Dele innhold

Eksportere innhold fra InDesign

Når du eksporterer innhold fra InDesign til InCopy, opprettes det en kobling mellom de to programmene. Tekst- og grafikkrammer og innholdet i dem eksporteres fra InDesign til InCopy på en av følgende to måter:

 • Opprett en beholderfil (*.icma), også kalt et oppdrag, og legg til relaterte grupper med dokumentobjekter (for eksempel teksten og grafikken for en artikkel), slik at brukerne kan arbeide med disse objektene samlet. Innhold i oppdrag eksporteres som ICML-filer.

 • Eksporter tekst- og grafikkrammer hver for seg (inkludert plassholderrammer) ved hjelp av kommandoen Rediger > InCopy > Eksporter. Eksportert innhold arkiveres som ICML-filer.

Når innholdet er eksportert, vises små ikoner øverst til venstre i eksporterte rammer i InDesign og InCopy samt i Oppdrag-panelet. En kobling til den eksporterte filen vises i Koblinger-panelet. Disse ikonene viser statusen for behandlede rammer og skiller dem fra rammer som ikke er en del av arbeidsflyten. Alt eksportert innhold vises i Oppdrag-panelet. Innhold som er eksportert ved hjelp av kommandoer på Eksporter-menyen, vises under Ikke tilordnet InCopy-innhold i listen i Oppdrag-panelet. Selv om begge metodene gir en oversiktlig forbindelse mellom InCopy-innhold og et InDesign-dokument, er hovedmetoden å bruke oppdragsfiler.

Når du eksporterer innhold, kan andre brukere sjekke det ut uten at koblingen til det opprinnelige InDesign-dokumentet brytes. (Denne koblingen opprettes fra InDesign, den kan ikke opprettes fra InCopy.)

Når innholdet er eksportert, kan InCopy-brukere vise (men ikke endre) sidelayout, maler osv. slik de vises i InDesign-dokumentet.

Merk:

Du kan også opprette tekst eller forankret grafikk i InCopy og deretter montere det i InDesign.

Oversikt over Oppdrag-panelet

Hovedverktøyet for arbeid med oppdrag er Oppdrag-panelet (Vindu > Oppdrag i InCopy, Vindu > Redaksjonell > Oppdrag i InDesign). Her vises filene som er eksportert fra det aktive InDesign-dokumentet, og et ikon som angir filstatusen. Menyen i Oppdrag-panelet inneholder også kommandoer som brukes til filbehandling og håndtering av importversjoner mellom InCopy og InDesign. Når du åpner et oppdrag i InCopy, vises oppdragsnavnet og -innholdet i Oppdrag-panelet. Du kan dobbeltklikke på tekst- og grafikkrammer i Oppdrag-panelet for å markere dem i dokumentvinduet.

Merk:

Alt innhold som eksporteres til InCopy eller legges til i et oppdrag, vises også i Koblinger-panelet. Her kan du utføre noen arbeidsflytbehandlingsoppdrag, for eksempel sjekke ut og inn innhold, men det anbefales å utføre disse oppdragene i Oppdrag-panelet.

Oppdrag-panelet i InDesign

A. Navn på InCopy-innhold B. InDesign-dokumentnavn C. Oppdrag med statusen Foreldet D. Statusene Tilgjengelig og Tekstinnhold er oppdatert E. Statusene I bruk og Tekstinnhold er foreldet F. Statusene Redigerer og Tekstinnhold er oppdatert G. Innhold som ikke er tilordnet H. Brukernavn I. Knappen Oppdater innhold J. Knappen Sjekk ut/inn utvalg K. Knappen Nytt oppdrag L. Knappen Slett markerte oppdrag/Fjern 

Oppdrag-panelet i InCopy

A. Navn på InCopy-innhold B. Oppdrag med statusen Foreldet C. Oppdragsnavn D. Statusene Tilgjengelig og Tekstinnhold er oppdatert E. Statusene I bruk og Tekstinnhold er foreldet F. Statusene Redigerer og Tekstinnhold er oppdatert G. Brukernavn H. Knappen Oppdater design I. Knappen Oppdater innhold J. Knappen Sjekk ut/inn utvalg 

Oppdragsfiler

I InDesign er oppdragsfiler beholdere for organisering av samlinger med sideobjekter i. Det kan for eksempel være at du vil markere alle objektene i en artikkel (overskrift, forfatterinformasjon, brødtekst, grafikk og bildetekst), og deretter tilordne dem til én InCopy-bruker. Når du legger til disse objektene i et oppdrag, er det enkelt for InCopy-brukere å få tilgang til bare det innholdet de er ansvarlige for. Oppdragsfiler (*.icma) vises i filsystemet, på artikkellinjen i InCopy og i statusmeldinger. Det er bare InDesign-brukere som kan opprette oppdragsfiler, og bare InCopy-brukere som kan åpne dem.

Når du oppretter et oppdrag, opprettes som standard en mappe på samme plassering som InDesign-dokumentet. Denne oppdragsmappen innholder IMCA-oppdragsfilene og en innholdsundermappe med eksporterte InCopy-artikkelfiler (i ICML-format) som er en del av bilder eller andre ressurser. Når oppdraget er laget, arkiverer du prosjektmappen på en plassering som alle brukerne har tilgang til, eller oppretter og distribuerer en oppdragspakke. Hvis innhold eksporteres før det er lagt til i et oppdrag, flyttes ikke filene på disken til innholdsmappen for oppdragsfilen.

Oppdragsfiler innholder følgende:

 • Koblinger eller pekere til tilknyttede sideobjekter inkludert plassholderrammer. Med disse elementene trenger InCopy-brukeren bare åpne en enkelt fil i InCopy for å få redigeringstilgang til flere sideobjekter.

 • Eventuelle transformeringer for grafikken som er inkludert i oppdraget, for eksempel flytting, skalering, rotering eller skråstilling.

 • Sidegeometri, slik at InCopy-brukere kan se layouten til rammen og innholdet i rammen uten å måtte åpne hele InDesign-filen.

 • Fargekoding for tilordnede rammer i dokumentet.

   

En side i InCopy med sidegeometri og fargekoding

Opprette oppdrag og legge til innhold (InDesign)

Det er bare InDesign-brukere som kan opprette oppdrag og legge til innhold i dem. Oppdrag kan opprettes på flere måter. Hvilken måte du velger, avhenger vanligvis av om du har innhold som skal legges til når oppdraget opprettes.

 • Opprette tomme oppdragsfiler. Fra InDesign-dokumentet kan du opprette en serie med tomme oppdrag som fungerer som maler for innholdet som skal legges til senere.

 • Opprette oppdrag og legge til innhold samtidig.

 • Legge til innhold i en eksisterende oppdragsfil. Du kan legge til koblet innhold, dvs. tekst og grafikk som allerede er eksportert som InCopy-innhold, eller du kan legge til markerte sideobjekter som blir til koblet InCopy-innhold. Hvis én eller flere av de markerte rammene allerede inneholder InCopy-innholdsfiler som ikke er en del av et oppdrag, kan du legge dem til i en ny eller eksisterende oppdragsfil.

Oppdragsmappen du oppretter, arkiveres som standard i samme mappe som InDesign-dokumentet. Du kan deretter plassere mappen på en server eller opprette og sende en pakke.

Merk:

Hvis du ikke vil at InCopy-brukere skal montere og tilpasse grafikk, legger du ikke til grafikkrammer i oppdraget.

Opprette tomme oppdragsfiler (InDesign)

 1. Arkiver dokumentet i InDesign.
 2. I Oppdrag-panelet velger du Nytt oppdrag på panelmenyen.
 3. Angi valg for oppdragsfilen i dialogboksen Nytt oppdrag, og velg OK.

Opprette oppdrag og legge til innhold samtidig (InDesign)

 1. Opprett et dokument med én eller flere tekstrammer, grafikkrammer eller plassholdere i InDesign, og arkiver deretter dokumentet.
 2. Marker tekst- og grafikkrammene du vil legge til.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg Legg til i oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet, og velg deretter Nytt.

