Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Informacje o dodatkowych zestawach kontrolnych i właściwościach

Narzędzie Inspekcja wstępna zawiera zbiór dodatkowych zestawów kontrolnych (w starszych wersjach programu Acrobat nosiły one nazwę reguł), które można dodawać do profilu Zestawy te są dostępne w sekcjach Własne zestawy kontrolne poszczególnych profilów. Zestawy te można modyfikować w różny sposób, zależnie od tego, jaką właściwość pliku PDF opisują. Można także tworzyć pojedyncze kontrole, które można szybko uruchamiać, a które nie są częścią profilu. W przypadku uruchamiania pojedynczych kontroli cała oznaczona flagami zawartość jest wyświetlana w wynikach jako błędy.

Niektóre właściwości są definiowane przez proste stwierdzenia, które w odniesieniu do konkretnego obiektu w pliku PDF mogą być albo prawdziwe, albo fałszywe. Oto przykłady: „Czcionka nie jest osadzona”, „Użyto koloru podlegającego zarządzaniu kolorami”. Niektóre wyrażenia właściwości określają relacje między aktualnymi wartościami właściwości (np. rozmiarem tekstu czy nazwą koloru dodatkowego) a wartościami wpisywanymi w oknie dialogowym (np. „12” czy „Ciemnoniebieski”). Inne wyrażenia opisują porównania między wartościami liczbowymi.

Relacja między wartością właściwości i wartością wpisaną

Relacja między wartościami liczbowymi

Operatory logiczne

is equal to (jest równy)

is not equal to (nie jest równy)

less than (mniejsze niż)

is true (jest prawdziwe)

contains (zawiera)

does not contain (nie zawiera)

less than or equal to (mniejsze lub równe od)

is not true (nie jest prawdziwe)

begins with (zaczyna się od)

does not begin with (nie zaczyna się od)

is equal to (jest równy)

ends with (kończy się na)

does not end with (kończy się na)

is not equal to (nie jest równy)

is contained in (zawiera się w)

is not contained in (nie zawiera się w)

greater than (większe niż)

greater than or equal to (większe lub równe)

Grupy właściwości

Właściwości definiujące zestaw kontrolny są pogrupowane w kategorie. Listę wszystkich grup właściwości można wyświetlić w oknie dialogowym Edytuj kontrolę. Oprócz tej listy użytkownik może obejrzeć pojedyncze właściwości wchodzące w skład grupy i wyjaśnienia dotyczące ich wykorzystywania podczas inspekcji wstępnej.

Są dostępne następujące grupy właściwości:

Tekst

Zawiera informacje o sposobie renderowania tekstu, o tym, czy jest skalowany anamorficznie czy pochylany, oraz o tym, czy można go przekształcić do formatu Unicode (a następnie skopiować i poprawnie wyeksportować).

Czcionka

Zawiera opis wszystkich szczegółów czcionki tekstu. Należy zauważyć, że rozmiar tekstu jest własnością tekstu, a nie czcionki. Dzieje się tak, ponieważ w tekście o określonym rozmiarze może być używana ta sama czcionka o różnych rozmiarach.

Obraz

Zawiera informacje o rozdzielczości obrazów, głębi bitowej, liczbie pikseli, metodzie konwersji kolorów i inne.

Kolory

Zawiera właściwości charakterystyczne dla kolorów, takie jak przestrzenie kolorów, zastępcze przestrzenie kolorów, wzorki i kolory dodatkowe. Zastępcze przestrzenie kolorów umożliwiają programowi Acrobat wyświetlanie i drukowanie pewnych kolorów dodatkowych, w tym kolorów dodatkowych o wielu składnikach (DeviceN). Na przykład, aby program mógł odtworzyć na ekranie lub wydruku kolor pomarańczowy, w dokumencie Adobe PDF należy określić przestrzeń kolorów alternatywnych (złożoną z kolorów RGB lub CMYK), w której jest zdefiniowany wygląd koloru dodatkowego.

Przestrzenie kolorów ICC

Zawiera właściwości charakterystyczne osadzonych profilów ICC, które definiują przestrzenie kolorów ICC. Profile ICC zawierają dane wykorzystywane do tłumaczenia kolorów zależnych od urządzenia na przestrzeń kolorów niezależną od urządzenia, taką jak Lab. Pomaga to powtarzalnie odwzorowywać kolory na różnych platformach, urządzeniach i aplikacjach zgodnych ze standardem ICC (takich jak programy Adobe Illustrator i Adobe InDesign). Dokumenty, które zawierają obiekty zapisane w różnych przestrzeniach kolorów (np. RGB, CMYK i Skala szarości) mogą mieć osobne profile ICC (profile odpowiedzialne za kalibrowanie kolorów z poszczególnych przestrzeni).

