Sluttnoter

Opprette sluttnoter

En sluttnote består av to sammenkoblede deler, nemlig sluttnotereferansenummeret som vises i teksten, og sluttnoteteksten som vises nederst i artikkelen eller på slutten av dokumentet. Du kan opprette sluttnoter eller importere dem fra Word- eller RTF-dokumenter. Sluttnoter nummereres automatisk etter hvert som de legges til i et dokument. Nummereringen startes på nytt for hver artikkel. Du kan angi nummereringsstil, utseende og layout for sluttnoter. Dessuten justeres nummereringen automatisk etter omordning av sluttnotene i teksten.

Følg disse trinnene for å lage sluttnoter:

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil at referansenummeret for sluttnoten skal vises.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Høyreklikk og velg Sett inn sluttnote.
  • Velg Tekst > Sett inn sluttnote.
 3. Skriv inn sluttnoteteksten.

Importere sluttnoter fra Word-dokumenter

Du kan importere sluttnoter fra et Word-dokument som har sluttnoter ved hjelp av Importvalg i Microsoft Word. Alternativet om å importere sluttnoter er aktivert som standard.

Importere sluttnoter fra Word-dokumenter

 1. Velg Fil > Monter.

 2. Velg Word-dokumentet du vil importere.

 3. Klikk Åpne.

Alle sluttnotene importeres og legges til i en ny tekstramme.

Merk:

Du kan importere flere Word-dokumenter samtidig. Sluttnotene fra alle dokumentene importeres til én enkelt tekstramme.

Endre nummerering og layout for sluttnoter

For å gjøre endringer i nummereringen og layouten for sluttnotene velger du Skrift > Valg for dokumentsluttnoter. Endringene du gjør, påvirker både eksisterende sluttnoter og alle nye sluttnoter.

Følgende valg vises i dialogboksen Alternativer for sluttnoter:

Alternativer for sluttnoter

Overskrift for sluttnoter

Sluttnotetittel:

Skriv inn en tittel for sluttnoteartikkelen.

Avsnittstil:

Velg en avsnittstil som formaterer sluttnotetittelen. Alle avsnittstilene som er tilgjengelige i Avsnittstil-panelet, vises på menyen. Standardverdien for avsnittstil er [Grunnleggende avsnitt]. Stilen [Grunnleggende avsnitt] kan ha forskjellig utseende avhengig av standard skriftinnstillinger for dokumentet.

Nummerering

Stil:

Velg nummereringsstil for sluttnotereferansenumrene.

Start på:

Angi nummeret som skal brukes for første sluttnote i artikkelen. Valget Start på er spesielt nyttig for dokumenter i en bok. Nummerering av sluttnoter fortsettes ikke på tvers av dokumenter i en bok.

Modus:

Hvis du har en bok med flere dokumenter og fortløpende sidenummerering, bør du velge Fortløpende for å fortsette sluttnotenummereringen i hvert kapittel der den sluttet i forrige kapittel. Velg Start på nytt for hver artikkel for å starte hver artikkel i et dokument med det samme Start på-nummeret.

Sluttnotereferansenummer i tekst

Plassering:

Dette alternativet bestemmer hvordan referansenummeret for sluttnoter skal se ut. Hevet skrift brukes som standard. Hvis du foretrekker å formatere nummeret ved hjelp av en tegnstil (for eksempel en tegnstil som inneholder innstillinger for hevet OpenType-skrift), velger du Bruk normal og angir tegnstilen.

Tegnstil:

Velg en tegnstil for å formatere sluttnotereferansenummeret. I stedet for å bruke hevet skrift, velger du for eksempel en tegnstil med normal plassering og forhøyet grunnlinje. Alle tegnstiler som er tilgjengelige i Tegnstil-panelet, vises på menyen.

Formatering for sluttnoter

Avsnittstil:

Velg en avsnittstil til å formatere sluttnoteteksten for alle sluttnoter i dokumentet. Alle avsnittstilene som er tilgjengelige i Avsnittstil-panelet, vises på menyen. Standardverdien for avsnittstil er [Grunnleggende avsnitt]. Stilen [Grunnleggende avsnitt] kan ha forskjellig utseende avhengig av standard skriftinnstillinger for dokumentet.

Skilletegn:

Skilletegnet bestemmer hvilken type mellomrom som skal vises mellom sluttnotenummeret og begynnelsen på sluttnoteteksten. Hvis du vil endre skilletegn, må du markere eller slette gjeldende skilletegn før du velger et nytt skilletegn. Du kan bruke flere tegn. Hvis du vil sette inn blanktegn, angir du riktig metategn, for eksempel ^m for langt mellomrom.

Valg for plassering:

Omfang:

Velg dette alternativet for å angi hvordan sluttnoter beholdes i et bestemt dokument. Velg Artikkel for å opprette en ulik sluttnoteramme for hver artikkel. Velg Dokument for å bruke én sluttnoteramme for hele dokumentet. Dette alternativet kan også brukes til å endre omfanget.

Sluttnoteramme:

Standardalternativet er satt til På en ny side, som gjør at det opprettes en ny side for det definerte omfanget. Du kan ikke endre dette alternativet i InCopy.

Prefiks/suffiks

Vis i:

Bruk dette alternativet hvis du vil vise prefikser eller suffikser i sluttnotereferansen, sluttnoteteksten eller begge deler. Dette alternativet er spesielt nyttig hvis du vil plassere sluttnoter inne i tegn, for eksempel [1].  

Prefiks:

Prefikser vises før nummeret, for eksempel [1.Skriv inn et tegn eller flere tegn, eller velg et alternativ for prefiks. Hvis du vil angi spesialtegn, velger du ikonet ved siden av prefikskontrollen for å vise en meny.

Suffiks:

Suffikser vises etter nummeret, for eksempel 1].Skriv inn et tegn eller flere tegn, eller velg et alternativ for suffiks. Hvis du vil angi spesialtegn, velger du ikonet ved siden av sufffikskontrollen for å vise en meny.

Arbeide med sluttnotetekst

Merk følgende når du redigerer sluttnoteteksten:

 • Du kan velge og bruke tegn- og avsnittsformatering for sluttnotetekst. Du kan også angi og endre utseendet på sluttnotereferansenummeret, men det anbefales å gjøre det ved hjelp av dialogboksen Valg for dokumentsluttnoter.
 • Når du klipper ut eller kopierer tekst som inneholder sluttnotereferansenumre, plasseres sluttnoteteksten også på utklippstavlen. Hvis du kopierer teksten til et annet dokument, får sluttnotene i teksten den nummereringen og layouten som brukes i det nye dokumentet.
 • Hvis du fjerner overstyringer og tegnstiler for et avsnitt som inneholder en sluttnotereferansemarkør, mister fotnotereferansenummeret attributtene du tilordnet i dialogboksen Alternativer for dokumentsluttnoter.

Slette sluttnoter

Hvis du vil slette en sluttnote, markerer du sluttnotereferansenummeret som vises i teksten, og deretter trykker du Tilbake eller Slett. Hvis du bare sletter sluttnoteteksten, beholdes sluttnotereferansenummeret og sluttnotestrukturen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din