  • Velg Rediger > InCopy > Legg til [valg] i oppdrag > Nytt.

 4. Angi valg for oppdragsfilen i dialogboksen Nytt oppdrag, og velg OK.

Den nyopprettede oppdragsfilen inneholder eventuelle rammer som er markert i dokumentvinduet.

Legge til innhold i eksisterende oppdrag (InDesign)

 1. Arkiver InDesign-dokumentet.
 2. Marker tekst- og grafikkrammene du vil legge til.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg Legg til i oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet, og marker deretter oppdraget.

  • Dra innhold fra delen Ikke-tilordnet InCopy-innhold i Oppdrag-panelet til et eksisterende oppdrag.

  • Marker sideobjekter med markeringsverktøyet, og dra dem til et eksisterende oppdrag i Oppdrag-panelet.

  • Velg Rediger > InCopy > Legg til [valg] i oppdrag, og marker deretter oppdraget.

 4. Velg Oppdater alle oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet for å gjøre innholdsfilene tilgjengelige for InCopy-brukere.
Merk:

Du kan bare legge til innhold i oppdrag i samme dokument. Du kan imidlertid importere det samme innholdet til flere dokumenter og legge det til i et oppdrag i hvert av disse dokumentene.

Valg for oppdragsfiler (InDesign)

Når du oppretter eller endrer en oppdragsfil, kan du angi følgende valg:

Oppdragsnavn

Den unike identifikasjonen for oppdraget i Oppdrag-panelet, for eksempel "Havartikkel". Dette navnet må følge operativsystemets navngivningsregler for filer.

Tilordnet til

Den unike identifikasjonen for brukeren filene er tilordnet. Navnet på brukeren vises i parentes etter oppdragsnavnet i Oppdrag-panelet. Når du oppgir et navn her, er det bare til informasjon. Det gir ikke brukeren noen rettigheter eller tillatelser.

Farge

Viser en liste med farger som brukes til å utheve rammene for gjeldende oppdrag i dokumentvinduet og oppdragsnavnene i Oppdrag-panelet. Denne fargekodingen skiller ut rammer som tilhører et oppdrag fra rammer som tilhører en annen, og den skiller ut utilordnede rammer. Hvis du vil slå visningen av denne fargekodingen på eller av, velger du Vis > Tillegg > Vis/Skjul tilordnede rammer. I InCopy vises fargekodingen bare i layoutvisningen.

Merk:

Hvis du får uventede resultater når du slår visningen av tilordnede rammer av og på, kan disse rammene være kodet for XML, og Vis > Struktur > Vis kodete rammer kan være aktivert. Du kan ikke vise tilordnede rammer og kodede rammer samtidig.  

Endre

Velg Endre-knappen for å angi plassering for oppdragsmappen. Oppdragsmappen opprettes som standard på samme plassering som InDesign-filen.

Plassholderrammer

Gjør at InCopy-brukere kan vise tekst- og grafikkrammene i oppdraget i tillegg til bokser (eller andre former) som representerer alle andre rammer på de aktuelle InDesign-sidene. Alle rammer og plassholdere har samme størrelse, form og plassering som originalene i InDesign. Plassholderrammer er tomme former som ikke viser noe av innholdet i InDesign-dokumentet. Valget Plassholderrammer gir dårligst kvalitet og derfor raskest ytelse. I InCopy er plassholderrammer bare synlige i layoutvisning. InCopy-brukere kan ikke sjekke ut og redigere plassholderrammer.

Tilordnede oppslag

Gjør at InCopy-brukere kan vise alle tilordnede rammer, i tillegg til alt innhold i rammer som ikke inngår i oppdraget, men som er en del av oppslaget. Innhold i rammer utenfor et oppdrag kan ikke redigeres i InCopy og er bare synlig i layoutvisning.

Alle oppslag

Alt innhold i InDesign-dokumentet eksporteres til oppdragsfilen. Dette valget gir best kvalitet. Det gir også tregest ytelse fordi oppdragsfilen viser utformingen og layouten for hver side, inkludert sider som ikke er relevante for den delen brukeren redigerer.