Właściwości grafiki dotyczące wypełnień

Zawiera informacje o sposobie wypełniania obszarów, na przykład konkretne wartości kolorów z danej przestrzeni.

Właściwości grafiki dotyczące obrysów

Zawiera informacje o sposobie rysowania linii, np. konkretne wartości kolorów z danej przestrzeni, a także konkretne właściwości linii, np. grubość.

Ogólne właściwości grafiki

Zawiera właściwości decydujące o tym, jak tekst i obrazy będą wyświetlane na stronach PDF. Do grupy tej należą na przykład ustawienia nadruków.

Raster

Zawiera ustawienia graficzne wykorzystywane podczas przygotowywania dokumentu do druku, dotyczące np. kątów na ekranie, częstotliwości i kształtów dodatkowych.

Opis strony

Zawiera ogólne informacje o obiektach na stronie PDF, między innymi informacje o typie obiektu (np. czy jest to obraz, czy fragment tekstu), o jego położeniu w stosunku do widocznego obszaru strony (wewnątrz czy na zewnątrz) oraz o jego odległości od pola kadrowania.

OPI

Zawiera właściwości pozwalające analizować wszystkie istniejące łącza OPI w wersji 1.3 lub 2.0 (komentarze). Zakres wpisów OPI, które można stosować w plikach PDF, jest taki sam jak dla plików PostScript.

Osadzony PostScript

Dotyczy kodu języka PostScript, który można osadzić w pliku PDF. Grupa zawiera trzy właściwości: pierwsza dotyczy operatora PostScript, który jest stosowany bezpośrednio w opisie strony; druga dotyczy kodu PostScript osadzonego w obiekcie PostScript XObject; trzecia dotyczy wczesnej postaci obiektu PostScript XObject, obiektu PostScript Form XObject.

Metadane obiektu

Zawiera informacje osadzone razem z obiektem, np. informacje dotyczące autora, rozdzielczości, przestrzeni kolorów, praw autorskich i słów kluczowych. Na przykład, jeśli w dokumencie programu InDesign umieszczono obraz Photoshopa z metadanymi, a następnie dokument został przekonwertowany na format PDF, informacje zawarte w metadanych można pobrać i sprawdzić za pomocą właściwości z tej grupy.

Adnotacje

Zawiera większość właściwości komentarzy, znaczników rysunkowych, zalewek i znaczników drukarskich.

Pola formularza

Zawiera właściwości dotyczące pól formularzy.

Warstwy

Sprawdza, czy istnieje opcjonalna zawartość, która może mieć wpływ na wygląd strony.

Strony

Zawiera numery i rozmiary stron, na których znajdują się różne, obsługiwane począwszy od formatu Adobe PDF 1.3, pola dokumentów (pola strony, pola spadu, pola przycinania i pola grafiki). Grupa ta zawiera również nazwy klisz skojarzonych ze stronami wstępnie rozbarwionych plików PDF.

Dokument

Zawiera informacje, które stosują się do dokumentu PDF jako całości, np. czy dokument jest zaszyfrowany, czy zawiera pola formularza i czy zawiera zakładki.

Informacje o dokumencie

Zawiera wszystkie typy informacji, które są dostępne standardowo w oknie dialogowym Informacje o dokumencie, a ponadto typy informacji zgodne ze standardem ISO 15930 (PDF/X).

Dokument Metadane

Zawiera informacje osadzone razem z obiektem, np. informacje dotyczące autora, rozdzielczości, praw autorskich i słów kluczowych. Informacje te są dostępne również w sekcji Metadane dokumentu w oknie dialogowym Właściwości dokumentu programu Acrobat. (Wybierz polecenie Plik > Właściwości, kliknij zakładkę Opis, a następnie na przycisk Dodatkowe metadane).

Podpisy

Zawiera informacje dotyczące podpisów zawartych w dokumencie.

Strukturalny plik PDF

Zawiera kilka podstawowych właściwości struktury oznakowanego pliku PDF - struktury ograniczonej wymaganiami standardu PDF/A.

Wyjściowe profile konwersji dla PDF/X, PDF/A i PDF/E

Grupa zawiera właściwości informujące o tym, do czego jest przygotowywany plik PDF. Plik przeznaczony do wydruku w wysokiej rozdzielczości zawiera zwykle wyjściowy profil konwersji z osadzonym profilem ICC - profilem do wykorzystania przez urządzenie drukujące lub procesor RIP urządzenia (procesor obrazów rastrowych).

Wyjściowy profil konwersji PDF/X, PDF/A i PDF/E (właściwości profilu ICC)

Zawiera właściwości odpowiedzialne za dostęp do informacji z profilu ICC osadzonego w wyjściowym profilu konwersji. Właściwości te pokrywają się z własnościami profilów ICC; mogą to być na przykład nazwy i typy profilów. Konkretny profil ICC zawiera dane o tych parametrach urządzenia wyjściowego, które są istotne dla poprawnego odtwarzania zawartości dokumentu.

Wydajność strumienia zawartości PDF

Pozwala określić wydajność kodowania opisów stron. Na przykład, tekst Hello może zostać skojarzony z jednym operatorem tekstowym (dla całego słowa) lub z wieloma operatorami (dla kolejnych liter słowa). Druga z metod jest mniej wydajna i spowalnia procedurę renderowania stron. Testy wydajności zwracają wartości procentowe dla kilku typowych operatorów. W większości wypadków mniejsza wartość jest bardziej pożądana od większej.

Błędy w składni PDF

Zawiera informacje o specyficznych błędach składni formatu PDF. Na przykład, jeśli nie dołączono pewnych kluczy wymaganych przez specyfikację PDF, program Acrobat nadal może być w stanie renderować plik. Aby jednak zapewnić przewidywalność wyników renderingu, należy kodować pliki zgodnie ze specyfikacją PDF.

Błędy w strukturalnym pliku PDF

Zawiera informacje o błędach w strukturze oznakowanego pliku PDF. Jeden z przykładowych błędów tego typu pojawia się w przypadku niepoprawnego określenia typu oznakowanego obiektu. Właściwości tej grupy są pomocne w wykrywaniu błędów dotyczących struktury pliku.

Błędy w strumieniu zawartości PDF

Zawiera informacje o błędach w opisach stron pliku PDF. Na przykład, do zdefiniowania koloru RGB są niezbędne trzy argumenty liczbowe. W przypadku mniejszej liczby operatorów nie będzie możliwe renderowanie strony. Właściwości tej grupy są pomocne w stwierdzeniu, dlaczego dana strona PDF nie jest renderowana.

Omówienie okna dialogowego Edytuj profil inspekcji wstępnej (własne zestawy kontrolne)

Wszelkie profile zdefiniowane w programie Acrobat oraz utworzone przez użytkownika są wyświetlane na liście Profile w oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej. Po wybraniu opcji Własne zestawy kontrolne użytkownik zyskuje dostęp do kolejnych opcji wyboru i modyfikowania pozycji. Przyciski u dołu kolumn służą do wykonywania podstawowych operacji edycyjnych, takich jak powielanie, usuwanie i tworzenie elementów. Pole wyszukiwania ułatwia odnajdywanie konkretnych zestawów kontrolnych.

Okno dialogowe Edytuj profil inspekcji wstępnej
Własne zestawy kontrolne

A. Szukaj B. Opis C. Alarmy D. Utwórz nową kontrolę i dołącz do bieżącego profilu E. Powiel kontrolę i przypisz do bieżącego profilu F. Edytuj zestaw kontrolny G. Usuń kontrolę z profilu H. Dołącz do profilu I. Nowy zestaw kontrolny J. Powiel zestaw kontrolny K. Edytuj zestaw kontrolny L. Usuń zestaw kontrolny 

Dodawanie zestawów kontrolnych do profilu

Informacje o bieżących profilach, ich regułach i sprawdzanych w nich warunkach są wyświetlane w trzech oddzielnych kolumnach Użytkownik programu Acrobat ma do dyspozycji szereg zdefiniowanych profilów. Może je po prostu wybrać albo dostosować do swoich potrzeb. Modyfikacja profilu ma na celu lepsze dostosowanie inspekcji do wymagań użytkownika. W najprostszym przypadku polega na niewielkiej zmianie dotychczasowych zestawów kontrolnych. Na przykład, pewien zestaw kontrolny może być odpowiedzialny za wykrywanie tych fragmentów tekstu, które nie są idealnie czarne - to znaczy, oprócz czerni zawierają niewielkie domieszki koloru niebieskozielonego, purpurowego i żółtego. Ponieważ stanowi to problem tylko w przypadku drukowania tekstu o małym rozmiarze, zestaw kontrolny można zmodyfikować tak, aby stosował się do tekstów o więcej niż jednym kolorze i rozmiarach mniejszych lub równych od 12 punktów.

W razie potrzeby zmodyfikowany zestaw kontrolny może być używany w wielu profilach. Należy pamiętać, że zmiana zestawu należącego do wielu profilów jest uwzględniana we wszystkich tych profilach. Aby zapobiec niepożądanym zmianom w innych profilach, zmodyfikowany zestaw kontrolny można zapisać pod nową nazwą. Przed rozpoczęciem edycji profilu inspekcji wstępnej należy go odblokować.

 1. Zaznacz profil w oknie dialogowym Inspekcja wstępna. Kliknij łącze Edytuj obok nazwy profilu lub z menu Opcje wybierz polecenie Edytuj profile inspekcji wstępnej.
 2. Wybierz polecenie Odblokowany z wyskakującego menu w lewym górnym rogu.
 3. Z listy pozycji wyświetlonych pod nazwą profilu wybierz pozycję Własne zestawy kontrolne.
 4. Posługując się panelami, wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby szybko odszukać zestaw kontrolny, wpisz część lub całość jego nazwy w pole wyszukiwania. Wyświetlone zostaną tylko pozycje zawierające wyszukiwaną frazę. Usunięcie nazwy z pola wyszukiwania powoduje ponowne wyświetlenie wszystkich zestawów kontrolnych.

  • Aby dodać kontrolę do profilu, zaznacz ją w prawym panelu, kliknij strzałkę skierowaną w lewo i zmień typ alarmu (jeśli to konieczne) w wyskakującym menu w lewym dolnym rogu okna dialogowego. Typ alarmu określa, jakiego rodzaju alarm będzie wyświetlany, gdy podczas inspekcji wstępnej zostanie wykryta niezgodność (ustawienie domyślne to Błąd). Możesz dodać dowolną liczbę zestawów kontrolnych.

  • Aby usunąć zestaw kontrolny z profilu, zaznacz go w lewym panelu i kliknij strzałkę skierowaną w prawo.

  • Aby dokonać edycji zestawu kontrolnego, kliknij niego dwukrotnie.

Tworzenie lub modyfikowanie własnych zestawów kontrolnych

Chociaż można modyfikować niezablokowane predefiniowane zestawy kontrolne, lepiej pozostawić je w oryginalnej konfiguracji. Można bowiem utworzyć nowy zestaw kontrolny albo zestaw oparty na już istniejącym.

Uwaga:

Kontrole zablokowane znajdują się w zablokowanych profilach i nie można ich edytować, dopóki wszystkie profile używające danej kontroli nie zostaną odblokowane.

Tworzenie kontroli własnej dla profilu

 1. W panelu Profile w oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij przycisk Wybierz profile .
 2. Zaznacz profil i kliknij przycisk Edytuj obok nazwy profilu.
 3. W razie potrzeby wybierz polecenie Odblokowano z wyskakującego menu.
 4. Z lewej strony okna dialogowego w obszarze profili wybierz pozycję Kontrole własne.
 5. W oknie dialogowym Edytuj profile inspekcji wstępnej w obszarze Kontrole własne w tym profilu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na liście kontroli kliknij ikonę Nowa .

  • Jeśli nowy zestaw kontrolny ma być podobny do istniejącego, zaznacz jeden z dotychczasowych zestawów, po czym kliknij ikonę Powiel .

 6. W lewej części okna dialogowego Kontrola nowych/powielonych elementów wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wpisz komunikaty, które mają być wyświetlane, gdy zostaną i nie zostaną znalezione niezgodności. Na przykład, jeśli jest definiowany zestaw kontrolny dotyczący kolorów podstawowych, komunikat wyświetlany w przypadku braku kolorów dodatkowych może mieć postać “W dokumencie nie ma kolorów dodatkowych”.

  • Wpisz objaśnienie dla kontroli.

  • Wybierz elementy, których ma dotyczyć kontrola.

 7. Po prawej stronie w oknie dialogowym wybierz grupę, wybierz właściwość dla grupy i kliknij przycisk Dodaj.

Tworzenie pojedynczej kontroli

 1. W panelu Profile w oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij przycisk Wybierz pojedyncze kontrole .
 2. Wybierz polecenie Opcje > Utwórz nową kontrolę inspekcji wstępnej.
 3. Po prawej stronie w oknie dialogowym wybierz grupę, wybierz właściwość dla grupy i kliknij przycisk Dodaj.

  Nowa, pojedyncza kontrola zostanie wyświetlona w grupie odpowiednio do wybranej grupy i właściwości.

Powielanie pojedynczej kontroli

 1. W panelu Profile w oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij przycisk Wybierz pojedyncze kontrole .
 2. Zaznacz istniejącą kontrolę i wybierz polecenie Opcje > Powiel kontrolę inspekcji wstępnej.

Ustawianie ulubionych pojedynczych kontroli

 1. W panelu Profile w oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij przycisk Wybierz pojedyncze kontrole .
 2. Rozwiń odpowiednie grupy.
 3. Zaznacz pojedynczą kontrolę, kliknij flagę obok nazwy, a następnie wybierz pozycję Ulubiony.

Sprawdzanie, gdzie jest stosowany zestaw kontrolny lub właściwość

 1. W oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej kliknij dwukrotnie kontrolę, a następnie kliknij pozycję Użycie w oknie dialogowym Edytuj kontrolę, aby zobaczyć, w których profilach jest używana ta kontrola.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online