klikk på Rediger > Finn/endre
 2. Fra Spørring-listen velger du Change Arabic Diacritic Color
 3. Bruk knappene Endre, Endre alle eller Endre/finn for å erstatte eldre diakritiske merker med de nye fargelagte diakritiske merkene.

Du kan endre og lagre spørringen etter behov.

Skriveretning i korrekturvisning og artikkelredigering

Tilgjengelig i

InDesign CS6

Når du bruker arabisk eller hebraisk, kan du angi retningen som du skriver i. Gå til Rediger > Innstillinger > Artikkelredigeringsvisning, og merk av i boksen Indicate Writing Direction for å aktivere denne funksjonen. Når denne funksjonen er aktivert, har markøren en pil som angir skriveretningen.

Sette inn spesialtegn for Midtøsten

Tilgjengelig i

InDesign CS6

Noen arabiske og hebraiske tegn er vanskelige å sette inn i tekst. Arabiske og hebraiske tastaturlayouter gjør det også vanskelig å skrive inn eller innlemme disse tegnene. Når du for eksempel skal sette inn hebraisk apostrof (geresh) eller maqaf, velger du et tegn fra Tegn-panelet > panelmeny > Insert Special ME Character.

Sette inn et spesialtegn for Midtøsten
Sette inn et spesialtegn for Midtøsten

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet