Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Operacje — informacje

Użytkownik, który chciałby wprowadzić do dokumentu pewne efekty specjalne, może zdefiniować operacje, które będą wykonywane po kliknięciu na zakładkę lub łącze lub w momencie wyświetlenia strony. Na przykład, pewne łącze może działać w ten sposób, że kliknięcie na nim powoduje przejście do innego miejsca w dokumencie oraz wykonanie pewnych poleceń ze wskazanego menu. Wszelkie operacje są konfigurowane w oknie dialogowym Właściwości.

Operacje skojarzone z łączami i zakładkami są wykonywane po kliknięciu na odpowiednią zakładkę lub łącze. Operacje skojarzone z innymi elementami, takimi jak strony, klipy multimedialne i pola formularzy, są wykonywane po uaktywnieniu specjalnego wyzwalacza; projektant musi najpierw zdefiniować wyzwalacz, a dopiero po nim samą operację. Z jednym wyzwalaczem można skojarzyć wiele operacji.

Chcąc zapobiec przypadkowym zmianom wyglądu danego obiektu oraz skojarzonych z nim zadań, należy zaznaczyć opcję Zablokowany.

Dodawanie operacji do zakładek, pól formularzy, przycisków lub klipów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Korzystając z narzędzia Rączka, kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę i wybierz polecenie Właściwości.

  • Korzystając z Narzędzi > Obiekt interaktywne > narzędzia Zaznaczanie obiektów, kliknij dwukrotnie na łącze lub pole formularza, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

 2. Kliknij zakładkę Operacje.
 3. Wybierz typ operacji z menu Wybierz operację i kliknij przycisk Dodaj. Można dodać wiele operacji; operacje są wykonywane w kolejności określonej na liście Operacje.
 4. Zależnie od potrzeby zaznacz operację na zakładce Operacje, a następnie użyj odpowiednich przycisków do zmiany kolejności, edycji lub usunięcia operacji.
 5. Zamknij okno, aby zatwierdzić zdefiniowane operacje.

Dodawanie operacji do stron z miniaturami

Użytkownik, który chciałby dostosować dokument do swoich potrzeb, może skojarzyć ze stronami dokumentu pewne użyteczne operacje, na przykład operację zmiany stopnia powiększenia strony przy jej otwieraniu lub zamykaniu.

 1. Kliknij przycisk Miniatury stron po lewej.
 2. Zaznacz miniaturę odpowiedniej strony i wybierz Właściwości strony w menu opcji .
 3. Kliknij zakładkę Operacje.
 4. Z menu Wybierz wyzwalacz wybierz polecenie Otwarcie strony, aby skojarzyć operację z czynnością otwierania strony, lub polecenie Zamknięcie strony, aby skojarzyć operację z czynnością zamykania strony.
 5. Wybierz operację z menu Wybierz operację i kliknij przycisk Dodaj.
 6. Określi opcje operacji i kliknij przycisk OK. W zależności od wybranej operacji mogą być dostępne różne opcje.
 7. Aby utworzyć serię operacji, wybierz operacje kolejno, klikając za każdym razem na przycisk Dodaj. Do określenia kolejności wybranych operacji służą przyciski W górę i W dół.

  Uwaga:

  Ustawienie operacji przełączania do widoku pełnoekranowego podczas otwierania lub zamykania strony spowoduje, że przy kolejnym otwarciu lub zamknięciu tej samej strony zostanie włączony widok pełnoekranowy.

Typy operacji

Z łączami, zakładkami, stronami, klipami multimedialnymi i polami formularza można kojarzyć następujące operacje:

Wykonaj polecenie z menu

Wykonanie określonego polecenia z menu.

Przejdź do widoku 3D/zawartości multimedialnej

Przejdź do szczegółowego widoku 3D.

Przejdź do widoku strony

Przejście do określonego miejsca docelowego w bieżącym lub innym dokumencie.

Importuj dane formularza

Import danych formularza z innego pliku i umieszczenie ich w aktywnym formularzu.

Operacja na zawartości multimedialnej (Acrobat 9 i nowsze wersje)

Służy do wykonywania określonej czynności dotyczącej obiektu multimedialnego w pliku (takiej jak odtworzenie pliku dźwiękowego). Obiekt multimedialny musi być dodany do pliku przed określaniem dla niego czynności.

Otwórz plik

Wywołanie i otwarcie pliku. Jeśli pewien plik PDF zawiera łącze do pliku innego typu, czytelnik będzie mógł otworzyć go tylko pod tym warunkiem, że posiada aplikację źródłową pliku, do którego prowadzi łącze. (Być może trzeba będzie określić preferencje otwierania pliku docelowego).

Otwórz łącze internetowe

Przejście do miejsca w Internecie o podanym adresie URL. Łącze można zdefiniować za pomocą protokołów http, ftp i mailto.

Odtwórz dźwięk

Odtworzenie określonego pliku dźwiękowego. Plik dźwiękowy zostanie osadzony w dokumencie PDF w formacie zgodnym z wieloma platformami.

Odtwórz plik multimedialny (zgodny z programem Acrobat 5)

Odtworzenie określonego filmu QuickTime lub AVI, który został utworzony jako zgodny z programem Acrobat 5. Film ten musi być osadzony w dokumencie PDF.

Odtwórz plik multimedialny (zgodny z programem Acrobat 6)

Odtworzenie określonego filmu, który został utworzony jako zgodny z programem Acrobat 6. Film ten musi być osadzony w dokumencie PDF.

Czytaj artykuł

Śledzenie wątku określonego artykułu w dokumencie aktywnym lub innym.

Wyzeruj formularz

Wyczyszczenie danych wprowadzonych w formularzu. Pola do wyczyszczenia określa się w oknie dialogowym Zaznacz pola.

Uruchom JavaScript

Uruchomienie określonego skryptu JavaScript.

Ustaw widoczność warstwy

Uaktywnienie wybranych ustawień warstwy. Przed zdefiniowaniem i dodaniem tej operacji należy określić odpowiednie ustawienia warstwy.

Pokaż/ukryj pole

Wyświetlanie i ukrywanie pól w dokumencie PDF. Operacja ta jest szczególnie użyteczna w przypadku pól formularzy. Na przykład, jeśli pewien obiekt ma być wyświetlany po ustawieniu kursora nad określonym polem, można utworzyć operację polegającą na wyświetlaniu obiektu w odpowiedzi na czynność Wejście myszą i ukrywaniu go w odpowiedzi na czynność Wyjście myszą.

Prześlij formularz

Wysłanie danych formularza na określony adres URL.

Typy wyzwalaczy

Wyzwalacze określają sposób uaktywniania zadań skojarzonych z klipami multimedialnymi, stronami i polami formularzy. Przykładowe wyzwalacze to otwarcie strony i zamknięcie strony, a przykładowe operacje wyzwalane to odtwarzanie dźwięku lub odtwarzanie filmu. Dostępne opcje są uzależnione od określonego elementu strony.

Poniżej opisano wyzwalacze, z którymi można kojarzyć operacje dotyczące klipów multimedialnych i pól formularzy (ale nie łączy i zakładek).

Mysz w górę (Acrobat Pro)

Gdy użytkownik zwalnia przycisk myszy po kliknięciu. Jest to najbardziej popularny wyzwalacz operacji związanych z przyciskami; po wciśnięciu przycisku myszy użytkownik ma szansę uniknąć wykonania operacji, jeśli tylko przeciągnie wskaźnik poza przycisk.

Strona widoczna (tylko klipy multimedialne)

Gdy strona zawierająca klip multimedialny jest widoczna. Nie zawsze jest to strona bieżąca. Zdarza się tak na przykład wtedy, gdy strony są wyświetlane w widoku stron sąsiadujących, jedna obok drugiej.

Strona niewidoczna (tylko klipy multimedialne)

Gdy strona zawierająca klip multimedialny znajduje się poza obszarem widoku.

Wejście na stronę (tylko klipy multimedialne)

Gdy strona zawierająca klip multimedialny staje się stroną bieżącą.

Wyjście ze strony (tylko klipy multimedialne)

Gdy użytkownik opuszcza stronę zawierającą klip multimedialny.

Mysz w dół

Gdy użytkownik wciśnie przycisk myszy (bez zwalniania). O wiele częściej stosuje się operację Mysz w górę.

Wejście myszą

Gdy wskaźnik myszy znajduje się w polu lub obszarze odtwarzania.

Wyjście myszą

Gdy wskaźnik myszy wychodzi poza pole lub obszar odtwarzania.

Uzyskanie fokusu (tylko klipy multimedialne)

Gdy pole łącza staje się aktywne – zarówno po kliknięciu myszą, jak i użyciu klawisza Tab.

Utrata fokusu (tylko klipy multimedialne)

Gdy aktywne staje się inne pole formularza.

Informacje o skryptach JavaScript w programie Acrobat

Język JavaScript został opracowany przez firmę Netscape Communications z myślą o usprawnieniu procesu tworzenia interaktywnych stron internetowych. Firma Adobe rozszerzyła ten język, po to by ułatwić współpracę skryptów z dokumentami PDF.

Skrypty JavaScript mogą być wywoływane za pomocą operacji kojarzonych z zakładkami, łączami i stronami. Polecenie Ustaw operacje dokumentu pozwala tworzyć operacje JavaScript, które mają zastosowanie do całego dokumentu. Na przykład zaznaczenie opcji Dokument został zapisany powoduje, że skrypt będzie uruchamiany po zapisaniu dokumentu.

Program Acrobat Pro wymaga obsługi języka JavaScript w przypadku formularzy i kreatorów operacji.

W programie Acrobat Pro język JavaScript może być używany w formularzach PDF i kreatorach operacji. Najbardziej typowe zastosowania kodu JavaScript w formularzach: formatowanie danych, wykonywanie działań na danych, zatwierdzanie danych i przypisywanie operacji do pól. Skrypty na poziomie pól są powiązane z określonymi polami formularza lub polami, takimi jak przycisk. Skrypt tego typu jest wykonywany, gdy występuje określone zdarzenie, na przykład operacja Mysz w górę.

Aby uzyskać informacje o tworzeniu skryptów JavaScript, należy pobrać odpowiednie podręczniki z witryny internetowej firmy Adobe. Dodatkowe informacje i samouczki umieszczono na stronie Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ (Opracowywanie aplikacji programu Acrobat przy użyciu języka JavaScript). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie JavaScript™ for Acrobat®API Reference (Dokumentacja interfejsu API języka JavaScript w programie Acrobat). Wszystkie informacje źródłowe dotyczące języka JavaScript są dostępne na stronie internetowej firmy Adobe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online