Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Informacje o kreatorach operacji

Kreator operacji pozwala zaoszczędzić czas w przypadku stosowania na plikach jednego lub więcej rutynowych zestawów poleceń, tworząc określony zestaw poleceń z konkretnymi ustawieniami, wykonywanych w odpowiedniej kolejności. Operację można zastosować dla pojedynczego dokumentu, kilku dokumentów lub całej ich kolekcji. Przed wykonaniem operacji można nawet skanować dokumenty i połączyć kilka z nich w plik PDF.

Program Acrobat oferuje kilka predefiniowanych kreatorów operacji. Można także tworzyć własne. Można przejść do i zarządzać operacjami w panelu Narzędzia > Kreator operacji.

Program Adobe Acrobat XI umożliwia także eksportowanie i importowanie operacji, tak aby udostępniać je innym osobom.

Uwaga:

Interfejs i struktura operacji zastępują moduł skryptów wsadowych znany z poprzednich wersji programu Adobe Acrobat XI. Większość skryptów wsadowych utworzonych w programie Acrobat 9 można zaimportować jako operacje, jednak niektóre z nich mogą wymagać drobnych zmian.

Uruchamianie operacji

Program Acrobat oferuje kilka prostych, predefiniowanych operacji, które można wykorzystać w celu ułatwienia pracy. Operacje te dotyczą popularnych czynności związanych z przygotowywaniem plików do rozpowszechniania. Przed wykonaniem którejkolwiek z tych operacji nie trzeba otwierać żadnych plików PDF.

Uwaga:

Przeprowadzając sekwencję na plikach PDF wymagających hasła, można uniknąć wprowadzania hasła. W sekcji Kreator operacji okna dialogowego Preferencje można zautomatyzować procedurę wprowadzania hasła lub wskazać metodę zabezpieczania takich plików. Wybór opcji Nie pytaj o hasło spowoduje, że pliki PDF wymagające hasła nie zostaną przetworzone.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Kreator operacji > [nazwa operacji].
 2. Panel Narzędzia zmieni się, aby wyświetlić każde zadanie dołączone do danej operacji, jak również wszelkie instrukcje dostarczone przez jej autora.
 3. W części Pliki do przetworzenia kliknij Dodaj pliki, aby wybrać pliki, względem których chcesz uruchomić daną operację. Możesz dodać pliki, foldery, załączniki poczty e-mail, a nawet otwarte pliki.
 4. Gdy wszystkie pliki do przetworzenia znajdą się na liście, kliknij Start.
 5. Jeśli program Acrobat wyświetli monit, podaj informacje dodatkowe, takie jak lokalizacja docelowa oraz ustawienia.

Wskaźnik postępu wyświetla postęp aktualnie uruchomionego procesu lub zadania. Ptaszek identyfikuje zakończone operacje lub zadania. Gdy przeprowadzone zostaną wszystkie zadania, u dołu panelu wyświetlony zostaje napis „Operacja zakończona”.

Uwaga:

Aby wstrzymać przetwarzanie, można kliknąć w panelu na przycisk Zatrzymaj. W oknie potwierdzenia kliknij opcję Zakończ. Program Acrobat zachowa pliki, które zostały przetworzone zgodnie z etapami operacji. Można kliknąć Wznów, aby kontynuować operację lub Zamknij, aby ją zakończyć.

Tworzenie własnych operacji

Aby ułatwić śledzenie operacji, można grupować kroki w panelach, dodać linie podziału lub dołączyć instrukcje. Można ograniczyć daną operację do określonych plików lub ustawić folder. Można też umożliwić użytkownikowi wybór danego pliku.

 1. Aby zastosować operację do określonego pliku lub wszystkich plików w folderze, kliknij pozycję Plik lub Folder w części Pliki do przetworzenia (po prawej). Przejdź do danego pliku lub folderu i kliknij Otwórz.

 2. W panelu Wybierz narzędzia do dodania, rozwiń panele i dwukrotnie kliknij zadanie, aby je dodać. Możesz dodać wiele zadań. Zadania są uruchamiane w kolejności, w jakiej wyświetlane są po prawej na liście Kroki operacji do pokazania.

 3. Aby wstępnie zdefiniować opcje dla zadania, kliknij Określ ustawienia.

 4. Aby operacja wyświetlała monit o wybranie opcji, zaznacz pole wyboru Monituj.

 5. Dodaj kolejne zadania zgodnie z wymaganiami.

 6. Wyreguluj operację przy użyciu przycisków po prawej stronie. Dodaj nowe grupy paneli, instrukcje, linie podziału lub przenoś albo usuwaj elementy z listy.

  Tworzy nową grupę paneli u dołu bieżącego zestawu zadań. Po pojawieniu się monitu wpisz nazwę panelu i kliknij Zapisz.

  Dodaje instrukcje poniżej aktualnie wybranego zadania. Po pojawieniu się monitu wpisz instrukcje i kliknij Zapisz.

  Dodaje linię podziału poniżej aktualnie wybranego zadania.

  Przenosi aktualnie zaznaczony element w górę listy. Możesz przenieść zadanie, instrukcje lub linię podziału, lub całą grupę panelu.

  Przenosi aktualnie zaznaczony element w dół listy. Możesz przenieść zadanie, instrukcje lub linię podziału, lub całą grupę panelu.

  Usuwa aktualnie zaznaczony element. Uważaj na to, co wybierasz. Możesz usunąć całą grupę paneli.

 7. Kliknij Zapisz.

 8. W oknie dialogowym Zapisz operację podaj nazwę i opis operacji, po czym kliknij Zapisz.

Zarządzanie własnymi operacjami

Okno dialogowe Zarządzaj operacjami pozwala edytować, zmienić nazwy, kopiować, usuwać, zmieniać kolejność oraz importować/eksportować operacje.

Edytowanie operacji

 1. Wybierz Narzędzia > Kreator operacji > Zarządzaj operacjami

 2. W oknie dialogowym Zarządzaj operacjami zaznacz pożądaną operację, a następnie kliknij przycisk Edycja, aby zmienić zadania lub ustawienia. Okna dialogowego Edytuj operacje można także użyć w celu sprawdzenia operacji i zamknięcia bez zapisywania zmian.

 3. Aby dodać zadania, rozwiń poszczególne sekcje i kliknij wybrane zadania.

 4. Kliknij Zapisz.

 5. W razie konieczności w oknie dialogowym Zapisz operację można edytować opis, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

Zmiana nazwy operacji

 1. Wybierz Narzędzia > Kreator operacji > Zarządzaj operacjami

 2. W oknie dialogowym Zarządzaj operacjami zaznacz żądaną operację, a następnie kliknij Zmień nazwę.

 3. W oknie dialogowym Zapisz operację wprowadź nową nazwę i opis.

Kopiowanie operacji

Operację można powielić, a także zmodyfikować zadania w ramach operacji przed zapisaniem jej kopii.

 1. Wybierz Narzędzia > Kreator operacji > Zarządzaj operacjami

 2. W oknie dialogowym Zarządzaj operacjami zaznacz żądaną operację i kliknij Kopiuj.

 3. Sprawdź opcje źródła i lokalizacji docelowej, zadania oraz ustawienia i zmodyfikuj je w razie konieczności.

 4. Kliknij Zapisz.

 5. W oknie dialogowym Zapisz operację wprowadź nazwę i opis.

Usuwanie operacji

 1. Wybierz Narzędzia > Kreator operacji > Zarządzaj operacjami

 2. W oknie dialogowym Zarządzaj operacjami zaznacz żądaną operację, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Usuń.

Eksportowanie operacji

 1. Wybierz Narzędzia > Kreator operacji > Zarządzaj operacjami

 2. W oknie dialogowym Zarządzaj operacjami zaznacz żądaną operację, a następnie kliknij Eksportuj.

 3. W oknie dialogowym Zapisz jako podaj nazwę i lokalizację docelową dla pliku w celu zapisania operacji. Pliki operacji mają rozszerzenie „.sequ”.

 4. Kliknij Zapisz.

Importowanie operacji

 1. Wybierz Narzędzia > Kreator operacji > Zarządzaj operacjami

 2. W oknie dialogowym Zarządzaj operacjami kliknij Importuj.

  Uwaga:

  Aby rozpocząć importowanie, możesz także kliknąć dwukrotnie plik z rozszerzeniem „.sequ”.

 3. W oknie dialogowym Otwórz podaj nazwę i lokalizację pliku operacji do zaimportowania. Pliki operacji posiadają rozszerzenie „.sequ”. Kliknij przycisk Otwórz.

 4. Jeśli istnieje już operacja o takiej nazwie, pojawi się ostrzeżenie. Aby zastąpić istniejącą operację, kliknij przycisk Zastąp.

Automatyzacja procedury podawania hasła do operacji

Przed wykonaniem operacji na plikach zaszyfrowanych lub chronionych hasłem możesz stworzyć elektroniczny identyfikator, który będzie automatycznie podawał wymagane hasła.

Uwaga:

 W sekcji Kreator operacji okna dialogowego Preferencje wskaż metodę zabezpieczania takich plików. Wybór opcji Nie pytaj o hasło spowoduje, że pliki PDF wymagające hasła nie zostaną przetworzone.

 1. Otwórz okno dialogowe Preferencje.
 2. Wybierz Podpisy w sekcji Kategorie po lewej.
 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat Tożsamości i zaufanych certyfikatów, kliknij Więcej.
 4. Po lewej stronie otwórz Identyfikatory elektroniczne i wybierz Pliki cyfrowych ID.
 5. Wybierz identyfikator z listy po prawej, a następnie na pasku górnym wybierz następujące polecenia:

Zaloguj się

Pozwala na korzystanie z określonego identyfikatora elektronicznego. Wpisz hasło i kliknij przycisk OK.

Wyloguj się

Umożliwia wylogowanie się za pomocą określonego identyfikatora elektronicznego po zakończeniu operacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online