Opprette artikler og layouter

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Behandle artikler.

Du kan opprette artikler som er basert på InDesign-dokumenter eller HTML-filer. Det finnes to måter å legge til artikler i en folio: bruk knappen Add Article for å legge til artikler basert på åpne InDesign-dokumenter, eller importer artikler fra en mappe.

Opprette en artikkel fra et åpent dokument

Artikler kan ha én eller to layouter for stående og liggende retning på mobilenheten. Den publiserte folioen kan imidlertid bare inneholde artikler av samme type. Alle artikler i den publiserte folioen må være i bare stående retning, bare liggende retning eller begge retninger.

Artikkelvisning

 1. Åpne et InDesign-dokument som er egnet for digital publisering. Se Utforme digitale publikasjoner.

  Dokumentstørrelsene kan avvike fra foliostørrelsen i to situasjoner.

  • Størrelsesforholdet for folioen og dokumentsiden er identisk. Du kan for eksempel legge til dokumenter på 1024 x 768 piksler i en folio med en foliostørrelse på 2048 x 1536 piksler fordi begge deler har et størrelsesforhold på 4:3.

  • Dokumentet er egnet for jevn rulling. Hvis du for eksempel oppretter et dokument på 1024 x 2000 piksler med én enkelt side, bør du angi Jevn rulling for artikkelen du legger til.

 2. Opprett eller åpne folioen som skal inneholde artikkelen, i Folio Builder-panelet.

 3. Klikk Legg til i artikkelvisningen i Folio Builder-panelet.

 4. Angi disse alternativene, og klikk OK.

  Artikkelnavn

  Angi artikkelnavnet. Artikkelnavnet vises ikke i visningsprogrammet. Artikkelnavnet brukes for å opprette koblinger mellom artikler, så bruk et navn som “City_Guide” i stedet for et filnavn som “city_guide_h.indd”. Artikkelnavnet kan inneholde maksimalt 60 tegn.

  Artikkelformat

  Angi en bildeformatinnstilling for artikkelen. Du kan for eksempel velge PDF for å tillate knipezooming i artikkelen. Se Differences Between JPG, PNG, and PDF Image Formats (Forskjeller på bildeformatene JPG, PNG og PDF).

  JPEG-kvalitet

  Angi JPEG-kvaliteten hvis Automatisk eller JPG er valgt som Bildeformat. Jo høyere kvalitet, desto større filer.

  Jevn rulling

  Angi Jevn rulling for artikkelen, ikke bare for layouten du legger til. Eksempel: Hvis du legger til bare den vertikale layouten i en folio med to retninger, velger du Begge retninger hvis begge layoutene har jevn rulling. Velg Bare horisontalt eller Bare vertikalt hvis det er en artikkel med én retning, eller hvis bare én layout har jevn rulling.

  Merk:

  Når du velger et Jevn rulling-alternativ, kan du angi alternative layouter. Hvis dokumentet med jevn rulling bare har én layout, velger du den for den aktuelle layouten og velger Ingen for den andre layouten. Den andre layouten legger du til senere.

Legge til en layout i en artikkel

Hvis InDesign-dokumentet ditt inneholder flere layouttyper, kan du angi både en horisontal og vertikal layout når du oppretter artikkelen. Du kan også legge til en annen layout fra et annet dokument. Hvis artikkelen skal være med i en folio med to retninger, må den ha en layout til.

 1. Åpne InDesign-dokumentet som har en annen layoutretning enn den eksisterende artikkellayouten.

 2. Dobbeltklikk artikkelen du vil legge til den nye layouten i, i Folio Builder-panelet.

 3. Klikk Legg til layout i artikkelvisningen i Folio Builder-panelet. Hvis dokumentet inneholder flere layouter, angir du den aktuelle layouten.

Importere InDesign-artikler

Det finnes tre metoder for å importere artikler:

Én artikkel Importer én enkelt artikkel i den oppgitte mappen. Mappen må inneholde enten InDesign- eller HTML-filer. InDesign-filer må inkludere suffikset _h eller _v, f.eks. artikkel1_h.indd eller artikkel1_v.indd. Denne metoden støtter ikke vekslende layout i InDesign.

Flere artikler Importer en gruppe artikler som ligger i undermapper innen den oppgitte mappen. Denne metoden støtter ikke vekslende layout i InDesign. Hvis du vil ha informasjon om mappestruktur, kan du se Mappestruktur for å importere artikler.

Flere artikler ved hjelp av stibasert sidecar.xml Du kan også importere artikler som definert i en stibasert sidecar.xml-fil som du angir. Dette alternativet er ekstra nyttig for InDesign-dokumenter med flere layout. For mer informasjon. se Importere artikler ved hjelp av stibaserte sidecar.xml-filer.

Når du importerer artikler, må artiklenes størrelsesforhold samsvare med folioens med mindre du velger et alternativ for jevn rulling.

 1. Opprette kildedokumenter i InDesign. Du kan bli nødt til å organisere filer på en bestemt måte, avhengig av importeringsmetoden du bruker. Se Mappestruktur for importerte artikler.

 2. Åpne folioen som skal inneholde artikkelen eller artiklene, i Folio Builder-panelet.

 3. Gå til panelmenyen i artikkelvisningen i Folio Builder-panelet, og velg Importer artikkel.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Velg Importer én artikkel, klikk mappeikonet Plassering og angi en artikkelmappe.
  • Velg Importer flere artikler, klikk mappeikonet Plassering og angi en foliomappe som inneholder artikkelmapper.
  • Velg Importer artikler ved hjelp av sidecar.xml, klikk mappeikonet Plassering og angi en sidecar.xml-fil som inneholder stinavn til kildefiler.
 5. Hvis du importerer én enkelt artikkel, gjør du følgende og deretter klikker du OK.

  • Velg en jevn-rulling-innstilling for artikkelen. Hvis du for eksempel importerer en artikkel for en folio med to retninger, men vil at bare den horisontale layouten skal ha jevn rulling, velger du alternativet for horisontal retning.
  • Angi bildeformatinnstillingene.

Når du bruker alternativene "Importer én artikkel" eller "Importer flere artikler", kan artikkelmappene dine inneholde .png-bilder på samme nivå som InDesign- eller HTML-filer. Disse .png-bildene brukes deretter som Innholdsikoner. Hvis du importerer flere artikler der foliomappen inkluderer en klassisk sidecar.xml-fil, vil filen bestemme rekkefølgen på artiklene og fylle ut artikkelegenskapene. Se Opprette en metadata-sidecar-fil for import av artikler.

Hvis artiklene ikke blir importert på riktig måte, kan du se Feilsøke feil ved artikkelopplasting i Folio Builder-panelet.

Mer som dette

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet