Dodawanie zawartości multimedialnej do plików PDF (Acrobat Pro)

Dodawanie klipów wideo, plików dźwiękowych i zawartości interaktywnej przekształca dokumenty PDF w wielowymiarowe narzędzia do komunikacji, które zwiększają zainteresowanie i zaangażowanie.

Program Acrobat Pro automatycznie konwertuje wideo na pliki FLV. Ten format gwarantuje wysoką jakość odtwarzania i zgodność z wieloma platformami. Pliki FLV są również kompaktowe, więc konwertowanie multimediów na ten format sprzyja zmniejszeniu rozmiarów multimedialnych plików PDF.

Zawartość multimedialną utworzoną w formacie Flash® oraz pliki zgodne z formatem H.264 można odtwarzać w programie Adobe Reader® 9 lub nowszym. Format H.264 (nazywany też „MPEG-4 part 10”) to standard kompresji wideo zapewniający wysoką jakość bez znacznego zwiększania rozmiaru pliku. Pliki wideo różnych formatów o różnych rozszerzeniach nazwy pliku mogą być zgodne ze standardem H.264.

Pliki multimedialne w innych formatach można odtwarzać w starszych wersjach programu Adobe Reader. Jednak do odtwarzania tych multimediów konieczne jest zainstalowanie odpowiednich aplikacji (takich jak QuickTime lub Windows Media Player).

Innym sposobem dodawania zawartości multimedialnej jest wprowadzanie adresu URL pliku wideo lub multimediów strumieniowych. Można stosować trzy typy adresów URL: RTMP, HTTP i HTTPS. Serwery Flash Media Server korzystają z protokołu RTMP do obsługi plików FLV oraz plików zgodnych ze standardem H.264. Na serwerach HTTP i HTTPS są obsługiwane pliki FLV, a także pliki MOV i MP4 zgodne ze standardem H.264.

Zawartość interaktywną utworzoną w formacie Flash (w postaci plików SWF) można dodawać do dokumentów PDF w celu udostępnienia dodatkowych narzędzi tekstowych. Aplikacjami utworzonymi w formacie Flash mogą być na przykład czytnik nagłówków RSS, kalkulator i mapa funkcjonująca w trybie online. Więcej informacji o aplikacjach interaktywnych, które można pobrać z witryny firmy Adobe, można znaleźć pod adresem: www.adobe.com/go/learn_acr_interactive_pl.

Uwaga:

Pliki wideo w formacie FLV, a także pliki MP4 i MOV zgodne ze standardem H.264, są obsługiwane przez oprogramowanie Flash Media Server 3.0.1. Starsze wersje oprogramowania Flash Media Server obsługują wyłącznie pliki FLV.

Dodawanie plików multimedialnych do pliku PDF

Program Acrobat Pro obsługuje pliki FLV, F4V, MP3, SWF oraz inne pliki zakodowane w standardzie H.264 (z dźwiękiem AAC). Za pomocą programu Adobe Media Encoder można dokonywać konwersji plików innych typów na jeden z obsługiwanych formatów. Można także dodawać do dokumentów PDF pliki mp3, które można następnie odtwarzać na dowolnej platformie.

Listę obsługiwanych formatów plików multimedialnych można znaleźć w następującej Nocie technicznej.

 1. Otwórz plik PDF.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Obiekty interaktywne, a następnie wybierz narzędzie Dodaj wideo , Dodaj dźwięk  lub Dodaj plik SWF  .
 3. Przeciągnij lub kliknij dwukrotnie w celu zaznaczenia obszaru strony, w którym ma zostać umieszczony plik wideo lub plik dźwiękowy. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wstaw wideo.

  Dwukrotne kliknięcie na stronie w programie Acrobat Pro spowoduje umieszczenie w tym miejscu lewego górnego rogu elementu wideo. Przeciągnięcie w celu zaznaczenia obszaru strony powoduje, że multimedia zostaną umieszczone w tym obszarze. Rozmiar obszaru odtwarzania wideo jest taki sam, jak rozmiar klatki wstawianego elementu wideo (jeśli program Acrobat Pro może odczytać wymiary tego elementu).

 4. W polu Nazwa wprowadź adres URL lub kliknij przycisk Przeglądaj w celu znalezienia pliku multimedialnego, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  W przypadku adresów URL użyj pełnego adresu pliku, wraz z rozszerzeniem nazwy pliku wideo, takim jak .flv czy .mp4.

 5. W razie potrzeby skorzystaj z zaawansowanych opcji dostępnych w oknie Wstaw wideo, aby wprowadzić zmiany we wstawianym elemencie, a następnie kliknij OK.

  Nie wszystkie poniższe opcje są dostępne dla każdego typu multimediów.

  Przyciągaj do proporcji zawartości

  Zapewnia, że obszar odtwarzania zachowa proporcje wysokości i szerokości oryginalnego pliku wideo lub zawartości interaktywnej.

  Pokaż opcje zaawansowane

  Otwiera okno dialogowe zawierające dodatkowe ustawienia, takie jak ustawienia uruchamiania, elementy sterowania odtwarzaniem oraz ustawienia wideo. Dostępność opcji zależy od formatu wstawianego pliku multimedialnego.

Zaawansowane opcje multimedialne (Acrobat Pro)

Aby podczas wstawiania wideo, dźwięku lub zawartości multimedialnej były wyświetlane zaawansowane opcje zawartości multimedialnej, w oknie dialogowym Wstaw należy wybrać pozycję Pokaż opcje zaawansowane.

Te opcje można również zmienić po dodaniu zawartości multimedialnej do pliku PDF. Wybierz narzędzie Zaznacz obiekt (Narzędzia > Obiekty interaktywne > Zaznacz obiekt), a następnie kliknij dwukrotnie plik multimedialny.

Uwaga:

Ustawienia jakości wideo i dźwięku można zmieniać tylko po dodaniu pliku do dokumentu PDF.

Te funkcje są dostępne jedynie dla plików FLV i SWF. W programie Acrobat Pro można dokonać konwersji obsługiwanych plików na te formaty.

W zależności od formatu pliku w oknie dialogowym są dostępne różne opcje.

Zakładka SWF

Wyświetlana po wstawieniu pliku SWF.

Zmienne formatu Flash

Podczas tworzenia plików Flash można użyć pola Zmienne formatu Flash w celu dodania zmiennych języka ActionScript™ dla wybranego pliku.

Prześlij kliknięcie menu kontekstowego do pliku SWF

Podczas tworzenia pliku SWF można zaznaczyć tę opcję, aby zamiast menu kontekstowego programu Acrobat Pro wyświetlane było menu kontekstowe z pliku SWF. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku SWF udostępniane są opcje z pliku źródłowego.

Zakładka Ustawienia uruchamiania

Te ustawienia służą do określania sposobu uruchamiania i zatrzymywania zawartości multimedialnej, miejsca jej wyświetlania, a także obrazu wyświetlanego, gdy ta zawartość nie jest odtwarzana.

Ustawienia aktywacji

Opcje, które pozwalają określić, kiedy zawartość multimedialna jest odtwarzana i zatrzymywana. W menu Styl odtwarzania wybierz opcję Odtwórz zawartość w ruchomym oknie, aby odtwarzanie wideo lub zawartości multimedialnej odbywało się poza stroną. Dzięki zawartości wyświetlanej w ruchomym oknie użytkownicy mogą jednocześnie czytać tekst na stronie i uruchamiać wideo lub aplikacje.

Szerokość krawędzi

Tworzy czarne obramowanie wokół wideo lub zawartości multimedialnej. W przypadku dźwięków obramowanie otacza obraz plakatu.

Obraz plakatu

Aby użyć obrazu, który nie jest częścią dodawanego pliku, wybierz opcję Utwórz plakat z pliku. Kliknij przycisk Przeglądaj w celu znalezienia obrazu, który ma być wyświetlany, gdy wideo, dźwięk lub zawartość multimedialna nie jest aktywna.

Zakładka Zasoby

Na tej karcie wyświetlana jest lista wszystkich plików, które są niezbędne do uruchomienia pliku SWF. Plik znajdujący się na liście dodanych plików można kliknąć w celu ustawienia jego właściwości.

Właściwości

Po kliknięciu nazwy pliku na liście Zasoby w polu Nazwa jest wyświetlana pełna nazwa pliku (wraz ze ścieżką). Nazwy zasobów można zmienić w celu zapewnienia prawidłowego działania skryptów.

Zakładka Kontrolki

Służy do konfigurowania dostępności kontrolek odtwarzania (karnacji).

Karnacja

Wybierz zestaw kontrolek odtwarzania (karnację) do wyświetlania z wideo.

Kolor

Kliknij tę opcję, aby otworzyć paletę kolorów i wybrać kolor kontrolek.

Krycie

Służy do ustawiania stopnia przezroczystości kontrolek odtwarzania.

Automatycznie ukrywaj kontrolki

Zaznaczenie tej opcji powoduje ukrycie kontrolek odtwarzania, gdy kursor myszy nie znajduje się na multimediach.

Zakładka Wideo

Dostępna podczas dodawania wideo w formacie innym niż FLV.

Podgląd i przycięcie

Przeciągnij wskaźnik początkowy i końcowy do określonego położenia na pasku suwaka, aby usunąć z klipu niechciane klatki. Ta opcja jest dostępna tylko podczas dodawania klipu wideo do pliku PDF.

Ustaw obraz plakatu dla bieżącej klatki

Obraz plakatu jest wyświetlany, gdy plik wideo nie jest odtwarzany. Przeciągnij znacznik nad paskiem suwaka do wybranej klatki, a następnie kliknij opcję Ustaw obraz plakatu dla bieżącej klatki.

Punkty rozdziałów

Punkty rozdziałów służą do tworzenia w pliku wideo znaczników w celu uruchamiania określonych operacji. W przypadku wideo szkoleniowego punkty rozdziałów mogą stanowić łącza do dodatkowych informacji w pliku lub w Internecie.

Aby utworzyć punkt rozdziału, przesuń suwak na określoną klatkę. W obszarze Punkty rozdziałów kliknij znak plus. W celu dodania operacji zaznacz punkt rozdziału na liście i kliknij przycisk Operacje.

Uwaga:

Zwykle operacje punktów rozdziałów można dodawać tylko po utworzeniu zawartości multimedialnej. Dostępne są wtedy opcje edytowania obszaru odtwarzania i operacje punktów rozdziałów.  

Wstawianie elementu wideo do plików programów Word i PowerPoint (Acrobat Pro)

Program Acrobat Pro dodaje do programów Word i PowerPoint funkcję, która pozwala dodawać do dokumentów tych programów wideo w formacie FLV lub SWF. Podczas dodawania plik wideo utworzony w innym obsługiwanym formacie zostaje przekonwertowany na plik FLV.

Po dodaniu wideo do dokumentu programu Word lub PowerPoint można przekonwertować ten dokument na format PDF i, jeśli to konieczne, edytować właściwości wideo.

 1. W dokumencie programu Word lub PowerPoint należy określić miejsce, w którym wideo ma zostać wyświetlone.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W programie Office 2003 kliknij przycisk Osadź Flash na pasku narzędziowym PDFMaker.

  • W programie Office 2007/2010 na wstążce Acrobat kliknij przycisk Osadź Flash.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj i znajdź plik wideo, który chcesz dołączyć.
 4. W razie konieczności zmień ustawienia wideo:
  • W przypadku plików wideo w formacie innym niż FLV lub SWF ustaw obraz plakatu przez przesunięcie suwaka na określoną klatkę. Następnie kliknij opcję Ustaw obraz plakatu dla bieżącej klatki.

  • W celu określenia sposobu wyświetlania kontrolek odtwarzania wybierz odpowiednią opcję z menu Karnacja.

  • Aby zmienić rozmiar wyświetlanego wideo, kliknij opcję Zmień rozmiar wideo, a następnie zmodyfikuj wysokość i szerokość. W celu uzyskania najlepszej możliwej jakości wideo zachowaj jego proporcje.

 5. Kliknij przycisk OK, aby przekonwertować (jeśli to konieczne) i dodać wideo do dokumentu.

Edycja obszaru odtwarzania (Acrobat Pro)

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Obiekty interaktywne > Zaznacz obiekt , a następnie kliknij obiekt multimedialny.

  Po uaktywnieniu narzędzia i ustawieniu kursora w obszarze odtwarzania wyświetlane są uchwyty, nawet jeśli obramowanie jest niewidoczne.

 2. Kliknij obszar odtwarzania, aby go zaznaczyć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przenieś klip, przeciągając jego ikonę w inne miejsce strony.

  • Usuń klip, zaznaczając go i naciskając klawisz Delete.

  • Zmień wymiary klipu, przeciągając odpowiednio punkty narożne jego ramki. Aby zachować właściwe proporcje klipów wideo, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online