Koblede bildefiler ved pakking

Inneholder en kopi av koblede bilder i oppdragspakken. Med dette valget får InCopy-brukere tilgang til bilder, men filstørrelsen på pakken økes. InCopy-brukere kan inkludere bilder når de returnerer en pakke.

Eksportere innhold som separate InCopy-filer (InDesign)

Hvis arbeidsgruppen foretrekker å arbeide med separate filer i stedet for å bruke oppdrag, kan du eksportere InCopy-innhold uten å bruke en oppdragsfil. I stedet for at det opprettes én enkelt oppdragsfil med referanser til flere innholdsfiler og layoutinformasjon, opprettes det da en egen fil (ICML-fil) for hver tekst- eller grafikkramme du angir i dokumentet. Hvis du vil vise innholdet du redigerer, i sammenheng, må du åpne det tilknyttede InDesign-dokumentet (INDD-fil).

Tilpass InDesign-dokumentet slik at det passer med dine arbeidsflytbehov. Hvis du for eksempel ønsker at alle redigeringskommentarene skal eksporteres til én fil, kan du opprette et lag der den som redigerer, legger inn sine kommentarer. Deretter kan du eksportere alt innholdet i det valgte laget.

Merk:

En rask måte å eksportere innhold som separate InCopy-filer på å bruke markeringsverktøyet til å dra og slippe valgte rammer i Ikke-tilordnet InCopy-innhold i Oppdrag-panelet.

 1. Opprett et dokument med én eller flere tekstrammer, grafikkrammer eller plassholdere i InDesign.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Marker tekst- eller grafikkrammen for en enkelt artikkel, eller hold nede Skift og klikk for å velge flere rammer.

  • Plasser innsettingspunktet i en artikkel, eller marker tekst i en tekstramme.

 3. Velg Rediger > InCopy > Eksporter, og angi deretter ett av følgende valg:

  Markering

  Eksporterer alle markerte tekst- og grafikkrammer.

  Lag

  Eksporterer alt innhold på det markerte laget.

  Alle artikler

  Eksporterer alle artikler som ikke er eksportert tidligere.

  All grafikk

  Eksporterer all grafikk som ikke er eksportert tidligere.

  All grafikk og alle artikler

  Eksporterer alle artikler og all grafikk som ikke er eksportert tidligere.

  Merk:

  Hvis du eksporterer alt innholdet i dokumentet og senere legger til flere tekst- eller grafikkrammer i samme dokument, kan du raskt eksportere de nye rammene ved hjelp av kommandoen Eksporter > Alle artikler (eller All grafikk eller All grafikk og alle artikler). Bare det nye innholdet eksporteres.

 4. Angi et navn på og en plassering for filene, og velg deretter Arkiver.

  Filnavnet du angir, brukes som prefiks for å identifisere hver av de eksporterte innholdsfilene i filsystemet. Hvis du eksporterer flere tekstrammer, legges de første tegnene i teksten automatisk til i filnavnet, for eksempel "minartikkel.Sykkelarrangementer i sommer.icml". Hvis du eksporterer flere grafikkrammer, dannes filnavnene etter dette mønsteret: "minartikkel-grafikk", "minartikkel-grafikk-1" osv. Filnavnet vises i filsystemet, på artikkellinjen i InCopy og i statusmeldinger.

 5. Arkiver InDesign-filen når du får spørsmål om det.

InCopy-innholdet er nå behandlede filer som kan sjekkes ut og redigeres av andre brukere i arbeidsflyten.

Delt innhold vises i Koblinger-panelet på samme måte som importert grafikk. Hvis du flytter en delt fil manuelt, kan du bruke Koblinger-panelet til å oppdatere koblingene i filen.

Merk:

Når du eksporterer innhold, vises Tilgjengelig-ikonet  på tekstrammen (i InDesign og InCopy) og i Oppdrag-panelet (i InCopy). Ordet [Redigerer] vises på artikkellinjen (i InCopy).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din