Oversikt over plasseringsverktøyet

Bruk plasseringsverktøyet  i verktøykassen til å endre markert grafikk, enten direkte, med en transformeringskommando (Objekt > Transformer) eller en kommando på en hurtigmeny, eller ved hjelp av tastatursnarveier for å finjustere grafikk innenfor rammen.

Plasseringsverktøyet er dynamisk og endrer seg automatisk for å gjenspeile ulike tilstander:

 • Når det plasseres rett over en tom grafikkramme eller ramme uten tilordnet innhold etter at kommandoen Fil > Monter er brukt, forvandles det til ikonet for lastet grafikk  for å angi at du kan importere grafikk inn i denne rammen.

 • Når det plasseres rett over grafikk, endres det til håndverktøyet for å angi at du kan markere grafikken og endre den i rammen.

 • Når det plasseres over håndtakene på markeringsrammen til innebygd grafikk, forvandles det til pilen for å endre størrelse for å angi at hvis du drar, endrer grafikken størrelse.

 • Når det plasseres over en grafikkramme eller beholder med kjedede rammer på øverste nivå, forvandles det til objektmarkeringsikonet  for å angi at du kan markere grafikken eller den kjedede rammen under markøren. Du kan ikke markere selve rammen.

 • Når det plasseres over en tekstramme, forvandles det til en tekstmarkør  for å angi tekstinnsettingspunktet.

Angi valg for plasseringsverktøyet

Når du bruker plasseringsverktøyet til å flytte grafikk, kan du holde nede museknappen i et par sekunder for å vise en dynamisk grafisk forhåndsvisning (et skyggebilde) av eventuelle deler av bildet som er utenfor rammen. Du kan kontrollere visningen og forsinkelsen av forhåndsvisningen.

 1. Dobbeltklikk på plasseringsverktøyet  i verktøykassen.
 2. På menyen Vis maskert del av bilde velger du hastigheten hele bildet skal vises med når du drar, eller du kan velge å slå den helt av.

Transformere grafikk

Du kan bruke kommandoene til å flytte, skalere, rotere og skråstille grafikk.

Flytte grafikk

 1. Kontroller at rammen med det ønskede objektet er sjekket ut til deg, og marker deretter objektet med plasseringsverktøyet .
 2. Velg Objekt > Transformer > Flytt.
 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Flytt:
  • Angi den horisontale og vertikale avstanden du vil grafikken skal ha. Positive verdier flytter objektet nedover og til høyre for x-aksen. Negative verdier flytter objektet opp og til venstre.

  • Hvis du vil at et objekt skal flyttes med en nøyaktig avstand og vinkel, angir du avstanden og vinkelen. Vinkelen du angir, regnes i grader fra x-aksen. Positive vinkler angir en bevegelse mot klokken, mens negative vinkler angir en bevegelse med klokken. Du kan også skrive inn verdier mellom 180° og 360°. Disse verdiene konverteres til de tilsvarende negative verdiene (verdien 270° konverteres for eksempel til -90°).

 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil forhåndsvise effekten før du bruker den, velger du Forhåndsvisning.

  • Hvis du vil flytte objektet, velger du OK.

Skalere grafikk

 1. Kontroller at rammen med det ønskede objektet er sjekket ut til deg, og marker deretter objektet med plasseringsverktøyet .
 2. Velg Objekt > Transformer > Skaler.
 3. Hvis du vil beholde den relative høyden og bredden til objektet, kontrollerer du at ikonet for bevaring av proporsjoner er valgt i dialogboksen Skaler. Opphev valget av dette ikonet hvis du vil skalere X - og Y-verdiene hver for seg, noe som kan resultere i at bildet blir skråstilt.
 4. Angi verdiene for horisontal og vertikal skalering som prosentverdier (for eksempel 90 %) eller avstandsverdier (for eksempel 6p).

  Skaleringsverdiene kan være negative tall.

 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil forhåndsvise effekten før du bruker den, velger du Forhåndsvisning.

  • Hvis du vil skalere objektet, velger du OK.

Merk:

Bruk plasseringsverktøyet til å dra håndtaket til markert grafikk hvis du vil skalere det i en bestemt retning. Hvis du trykker på Skift, brukes proporsjonal skalering.

Rotere grafikk

 1. Kontroller at rammen med det ønskede objektet er sjekket ut til deg, og marker deretter objektet med plasseringsverktøyet .
 2. Velg Objekt > Transformer > Roter.
 3. Angi roteringsvinkelen i grader under Vinkel. Angi en negativ vinkel hvis du vil rotere objektet med klokken. Angi en positiv vinkel hvis du vil rotere det mot klokken.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil forhåndsvise effekten før du bruker den, velger du Forhåndsvisning.

  • Hvis du vil rotere objektet, velger du OK.

Skråstille grafikk

 1. Kontroller at rammen med det ønskede objektet er sjekket ut til deg, og marker deretter objektet med plasseringsverktøyet .
 2. Velg Objekt > Transformer > Skråstill.
 3. Angi den nye skråstillingsvinkelen i dialogboksen Skråstill.

  Skråstillingsvinkelen angir hvor skrått objektet skal stå i forhold til en linje som står vinkelrett på skråstillingsaksen. (Skråstillingsvinkelen beregnes med klokken fra den gjeldende aksen.)

 4. Angi aksen som objektet skal skråstilles langs. Du kan skråstille et objekt langs en horisontal, vertikal eller vinklet akse.

  Hvis du velger en vinklet akse, angir du vinkelen til aksen du vil bruke, i grader i forhold til den vinkelrette aksen.

 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil forhåndsvise effekten før du bruker den, velger du Forhåndsvisning.

  • Hvis du vil skråstille objektet, velger du OK.

Fjerne transformeringer for grafikk

 1. Kontroller at rammen med det ønskede objektet er sjekket ut til deg, og marker deretter objektet med plasseringsverktøyet .
 2. Velg Objekt > Transformer > Fjern transformeringer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet